Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОхарактеризуйте методичні прийоми: вартісного вимірювання, грошової оцінки, двоїстості, доказовості, періодичності та безперервності.
Читайте также:
  1. Выделите и охарактеризуйте типы СЭиПП.
  2. Дайте определение воздушной линии. Опишите конструктивное выполнение проводов. Охарактеризуйте материал изготовления проводов. Приведите порядок маркировки воздушной линии.
  3. Дайте определение перикардита. Назовите причины его возникновения. Охарактеризуйте клинические симптомы. Укажите принципы лечения. Опишите сестринский уход.
  4. Дайте определение пневмонии. Назовите причины заболевания. Охарактеризуйте клинические симптомы долевой пневмонии. Укажите принципы лечения пневмонии. Опишите сестринский уход.
  5. Дайте определение понятию залога как основному способу обеспечения исполнения возврата кредита. Охарактеризуйте его виды. Перечислите преимущества и недостатки залога.
  6. Дайте определение шока. Назовите причины его развития.Охарактеризуйте симптомы шока. Опишите действия медицинской сестры по оказанию неотложной помощи при кардиогенном шоке.
  7. Дайте определения коллапса. Назовите причины его развития. Охарактеризуйте симптомы коллапса. Опишите действия медицинской сестры по оказанию неотложной помощи при коллапсе.
  8. Дайте определения понятиям: личность, развитие, воспитание. Движущие силы развития личности. 4. Охарактеризуйте факторы формирования личности, их взаимосвязь.
  9. Дайте понятие законам и закономерностям в обучении, охарактеризуйте основные законы обучения. 20. Охарактеризуйте принципы обучения, пути их реализации на практике.
  10. Дайте понятие законам, принципам и правилам воспитания. Охарактеризуйте основные принципы воспитания.

Принцип вартісного вимірювання – необхідний для пов’язування потреб і ресурсів, як у масштабах кожної госп. с-ми, так і будь-якої госп. ланки сус-ва, незалежно від масштабів господарювання.

Принцип гр.. оцінки – гроші є загальним вимірником, за доп. якого здійснюється госп.діяльність, і що грошова од. є відповідною базою для оцінки й аналізу у бух.обліку.

Принцип двоїстості – подвійного представлення стану та зміни стану госп. фактів за ознаками елементів та структури ринку.

Принцип доказовості – кожний господарський факт, який представлено індивідуалізовано та персоніфіковано,має бути юридично доказаним – задокументованм – та зареєстрованим.

Принцип періодичності – госп. діяльность під-ва штучно може бути поділена на тимчасові періоди.

Принцип безперервності – госп. факти, які мали місце на під-ві, повинні реєструватись як у часі, так і в просторі безперервно, тобто без пропуску будь-якого госп. факту.

Охарактеризуйте методологічне, інформаційне та технічне забезпечення ведення обліку на підприємствах України згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Згідно ЗУ «Про бух. Обл.. та фін. звітність» підставою для бух. Обліку госп. Операцій є первинні документи, контроль за оформленням і використанням та бух. Обробкою документів несе бухгалтер.

Згідно ЗУ 966 документування операцій є первинним обліком, з якого починається весь процес бух. Обл.. на підприємстві. Порядок оформлення та бух. Обробки первинної документації наведено у Положенні про документальне забезпечення записів у бух.обліку.

Правильне та своєчасне оформлення документів надають правову засаду даним бух. Обліку.

Для забезпечення ведення бух. Обліку підпр-во самостійно обирає форми його організації та розробляє документообіг як додаток до наказа про орган. Бух. Обліку на підпр-ві. Підпр-во самостійно затверджує правила документообігу і технолог. Її обробки, а також визначає осіб, які мають права підписувати документи.

Документування – це процес суцільного й неперервного відображення об’єктів бухгалтерського обліку в первинних бухгалтерських документах. Документування є важливою частиною бухгалтерського обліку. На підставі даних первинних бухгалтерських документів здійснюється контроль за правомірністю здійснення господарських операцій на підприємстві.Бухгалтерські документи класифікують за такими ознаками : За місцем складання бухгалтерські документи поділяють на внутрішні (оформлені на підприємстві) та зовнішні (отримані від партнерів та інших підприємств і установ). За призначенням бухгалтерські документи поділяють на : розпорядчі, виконавчі та комбіновані, За порядком складання бухгалтерські документи поділяють на первинні та зведені. За способом оформлення операцій бухгалтерські документи поділяють на одноразові, котрі заповнюють на одну операцію, та нагромаджувальні, в яких записують однорідні господарські операції за певний проміжок часу. За змістом бухгалтерські документи поділяють на грошові, розрахункові, обліку матеріальних запасів, обліку особового складу тощо.

Первинні документи для надання їм сили й доказовості повинні мати обов’язкові реквізити (характеристики): назва підприємства (установи), від імені якого складено документ; назва документа і код форми; дата і місце складання; зміст господарської операції, її обсяг та вимірники в натуральному й вартісному виразі; посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за здійснення операції.Залежно від характеру операцій до первинних документів можуть бути внесені додаткові реквізити: ідентифікаційний код підприємства; номер документа; підстава для здійснення операцій; дані про документ, що засвідчує особу одержувача тощо.

Усі первинні бухгалтерські документи з місць їх оформлення у встановлені терміни передають у бухгалтерію. Кожен первинний документ у бухгалтерії підлягає: перевірці; обробленню; погашенню.

Перевіркупервинних документів здійснюють за суттю формою та арифметичним підрахунком. Обробленняпервинних бухгалтерських документів полягає у їх кодуванні, таксуванні і групуванні.

Закінчується оброблення первинних документів їх погашенням. Бухгалтерські документи підлягають опера­тивному й обліковому погашенню.


Охарактеризуйте методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання з оплати праці та її розкриття у фінансовій звітності згідно П(С)БО 26 “Виплати працівникам”.

При відр.оплаті праці з\п робітників прямо залежить від кіл-ті виконаної роботи і розміру розцінки. Вона складається з таких систем: прямої,прогресивної,акордної і преміальної.При погод.формі оплати заробіток працівника залежить від відпрац.ним часу. Вона склад.з простої погодинної і погодинно-преміальної.На під-ві може застосовуватись опл\пр за труд.угодами,що уклад.між п-вом і працівником для виконання конкретної роботи на договірних засадах.У нових умовах господарювання широко використ.опл\пр за контрактом. У разі найму працівника за контрактом власник або уповноважений ним орган може встановити умови опл\пр за погодженням з працівником. Витрати п-ва на опл\пр працівників визначені в Інструкції Мінстату України №323 і включають такі її види:осн.з/п;додаткову з/п;інші заохочувальні і компенсаційні виплати. Основна з/п–це винагорода працівникам за виконану роботу відпов.до встановл.норм праці (норм часу,виробітку,посадових обов’язків).Додаткова з/п – це винагорода за роботу понад встановл.норм,за особисті умови праці або виплату за невідпрацьований час, відпов. до діючого законодавства(оплата відпусток).Інші заохоч.і компенсаційні виплати– оплата простоїв не з вини працівників, винагороди за підсумками роботи за рік, разові премії тощо. Облік використання роб.часу,а також контроль за станом труд.дисципліни на п-вах здійсн.шляхом табельного обліку.Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з оплат и праці.Синтетичний облік розрахунків по зарплаті ведеться на рах. № 66 “Розрах. з опл/пр”, який має 2 субрах.: 661 “Розрах. по зарплаті”, 662 “Розрах. з депонентами”.Нарахув. з/п робітникам основного вир-ва, вир-ва напівфабрикатів, робітникам допоміжних виробництв записують:Д№ 231 “Вир-во”,Д№ 232 “Напівфабрикати власного вир-ва”, Д№ 233 “Допоміжні вир-ва”,К№ 661 “Розрах.з опл\пр”.З/п робітників, нараховану за догляд, обслуговування та ремонт обладнання цехів основного вир-ва, записують:Д№ 91 “Загально-виробничі витрати”,К№ 661 “Розрах.з опл\пр”.З/п інженерно-технічних працівників, службовців і обслуговуючого персоналу цехів записують :Д№ 91 “Загально-виробничі витрати”,К№ 661 “Розрах. з опл/пр”.З/п адміністративно-управлінського й обслуговуючого персоналу заводоуправління відносять:Д№ 92 “Адміністративні витрати”,К№ 661 “Розрах. з опл/пр“.З/п робітників відділу збуту записують:Д№ 93 “Витрати на збут”,К№ 661 “Розрах. з опл/пр”.Суми допомоги з тимчасової непрацездатності нараховуються за рах. фонду соціального страх.:Д№ 652 “Розрах. із соціального страх.”,К№ 661 “Розрах. з опл/пр”.Суми премій, що нараховують за рах. фонду опл/пр та прибутку п-ва записують:Д№ 23 “Вир-во”,К№ 661 “


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 18; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты