Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
Читайте также:
  1. Агульная характарыстыка творчасці Алеся Разанава. Аналіз версэтаў, пункціраў, вершаказаў.
  2. Аналіз асортименту і структури продукції.
  3. Аналіз виконання договірних зобов'язань по відвантаженню продукції
  4. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою
  5. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства
  6. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  7. Аналіз даних основних хімічних показників мінеральних вод Вінницької області
  8. Аналіз динаміки загального обсягу товарообігу
  9. Аналіз динаміки рекламації
  10. Аналіз діяльності конкурентів

Економічне обгрунтування ефективності інвестицій дозволяє порів­няти можливі варіанти вкладення засобів в технічні, технологічні, організа­ційні та інші заходи, представлені у кожному конкретному проекті. Оцінка й обгрунтування фінансових ресурсів, їх ефективності дозволяє розробни­кам проектів та фінансовим менеджерам бути компетентнішими в питаннях конкретної пропозиції (інвестиційного проекту), ухвалювати краще рішення з можливих. Разом із тим, навіть правильно та детально розраховані витрати не можуть бути гарантією високоякісного рівня проекту. Для того, щоб зро­бити проект таким, що працює а саме, інвестиції реальними, на кожному етапі (стадії) необхідний аналіз економічної доцільності та реалізації інвес­тицій або інвестиційний аналіз.

Інвестиційний аналіз як наука є системою спеціальних знань про ме­тоди та прийоми дослідження процесів, вживані для обробки та оцінки еко­номічної інформації про інвестиційну діяльність суб'єктів господарювання. Інвестиційний аналіз - це прикладна наука, оскільки широко використову­ється в практичній діяльності та сприяє підвищенню ефективності управ­ління інвестиціями.

Водночас, поняття інвестиційного аналізу може розглядатися як: ме­тод пізнання економічних процесів та явищ; самостійна функція у системі інвестиційного менеджменту; процес аналітичної обробки інформації в ході обгрунтування та ухвалення інвестиційних рішень тощо.

Інвестиційний аналіз або аналіз інвестиційного проекту - це, переду­сім, зіставлення витрат на здійснення інвестиційного проекту та вигод, які будуть отримані від його реалізації. Проте, оскільки вигоди від будь-якого проекту та витрати на його здійснення зазвичай багаточисельні і не завжди легко вираховуються, то і визначення прибутковості (вигідності) перетво­рюється на тривалий, багатоетапний і вельми трудомісткий процес, що охо­плює всі стадії і фази інвестиційного проекту. Аналіз виконується на усіх


етапах розробки проекту та, особливо, при техніко-економічному обгрунту­ванні або зіставленні бізнес-плану проекту.

Інвестиційний аналіз дозволяє системно оцінити вади і переваги проектів через встановлення логічних схем для:

- збирання та аналізу даних;

- визначення інвестиційних пріоритетів;- розгляду альтернативних варіантів;

- аналізу існуючих проблем і врахування різних аспектів розроб­
ки та реалізації проектів до прийняття рішення про їх фінансування.

Основними функціями аналізу інвестиційних проектів є:

- розробка впорядкованої структури підбору даних, яка б забез­
печила ефективну координацію заходів при виконанні проекту;

- оптимізація процесу прийняття рішень на основі аналізу аль­тернативних варіантів, визначення черговості виконання заходів і вибору оптимальних для певного проекту технологій;

- чітке визначення організаційних, фінансових, технологічних, соціальних та екологічних проблем, що виникають на різних стадіях реалі­зації проекту;

- сприяння прийняттю компетентних рішень щодо доцільності використання ресурсів для реалізації проекту.

Такий аналіз тісно пов'язаний із:

- дослідженням економічних процесів в їх взаємозв'язку, що складаються
під впливом об'єктивних економічних законів і чинників суб'єктивного
порядку;

- науковим обгрунтуванням бізнес-планів інвестиційних проектів та об'єктивною оцінкою їх виконання;

- виявленням позитивних і негативних факторів і кількісним вимірюван­ням їх дії;- розкриттям тенденцій і пропорцій господарського розвитку;

- визначенням невикористаних внутрішньогосподарських резервів;

- узагальненням передового досвіду та ухваленням оптимальних управ­лінських рішень в інвестиційній сфері.

Під предметом аналізу інвестиційних проектів варто розуміти со-
ціально-скономічну ефективність або кінцеві фінансові результати інвести­
ційної діяльності держави, підприємств, об'єднань чи асоціацій. Відповідно
до іншого підходу, предметом інвестиційного аналізу є причинно-наслідкові
зв'язки економічних процесів і явищ у інвестиційному середовищі. Пізнан­
ня таких зв'язків в інвестиційній діяльності підприємств дозволяє розкрити
сутність економічних явищ і дати правильну оцінку досягнутим результа­
там, виявити резерви підвищення ефективності виробництва, обгрунтувати
бізнес-плани та управлінські рішення. и


Об'єктом такого аналізу є фінансово-господарська діяльність підпри­ємств (організацій) як сукупність виробничих відносин, які розглядаються у контексті взаємозв'язку з техніко-організаційними, соціальними та іншими умовами інвестиційної діяльності.

Суб'єкти інвестиційного аналізу - не користувачі інформації про фі­нансово-господарську діяльність підприємства (організації). До них, перед­усім належать основні партнерські групи, що безпосередньо зацікавлені в результатах і досягненнях інвестиційної діяльності підприємства і аналізу­ють інформацію з погляду своїх інтересів для ухвалення інвестиційних рі­шень. До основних груп користувачів інформації підприємства входять вла­сники, керівництво, персонал, постачальники, покупці, кредитори, держава в особі податкових і статистичних та інших органів.До неосновних партнерських груп або опосередковано зацікавлених користувачів інформації інвестиційного аналізу належать аудиторські та консалтингові фірми, страхові компанії, фондові біржі, юридичні та інші фірми. При цьому тільки керівництво та. певною мірою, власники підпри­ємства мають у своєму розпорядженні можливості доступу до повного обся­гу інформації, отриманої у процесі здійснення інвестиційного аналізу. Реш­та користувачів у ході розгляду і ухвалення інвестиційних рішень керують­ся, зазвичай, аналізом публічної інформації, розміщеної у засобах масової інформації.

Суб'єкти інвестиційного аналізу істотно відрізняються за участю у реалізації інвестиційного проекту. Зокрема, для власників, зацікавлених у стабільності та зростанні дивідендів на вкладений капітал, пріоритетними є прибутковість капіталу та фінансова стійкість підприємства, у зв'язку з чим аналізу, передусім, підлягають фінансовий стан та фінансові результати від реалізації проекту. Персонал підприємства, зважаючи на зацікавленість у збільшенні заробітної плати, інших форм заохочень і соціальних виплат, аналізує, переважно, фінансові результати. Постачальники та покупці задля визначення здатності підприємства виконати свої договірні зобов'язання, відповідно по своєчасній оплаті та постачанням продукції та послуг, аналі­зують фінансовий стан. Об'єктом аналізу кредиторів підприємства є ліквід­ність балансу, платоспроможність і кредитоспроможність підприємства. Для податкових органів, через їх зацікавленість в максимізації і своєчаснос­ті надходження податків та зборів, пріоритетним об'єктом інвестиційного аналізу є фінансові результати. Своєю чергою, керівництво, топ-менеджмент підприємства задля об'єктивної всебічної оцінки ефективності інвестиційної діяльності та прийняття оптимальних управлінських рішень аналізує все інформаційне поле підприємства, дані системного бухгалтерсь­кого обліку та звітності.

Аналіз інвестиційних проектів здійснюється на базі прийомів та ме­тодів, які не є його привілеєм, а використовуються і в інших сферах теоре­тичної і прикладної економіки: порівняння та групування, ланцюгових піде-


тановок. різниць та ін. В окремих випадках використовуються методи еко-номіко-математичного моделювання (наприклад, регресивний, кореляцій­ний аналіз). У такому аналізі використовують й інші методі: вирахування різниць (різновид методу ланцюгових підстановок), теорія ігор і масового обслуговування, лінійне програмування тощо. Вдосконалення прийомів та методів аналізу пов'язане з широким застосуванням ЕОМ.

Методи та прийоми аналізу інвестиційних проектів є засобами для глибокого розкриття тих або інших положень та процесів в інвестиційній сфері, а також для точного формування висновків і рекомендацій на будь-якому ієрархічному рівні. Процедура та методи такого аналізу направлені на висунення альтернативних варіантів вирішення проблеми проектування та інвестування, виявлення масштабів невизначеності по кожному з них та їх зіставлення за різними критеріями ефективності.

Аналіз інвестиційного проекту визначають і як проектний аналіз, який є сукупністю методологічних заходів та прийомів, які використову­ються для підготовки та обгрунтування проектних рішень. Тобто, перед тим, як реалізувати будь-який інвестиційний проект, його обирають, проектують, вираховують, а, головне, оцінюють його ефективність, насамперед, на осно­ві порівняння витрат на проект та результатів від його впровадження в жит­тя. Враховуючи цс, проектний аналіз містить:

Технічний аналіз,тобто завдання визначити найбільш ефективні для певного проекту техніку та технологію.

Комерційний аналіз (маркетинговий),тобто аналіз ринку збуту продукції та послуг, які будуть здійснюватися після реалізації інвестиційно­го проекту.

Інституціональний аналіз,тобто оцінку організаційно-правового, адміністративного, політичного середовища, в якому буде здійснюватися реалізація проекту, та пристосування його до цього середовища, а також пристосування власне організаційної структури фірми до проекту.

Соціальний (соціально-культурний) аналіз,тобто дослідження впливу результатів проекту на жиггя місцевих жителів.

Бюджетний аналіз,який враховує фінансові наслідки здійснення проекту для державного або місцевого бюджету.

Аналіз навколишнього середовища,тобто виявлення та експертна оцінка збитків, які можуть бути нанесені цим проектом навколишньому сере­довищу та пропозиції способів пом'якшення або відвернення цього збитку.

Фінансовий та економічний аналіз,тобто порівняння втрат та ко­ристі від проекту. Економічний аналіз оцінює дохідність щодо всього суспі­льства (країни), а фінансовий оцінює проект з позиції фірми та її кредиторів, якщо він кредитується.

Кожен із цих аналізів є важливим, проте фінансово-економічні аспек­
ти інвестиційної діяльності в багатьох випадках мають вирішальне значен­
ня, бо визначають реальну ефективність вкладання коштів.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты