Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Читайте также:
  1. Б. Непряме джерело
  2. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  3. Вимоги до оформлення наукової роботи.
  4. Г) відшукання|відшукування| і оцінка потенційних клієнтів; розповідь|оповідання| про фірму|фірма-виготовлювач| і її продукцію; оформлення договору|угоди|.
  5. Дані якої форми статистичної звітності являються джерелом для аналізу фінансових результатів
  6. Джерела вивчення біографії
  7. Джерела фінансування періодичних видань у ринкових умовах
  8. Джерела, фактори та рушійні сили розвитку особистості.
  9. Документальне оформлення надходження і вибуття спецмайна
  10. Документальне оформлення надходження і витрачання запасів.

До списку використаних джерел ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВКЛЮЧАТИ ЛИШЕ ТІ, ЯКІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО СТОСУЮТЬСЯ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ.

Список використаної літератури оформляють у такій послідовності:

▪ закони України,

▪ укази Президента,

▪ постанови і декрети уряду України,

▪ інструктивні матеріали (у хронологічному порядку),

▪ спеціальна економічна література (підручники, навчальні посібники, монографії) і публікації в періодичних виданнях в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та ініціалів автора,

▪ статистичні та інші збірники,

▪ матеріали, які були зібрані на підприємствах і в організаціях та використані при написанні роботи,

▪ інтернет-ресурси.

Всі джерела, включені до списку використаної літератури, нумеруються послідовно.

Використані джерела слід записувати з усіма необхідними реквізитами (див. приклад).

Приклад оформлення:

1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 р. № 5515-VІ. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

2. Бюджетний менеджмент: Підручник / В.Федосов, В.Опарін, Л.Сафонова та ін.; За заг. ред. В.Федосова. — К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.

3. Романенко О. Р. Фінанси: Підручник / Романенко О.Р. – К.: Центр Навчальної Літератури, 2009. – 312 с.

4. Федосов В.М. Управління державним боргом у контексті ризик-менеджменту / Федосов В.М., Колот О.А. // Фінанси України. – 2008. - № 3. – С. 3-33.

Список літератури за всією курсовою роботою повинен складати не менше 20 джерел (включаючи законодавчу та нормативну базу).

 

 

9. ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ (ЗМІСТ, ЗАВДАННЯ, ДОДАТКИ)

 

До змісту роботи пред’являються такі вимоги:

▪ зміст роботи треба викладати відповідно до плану, стисло, лаконічно, не допускаючи повторень та непотрібних відступів від теми;

▪ науковий стиль написання тексту, потрібно уникати емоційних оцінок і висловів;

▪ логіка і послідовність викладення матеріалу;

▪ виділення в тексті окремих логічних абзаців, недопустимо, щоб кожне речення починалося з нового абзацу;

▪ завершеність кожної думки;

▪ усі таблиці, рисунки, цитати повинні супроводжуватися посиланнями на використані джерела. 

У курсовій роботі студент повинен глибоко і всебічно розкрити зміст обраної теми, показати розуміння конкретних форм організації фінансів у різних сферах суспільної діяльності. Особливу увагу слід приділити дискусійним питанням теорії і практики фінансових відносин. Якщо в економічній літературі відсутня єдина точка зору з питань, які досліджуються, слід навести думки кількох авторів, дати їх критичну оцінку та висловити свої міркування з даного приводу.

 

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты