Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОхарактеризуйте відображення на рахунках операцій з трьох госп. Процесів. Облік процесу придбання запасів.
Читайте также:
  1. Аналітичний та синтетичний облік спецмайна
  2. Бухгалтерський облік доходів загального фонду та спеціального фонду
  3. Бухгалтерський облік запасів
  4. Бухгалтерський облік розрахунків з грошового забезпечення військовослужбовців
  5. Бухгалтерський облік розрахунків із заробітної плати працівників
  6. Выделите и охарактеризуйте типы СЭиПП.
  7. Грошові кошти на рахунках в установах банків та органах Державного казначейства
  8. Дайте визначення поняття процесуальних строків, назвіть їх види та порядок обчислення і перебігу.
  9. Дайте определение воздушной линии. Опишите конструктивное выполнение проводов. Охарактеризуйте материал изготовления проводов. Приведите порядок маркировки воздушной линии.
  10. Дайте определение перикардита. Назовите причины его возникновения. Охарактеризуйте клинические симптомы. Укажите принципы лечения. Опишите сестринский уход.

Облік процесу постачання (придбання запасів).

Придбаючи запаси у постачальників, підприємство сплачує їх вартість і має затрати по їх доставці на свій склад. Всі ці затрати складають фактичну собівартість придбаних запасів.

ТЗВ:доставка до міста;доставка по місту; розвантаження – завантаження.

У бухгалтерському обліку операції процесу постачання протягом місяця відображаються за дебетом матеріальних рахунків, у залежності від того, які запаси придбає підприємство, і за кредитом різних рахунків, у залежності від витрат на їх придбання, тобто:

Д 201, 202, 203 ...

К 31, 63 – вартість, доставка запасів

К 66, 65 – зарплата вантажників, відрахування на соціальні заходи;

К 372 – витрати підзвітних сум на придбання запасів.

Кожен місяць після нарахування заробітної плати бухгалтер розраховує суми відрахувань на соціальні заходи за встановленими процентами від нарахованої зарплати.

До фондів соціального захисту робітників відносяться:пенсійний фонд, фонд соціального страхування,фонд страхування на випадок безробіття,фонд страхування від нещасних випадків

Облік процесу виробництва.

Затрати на виробництво готової продукції включають прямі витрати та непрямі.

Прямі витрати є витрати, що безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції. Їх протягом місяця бухгалтер відображає на рахунках Д23, К20 – прямі матеріальні витрати, К66, 65 – прямі витрати на оплату праці та соц заходи.

Непрямі виробничі витрати (цехові, витрати на експлуатацію обладнання) протягом місяця відображаються на рахунках

Д91, К20 – непрямі матеріальні витрати, К66, 65 – непрямі витрати на оплату праці та соціальні заходи, К13 – знос необоротних активів.

У кінці місяця накладні виробничі витрати бухгалтер списує проводкою Д23, К91. Витрати на управління підприємством у цілому протягом місяця збираються на рахунках .

Д92, К20 – матеріальні витрати, К66, 65 – витрати на оплату праці апарату управління, К13 – знос необоротних активів, К372 – витрати на відрядження тощо.

В кінці місяця цей рахунок закривається проводкою Д79, К92. Готова продукція, що випущена з виробництва, списується проводкою Д26, К23.

Облік процесу реалізації. Відповідно до нових П(С)БО, реалізованою вважається продукція, яка відвант покупцям. Такий метод обліку реалізації назив методом “нарахув”.С/в реалізов продукції на рахунках Д90, К26 відображається і одночасно нараховується заборгованість покупців, яка складає дохід під-тва від реалізації, який потім зараховується на поточний рахунок підприємства: ця сума доходу включає ПДВ та відраховується проводками

Д36 Д31

К70 К36

У кінці місяця чистий дохід від реалізації (без ПВД) буде списано на фінансові результ проводкою: Д70, К79, а ПДВ буде списано як заборгов бюджету проводкою Д70, К64.

Проводкою Д79, К90 списується собівартість реалізованої продукції.

Витрати на збут продукції протягом місяця бухгалтер відображає на рахунках Д93 з К204, 66, 65, ... Це витрати на упакування продукції, розвантаження – завантаження, доставку до покупця тощо. У кінці місяця рахунок 93 закривається на рахунок 79 проводкою: Д79, К93. Таким чином на рахунку 79, який не має залишків, у кінці місяця визначається фінансовий результат від реалізації продукції шляхом порівняння дебетового та кредитового оборотів. Якщо кредитовий оборот перевищує дебетовий оборот (витрати), підприємство отримує прибуток від реалізації продукції, який списується проводкою: Д79, К44 – прибуток . Якщо, навпаки, дебетовий оборот перевищує кредитовий, підприємство отримає збиток, тоді проводка буде: Д44,К79
28. Охарактеризуйте господарські факти та їх ділення на явища та процеси. Види діяльності підприємств.Господарські факти поділяють на процеси та явища.В свою чергу процеси поділяються на придбання запасів, виробництво та реалізацію готової прод.

Згідно чинного законодавства та П(С)БО 3 діяльність підприємства поділяється на :

Звичайну – характеризується процесами , що відбуваються в результаті виконання мети і завдання , заради яких створене підприємство. Звичайна діяльність поділяється на операційну: основну та іншу; фінансову та інвестиційну.

Надзвичайна -діяльність підпр-ва, що виникає в результаті надзвичайних подій (землетрусу, пожеж, технічних аварій та інше).

В результаті основної діяльності підпр-ва відбуваються господарські операції з придбання запасів, необхідних для діяльності підпр-ва, виробництва продукції, надання послуг або виконання робіт, а також реалізація продукції, робіт, послуг та визначення фін. результатів діяльності.

В результаті цих оперцій здійснюється БО трьох господарських процесів на підставі первинних документів, які засвідчують факт здійснення господарських операцій або надають розпорядження для її здійснення.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 39; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты