Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПередмова

Читайте также:
  1. І. Передмова
  2. Передмова
  3. Передмова
  4. ПЕРЕДМОВА
  5. ПЕРЕДМОВА
  6. Передмова
  7. ПЕРЕДМОВА
  8. ПЕРЕДМОВА
  9. ПЕРЕДМОВА
  10. ПЕРЕДМОВА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ імені М.І. Пирогова

 

Кафедра фармацевтичної хімії

Аналітична

Хімія

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Для самопідготовки, проведення практичних занять

І виконання лабораторних робіт

Модуль 2. Кількісний аналіз

 

 

Вінниця - 2011

“Схвалено”

Методичною радою фармацевтичного факультету

Вінницького національного медичного

університету імені М.І. Пирогова

14 грудня 2011 р.

Протокол № 2

 

Складачі:доцент, к.х.н.Т.І. Ющенко

ст.викл. А.Є. Косарева

ас.Л.В. Слободянюк

Рецензенти:

- доцент кафедри загальної та біологічної хімії Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, к.х.н. О.С. Азаров

- доцент кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету, к.х.н. М.В. Євсєєва

Методичні вказівки розраховані для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету денної форми навчання для самопідготовки, проведення практичних занять і виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії “Кількісний аналіз ”

Передмова

Методичні вказівки призначені для самопідготовки, проведення практичних занять і виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету. Включають приклади розв’язування задач, завдання для самостійної роботи, методики виконання лабораторних робіт, а також рекомендації щодо оформлення результатів експерименту.

Зміст методичних вказівок відповідає програмі з аналітичної хімії для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, затвердженій Міністерством охорони здоров’я України.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ФАРМАЦІЯ” І “КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ”

 

№ п/п Тема лекції Тривалість, год.
1. Кількісний аналіз. Основні принципи та методи, класифікація. аналізу. Хімічні методи аналізу, їх характеристика. Статистична обробка результатів в кількісному аналізі. Гравіметричний аналіз. Осаджена та гравіметрична форми осадів. Розрахунки у гравіметричному аналізі.
2. Титриметричний аналіз. Класифікація методів. Вимоги до реакцій. Способи вираження концентрацій. Вихідні речовини, вимоги до них. Стандартні розчини. Розрахунки у титриметричному аналізі.
3. Кислотно-основне титрування. Суть методу та його можливості. Теорія індикаторів. Вибір індикатора в методі кислотно-основного титрування. Побудова кривих титрування.
4. Осаджувальне титрування. Класифікація методів. Вимоги до реакцій. Аргентометрія. Меркурометрія. Титранти методів, їх стандартизація, індикатори, умови визначень. Можливості методів, використання в аналізі.
5. Комплексиметричне титрування. Класифікація методів. Меркуриметрія. Комплексонометрія. Титранти методів, їх стандартизація, індикатори, умови фіксування кінцевої точки титрування. Застосування в аналізі.
        Окислювально-відновне титрування. Класифікація методів. Вимоги до редокс-реакцій. Індикатори окислювально-відновного титрування. Криві титрування, їх побудова та аналіз. Вибір редокс індикаторів за кривими титрування. Перманганатометрія. Йодометричне і йодиметричне титрування. Застосування методів.    
ВСЬОГО ЗА МОДУЛЬ 2

  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ФАРМАЦІЯ”

№ п/п Тема практичного заняття Тривалість, год.
1. Кількісний аналіз. Статистична обробка результатів аналізу. Введення в титриметричний аналіз. Мірний посуд. Способи вираження концентрації розчинів титрантів. Розрахунки в титриметричному аналізі. Класифікації методів титриметричного аналізу
2. Кислотно-основне титрування. Суть методу та його можливості. Теорії індикаторів. Вибір індикатора в методі нейтралізації. Побудова кривих титрування
3. Титрування кислот та основ. Приготування титрованих розчинів кислот та лугів. Лабораторні роботи. Приготування робочих розчинів хлороводневої кислоти та гідроксиду натрію, їх стандартизація. Визначення оцтової кислоти методом кислотно-основного титрування
4. Кислотно-основне титрування. Титрування багатоосновних кислот, основ, сумішей кислот, основ. Лабораторні роботи. Визначення масової частки суміші натрію карбонату і натрію гідрокарбонату
5. Кислотно-основне титрування у неводних середовищах. Розчинники та індикатори для неводного титрування. Приклади визначення. Контроль засвоєння змістового модуля 4
6. Семінарське заняття з розділу "Титриметричні методи аналізу. Кислотно-основне титрування"
7. Методи окислювально-відновного титрування, їх загальна характеристика, класифікації. Індикатори, які застосову-ються в методах редоксиметрії. Перманганатометрія. Лабораторні роботи Приготування та стандартизація робочого розчину перманганату калію. Визначення масової частки заліза (ІІ) в солі Мора.
8. Йодометрія та йодиметрія. Лабораторні роботи Приготування робочого розчину тіосульфату натрію та його стандартизація. Визначення масової частки аскор-бінової кислоти.
9. Бромато- та бромометричне титрування. Розв’язування розрахункових задач. Лабораторні роботи Визначення масової відсоткової частки стрептоциду в препараті  
10. Нітритометрія. Розв’язування розрахункових задач. Лабораторні роботи Визначення масової відсоткової частки стрептоциду в препараті. Контроль засвоєння змістового модулю 5.
11. Семінарське заняття з розділу "Окисно-відновне титрування"
12. Методи осаджувального титрування, теоретичні основи методів, їх класифікація. Вимоги до реакцій, які застосовуються в осаджувальному титруванні. Аргентометрія, різновидності методу. Меркурометрія. Лабораторні роботи Приготування і стандартизація робочого розчину аргентуму нітрату за натрію хлоридом.
13. Комплексиметричне титрування. Комплексонометрія. Меркуриметрія. Лабораторні роботи Трилонометричне визначення магнію і визначення загальної твердості води комплексонометричним методом.
14. Гравіметричний аналіз, суть методу, галузь його застосування. Аналітичні вимірювальні прилади, терези. Розрахунки у гравіметричному аналізі, точність методу. Лабораторні роботи. Визначення кристалізаційної води в мідному купоросі CuSO4.5H2O
15. Контроль засвоєння змістового модулю 6. Семінарське заняття "Осаджувальне та комплексиметричне титрування. Гравіметричний аналіз"
Підсумковий контроль засвоєння модулю 2. Кількісний аналіз.
ВСЬОГО ЗА МОДУЛЬ 2

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ”

№ п/п Тема практичного заняття Тривалість, год.
1-2 Кількісний аналіз. Статистична обробка результатів аналізу. Введення в титриметричний аналіз. Мірний посуд. Способи вираження концентрації розчинів титрантів. Розрахунки в титриметричному аналізі. Класифікації методів титриметричного аналізу
3-4 Кислотно-основне титрування. Суть методу та його можливості. Теорії індикаторів. Вибір індикатора в методі нейтралізації. Побудова кривих титрування. Титрування сильних кислот сильними основами та навпаки. Титрування слабких кислот лугами та слабких основ сильними кислотами. Лабораторні роботи. Приготування робочих розчинів хлороводневої кислоти та гідроксиду натрію, їх стандартизація. Визначення оцтової кислоти методом кислотно-основного титрування
Кислотно-основне титрування. Титрування багатоосновних кислот, основ, сумішей кислот, основ. Лабораторні роботи. Визначення масової частки суміші натрію карбонату і натрію гідрокарбонату
Кислотно-основне титрування у неводних середовищах. Розчинники та індикатори для неводного титрування. Приклади визначення. Контроль засвоєння змістового модуля 4
7-8 Методи окислювально-відновного титрування, їх загальна характеристика, класифікації. Індикатори, які застосову-ються в методах редоксиметрії. Перманганатометрія. Лабораторні роботи Приготування та стандартизація робочого розчину перманганату калію. Визначення масової частки заліза (ІІ) в солі Мора.
Йодометрія та йодиметрія. Лабораторні роботи Приготування робочого розчину тіосульфату натрію та його стандартизація. Визначення масової частки аскор-бінової кислоти.
Бромато- та бромометричне титрування. Нітритометрія. Розв’язування розрахункових задач. Контроль засвоєння змістового модулю 5.
Методи осаджувального титрування, теоретичні основи методів, їх класифікація. Вимоги до реакцій, які застосовуються в осаджувальному титруванні. Аргентометрія, різновидності методу. Меркурометрія.
Комплексиметричне титрування. Комплексонометрія. Меркуриметрія. Лабораторні роботи Трилонометричне визначення магнію.

 

Гравіметричний аналіз, суть методу, галузь його застосування. Аналітичні вимірювальні прилади, терези. Розрахунки у гравіметричному аналізі, точність методу. Контроль засвоєння змістового модулю 6.
Підсумковий контроль засвоєння модулю 2. Кількісний аналіз.
ВСЬОГО ЗА МОДУЛЬ 2

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ФАРМАЦІЯ”

№ п/п Назва теми Кількість годин
Титриметричний аналіз. Основні поняття. Класифікація методів. Титровані розчини, їх приготування та стандартизація. Обчислення у титриметричному аналізі
Кислотно-основне титрування. Первинні та вторинні стандарти. Титрування сильних кислот та сильних основ. Фіксування КТТ. рН-індикатори. Підбір рН-індикаторів
Кислотно-основне титрування. Титрування слабких кислот лугами і слабких основ сильними кислотами
Кислотно-основне титрування. Титрування багатоосновних кислот, основ, сумішей кислот, основ
Кислотно-основне титрування. Титрування амфолітів. Помилки титрування. Класифікація індикаторних помилок, причини їх виникнення
Неводне титрування. Застосування кислотно-основного титрування
Окисно-відновне титрування. Перманганатометрія
Окисно-відновне титрування. Йодометрія та йодиметрія
Окисно-відновне титрування. Бромато- і бромометричне титрування
Окисно-відновне титрування. Нітритометрія
Окисно-відновне титрування. Дихроматометрія. Церіметрія. Йодхлорометрія. Йодатометрія.
Осаджувальне титрування. Аргентометрія. Меркурометрія.
Комплексиметричне титрування. Комплексонометрія.
Гравіметричний аналіз. Застосування гравіметрії для аналізу лікарських речовин.
Разом

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ”


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 21; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Умовивід як форма мислення | Статистична обробка результатів аналізу
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты