Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 2. Артемова Л. В. Моральне виховання дошкільників (Формування суспільних взаємин дітей у грі) / Артемова Л.В
 

1. Алексеева, М. М., Яшина Б. И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: Учеб. пособие для студ. высш. и сред, пед. учеб. Заведений 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 400 с.

2. Артемова Л. В. Моральне виховання дошкільників (Формування суспільних взаємин дітей у грі) / Артемова Л.В. – К.: Рад. шк., 1974. – 104 с.

3. Афанасьева И.В. Толерантность с детства / И.В.Афанасьева // Воспитатель ДОУ. – 2007. – №3. – С. 21 – 24

4. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук. кер. та заг. ред. О. Л. Кононко. – 3-тє вид., випр.. – К.: Світич, 2009. – 430 с.

5. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш, – К.: Видавництво, 2012. – 26 с.

6. Бех И. Д. Психологические основы нравственного развития личности: автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогическая и возрастная психология» / И. Д. Бех. – К., 1992. – 43с.

7. Бех І. Д. Формувати у дитини почуття цінності іншої людини / І. Д. Бех // Педагогіка толерантності. – 2001. – №2(16). – С. 16–21

8. Білан О. І., Возна Л. М., Максименко О. Л., Овчаренко Л. Р., руханська Л. С., Самсін В. Р. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О. І. Білан, Л. М. Возна, О. Л. Максименко та ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 264 с.

9. Білоусова В.О. Виховання культури поведінки / Білоусова В.О. – К.: Рад. школа, 1986. – 160с.

10. Большой психологический словарь [сост. Мещеряков Б.Г. и др]. – М.: СПб: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – 672с.

11. Вільна енциклопедія – Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%E7%EA%E0

12. Врочинська Л. І. Народна казка як засіб виховання гуманної поведінки у старших дошкільників / Л. І. Врочинська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 29. – Рівне: РДГУ, 2004. – С. 142–144

13. Гавриш Н. Як навчити серце добра і любові? / Н. Гавриш // Джміль. – 2012. – №3. – С. 8 – 10

14. Гнатюк В. Передмова до збірки народних казок «Баронський син в Америці» // Гнатюк В. Вибрані статті про народну творчість. – К., 1966. – С. 204

15. Гурович Л. М. Берегова Л. Б. Логінова В. І. Пірадова В. І. Дитина і книга. (Посібник для вихователя дитячого садка). З Пб.: Дитинство – Прес, 2000. – 63 с.

16. Довженюк Г. В. Український дитячий фольклор (Віршовані жанри)./ Г. В. Довженюк // К., 1981. – C. 234

17. Духонченко О. В. Етичні бесіди з малюками / О.В. Духонченко // Дошкільний навчальний заклад. – 2007. – №1. – С. 29 – 36

18. Елена Монке. Скази о ночи или семь волшебных снов / Елена Монке. – Львов : КВКПП «Феникс», 2003. – 32 с.

19. Закон України «Про дошкільну освіту» від 05.12.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/

20. Закон України «Про освіту» від 01.04.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/про%20освіту2628-14/page

21. Запорожец А. В. Психология восприятия ребенком-дошкольником литературного произведения / Запорожец А.В. // Избр. психологические труды. – М.: Просвещение, 1986. – Т. 1. – С.66 – 70

22. Запорожец, А. В. К вопросу о генезисе, функции и структуре эмоциональных процессов у ребенка. Избранные психологические труды, Т. 1. М.: Педагогика, 1986. – С. 260 – 275

23. Калуська Л. В. Абетка чеснот української дитини. Практико-орієнтований збірник методичних матеріалів / Л.В. Калуська. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 94с.

24. Калуська Л. В. Комплексна програма розвитку, навчання та виховання дітей раннього віку «Соняшник» / Л. В. Калуська. – Тернопіль : Мандрівец, 2014. – 118 с.

25. Корнієнко І. Г. Психологічні аспекти морально-етичного виховання дошкільників. Теорія і практика / І.Г.Корнієнко // Дошкільний навчальний заклад. – 2007. – №7. – С. 2 – 10

26. Короткова Л. Д. Авторская дидактическая сказка как средство духовно-нравственного воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «общая педагогика, история педагогики и образования» / Л. Д. Короткова. – М., 2008. – 25 с.

27. Короткова Л. Д. Духовно-нравственное воспитание средствами авторской сказки / Л. Д. Короткова // Начальная школа плюс До и После. 2007. № 11. – С. 6 – 10

28. Короткова Л. Д. Духовно-нравственное воспитание средствами авторской сказки : метод. пос. / Короткова Л. Д. – М. : ЦГЛ, 2006. – 159 с.

29. Короткова Н. Художественная литература в образовательной работе с детьми старшего дошкольного возраста. // Дошкольное воспитание № 8, 2001. – С. 16

30. Кошелівська О. І. Між двох полюсів / О. І. Кошелівська // Дошкільне виховання. – 2002. – №3. – С. 9 – 11

31. Кучинський М. В. Роль усної народної творчості у розвитку молодших школярів // Початкова школа. – № 1. – 1993. – с.27 – 31

32. Лаврентьєва Г. Моральне виховання. Формування етичних уявлень і гуманних почуттів / Г. Лаврентьєва // Дошкільне виховання. – 1985. – №12. – С.10 – 11

33. Лопатіна О. О. 50 уроків про чесноти / О. Лопатіна, М. Скребцова. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 238с.

34. Люблінська Г.О. Дитяча психологія / Ганна Олександрівна Люблінська. – К.: Вища школа, 1974. – 356с.

35. Мельничук М. Світ правдивий і чистий. Духовність дитини очима Софії Русової / М. Мельничук // Дошкільне виховання. – 1997. №6. – С. 14–15

36. Моне Е. С. Принципы и методы развития внутренней деятельности дошкольников средствами художественной литературы (в контексте подготовки будущих педагогов к морально-духовному воспитанию) // Концепт. – 2014. – № 5

37. Монке О. С. Авторські казки зарубіжної літератури як засіб морально-духовного виховання дітей дошкільного віку. Міжнародний журнал «Science and Education a new dimension», Science and Education a New Dimension : Pedagogy and Psychology, I(6), Issue : 10, 2013

38. Монке О. С. Виховання духовності дітей дошкільного віку засобами української літератури. Фахове видання. Наука і освіта . – №8. – 2011. – С. 90 – 93

39. Монке О. С. Дослідження проблеми морально-духовного виховання дітей дошкільного віку: сутнісні характеристики // Фахове видання. Науковий вісник ПНПУ імені К. Д. Ушинського. Спецвипуск «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти» : Зб. наук. праць. – Одеса, 2014. – С. 196 – 204

40. Монке О. С. Навчальний посібник «Українська література для дітей дошкільного віку», Одеса, 2010 – 349 с.

41. Монке О. С. Оцінно-етична компетенція дитини-дошкільника / Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського / Зб. наук. праць / – випуск 5. – Одеса, 2001. – С. 100 – 105

42. Монке О. С. Феномени «мораль», «моральність», «духовність» у контексті морально-духовного виховання дітей дошкільного віку. Наука і Освіта № 5-6, Одеса, 2013. – С. 271 – 279

43. Монке О. С. Особливості сприймання дітьми змісту художніх творів / Олена Монке // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – 2000. Одеса – №12. – С. 26 – 30

44. Монке О. С. Педагогічні технології в контексті підготовки майбутніх педагогів до морально-духовного виховання дошкільників: оцінка і вибір / Фахове видання // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. В. І. Євдокимова та проф. О. М. Микитюка; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Вип. 42 – Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2014 – С. 98 – з 107

45. Монке О. С. Педагогічно-творча спадщина Василя Сухомлинського у контексті формування духовних цінностей дошкільників / Зб. Наука і освіта 2008, №6/2008 «До 90 років з дня народження В. О. Сухомлинського». – С. 112 – 115

46. Монке О. С. Формування оцінно-етичних суджень у художньо-мовленнєвій діяльності дітей старшого дошкільного віку: дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Монке Олена Станіславівна. – Одеса, 2002. – 232 с.

47. Освітня програма «Дитина в дошкільні роки», наук. кер. проф. Крутій К. Л. – Запоріжжя, 2010. – 46 с.

48. Первоцвіт : Книга для читання в дошкільних навчальних закладах / Уклад. Л.О.Глущенко. – Х.: Видавництво «Ранок», 2010. – 176с.

49. Поніманська Т. І. Виховання людяності / Т. Поніманська // Дошкільне виховання. – 2008. – №2. – С. 6 – 9

50. Поніманська Т. І. Виховання людяності: програмні вимоги / Т. І. Поніманська // Дошкільне виховання. – 2008. – №5. – С. 7 – 9

51. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. І. Поніманська . – К.: Академвидав, 2006. – 456с.

52. Поніманська Т. І. Етичні бесіди в дитячому садку / Т. І.Поніманська // Дошкільне виховання. – 1988. – №8. – С. 12 – 14

53. Поніманська Т. І. Моральне виховання дошкільників: Навчальний посібник / Тамара Іллівна Поніманська. – К.: Вища школа, 1993. – 111с.

54. Пономаренко Т. О. О взаимосвязи этических представлений и поступков детей / Т. О. Пономаренко //Дошкольное воспитание. – 2002. – №4. – С.10 – 14

55. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», кер. проекту Жебровський Б. М. – К., 2010. – 37 с.

56. Русова С. Ф. Вибрані педагогічні твори / Софія Федорівна Русова. – К.: Освіта, 1996. – 304с.

57. Сивачук Н. Український дитячий фольклор: підручник / Н. Сивачук. – К.: 2003. – 288 с.

58. Стаценко Р. Методика ознайомлення дітей з художнім словом / Стаценко Р.А. // Дошкільне виховання. – 1980. – №7. – С. 6–10

59. Стрелкова Л.П. Влияние художественной литературы на эмоции ребенка / Л.П. Стрелкова // Эмоциональное развитие дошкольника / Под ред. А.Д. Кошелевой. – М.: Просвещение, 1985. – С. 94 – 135

60. Сухомлинский В. О. О воспитании / сост. авт. вступит. очерков С. Соловейчик. – 5-е изд. – М.: Политиздат, 1985. – 270с.

61. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / Василь Олександрович Сухомлинський. – К.: Рад. шк., 1990. – 356с.

62. Сухорукова Г. Виховання людяності – проблема сучасності. Педагогіка кордоцентризму В. О.Сухомлинського / Г. Сухорукова // Дошкільне виховання. – 2012. – №8. – С.2 – 6

63. Счастная А. М. По ступенькам нравственности / А. М. Счастная . Минск : Народная асвета, 1990 . – 64 с.

64. Тимошенко М. И. Воспитание заботливого отношения к окружающим людям у детей старшего дошкольного возраста в детском саду: дисс. канд. пед. наук: 13.00.08 / Тимошенко Маргарита Ивановна. – Л., 1960. – 236 с.

65. Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25. 06. 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

66. Ушинський К. Д. Про народність у громадянському вихованні: Вибрані твори: В 2-х т. – Т. 1. – К., 1983. – 458с.

67. Флёрина Е. А. Рассказывание в дошкольной практике // Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста / Сост. М. М. Алексеева, В. И. Яшина. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 560 с.

68. Чернега Н. С. Морально - етичне виховання дітей дошкільного віку. Адаптована програма щодо морально-етичного виховання дітей дошкільного віку / Н. С. Чернега. – Сквира: Джерело, 2009. – 40 с.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 276; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты