Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФОРМА ТИТУЛУ
Читайте также:
  1. A) важность и существенность информации в настоящий момент
  2. A) Словесный, графический, формально - словесный, алгоритмический язык
  3. A) Технологии, ориентированные на полученную обработку, передачу информации с помощью технических средств
  4. B) Информационные системы в логистике
  5. CASE-технология создания информационных систем
  6. II. Форма договора.
  7. V1: Основы информационного права Российской Федерации
  8. Автоматизированные информационные системы в учетной и научно-фондовой работе.
  9. Автоматизированные информационные системы и технологии в биржевом деле.
  10. Автоматизированные информационные системы и технологии в предприятиях и организациях различных организационных форм.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з «ФІНАНСІВ»

 

ТЕМА:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

 

ВИКОНАВ: студент_____________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) курс_______, спеціальність______________ група_______ форма навчання_______________________   особистий підпис студента_____________ НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: ___________________________________

 

РЕЄСТРАЦІЯ РОБОТИ номер__________, дата___________   ДОПУСК ДО ЗАХИСТУ: c ТАК, c НІ

 

Київ – КНЕУ – 2013


ДОДАТОК Д

РЕЦЕНЗІЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ З «ФІНАНСІВ»

ПІБ студента ____________________________________________ група______

Тема роботи: ____________________________________________________________

 

Критерії оцінювання Розподіл балів (крок – 1 бал) Оцінювання курсової роботи
ВСТУП: ü обґрунтування актуальності теми ü визначення об’єкта дослідження, ü визначення мети і завдань курсової роботи, ü наявність загальної характеристики структури роботи 0-5  
Примітки:  
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: ü 10 б.: всебічність, повнота і глибина викладу теоретичних питань, розгляд дискусійних питань, альтернативних підходів, ü 5 б.: науковий характер тексту (систематизація, узагальнення, критичний погляд, конкретність, стиль викладу, відсутність компіляції матеріалу, описовості, фінансова грамотність, наявність достовірних посилань тощо) ü 5 б.: логіка викладу (перехід від більш до менш важливого, відсутність повторів тощо) і пропорційний обсяг розділу 0-20  
Примітки: ЗАХИСТ*
АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА: ü 10 б.: якість аналізу (види розглянутих показників, аналіз показників структури, динаміки, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, аргументація тощо), репрезентативність фактичних даних (сучасні дані, їх динаміка, відповідність чинному законодавству), ü 10 б.: науковий характер тексту (систематизація, узагальнення, критичний погляд, конкретність, стиль викладу, відсутність компіляції матеріалу, описовості, фінансова грамотність, наявність достовірних посилань тощо) ü 5 б.: логіка викладу (перехід від більш до менш важливого, відсутність повторів тощо) і пропорційний обсяг розділу 0-25  
Примітки: ЗАХИСТ*
ПРОБЛЕМАТИКА, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ: ü 10 б.: якісна постановка та аналіз кожної проблеми (конкретність, актуальність, обґрунтованість, причини тощо), обґрунтованість пропозицій, ü 10 б.: науковий характер тексту (систематизація, узагальнення, критичний погляд, конкретність, стиль викладу, відсутність компіляції матеріалу, описовості, фінансова грамотність, наявність достовірних посилань тощо) ü 5 б.: логіка викладу (перехід від більш до менш важливого, відсутність повторів тощо) і пропорційний обсяг розділу 0-25  
Примітки: ЗАХИСТ*
ВИСНОВКИ: ü безпосередній зв’язок висновків із завданнями та результатами дослідження, ü охоплення усіх змістовних частин роботи 0-10  
ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА: ü наявність чинних нормативно-правових актів відповідно до теми роботи, ü достатність інформаційної бази (підручників, монографій, широкого кола наукових публікацій), ü правильність оформлення 0-5  
ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ: ü значні відхилення від встановлених обсягів (більше 5 стор.), у т.ч. через невідповідність шрифту та міжрядкового інтервалу, ü відсутність нумерації сторінок, заголовків розділів, ü правильність оформлення цифрового та графічного матеріалу. 0-10  
РАЗОМ  
* Коригування балів на захисті («+» « – » 5 балів за кожний розділ)  
За недотримання календарного плану (затвердження плану: мінус 5 б., здача курсової роботи: мінус 10 б.)  

 

 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАХИСТУ Бали (у т.ч. з урахув. Захисту) Оцінка МОН ECTS
     

 

Для довідки:

Оцінка за шкалою КНЕУ Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
90-100 відмінно A
80-89 добре B
70-79 C
66-69 задовільно D
60-65 E
21-59 незадовільно з можливістю повторного складання FX
0-20 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни F

 


ДОДАТОК Е


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты