Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБап. Сервитутты тiркеу 5 страница
Читайте также:
  1. A XVIII 1 страница
  2. A XVIII 2 страница
  3. A XVIII 3 страница
  4. A XVIII 4 страница
  5. ANDREW ELIOT’S DIARY 1 страница
  6. ANDREW ELIOT’S DIARY 2 страница
  7. ANDREW ELIOT’S DIARY 3 страница
  8. ANDREW ELIOT’S DIARY 4 страница
  9. ANDREW ELIOT’S DIARY 5 страница
  10. Bed house 1 страница

1. Жердi ќорєау ќоршаєан ортаныѕ бiр бґлiгi ретiнде жердi ќорєауєа, жердi ўтымды пайдалануєа, жердi ауыл шаруашылыєы мен орман шаруашылыєы айналымынан негiзсiз алып ќоюды болдырмауєа, сондай-аќ топыраќтыѕ ќўнарлылыєын ќалпына келтiру мен арттыруєа баєытталєан ќўќыќтыќ, ўйымдыќ, экономикалыќ, технологиялыќ жјне басќа да iс-шаралар жїйесiн ќамтиды.

2. Жердi ќорєау маќсаттары:

1) ґндiрiстiѕ экологиялыќ ќауiпсiз технологияларын ынталандыру жјне орман мелиорациялыќ, мелиорациялыќ жјне басќа да iс-шараларды жїргiзу арќылы жердiѕ тозуы мен бїлiнуiн, шаруашылыќ ќызметтiѕ басќа да ќолайсыз зардаптарын болдырмау;

2) тозєан немесе бїлiнген жердi жаќсарту мен ќалпына келтiрудi ќамтамасыз ету;

3) жердi оѕтайлы пайдаланудыѕ экологиялыќ нормативтерiн тјжiрибеге енгiзу болып табылады.

140-бап. Жердi ќорєау

1. Жер учаскелерiнiѕ меншiк иелерi мен жер пайдаланушылар:

1) жердi ќўнарсызданудан жјне шґлейттенуден, су жјне жел эрозиясынан, селден, су басудан, батпаќтанудан, ќайталап сортаѕданудан, ќўрєап кетуден, тапталудан, ґндiрiс пен тўтыну ќалдыќтарымен, химиялыќ, биологиялыќ, радиоактивтi жјне басќа да зиянды заттармен ластанудан, басќа да бїлiну процестерiнен ќорєауєа;

2) ауыл шаруашылыєы жерiн карантиндiк зиянкестер мен ґсiмдiк ауруларын жўќтырудан, арамшґп, бўта мен шiлiк басып кетуден, жердiѕ жай-кїйi нашарлауыныѕ ґзге де тїрлерiнен ќорєауєа;

3) бїлiнген жердi жаѕєыртуєа , оныѕ ќўнарлылыєын жјне жердiѕ басќа да пайдалы ќасиеттерiн ќалпына келтiру мен оны шаруашылыќ айналымына уаќтылы тартуєа;

4) жердiѕ бїлiнуiмен байланысты жўмыстар жїргiзiлген кезде топыраќтыѕ ќўнарлы ќабатын сыдырып алуєа, саќтауєа жјне пайдалануєа баєытталєан iс-шаралар жїргiзуге мiндеттi.

2. Жердiѕ тозуын болдырмау, топыраќтыѕ ќўнарлылыєын жјне ластанєан аумаќтарды ќалпына келтiру маќсатында, сондай-аќ ауыл шаруашылыєыныѕ тозєан алќаптарыныѕ, химиялыќ, биологиялыќ, радиоактивтi жјне басќа да зиянды заттардыѕ жол берiлетiн шектегi ќоспаларыныѕ жјне жол берiлетiн шектегi јсер деѕгейiнiѕ белгiленген нормативтерiнен артыќ ластанєан, ґндiрiс жјне тўтыну ќалдыќтарымен, аќаба сулармен ластанєан жердiѕ, сондай-аќ карантиндiк зиянкестер мен ґсiмдiк аурулары жўќќан жердiѕ топыраќ ќўнарлылыєын ќалпына келтiру мїмкiн болмаєан жаєдайларда Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi белгiлейтiн тјртiппен жердi саќтап ќою кґзделедi.3. Жер учаскелерiнiѕ меншiк иелерi мен жер пайдаланушылардыѕ жердi ўтымды пайдалану мен ќорєауєа мїдделiлiгiн арттыру маќсатында бюджет заѕдарында жјне салыќ туралы заѕдарда белгiленген тјртiппен жердi ќорєау мен пайдалануєа экономикалыќ ынталандыру жїзеге асырылуы мїмкiн.

141-бап. Топыраќта зиянды заттардыѕ жол берiлетiн
шектегi ќоспаларыныѕ нормативтерi

1. Топыраќты ластайтын зиянды заттардыѕ, зиянды микроорганизмдердiѕ жјне басќа да биологиялыќ заттардыѕ жол берiлетiн шектегi ќоспаларыныѕ нормативтерi топыраќтыѕ жай-кїйiн адам денсаулыєы мен ќоршаєан ортаны ќорєау мїдделерiне сай баєалау їшiн белгiленедi.

2. Аталєан нормативтер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгiленетiн тјртiппен бекiтiледi.

142-бап. Жердiѕ жай-кїйiне јсер ететiн їйлердi
(ќўрылыстарды, єимараттарды) жјне басќа да
объектiлердi жобалау мен пайдалануєа беруге
ќойылатын экологиялыќ, санитарлыќ-гигиеналыќ
жјне ґзге де арнайы талаптар

1. Жердiѕ жай-кїйiне керi јсер ететiн жаѕа жјне ќайта жаѕєыртылатын їйлердi (ќўрылыстарды, єимараттарды) јрi басќа да объектiлердi орналастыру, жобалау жјне пайдалануєа беру, жаѕа техника мен технологияларды енгiзу кезiнде жердi ќорєау жґнiнде iс-шаралар кґзделуге жјне жїзеге асырылуєа, экологиялыќ, санитарлыќ-гигиеналыќ жјне басќа да арнайы талаптардыѕ (нормалардыѕ, ережелердiѕ, нормативтердiѕ) саќталуы ќамтамасыз етiлуге тиiс.2. Жердiѕ жай-кїйiне керi јсердi баєалау жјне оларды ќорєау жґнiнде кґзделген iс-шаралардыѕ тиiмдiлiгi мемлекеттiк экологиялыќ сараптаманыѕ, ґзге де мемлекеттiк сараптамалардыѕ нјтижелерi бойынша жїргiзiледi, олардыѕ оѕ ќорытындысы болмайынша жаѕа техника мен технологияларды енгiзуге, жердi мелиорациялау баєдарламаларын жїзеге асыруєа, їйлердi (ќўрылыстарды, єимараттарды) жјне басќа да объектiлер салуды (ќайта жаѕєыртуды) ќаржыландыруєа тыйым салынады.

143-бап. Радиоактивтi ластануєа ўшыраєан жјне ядролыќ
ќару сынаќтары ґткiзiлген жер

1. Нормативтен артыќ радиоактивтi ластануєа ўшыраєан немесе тўрєын халыќтыѕ ґмiрi мен денсаулыєына ґзге де тїрде ќатер тґндiретiн жер учаскелерi меншiкке, тўраќты немесе уаќытша жер пайдалануєа берiлмейдi.

2. Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгiленген санитарлыќ талаптар мен нормативтерге сјйкес ґнiм алу ќамтамасыз етiлмейтiн, радиоактивтi ластануєа ўшыраєан жер учаскелерi ауыл шаруашылыєы айналымынан алынады жјне саќтап ќоюєа жатады. Бўл жерде ауыл шаруашылыєы ґнiмдерiн ґндiруге жјне оны ґткiзуге тыйым салынады.

3. Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi ядролыќ ќару сынаќтары ґткiзiлген жер учаскелерiн ядролыќ ќару сынаєыныѕ зардаптарын жою жґнiндегi барлыќ iс-шаралар аяќталєаннан жјне кешендi экологиялыќ тексеру жїргiзiлгеннен кейiн єана, мемлекеттiк экологиялыќ сараптаманыѕ оѕ ќорытындысы болєанда меншiкке немесе жер пайдалануєа беруi мїмкiн.

4. Аталєан аумаќтарда ядролыќ ќару сынаќтарыныѕ зардаптарын жою жґнiндегi iс-шаралар ќоршаєан ортаны ќорєау жґнiндегi, жер ресурстарын ќорєау мен ўтымды пайдалану жґнiндегi республикалыќ жјне облыстыќ баєдарламаларда жјне басќа да арнаулы баєдарламаларда кґзделедi.

5. Радиоактивтi ластануєа ўшыраєан жердi мјжбїрлеп иеліктен шыєару мен ќорєау тјртiбi Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында айќындалады.
Ескерту. 143-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2007.07.06 N 279 Заѕымен.

18-тарау. Жерді пайдалану мен ќорєауды мемлекеттік баќылау

144-бап. Жердi пайдалану мен ќорєауды мемлекеттiк
баќылаудыѕ мiндеттерi

Мемлекеттiк баќылаудыѕ мiндеттерi мемлекеттiк органдардыѕ, жеке, заѕды тўлєалардыѕ жјне лауазымды адамдардыѕ Ќазаќстан Республикасы жер заѕдарыныѕ саќталуын, Ќазаќстан Республикасы заѕдарыныѕ бўзылуын аныќтауды жјне жоюды, азаматтар мен заѕды тўлєалардыѕ бўзылєан ќўќыќтарын ќалпына келтiрудi, жер учаскелерiн пайдалану ережелерiнiѕ саќталуын, жер кадастры мен жерге орналастыру iсiнiѕ дўрыс жїргiзiлуiн жјне жердi ўтымды пайдалану мен ќорєау жґнiндегi iс-шаралардыѕ орындалуын ќамтамасыз етуден тўрады.

145-бап. Жердi пайдалану мен ќорєауды мемлекеттiк
баќылауды ўйымдастыру жјне оны жїзеге асыру
тјртiбi

1. Жердi пайдалану мен ќорєауды мемлекеттiк баќылауды орталыќ ујкiлеттi орган мен оныѕ аумаќтыќ органдары, сондай-аќ ґзге де ујкiлеттi органдар ґз ќўзыретi шегiнде жїзеге асырады.

2. Жердi пайдалану мен ќорєауды мемлекеттiк баќылауды жїзеге асыратын ґзге де мемлекеттiк органдар мыналар:
ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы ујкiлеттi орган;
санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызметтiѕ мемлекеттiк органдары ;
сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс iстерi жґнiндегi ујкiлеттi орган;
ауыл, орман, аѕшылыќ жјне балыќ шаруашылыєы, ерекше ќорєалатын табиєи аумаќтар, су ресурстарын пайдалану мен ќорєау саласындаєы ујкiлеттi орган ;
жер ќойнауын пайдалану жјне ќорєау саласындаєы ујкiлеттi орган болып табылады.

3. Жердіѕ пайдаланылуы мен ќорєалуын мемлекеттік баќылау тексеру нысанында жјне ґзге де нысандарда жїзеге асырылады.
Мемлекеттік баќылау жерге тїгендеу жїргізу, зерттеп-ќарау, жерді пайдаланумен байланысты схемалар мен жобаларды јзірлеу, жердіѕ мемлекеттік кадастрын жјне мониторингін жїргізу кезінде де жїзеге асырылады.
Тексеру "Ќазаќстан Республикасындаєы мемлекеттік баќылау жјне ќадаєалау туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес жїзеге асырылады. Мемлекеттік баќылаудыѕ ґзге де нысандары осы Кодекске сјйкес жїзеге асырылады.

4. Алып тасталды - ЌР 2009.07.17 N 188-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз) Заѕымен.

5. Тексеру арќылы мемлекеттiк баќылау жер учаскелерiнiѕ меншiк иелерiнiѕ, жердi пайдаланушылардыѕ ќатысуымен, ал олар бас тартќан жаєдайда олардыѕ ќатысуынсыз жїргiзiледi, бўл туралы тексеру нјтижелерi бойынша жасалєан ќўжаттарда тиiстi белгi жасалады.
Аныќталєан жер заѕнамасын бўзушылыќтар бўл жўмыстарды жїргiзген мамандар ќол ќоятын далалыќ тексеру сызбасы ќоса берiлетiн актiмен ресiмделедi жјне ол осы мјселенi ќарау ќўзыретiне жататын органєа берiледi.
Ујкiлеттi органдар аныќталєан жер заѕнамасын бўзушылыќтарды Ќазаќстан Республикасыныѕ јкiмшiлiк ќўќыќ бўзушылыќ туралы заѕнамасында айќындалєан тјртiппен ґз функцияларына сјйкес ќарайды.

6. Жердi пайдалану жјне ќорєау жґнiндегi мемлекеттiк инспекторлардыѕ јкiмшiлiк жаза ќолдану туралы шешiмiне осы Кодекстiѕ 148-бабыныѕ 3-тармаєына сјйкес шаєым жасауєа болады.

7. Жердi пайдалану жјне ќорєау жґнiндегi мемлекеттiк инспекторлар Ќазаќстан Республикасыныѕ жер заѕнамасын бўзушылыќтардыѕ iс жїзiнде жойылуын, сондай-аќ жердi пайдалану мен ќорєауды мемлекеттiк баќылауды жїзеге асыратын лауазымды тўлєалардыѕ нўсќаулары мен ўйєарымдарын жер учаскелерiнiѕ меншiк иелерiнiѕ жјне жер пайдаланушылардыѕ орындауын баќылауды жїзеге асырады.

8. Жерді пайдалану мен ќорєауды мемлекеттік баќылауды жїзеге асыру їшін облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ, аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ ујкілетті органдары жыл сайын облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ жер ресурстарын басќару жґніндегі тиісті аумаќтыќ органдарына аєымдаєы жылы жер учаскелері берілген жер учаскелерініѕ меншік иелері мен жер пайдаланушылардыѕ тізбесін жјне мўндай жер учаскелерініѕ орналасќан жерін кґрсете отырып жер-кадастр картасын табыс етеді, сондай-аќ ай сайын жер учаскелерініѕ меншік иелері мен
жер пайдаланушылардыѕ тізбесінде болєан ґзгерістер туралы мјліметтерді табыс етеді.
Ескерту. 145-бап жаѕа редакцияда - ЌР 2006.01.31 N 125 (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз) Заѕымен, ґзгеріс енгізілді - ЌР 2007.01.09 N 213 , 2007.07.06 N 279 , 2009.07.17 N 188-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз), 2011.01.06 N 378-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2011.07.20 N 464-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

146-бап. Жердi пайдалану мен ќорєауды мемлекеттiк
баќылауды жїзеге асыратын лауазымды адамдар

1. Жердi пайдалану мен ќорєауды мемлекеттiк баќылауды жїзеге асыратын лауазымды адамдарєа:

1) Ќазаќстан Республикасыныѕ Жердi пайдалану мен ќорєау жґнiндегi бас мемлекеттiк инспекторы;

2) тиiстi јкiмшiлiк-аумаќтыќ бiрлiктердiѕ жердi пайдалану мен ќорєау жґнiндегi бас мемлекеттiк инспекторлары;

3) жердi пайдалану мен ќорєау жґнiндегi мемлекеттiк инспекторлар жатады.

2. Жердi пайдалану мен ќорєауды мемлекеттiк баќылауєа жетекшiлiктi Ќазаќстан Республикасыныѕ Жердi пайдалану мен ќорєау жґнiндегi бас мемлекеттiк инспекторы жїзеге асырады.
Орталыќ ујкiлеттi органныѕ басшысы Ќазаќстан Республикасыныѕ Жердi пайдалану мен ќорєау жґнiндегi бас мемлекеттiк инспекторы болып табылады.
Жер ресурстарын басќару жґніндегі аумаќтыќ органдардыѕ басшылары жјне олардыѕ орынбасарлары тиiстi јкiмшiлiк-аумаќтыќ бiрлiктердiѕ жердi пайдалану мен ќорєау жґнiндегi бас мемлекеттiк инспекторлары болып табылады.
Жердi пайдалану мен ќорєау жґнiндегi бас мемлекеттiк инспекторларда Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттiк елтаѕбасы бейнеленген жјне ґзiнiѕ атауы бар ќўжаттардыѕ бланкiлерi болады.
Жердi пайдалану мен ќорєау жґнiндегi бас мемлекеттiк инспекторларєа жјне мемлекеттiк инспекторларєа белгiленген тјртiппен мґр мен кујлiк берiледi.
Жердіѕ пайдаланылуы мен ќорєалуына мемлекеттік баќылауды тікелей жїзеге асыратын орталыќ ујкілетті органныѕ жјне оныѕ аумаќтыќ органдарыныѕ ґзге де лауазымды адамдары жер пайдалану жјне оны ќорєау жґніндегі мемлекеттік инспекторлар болып табылады.

3. Жердi пайдалану мен ќорєау мјселелерi жґнiндегi мемлекеттiк баќылауды жїзеге асыратын органныѕ ґз ќўзыретi шегiндегi нўсќаулары барлыќ мемлекеттiк органдар, жер учаскелерiнiѕ меншiк иелерi мен жер пайдаланушылар їшiн міндетті.
Ескерту. 146-бапќа ґзгерту енгізілді - ЌР 2006.01.10 N 116 (2006.01.01 бастап ќолданысќа енгізіледі), 2011.07.20 N 464-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

147-бап. Жердi пайдалану мен ќорєауды мемлекеттiк
баќылауды жїзеге асыратын органныѕ функциялары

1. Жердi пайдалану мен ќорєауды мемлекеттiк баќылауды жїзеге асыратын орган:

1) мемлекеттiк органдардыѕ, кјсiпорындардыѕ, мекемелердiѕ, ўйымдар мен азаматтардыѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ жер заѕдарын, жер учаскелерiн нысаналы маќсатына сјйкес пайдаланудыѕ белгiленген режимiн саќтауына;

2) жер учаскелерiн ґз бетiнше иеленiп алуєа жол бермеуге;

3) жер учаскелерiнiѕ меншiк иелерi мен жер пайдаланушылардыѕ ќўќыќтарыныѕ саќталуына;

4) жер учаскелерiнiѕ меншiк иелерi мен жер пайдаланушылардыѕ топыраќтыѕ ќўнарлылыєын ќалпына келтiру жјне саќтау жґнiндегi ўйымдастыру-шаруашылыќ, агротехникалыќ, орман мелиорациялыќ жјне эрозияєа ќарсы гидротехникалыќ iс-шаралар кешенiн уаќтылы жјне дўрыс жїргiзуiне;

5) жер учаскелерiнiѕ меншiк иелерi мен жер пайдаланушылардыѕ ґздерiнде жердiѕ бар-жоєы, олардыѕ жай-кїйi мен пайдаланылуы туралы мјлiметтердi мемлекеттiк органдарєа уаќтылы беруiне;

6) жердiѕ жай-кїйiне јсер ететiн тўрєын жай жјне ґндiрiстiк объектiлердiѕ жобалануына, орналастырылуы мен салынуына;

7) жердi жаќсарту жґнiндегi, топыраќ эрозиясыныѕ, тўздану, батпаќтану, су басу, шґлейттену, ќўрєаќтану, тыєыздалу, ќоќыстану, ластану жјне жердiѕ тозуын туєызатын басќа да процестердiѕ салдарларын болдырмау мен жою жґнiндегi iс-шаралардыѕ уаќтылы жјне сапалы орындалуына;

8) азаматтардыѕ ґздерiне жер учаскелерiн беру туралы арыздарын (ґтiнiштерiн) ќараудыѕ белгiленген мерзiмдерiнiѕ саќталуынa;

9) межелiк белгiлердiѕ саќталуына;

10) жергiлiктi атќарушы органдар уаќытша жер пайдалануєа берген жердiѕ уаќтылы ќайтарылуына;

11) бїлiнген жердiѕ жаѕєыртылуына; V095689

12) жердiѕ бїлiнуiне байланысты жўмыстар жїргiзiлген кезде топыраќтыѕ ќўнарлы ќабатыныѕ сыдырып алынуына, саќталуына жјне пайдаланылуына;

13) жердi пайдалану мен ќорєау жґнiндегi жерге орналастыру жобаларыныѕ жјне басќа да жобалардыѕ жїзеге асырылуына;

14) жергiлiктi атќарушы органдардыѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ жер заѕдары саласындаєы ќабылдаєан шешiмдерiнiѕ заѕдылыєына мемлекеттiк баќылауды ўйымдастырады жјне жїргiзедi.

2. Мемлекеттiк баќылауды жїзеге асыратын органныѕ функцияларына Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында кґзделген ґзге де мјселелер кiредi.

148-бап. Жердi пайдалану мен ќорєауды мемлекеттiк
баќылауды жїзеге асыратын органдар лауазымды
адамдарыныѕ ќўќыќтары мен мiндеттерi

1. Жердi пайдалану мен ќорєауды мемлекеттiк баќылауды жїзеге асыратын лауазымды адамдардыѕ:
1) кiнјлiлердi жауапќа тарту туралы мјселенi шешу їшiн Ќазаќстан Республикасыныѕ жер заѕдарыныѕ бўзылуы туралы материалдарды тиiстi органдарєа жiберуге;
2) Ќазаќстан Республикасы жер заѕдарыныѕ бўзылуы туралы хаттамалар (актiлер) жасауєа;
3) Ќазаќстан Республикасыныѕ жер заѕдарын бўзєаны їшiн јкiмшiлiк жазалау туралы ќаулылар шыєаруєа;
4) Ќазаќстан Республикасыныѕ жер заѕнамасын бўзу салдарынан келтірілген шыєынды ґтеу туралы, ґз маќсатында пайдаланылмай не Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасын бўза отырып пайдаланылып жатќан жер учаскелерiн мјжбїрлеп алып ќою туралы, жер учаскелерін беруге, мемлекет мўќтажы їшін алып ќоюєа, мјжбїрлеп иеліктен шыєаруєа байланысты ќўќыќќа сыйымсыз шешімдердіѕ кїшін жою туралы, сондай-аќ жерді пайдалану мен ќорєауды мемлекеттік баќылауды жїзеге асыратын органдардыѕ лауазымды адамдарыныѕ аныќталєан Ќазаќстан Республикасы жер заѕнамасын бўзушылыќтарды жою жґнінде берген нўсќамаларын осы нўсќама берілген тўлєалар нўсќамада кґрсетілген мерзімде орындамаєан не тиісінше орындамаєан жаєдайда оларды орындау туралы жјне жеке, лауазымды жјне заѕды тўлєалардан айыппўл ґндіріп алу туралы істер бойынша сотќа талап-арыз дайындауєа жјне беруге;
5) ќызметтiк кујлiгiн кґрсеткен жаєдайда, ўйымдарєа кедергiсiз кiруге, меншiктегi жјне пайдаланудаєы жер учаскелерiн тексеруге, ал јскери, ќорєаныс жјне басќа да арнаулы объектiлер алып жатќан жер учаскелерiн - оларєа кiрудiѕ белгiленген режимiн ескере отырып, тексеруге;
6) жер учаскелерiнiѕ меншiк иелерi мен жер пайдаланушыларєа жердi ќорєау, Ќазаќстан Республикасы жер заѕдарыныѕ бўзылуын жою мјселелерi бойынша орындалуєа мiндеттi нўсќамалар беруге;
7) ґнеркјсiптiк, азаматтыќ жјне басќа да ќўрылыстар, пайдалы ќазба кен орындарын игеру, объектiлердi пайдалану, агротехникалыќ, орман мелиорациялыќ, геологиялыќ-барлау, iздестiру, геодезиялыќ жјне ґзге де жўмыстар, егер олар Ќазаќстан Республикасыныѕ жер заѕдарын, ерекше ќорєалатын аумаќтар жерiн пайдаланудыѕ белгiленген режимiн бўза отырып жїзеге асырылса жјне топыраќтыѕ ќўнарлы ќабатыныѕ жойылуына, ластануына, залалдануына немесе бїлiнуiне, эрозияныѕ кїшеюiне, тўздануєа, батпаќтануєа жјне шектес аумаќтарды ќоса алєанда, топыраќ ќўнарлылыєын тґмендететiн басќа да процестерге јкеп соєуы мїмкiн болса, сондай-аќ егер бўл жўмыстар экологиялыќ сараптамадан ґтпеген не терiс ќорытынды алєан жобалар бойынша жїзеге асырылса, оларды тоќтата тўруєа;
8) мемлекеттiк органдардан жер ќорыныѕ жай-кїйi туралы статистикалыќ аќпаратты алуєа;
9) жерге ќўќыќты белгілейтін жјне сјйкестендіру ќўжаттары болмаєан жаєдайда тўрєын жай жјне ґндiрiстiк объектiлердiѕ салынуын тоќтата тўруєа ќўќыєы бар.
2. Жердi пайдалану мен ќорєауды мемлекеттiк баќылауды жїзеге асыратын лауазымды адамдар:
1) Ќазаќстан Республикасыныѕ жер заѕдарын бўзушыларєа уаќтылы шаралар ќолдануєа;
2) жїргiзiлетiн тексерулердiѕ материалдарын объективтi тїрде дайындауєа мiндеттi.
3. Жердi пайдалану мен ќорєауєа мемлекеттiк баќылау жасауды жїзеге асыратын лауазымды адамдардыѕ јрекеттерiне (шешiмдерiне) жјне јрекеттiѕ жасалуына (шешiмдердiѕ ќабылдануына) негiз болєан аќпаратќа жоєары тўрєан лауазымды адамєа немесе сотќа шаєым берiледi.
4. Жердi пайдалану мен ќорєауды мемлекеттiк баќылау жасауды жїзеге асыруєа кедергi жасайтын лауазымды жјне жеке тўлєалар, жердi пайдалану мен ќорєауды мемлекеттiк баќылауды жїзеге асыратын лауазымды адамдарєа ќатысты кїш жўмсау ќаупін тґндіретiн немесе кїш жўмсау јрекеттерiн ќолданатын лауазымды жјне жеке тўлєалар Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес жауаптылыќта болады.
Ескерту. 148-бапќа ґзгерту енгізілді - ЌР 2007.07.06 N 279, 2007.07.26 N 311, 2010.03.19 № 258-IV, 2011.07.20 N 464-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

19-тарау. Жерге орналастыру, мемлекеттік жер кадастры
жјне жер мониторингі

149-бап. Жерге орналастырудыѕ маќсаты мен мазмўны

1. Жерге орналастыру жер ќатынастарын реттеуге, жердi ўтымды пайдалану мен ќорєауды ўйымдастыруєа баєытталєан Ќазаќстан Республикасы жер заѕдарыныѕ саќталуын ќамтамасыз ету жґнiндегi iс-шаралар жїйесi болып табылады.

2. Жерге орналастыру меншiк нысанына тиесiлiлiгiне жјне оларда шаруашылыќ жїргiзу нысанына ќарамастан, барлыќ санаттаєы жерде жїргiзiледi.
Жерге орналастыру жґнiндегi жўмыстарды жїргiзу нјтижесiнде белгiленген, Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында кґзделген тјртiппен ќаралєан жјне бекiтiлген жердiѕ нысаналы маќсаты, жердi пайдалану мен оны ќорєау режимi, шектеулер мен ауыртпалыќтар, жер учаскелерiнiѕ шекарасы, жердiѕ сапасы мен мґлшерi туралы деректер жјне басќа да деректер жер ќўќыєы ќатынастары субъектiлерiнiѕ орындауы їшiн мiндеттi болып табылады.

3. Жерге орналастыру:

1) ландшафтыќ-экологиялыќ кґзќарас негiзiнде жерге орналастырудыѕ, жердi аймаќтарєа бґлудiѕ республикалыќ, облыстыќ жјне аймаќтыќ схемаларын (жобаларын) жјне жер ресурстарын пайдалану, жаќсарту жјне ќорєау баєдарламаларын јзiрлеудi;

2) ќолданыстаєы жер пайдалануды ќалыптастыру жјне ретке келтiру жґнiндегi шаруашылыќаралыќ жерге орналастыру жобаларын жасауды, белгiлi бiр жерде жер учаскелерiн бґлiп беру мен шекарасын белгiлеудi;

3) белгiлi бiр жерде елдi мекендердiѕ шекарасын (шегiн) аныќтау мен белгiлеудi, олардыѕ жер-шаруашылыќ орналастыру жобаларын жасауды;

4) белгiлi бiр жерде јкiмшiлiк-аумаќтыќ ќўрылымдардыѕ, ерекше ќорєалатын табиєи аумаќтардыѕ жјне жердi пайдалану мен ќорєаудыѕ ерекше шарттары бар басќа да жер учаскелерiнiѕ шекарасын белгiлеудi;

5) аумаќтыѕ жер-шаруашылыќ орналастыру, бїлiнген жердi жаѕєырту мен жаѕа жердi игеру жобаларын, сондай-аќ жердi пайдалану мен ќорєауєа байланысты басќа да жобаларды јзiрлеудi, келісуді, бекітуді жјне беруді;

6) жердi тїгендеу iсiн жїргiзудi, пайдаланылмай жатќан, ўтымды пайдаланылмай жїрген немесе нысаналы маќсатында пайдаланылмай отырєан жердi аныќтауды;

7) топографиялыќ-геодезиялыќ, картографиялыќ, топыраќты зерттеу, геоботаникалыќ жјне басќа да зерттеу мен iздестiру жўмыстарын жїргiзудi;

8) жер ресурстарыныѕ жай-кїйi мен пайдаланылуыныѕ таќырыптыќ карталары мен атластарын жасауды ќамтиды жјне ќамтамасыз етедi.
Ескерту. 149-бапќа ґзгерту енгізілді - ЌР 2006.01.10 N 116 (2006.01.01 бастап ќолданысќа енгізіледі), 2011.07.20 N 464-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

150-бап. Жерге орналастыруды жїргiзу

1. Жерге орналастыру облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ, аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жергілікті атќарушы органдарыныѕ шешімі бойынша не мїдделі жер учаскелерініѕ меншік иелері мен жер пайдаланушылардыѕ ґтініші бойынша жїргізіледі.
Жер учаскелерiнiѕ мїдделi меншiк иелерiнiѕ немесе жер пайдаланушылардыѕ бастамасы бойынша жїргiзiлетiн жерге орналастыру олардыѕ тиісті жергілікті атќарушы органєа беретiн ґтiнiштерiнiѕ негiзiнде жїзеге асырылады.

2. Жерге орналастыру жўмыстарын азаматтар мен заѕды тўлєалар орындайды.

3. Жерге орналастыру жўмыстарын орындау тјртiбi мен технологиясы орталыќ ујкiлеттi орган бекiтетiн нормативтiк ќўќыќтыќ актiлермен белгiленедi, олар жерге орналастыру жўмыстарын орындаушылардыѕ барлыєы їшiн мiндеттi.

4. Белгiленген тјртiппен келiсiлген жерге орналастыру ќўжаттамасын:

1) алынып тасталды - ЌР 2006.01.10 N 116 Заѕымен;

2) шаруашылыќ iшiндегi жерге орналастыру жобаларын жјне жердi ўтымды пайдалануєа, топыраќтыѕ ќўнарлылыєын саќтау мен арттыруєа байланысты олардыѕ ґз есебiнен јзiрленетiн жјне жїзеге асырылатын жобаларды - жер учаскесі орналасќан жердегі облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ, астананыѕ, аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ ујкілетті органдарымен келiсiм бойынша жер учаскелерiнiѕ меншiк иелерi мен жер пайдаланушылар, басќа да тапсырыс берушiлер;

3) жер учаскелерiнiѕ шекарасын ќалыптастыруєа, оларды белгiлi бiр жерде белгiлеуге, жер учаскесiнiѕ жоспарын дайындауєа байланысты жерге орналастыру ќўжаттамасын, сондай-аќ жерге орналастыру жґнiндегi, жер ресурстарыныѕ жай-кїйi мен пайдаланылуыныѕ арнайы таќырыптыќ карталарын жасау жґнiндегi топографиялыќ-геодезиялыќ жјне картографиялыќ жўмыстардыѕ, топыраќты зерттеу, агрохимиялыќ, геоботаникалыќ жјне басќа да зерттеу жјне iздестiру жўмыстарыныѕ материалдарын - жер учаскесі орналасќан жердегі облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ, астананыѕ, аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ ујкілетті органдары жеті жўмыс кїні ішінде бекiтедi.

5. Алып тасталды - ЌР 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕымен.

6. Жерге орналастыру жобасын орындау: жобаны жер бетiне кґшiрудi; жобаныѕ барлыќ элементтерiн игерудi, жерге орналастыру материалдары мен ќўжаттарын ресiмдеудi жјне берудi ќамтиды.
Ескерту. 150-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 2006.01.10 N 116 (2006.01.01 бастап ќолданысќа енгізіледі), 2007.01.12 N 222 (жарияланєан кїнінен бастап алты ай ґткеннен кейін ќолданысќа енгізіледі), 2011.07.20 N 464-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2011.07.15 N 461-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-баптан ќараѕыз), 2012.07.10 N 36-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 4; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты