Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОхарактеризуйте облік господарської діяльності підприємства. Види діяльності підприємства та їх відображення в бухгалтерському обліку.
Читайте также:
  1. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  2. Аналітичний та синтетичний облік спецмайна
  3. Банк як фірма: порядок створення та реєстрації, ліцензування, регулювання діяльності та оргструктура.
  4. Бухгалтерський облік доходів загального фонду та спеціального фонду
  5. Бухгалтерський облік запасів
  6. Бухгалтерський облік розрахунків з грошового забезпечення військовослужбовців
  7. Бухгалтерський облік розрахунків із заробітної плати працівників
  8. В процесі аналізу порівняння показників досліджуваного підприємства із загальноприйнятими (або теоретичними) «нормами» дозволяють
  9. В якому з цехів підприємства виконують нормування тканини?
  10. В) природне прагнення людей до особистої, політичної, господарської й духовної свободи

Господарська діяльність, спрямована на виробництво певної продукції, є виробничою діяльністю, її результати – матеріальні блага: засоби виробництва і предмети споживання Створені на виробництві матеріальні блага розподіляються, відбувається їх обмін і споживання. ці неперервні процеси утворюють процес відтворення, для нормального здійснення якого необхідне постійне спостереження за його перебігом.

Облік ведеться з метою контролю за господарською діяльністю підприємства та активного впливу на її результати. За допомогою обліку відображають і контролюють стан і рух коштів, а також господарські процеси, пов'язані з виробництвом, розподілом, обміном і споживанням матеріальних благ.

Отже, необхідність обліку випливає передусім із потреб виробничої діяльності та є важливою функцією управління.

Господарський облік – кількісне відображення та якісна характеристика господарської діяльності з метою контролю за процесом виконання бізнес-плану та управління діяльністю підприємства.

Показники обліку дають необхідну інформацію для управління, аналізу і контролю, яка необхідна як для внутрішніх, так і для зовнішніх споживачів.Економічний аналіз ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, визначає рівень виконання завдань і зобов'язань, виявляє резерви підвищення ефективності господарської» діяльності підприємств і організацій. Бухгалтерський облік контролює дотримання законодавчих актів, які регулюють господарські взаємини. Дані статистичної звітності використовуються для контролю за розвитком економіки країни в цілому і окремо за галузями.

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства грошові потоки від операційної діяльності підприємства включають:

- надходження грошових коштів від продажу основної та допоміжної продукції

- надходження грошових коштів від здачі майна в оренду;

- видаток грошових коштів на закупівлю сировини

- виплати на погашення іншої кредиторської заборгованості, пов’язаної з операційною діяльністю

- виплати за розрахунками з персоналом;

- виплати відсотків за користування банківськими кредитами;

- виплати за податками та зборами та інші види виплат.

Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є частиною грошових коштів та їх еквівалентів.Грошові потоки від інвестиційної діяльності включають:

- надходження грошових коштів від реалізації акцій, боргових зобов’язань та часток у капіталі інших підприємств, необоротних активів, майнових комплексів, від отримання дивідендів від інших підприємств, отримання раніше наданих іншим підприємствам позик та від інших операцій;

- видаток грошових коштів внаслідок придбання акцій, боргових зобов’язань та часток у капіталі інших підприємств, необоротних активів, майнових комплексів, надання позик іншим підприємствам та внаслідок інших операцій.

Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Грошові потоки від фінансової діяльності включають :

- надходження грошових коштів від продажу власних акцій, боргових цінних паперів, надходження у вигляді внесків або додаткових внесків до статутного фонду, отримання банківських кредитів та внаслідок інших операцій;

- видаток грошових коштів внаслідок викупу власних акцій, боргових цінних паперів (облігацій), векселів, повернення раніше отриманих банківських кредитів, сплати дивідендів та внаслідок інших операцій .
Охарактеризуйте облік процесу реалізації, формування фінансових результатів діяльності. Відображення результатів господарювання у фінансовій звітності, відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ”.

Основними завданнями обліку процесу реалізації є забезпечення інформації про обсяг реалізованої продукції в розрізі її окремих видів та виявлення фінансових результатів як щодо підприємства в цілому, так і щодо окремих видів продукції, а також забезпечення контролю за формуванням повної собівартості проданої продукції та рівнем реалізаційних цін.

Процес реалізації завжди передбачає, з одного боку, передачу відповідної продукції від виробника покупцеві, а з другого — проведення розрахунків згідно з договірною ціною цієї продукції. Отже, кожен вид продукції, що реалізується, матиме дві оцінки: одну для самого виробника — виробничу собівартість, іншу — для покупця (ціну реалізації"). Облік процесу реалізації відображується на рахунках класу 7 і 9. На дебеті рахунків класу 9 відображують виробничу собівартість реалізованої продукції, а на кредиті рахунків класу 7 — її реалізаційну вартість, суму виручки. При цьому на дебеті цих рахунків (класу 7) відображують податки, що підлягають оплаті, та вирахування з доходів, як-от: знижки, надані покупцеві, повернення ним уже оплачених товарів і т. п. Порівнювання цих двох оцінок продукції уможливлює визначення фінансових результатів її реалізації.

Готова продукція на промислових підприємствах щоденно, чи з певною періодичністю протягом місяця, надходить з виробництва. У цей же період її відпускають (реалізують) відповідним покупцям за встановленою конкретною ціною.

Цю суму треба записати на дебет рахунка 90 «Собівартість реалізації» і кредит рахунка 26 «Готова продукція» —1147. В аналітичному обліку економія і перевитрати відображаються в повному обсязі окремо за кожним видом продукції.

Кожне підприємство несе певні витрати з реалізації продукції. До них належать витрати на зберігання продукції, її вантаження і пакування на складі, рекламу та передпродажну підготовку, транспортування до місця відправки та ін. Облік цих витрат ведеться на рахунку 93 «Витрати на збут». Це активний рахунок. На дебеті його відображаються витрати, а на кредиті — їх віднесення на фінансові результати та списання за рахунком 79 в кінці звітного періоду.

Після цього, порівнюючи одержані доходи та понесені витрати за групами продукції, регіонами продажу чи господарськими підрозділами визначають фінансовий результат. Різниця між сумою одержаних доходів та сумою витрат показує одержаний прибуток, а перевищення витрат над доходами показує понесені збитки. Інакше кажучи, це активно-пасивний, операційний, порівняльний рахунок, дебетове сальдо якого показує суму понесеного підприємством збитку, а кредитове — суму одержаного прибутку.

У кінці року виведене сальдо в порядку закриття цього рахунка відносять на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Проте слід мати на увазі, що згідно з чинним порядком певну частину витрат підприємства не включають у собівартість продукції, а відносять на фінансові результати. Це, зокрема, загальногосподарські витрати, витрати зі збуту та інші витрати операційної* діяльності. їх за загальним правилом протягом звітного періоду відображають на дебеті рахунків 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності» і кредиті рахунків з обліку витрачених ресурсів. В кінці місяця обліковані витрати відносять (списують) на фінансові результати. При цьому дебетують рахунок 79 «Фінансові результати» і кредитують рахунки 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності».

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 21; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты