Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОхарактеризуйте облікові регістри. Види і форми облікових регістрів. Обігові відомості. Порядок заповнення та виправлення помилок. Збереження облікових регістрів.
Читайте также:
  1. A) Используется в комбинации с другими клавишами для формирования команд
  2. I. Особенности формирования отраслевой системы оплаты труда работников учреждений здравоохранения
  3. I. Порядок заполнения формы разрешения на строительство
  4. II. Порядок прохождения испытания
  5. II. Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев и оценки эффективности на основе качественных критериев
  6. III этап: Формирование либеральной и социалистической оппозиций в Германии. Проблема национального объединения в политической жизни 30-40 гг.
  7. III. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов количественных критериев и оценки эффективности на основе количественных критериев
  8. III. Формирование тоталитарного режима
  9. IV Этап. Завершение формирования колониальной системы. Конец XIX – начало XX вв.
  10. IV. Порядок и сроки представления бюджетной и иной отчетности

На підставі даних первинних бухгалтерських документів інформацію про здійснені на підприємстві господарські операції згруповують в облікових регістрах.Облікові регістри - це таблиці спеціальної форми, в яких роблять систематизовані записи за рахунками бухгалтерського обліку на підставі даних первинних носіїв інформації (первинних бухгалтерських доку­ментів).

Процес відображення даних про здійснені господарські операції в облікових регістрах називаютьобліковою реєстрацією. Облікова реєстрація є другим етапом облі­кових робіт після первинної документації.

У бухгалтерських регістрах систематизують дані про стан та операції з економічно однорідними об'єктами облі­ку в системі бухгалтерських рахунків за звітний період. Дані облікових регістрів використовують для складання бухгалтерської звітності, проведення аудиту й аналізу господарської діяльності підприємства. Регістри бух обліку повинні мати назву, період реєстрації операції, прізвища і підписи або інші данні, що дають змогу ідентифікуати осіб, які брали участь у їх складанні. Господарські операції повинні бути відображенні в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

У бухгалтерському обліку використовують різні за формою, змістом та способом відображення інформації облікові регістри.

Форма облікових регістрів – с-ма хронологічного і систематичного запису госп. Операцій, визначена побудова і взаємозв’язок облікових регістрів, послідовність і способи запису у них.

 
 


37. Охарактеризуйте основи класифікації бухгалтерських рахунків. Класифікація рахунківКласифікація рахунків – об`єднання рах. за однорідними озн.

За економічним змістом рахунки групуються на:

А)рахунки активів(відображ наявн та рух засобів)

Залежно від викон у господ ф-й вони поділ на:

Рах для обліку необорот активів(викор для отрим та узагальн інфо про наявність і рух осн засоб, нематер актив, фін та капіт інвест та ін необорот актив);

Рах для обл запасів(викор для обл і контролю запасів, необхідн для здійсн вир-чого процесу)

Рах для обл коштів(викор для узагальн інфо про наявність і рух грош коштів у нац та іноз валюті в касах, на поточ та інш рах у банках, грош докум тощо)Рах для обліку коштів у розрах(викор для узагал інфо про розрах відносини з покупц та замовниками за відпущ прод, послуги з різн дебіторами за виданими авансами, підзвіт сумами і тд).

Б)рах пасивів (рахунки власного капіталу, рах забов`яз)(відображ наявн та рух джерел)

Рах власн капіт(викор для обліку та узагальн інфо про стан і рух коштів статут,пайового, резервн, вилуч, неоплач, а також нерозподіл приб)

Рах зобовяз(викор для отрим інфо про стан і рух різних забезпечень, цільове фін-ня і цільов надходж)В свою чергу рах зобовяз поділ на:

Рах довгстрок зобов(викор для обліку та узагальн інфо про стан та рух зобовяз під-ва за отрим позики банків, за випущ облігаціями, за видан векселями та інш зобовяз)

Рах поточ зобов( вик для об та узаг інфо про стан та рух поточ зобов під-ва за отрим кредити банків, за видан вексел та ін зобовяз, погаш яких відбув у звичайн ході операц циклі під-ва або протягом 12 міс з дати балансу)

В)рах госп процесів(відображ кругооборот капіталу під-ва, що здійсн через господ процеси: постачання(купівля), вир-во та реаліз(продаж).)

За структурою та призначенням рахунки групуються у такі групи:

Основні рахунки, що призначені для контролю за ресурсами підприємства, його капіталу та зобов’язань. Для чого всі основні рахунки поділяються на: а) матеріальні (№ 10, 12, 20, 28) – активні; б) рахунки капіталу (№ 40, 41, 42) – пасивні; в) рахунки грошових коштів та їх еквівалентів (№ 30, 31, 32) – активні; г) рахунки розрахунків (№ 36, 37, 60, 63) – активно – пасивні, активні, пасивні. Регулюючі рах, що призн для уточн вартості об’єктів, яка відобр на осн рах. Різницею між ними є залишкова вартість основних засобів, яка включається у валюту балансу. Операційні рахунки, що призначені для обліку операцій трьох господарських процесів. Вони поділяються на:калькуляційні (активні);збирально–розподільчі (ні активні, ні пасивні); бюджетно–розподільчі (активні, пасивні);порівнюючи (ні активні, ні пасивні). Калькуляційні призначені для обліку витрат на виробництво продукції і підрахування собівартості виготовленої продукції (№23). Збирально–розподільчі призначені для обліку витрат на управління і обслуговування виробництва. (№ 91, 91, 93) Бюджетно–розподільчі призначені для обліку доходів і витрат звітного періоду, які фактично відносяться до наступного періоду (№ 39, 69). Порівнюючи призначені для визначення чистого доходу від продажу продукції, втрат від браку, фінансового результату діяльності підприємства (№ 24, 70, 79). Фін–рез рах (№44) призначений для підрахування невикористаного прибутку(непокритого збитку). Слід пам’ятати, що рахунки класів 7, 8, 9 є тимчасові, залишків ніколи не мають, у балансі не відображаються, у кінці місяця вони закриваються на інші балансові рахунки. Позабалансові рахунки призначені для обліку товарно–матеріальних цінностей, які не належать підприємству, знаходяться на відповідальному зберіганні, орендовані, прийняті на комісію або на гарантійне обслуговування. Облік операцій на цих рахунках ведеться без застосування подвійного запису, а інформація обов’язково надається у примітках до звітів.Охарактеризуйте План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, його суть, будова і значення.План рахунків представляє собою табл, в якій наведено ін форм про номери і назву всіх рахунків бух обліку

План рахунку побудований за дворядною системою рах. згідно якої рах поділяються на:

- балансові

- тимчасові

До балансових відносяться рахунки активів, власного капіталу і забов`язань.

До тимчасових відносяться: рах витрат, доходів і фін результатів

Всі рах у Плані згруповані у десять класів: 9 і 0

Рах 1-3 класів по відношенню до балансу активні за винятком 13 і 38

Рах 4-6 класів пасивні за винятком 45, 46, 69, які є активні.

Тимчасові рах – 7,8,9

Рах 1-7 класів обов`язкові для використ на всіх підприємствах У

Рах 8 класа використ малі підприємства та підприємства діяльність яких не спрямована на комерційну

Рах 9 класа використ великі підприємства, які за власним бажанням можуть використ рах 8 класу.

За допомогою плана рахунків встановлюється номер і назва синтетичного рахунку або субрахунку і складаються бухгалтерські проводки.

План рах зорієнтов на потреби склад фін та внутр звітності, тому чітко розмежовані балансові рахунки, обєднані в класи з розділами акт і пасиву балансу, номінальні рах для обліку витрат, дох і результ діяльн, а також позабаланс рах.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 77; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты