Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВСТУП І ВИСНОВКИ
Читайте также:
  1. Висновки
  2. Висновки
  3. Висновки
  4. Возможные последствия вступления России в ВТО.
  5. Вопрос 1. Транспортный налог: общая характеристика, налогоплательщики, объекты налогообложения, порядок расчета, уплаты и отчетности. Изменения, вступившие в силу с 2014г.
  6. Вопрос 2. Акцизы на алкогольную и табачную продукцию: особенности исчисления и уплаты. Изменения, вступившие в силу в 2013-2014гг.
  7. Вопрос 25. Порядок и форма заключения ТД. Вступление его в силу.
  8. Вступительная часть
  9. ВСТУПЛЕНИЕ

 

ВСТУП

Вступ до курсової роботи має наступні складові.

По-перше, необхідно обґрунтувати актуальність дослідження обраної теми курсової роботи.

По-друге, має бути сформульований об’єкт дослідження.

По-третє, потрібно визначити мету і завдання роботи.

По-четверте, доцільно вказати методи дослідження, а також зазначити, при розкритті яких саме питань вони застосовувалися. До основних методів дослідження належать: абстрагування, аналіз, синтез, індукція, дедукція, спостереження, узагальнення, порівняння, моделювання, формалізація, статистичні методи.

По-п’яте, потрібно дати коротку характеристику (у формі анотації) структури виконаного дослідження.

 

ПОРАДИ ЩОДО НАПИСАННЯ ВСТУПУ

Об’єкт дослідження вказує, на вивчення чого саме спрямована увага дослідника. Об’єкт – це те, що досліджується. Він завжди вказаний вже в самій назві теми. Чітке виокремлення об’єкта дослідження дозволяє сконцентрувати увагу саме на ньому і не переключатися на більш широке коло питань і проблем поза межами об’єкта, створює передумови для його всебічного розгляду, задає межі наукового пошуку. Наприклад, у темі «Вплив податкової політики на економічну і соціальну стабільність» об’єкт дослідження (те, на вивчення чого воно спрямоване) – це податкова політика.

Мета курсової роботи як наукового дослідження може полягати у визначенні напрямів подальшого розвитку чи шляхів вдосконалення об’єкта дослідження, його впливу на соціально-економічний розвиток тощо.

Для того, щоб досягти визначену мету, потрібно вирішити низку дослідницьких завдань, які в індивідуальному завданні згруповані за окремими розділами курсової роботи. Завдання встановлюють, які саме питання потрібно розкрити у відповідному розділі. Щоб правильно сформулювати завдання, див. детальніше вимоги до змісту кожного з розділів курсової роботи (п.п.9.1 – 9.3). Ключові завдання дослідження наступні:

ü визначити сутність об’єкта дослідження, у тому числі розкрити підходи різних авторів та наукових шкіл,

ü охарактеризувати функції досліджуваного об’єкта,

ü розглянути класифікації,

ü розкрити основи організації управління об’єктом дослідження,

ü провести аналіз показників складу і структури,ü виявити тенденції розвитку об’єкта дослідження,

ü встановити причини виявлених тенденцій, явищ, процесів,

ü дати якісну оцінку виявлених тенденцій, явищ, процесів,

ü охарактеризувати ключові сучасні проблеми, пов’язані з розвитком і функціонуванням об’єкта дослідження,

ü обґрунтувати шляхи вирішення виявлених проблем,

ü розкрити можливі напрями подальшого розвитку об’єкта дослідження.

 

ВИСНОВКИ

Висновки курсової роботи повинні випливати з проведеного дослідження і мати безпосередній зв’язок з його результатами. У висновках підводяться підсумки щодо всіх висвітлених у курсовій роботі питань.

 

 


ДОДАТОК А

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты