Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозкрийте сутність соціальної роботи в громаді.
У професійній соціальній роботі термін «громада» най­частіше вживають у двох значеннях: територіальна громада та громада за інтересами/прихильністю.

Громада, яка об'єднує людей, котрі мешкають в одній географічній місцевості, — це територіальна громада (при­міром, традиційна єврейська громада в українських містах була саме територіальною, оскільки євреї селилися у визна­чених для них межах).

Територіальна громадаце жителі, об'єднані постійним проживан­ням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністратив­но-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жи­телів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.

Громада за інтересами об'єднує людей, котрі мають спіль­ні проблеми, наприклад, дітей-інвалідів або людей, котрі мають спільні інтереси, соціальні зв'язки або характеристи­ки.

Соціальна робота в громадіметод, в основі якого ле­жить аналіз життєвого рівня громади з метою розв'язання со­ціальних проблем, підвищення рівня надання послуг та ак­тивізації членів громади через проведення різних акцій та заходів.

Загалом можна назвати вісім основних напрямів соціальної роботи з громадами:

· організація громади, що має на меті покращення ко­ординації діяльності різних агенцій;

· розвиток громади, це передусім допомога групам у тому, щоб вони могли брати більш активну участь у житті громади, в розробці й реалізації тих рішень, які так чи інакше зачіпають їх;

· соціальне планування, яке передбачає аналіз соціаль­них умов, постановку цілей і оцінку діяльності існуючих служб для їх удосконалення;

· освітні програми, спрямовані на більш тісний контакт між наявними закладами і місцевим населенням;

· політична активність: організація масових виступів для вирішення нагальних питань, що безпосередньо стосують­ся громади;

· розвиток жіночого руху в інтересах покращання стану жінок і попередження дискримінації за статевою належністю;

· робота з етнічними меншинами: задоволення їхніх потреб і боротьба з проявами расизму;

· допомога за місцем проживання, зорієнтована на роз­виток соціальних зв'язків, добровільних служб і організацію самодопомоги.

Залежно від компетенції соціальної служби (агенції) визна­чається зміст соціальної роботи з громадою: дітьми (вулична соціальна робота, гурткова соціальна робота, превентивні за­ходи щодо попередження дезадаптованості дітей та протиправ­ної поведінки); молоддю (попередження негативних явищ у молодіжному середовищі шляхом проведення просвітницької роботи, культурно-мистецьких заходів; надання гуманітарної допомоги молодим інвалідам (соціальної допомоги із нагляду та догляду за ними, залучення їх до надомної праці тощо); лю­дям похилого віку (соціальна допомога з догляду і нагляду, за­лучення гуманітарної допомоги, організація дозвілля) та ін.

Прийнято також розрізняти три рівні роботи в гро­маді:

1) базова або робота за місцем проживання з окре­мими людьми, сім'ями та групами, а також самостійна діяльність місцевих мешканців;

2) робота місцевих агенцій або між агенціями, тобто діяльність, очолювана органами влади та/або організована іншими структурами;

3) регіо­нальна та національна робота з планування громад.

Методи та форми роботи в громаді включають ряд як загальних для соціальної роботи, так і специфічних для цього напряму видів діяльності, а саме: надання соціальних послуг за місцем проживання, вивчення проблем громади, підготовку експертних висновків, звернення по субсидії для громади, роботу із засобами масової інформації, пере­говори, угоди, проведення конференцій, організацію страй­ків, бойкотів, публічних/громадських слухань, акцій грома­дянської непокори, представництво інтересів громади, вжит­тя заходів через законодавчі або виконавчі органи.

Завдання соціального працівника громади — це насампе­ред:

· налагодження і підтримка контактів з індивідами, гру­пами та організаціями;

· розвиток профілю спільноти, оцінка ресурсів та по­треб спільноти;

· розробка стратегічного аналізу та планування цілей, завдань та пріоритетів;

· підтримка створення груп;

· підтримка роботи та ефективного розвитку груп;

· продуктивна робота з конфліктами всередині та поміж групами й організаціями;

· співробітництво й ведення переговорів з іншими аген­ціями та професіями;

· ефективне втручання у розробку й проведення полі­тики, у тому числі налагодження контактів з місцеви­ми політиками;

· усний і письмовий зв'язок з індивідами, групами й організаціями;

· робота з конкретними людьми, включаючи консульту­вання;

· керування ресурсами, включаючи штатний розклад та бюджет;

· підтримка груп та організацій в отриманні ресурсів, наприклад, через заявки на грант;

· контроль і оцінка прогресу, а також найефективніше використання ресурсів;

· відрахування з груп та/або забезпечення ефективного припинення діяльності груп;

· розробка, контроль та оцінка стратегій рівних мож­ливостей.

 


 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 248; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты