Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНорма права, її ознаки
Читайте также:
  1. G) Нормативтік құқықтық актілердің қабылдануының құзыреттілігі
  2. I. 2. Нормативное регулирование аудиторской деятельности
  3. I. Нормативные акты
  4. I. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
  5. O Отклик подчиняется нормальному закону распределения.
  6. Quest11Международное право в системе нормативных регуляторов международных отношений
  7. А) справа, б) слева
  8. А. Нормативные акты
  9. Акты Правительства Российской Федерации. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
  10. Акты применения права, их виды. Требования, предъявляемые к правоприменительным актам.

Норма права – це загальнообов’язкове правило поведінки, сфор­моване в суспільстві відповідно до визнаної в ньому справедливої міри свободи і рівності та формально визначене (встановлене чи санк­ціоноване) і гарантоване державою як правозначущий спосіб регулю­вання суспільних відносин. Зазначимо, що природні права людини, якщо вони не закріплені у формах права (тобто формально не визна­чені), є також чинними правом і підлягають забезпеченню державою так само, як і інші норми права.

Ознаки норми права.

Соціальні:

1) за внутрішнім змістом є зразком відносин, що складаються в суспільстві відповідно до об’єктивно існуючої соціально визнаної справедливої міри свободи і рівності;

2)є правилом поведінки (належної, дозволеної), що впорядковує відносини між людьми, коригує їх зв’язки, надає їм компромісно-комунікативного характеру;

3)витікає з природних невідчужувапих прав і свобод людини, незалежно від того, чи вони закріплені в конституції і законах, чи ні.

Юридичні:

1) виступає як правозначущий спосіб регулювання конкретних суспільних відносин – вводить нове правило, фіксує найтиповіші соціальні процеси і зв’язки; впливає на суспільні від­носини з метою подолання конфліктів, недоведення до них; відтіняє, підкреслює кількісну і якісну сторони правомірної поведінки (її вид і міру);

2) має загальний (неперсоніфіковаиий) характер – без зазначення конкретного адресата, поширюється на всіх, хто стає учасни­ком відносин, регульованих нормою; розрахована на багато­кратність застосування за певних життєвих обставин;

3) є обов’язковою для учасників правового спілкування, на яких вона розрахована; слугує керівництвом до дії, не підлягає обговоренню з огляду на доцільність;

4) зовнішньо виражається в особливих формах – фіксується у вигляді приписів у нормативно-правових актах, нормативно-правових договорах, правових звичаях, правових прецедентах та ін.; чітко визначає права і обов’язки учасників правовідносин, а також юридичну відповідальність (санкції), що засто­совується у разі їх порушення; розрахована на те, щоб адре­сати мали можливість передбачити наслідки своєї поведінки;

5) має визначену структуру – складається із взаємопов’язаних
елементів: гіпотези, диспозиції, санкції; разом з іншими нор­мами утворює систему права;6)слугує системою мінімальних правових способів (дозволів, зобов’язань, заборон, заохочень, покарань), за допомогою яких надає двостороннього характеру суспільним відносинам;

7)є результатом владної діяльності держави встановлена або санкціонована нею в результаті узагальнення і систематизу­вання типових конкретних правовідносин, що виникають у громадянському суспільстві;

8) ухвалюється в суворо встановленому порядку – видається уповноваженими на те суб’єктами в межах їх компетенції і від­повідно до певної процедури: розробка, обговорення, при­йняття, набуття чинності, зміна або скасування чинності;

9) забезпечується всіма заходами державного впливу, аж до примусу – держава створює реальні умови для добровільного здійснення суб’єктами зразків поведінки, сформульованих у нормі права; застосовує засоби переконання, осуду, примусу до бажаної поведінки, зокрема, ефективні санкції у разі неви­конання вимог норми права.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 3; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты