Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОФОРМЛЕННЯ ТАБЛИЦЬ, РИСУНКІВ, ФОРМУЛ І ЦИТАТ
Читайте также:
  1. A) Результат вычисления формулы на основе имеющихся данных
  2. Re – Рейнольдс саны) формуласында l нені білдіреді
  3. А. Скорочена цитата
  4. А9. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИРМЫ. ФОРМУЛА ДЮПОНА
  5. Арифметическая формула
  6. Ароматические углеводороды. Структурная формула бензола (по Кекуле). Химические свойства бензола. Получение и применение бензола и его гомологов.
  7. Барометрическая формула — зависимость давления или плотности газа от высоты в поле тяжести.
  8. Берілген ќимадағы үлесті кинетикалыќ арын формуласын көрсетіңіз
  9. Берілген ќимадаєы їлесті кинетикалыќ арын формуласын кґрсетіѕіз
  10. Бизнес Идея ( Формулировка Предпринимательской Цели)

 

Таблиці і рисунки є обов’язковою складовою курсової роботи. Вони розміщуються в ДОДАТКАХ. Усього в курсовій роботі має бути три додатки: додаток до розділу 1, додаток до розділу 2, додаток до розділу 3. Після списку літератури на окремому аркуші вказується «ДОДАТКИ». При оформленні кожного додатку у правому верхньому кутку пишеться слово «Додаток до розділу __». Знак «№» перед номером розділу не ставиться. Нумерація таблиць і рисунків ведеться окремо по кожному додатку.

За своїм призначенням таблиці і рисунки покликані в наочній формі представляти лаконічні висновки зі змісту текстової частини розділів курсової роботи, а також результати аналізу фактичних даних. Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу — їх наочність і безпосередній зв’язок з текстом основної частини курсової роботи.

 

Основні вимоги до додатків:

ü таблиці і рисунки в додатках готуються як лаконічний висновок зі змісту текстової частини розділів курсової роботи, їх наочне представлення, а також вони відображають результати аналізу фактичних даних. НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ включення того матеріалу, який не розкривається і не аналізується в тексті роботи;

ü у додатки включається матеріал з кожного розділу курсової роботи;

ü додатки мають бути лаконічними. НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ подавати суцільний текст, абзаци, оформлені як таблиця чи окремий блок в рисунку, – студент має відображати такий матеріал виключно як структурно-логічну схему;

ü в якості додатків не можуть бути використані законодавчі та нормативні акти або витяги з них, тексти звітів тощо;

ü на всі додатки в тексті курсової роботи повинні бути посилання. Наприклад, (див. таблицю 1.2 у додатку до розділу 1);

ü за своїм оформленням таблиці і рисунки повинні бути компактними та акуратними, при їх укладанні допускається використання меншого ніж стандартний шрифту та одинарного інтервалу між строками

 

ТАБЛИЦІ

Заголовок таблиці розміщують над нею, він має відображати основний її зміст та вказувати на об’єкт і період, до якого відносяться дані. Справа над тематичним заголовком з великої літери пишуть слово «Таблиця», її порядковий номер. Знак «№» перед цифрою не ставиться. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці. Наприклад: Таблиця 2.3 (третя таблиця в другому розділі). Наприклад:Таблиця 2.3

Назва таблиці

       
       

 

Кожна таблиця повинна, як правило, розміщуватися на одній сторінці. При необхідності переносу таблиці у правому верхньому кутку наступної сторінки слід писати: «Продовження (або закінчення) таблиці...».

Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, їх виносять у заголовок, якщо різні — вказують у боковику. Позначення одиниць виміру повинно відповідати стандартам. Якщо текст у таблиці повторюється і складається з двох або більше слів, при першому повторенні його замінюють словосполученням «те саме», а далі — лапками. Не дозволяється ставити лапки замість повторюваних цифр, знаків, математичних символів. Якщо цифрові дані відсутні, то ставлять пропуск «—».

Цифри в колонках належить проставляти таким чином, щоб відповідні розряди чисел по всій колонці були розміщені один під одним. Потрібно дотримуватись однакової кількості десяткових знаків для всіх значень цифрових величин в одній колонці. 

РИСУНКИ

Наявність у роботі ілюстрацій, які називаються «рисунками» (структурно-логічні схеми, діаграми, графіки), дає змогу викласти матеріал більш доказово, полегшує його сприйняття. Заголовки рисунків розміщують під ними. Знизу під графіком, схемою діаграмою тощо з великої літери пишуть слово «Рис.» і його порядковий номер. Знак «№» перед цифрою не ставиться. Номер рисунку складається з номера розділу та порядкового номера рисунку. Наприклад: Рис. 1.2. (другий рисунок у першому розділі). Наприклад:

 

 

Рис. 1.2. Назва рисунку

 

У графіках обов’язково вказується масштаб.

 

ФОРМУЛИ

Формули, на які є посилання в тексті, нумеруються в межах розділу арабськими цифрами. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули, розмежованих крапкою. Номер формули слід взяти у дужки і розмістити на правому полі на рівні нижнього ряду формули, до якої він відноситься. Допускається наскрізна нумерація формул по всій роботі.

 

ЦИТАТИ

Цитати у роботі, які наведені дослівно, беруться в лапки. Після закінчення цитати або цифрової інформації у квадратних дужках зазначається порядковий номер джерела, який міститься у списку використаної літератури; далі через кому сторінка, звідки взята цитата чи цифра. Наприклад, посилання [5, с.10] означає, що цитату взято з джерела, зазначеного у списку літератури під номером 5 на сторінці 10. При цитуванні текстів з газет, поточної та річної звітності підприємства або організації, невеликих за обсягом нормативних документів вказувати сторінки не обов’язково. Наприклад: [23]. При посиланні на непряме цитування у квадратних дужках додатково зазначається «див». Наприклад: [див. 7, с.25].

 

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты