Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМэты і задачы, асноўныя функцыі выкладання айчыннай і сусветнай мастацкай культуры.
Читайте также:
  1. Античный театр в системе античного типа культуры. Мифологические основы античного театра.
  2. Асноўныя віды тэкстаў. Змешаныя тэксты
  3. Асноўныя законы фармальнай логікі ў забеспячэнні камунікатыўнай якасці тэксту
  4. Асноўныя канцэпцыі сучаснай архітэктуры. Стылявая канцэпцыя.
  5. Асноўныя матывы і вобразы паэзіі Р.Барадуліна
  6. Асноўныя метады і метадычныя прыёмы тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення на занятках па айчыннай і сусветнай мастацкай культуры.
  7. ВЕК-НОВЫЙ ЭТАП В ИСТ. РУС. КУЛЬТУРЫ.
  8. Верхотурье: история, памятники культуры. Роль Верхотурья как торгового, таможенного, административного, религиозного центра.
  9. Внебюджетные источники финансирования организаций культуры. Сущность фандрейзинга.
  10. Возрождение как тип культуры. Предпосылки формирования театральной культуры Ренессанса.

 

Мэта выкладання сусветнай мастацкай культуры: фарміраванне ў школьнікаў эстэтычнай актыўнасці, эстэтычнага стаўлення да рэчаіснасці, развіццё духоўнага свету, маральнасці і творчага пачатку ў вучняў.

Кажучы словамі псіхолага З.Л. Рубінштэйна, мы ўзяліся за будаўніцтва "чалавека вялікага плану", за выхаванне духоўнасці - "вышэйшых узроўняў чалавечага жыцця". Таму-то наша мэта і незвычайна складаная, яна здаецца недасягальнай, мае занадта далёкія і нявызначаныя вынікі, якія не паддаюцца звычайнай школьнай адзнацы. І гэта сапраўды так.

Мэтавыя накірункі: Першы (вядома жа, з гэтага пачынаецца ўсё ў прадмеце мастацтва) – арганізацыя ўспрымання вучнямі мастацкіх твораў, падчас якога, дзякуючы ўзнікаючым духоўным зносінам школьнікаў з героямі мастацкіх твораў і іх творцамі, толькі і можа адбыцца іх узбагачэнне духоўнымі каштоўнасцямі, якія змяшчаюцца ў мастацкай культуры: уяўленнямі пра дабро і зло, жыццё і смерць, сэнс чалавечага існавання, шчасце, сяброўства, каханне, адносіны чалавека да прыроды і інш.

У выніку ўспрыманні вучнямі шматлікіх мастацкіх твораў якой-небудзь вызначанай эпохі ў іх складаецца абагульненыя веды аб мастацкай культуры дадзенай эпохі, іншымі словамі – яе мастацкая карціна: шматстайная, што складаецца з вялікай колькасці мастацкіх твораў розных відаў і жанраў, напоўненых розным ідэйна-эстэтычным зместам, але і спецыфічная, якая мае своеасаблівыя рысы мастацтва гэтага часу.

Другі кірунак складаецца ў фарміраванні ў школьнікаў здольнасці і ўмення ўсталёўваць узаемасувязі паміж рознымі творамі мастацкай культуры з мэтай азначэння ў іх рыс агульных і своеасаблівых, а таксама ўсталёўваць узаемасувязі паміж мастацкімі творамі мінулых эпох і нашым днём, уласным жыццём вучняў. Гэта спрыяе ўзнікненню ў вучняў мастацкай карціны свету кожнай з эпох, а затым і цэласнай мастацкай карціны міру.

Трэці – развіццё ў школьнікаў творчых здольнасцяў і заахвочванне іх да самастойнай эстэтычна-творчай дзейнасці, якая складаецца ў стварэнні школьнікамі ўласных твораў – малюнкаў і ілюстрацый, складанняў розных тыпаў, сцэнараў і іншых творчых прац.

"...Мэта мастака – не паведамляць нейкія ісціны чытачу, гледачу, слухачу і не спрабаваць павучаць яго, а завязваць з ім уяўныя зносіны і тым самым далучыць яго да сваіх каштоўнасцяў – да сваіх ідэалаў, памкненняў, маральных прынцыпаў, палітычных перакананняў, эстэтычных перажыванняў... Мастак раскрывае перад людзьмі сваю душу, як перад найблізкімі сябрамі, вызнаецца перад імі, шчыра і адкрыта, і тым самым іх выхоўвае. Такое маральна-эстэтычна-грамадзянскае выхаванне мастацтвам і дапаўняе, і паглыбляе, і мэтанакіравана пашырае досвед асобы... Значэнне мастацкіх зносін складаецца ў тым, што яно робіць нашымі партнёрамі, нашымі любімымі сябрамі выбітных прадстаўнікоў роду чалавечага, асабліва духоўна багатых і духоўна моцных, асабліва разумных і тонкіх, асабліва высакародных. Ці шматлікім людзям атрымалася ў рэальным жыцці сустракаць суразмоўцаў і здабываць блізкіх сяброў, падобных Леанарда і Джакондзе, Гётэ і яго Фаўсту, Ралану і Жану-Крыстафу, Пушкіну і Анегіну? Зносіны з імі, хай ілюзорныя, здольны мець у жыцці чалавека вялікую часам ролю, чым зносіны з рэальнымі партнёрамі..." (Каган М. З. “Свет зносін”)Вывучэнне культуралагічных дысцыплін служыць дасягненню сацыяльна значных кампетэнтнасцяў (функцый): культурна-камунікатыўнай, мастацтвазнаўчай, мастацка-творчай і чалавекафарміруючай.Задачы выкладання культуралагічных прадметаў мяркуюць:

- стварэнне ўмоў для засваення духоўных, маральна-этычных і мастацкіх каштоўнасцяў чалавецтва;

- фарміраванне цэласнага ведання аб культуры вызначаных эпох, беларускай нацыянальнай культуры, яе месцы ў сусветнай мастацкай культуры;

- стварэнне ўмоў для сацыяльна-культурнай адаптацыі навучэнцаў;

- фарміраванне ў школьнікаў эмацыянальна-каштоўнаснага стаўлення да з'яў мастацтва, рэчаіснасці, уласнай мастацка-творчай дзейнасці;

- развіццё творчых здольнасцяў навучэнцаў падчас іх самастойнай мастацка-творчай дзейнасці;

- стварэнне ўмоў для выяўлення мастацка адораных дзяцей і іх крэатыўнага развіцця;

- карэкцыю асобаснага развіцця, псіхафізічнае аздараўленне навучэнцаў падчас мастацка-творчай дзейнасці;

- фарміраванне ў школьнікаў устойлівай цікавасці да свету мастацтва і запатрабавання сталых зносін з ім.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты