Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСпіввідношення правового регулювання і правового впливу
Читайте также:
  1. II. Метод гражданско-правового регулирования.
  2. Автоматичне регулювання напруги авіаційних генераторів
  3. Автоматичне регулювання парових котлів
  4. Автоматичне регулювання частоти СГ
  5. Агапов С. В.. Теоретические проблемы правового регулирования сделок с жилыми помещениями по гражданскому праву РФ : Дис.. канд. юрид. наук : 12.00.03 : Москва, 2003. С.5-7.
  6. Агентирование в коммерческой деятельности. Особенности оформления договорных отношений и правового регулирования.
  7. Административное право РФ: предмет и метод правового регулирования, источники.
  8. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ
  9. Анализ структуры и системы управления природопользованием и охраной окружающей среды в регионе. Недостатки нормативного правового обеспечения природоохранной деятельности.
  10. Арбитражное процессуальное право РФ: предмет и метод правового регулирования, источники.

Не варто ототожнювати два явища: правове регулювання і правовий вплив. Термін "регулювання" походить від латинського слова "regulo" – правило і позначає впорядкування, налагодження, приведення чогось у відповідність з чимось. Термін "вплив" означає вплив на що-небудь за допомогою системи дій. Значеннєві наванта­ження цих двох категорій близькі, частково збігаються, але неодноз­начні.

Правовий вплив – поширення дії права в усіх формах і напря­мах на свідомість і поведінку людей, на їх взаємодію як учасників суспільних відносин з метою забезпечення особистих чи соціально-значущих результатів.

Правовий вплив на людей може бути:

1) інформаційно-психологічним — доведення позиції держави про дозволену, необхідну чи заборонену поведінку, про правові стимули (заохочення) і правові обмеження (покарання);

2) виховним — виховання поваги до права, орієнтування людини на правові цінності, досягнуті людством, на необхід­ність їх сприйняття і розвитку (поділ влади, народний суве­ренітет, демократія, основоположні права і свободи людини, справедливе правосуддя тощо), формування настанов на пра­вомірну поведінку;

3) соціальним — забезпечення взаємного зв’язку правових норм і соціального середовища їх дії, відображення в право­вих нормах соціально корисної цілі, врахування усіх факторів суспільного життя людини – як правових, так економічних, політичних, соціально-культурних, моральних тощо.

Співвідношення правового регулювання і правового впливу є таким:

1) правове регулювання є різновидом соціального регулювання,

однією з форм соціального впливу, тоді як правовий вплив є частиною соціального впливу, пов’язаний із тими суспіль­ними відносинами, які не регулюються правом, але на які поширюється дія права;

2) предмет правового регулювання є вужчим за обсягом, ніж предмет правового впливу, бо його становлять не всі сто­сунки людей, а тільки ті суспільні відносини, що регулю­ються правом. А предметом правового впливу охоплюються й ті стосунки людей (економічні, політичні, соціокультурні), які
не регулюються правом;

3) правове регулювання і правовий вплив мають власні меха­нізми — механізм правового регулювання здійснюється через систему юридичних засобів і форм, а механізм правового впливу функціонує через систему юридичних і неюридичних (ідеологічних, психологічних, інформаційних) засобів;4) правове регулювання відзначається точною юридичною мірою, бо регулювання відбувається за допомогою певних правових норм і здійснюється через правовідносини. Правовий вплив не завжди має точну юридичну міру: окрім норм права, засто­совує інші соціальні засоби і форми впливу на поведінку людей; не обов’язково здійснюється через правовідносини;

5) правове регулювання є специфічно юридичним, обов’язковим: пов’язано з установленням прав і обов’язків суб’єктів, із пря­мими приписами про можливу і належну поведінку. А правовий вплив не має суто юридичної специфіки, є загальним, в якому діє не лише право як сукупність норм, а й «дух» права, виявля­ється прояв дії права на правову свідомість і культуру особи, що сприяє виробленню стандарту законослухняної поведінки; 6) правове регулювання може досягти результатів за допомогою усіх форм реалізації права (використання прав, виконання обов’язків, додержання заборон, застосування норм права), спираючись у разі необхідності на державний примус. Правовий вплив не може гарантувати доведення норм права до їх. виконання, оскільки не має у своєму розпорядженні всього різноманіття способів, прита­манних правовому регулюванню (рекомендації, заохочення, при­мус та ін.), хоч і припускає застосування примусу.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты