Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПередання прав на використання ОПІВ за ліцензійним договором
Читайте также:
  1. Bлaснi iнвестицiйнi джерела пiдприємств та механiзми їx використання
  2. E. договором
  3. Адміністративна відповідальність в галузі охорони природи, використання природних ресурсів.
  4. Алгоритм створення форми з використанням майстра форм
  5. Аналіз показників використання матеріальних ресурсів
  6. Аналіз результатів використання методів стратегічного управління підприємством
  7. Б) собственник имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
  8. Безоплатне використання громадянами вод для задоволення власних потреб;
  9. Види доходів населення та напрямки їх використання
  10. Використання інтегральної теореми

Видача (продаж) ліцензії на викорис­тання ОПІВ є одним з найпопулярніших cпocoбiв їх комерціалізації. Так, у 2004 poцi у Державному департаменті інтелектуальної власності було здійснено 340 реєстрацій (33,8% від загальної кількості — видачі ліцензій на використання ОПІВ.

Власник прав на будь-який об'єкт промислової власності (ліцензіар) може продати ліцензію (видати дозвіл на користування об'єктом права інтелектуальної власності будь-якій ocoбi (ліцензіату), якщо він не хоче або не в змозі використовувати відповідний об'єкт.

Продаючи ліцензію, мають на меті отримати прибуток, не втрачаючи капіталу на виробництво продукції та освоєння ринку. Про­даж ліцензії — це шлях впровадження технології на ринку без продажу товарної продукції. Доходами від продажу ліцензій юридичні або фізичні особи покривають свої витрати на наукові дослідження.

До ліцензування спонукають такі причини:

— відсутність у власника винаходу можливості фінансувати виробництво продукції, що ґрунтується на винаході;

— винахід, створений на фірмі, не відповідає профілю її основної діяльності;

—ціни, що встановлюються продавцем на продукцію, яка випускається з використанням винаходу, не сприймаються покупцями;

—закордонний імпортер не може отримати від компетентних органів своєї країни ліцензії на закупівлю продукції, що ґрунтується на використанні винаходу;

—існують урядові заборони або обмеження на імпорт певних видів продукції, до яких відноситься продукція, що ґрунтується на винаході.

(Більш детальна інформація про ліцензування була викладена раніше у п'ятій темі заочного семінару.)

 

5.6. Передання прав на ОПІВ за договором комерційної концесії (франшизи)

Власник патенту може отримати додатковий прибуток від використання свого ОПІВ за рахунок платежів за договором франшизи (в Україні - це договір комерційної концес­ії).

Франшиза, за визначенням експертів BOIB, — це договір, за яким одна особа (влас­ник права — франчайзор (franchisor)), яка має розроблену систему здійснення певної діяльності, дозволяє іншій ocoбi — франчайзі (franchisee) використовувати цю систему за винагороду, відповідно до вимог франчайзора. Система за умов франшизи (franchise) — це пакет договорів, що охоплює також права на ОПІВ, такі як: промислові зразки, фірмові найменування, торговельні марки, техноло­гії, комерційні таємниці (ноу-хау) тощо.Франчайзі не набуває прав на ОПІВ. Ціправа йому тільки ліцензуються на певний строк.

За ocтaннi роки в країнах з розвиненою ринковою економікою значно збільшився обсяг продажу товарів та послуг за умов фран­шизи. Так, у США франшизі надано фактично більше однієї третини всієї роздрібної торгівлі.

За договором франшизи виключні права надаються однією стороною іншій стороні на пільговій, привілейованій основі. Головна вимога власника права до користувача — діючи під фірмовим найменуванням власника права, забезпечити якість товарів (на його обладнанні у відповідності до його інструкцій) не нижче фірмової. За договором франшизи користувач сплачує винагороду власнику права у формі фіксованих одноразових або періодичних платежів, відрахувань від виручки, націнки на оптову ціну тoвapiв, що передаються власником права для продажу, або в іншій формі, яка передбачається договором.

Франшиза сприяє розширенню бізнесу. За умов використання франшизи фірма швидко зростає. Замість створення дочірніх підприємств вона укладає ліцензійні догово­ри iз вже існуючими юридичними або фізичними особами на використання технологи або торговельної марки. Франшиза надає право yciм іншим відтворювати налагоджений бізнес у вcix його проявах.Франчайзі (користувач) отримує право здійснювати свою діяльність під відомою торговельною маркою, (фірмовим найменуван­ням i знаком обслуговування, що вже мають популярність та користуються доброю ринковою репутацією i високим діловим авторите­том. Biн отримує технологію, яка відпрацьована, перевірена серійно, користується попитом i приносить прибутки. Тому йому не потрібно відвойовувати мicцe на ринку в жорстокій боротьбі з конкурентами, а його ризики зводяться до мінімуму.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты