Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зробити конспекти.
2.Творчі індивідуальні завдання.Скласти список та започаткувати створення власної природознавчої бібліотеки.

Література:

1. Інноваційні технології в початковій школі./ Упорядник О.Кондратюк.- К.: Шк.. світ,2008.-112с. – (Бібліотека шкільного світу)

2. Чекіна О.Ю.Інтегровані уроки у початковій школі.—Х.:Вид. Група „Основа:”Тріад*”, 2007. -192с.(Початкові інновації.Майстерня)”

3. Борисенко Н.М., Сухіна Л.А., Саган О.В., Інтеграція природничо-математичних знань у початковій школі [навч.-метод. посібник]/ Н.М. Борисенко. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2006.-76с.

4. Борисенко Н.М., Сухіна Л.А. Основні напрями теорії та технології природничо-математичної освіти у початковій школі. [навч.-метод. рекомендації ] / Н.М.Борисенко/- Херсон: Айлант, 2010.- С.42-60.

 

МОДУЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 4„ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ОКРЕМИХ ТЕМ КУРСУ ПРИРОДОЗНАВСТВА”

Зробити конспекти тем:

  1. Домашні заняття учнів і їх організація.
  2. Позакласна робота.Види позакласної роботи (масові й індивідуальні). Розробити план роботи екологічного гуртка за обраною темою.
  3. Підбір і використання на уроках природознавства популярної дитячої літератури .Скласти список авторів та започаткувати створення власної бібліотеки.
  4. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавства

Література

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник.-2-ге видання. - К.: Веселка, 1998.-с.334

2. Нарочна Л.К., Ковальчук Г.В., Гончарова К.Д. ,Методика викладання природознавства:Навч.посібник.-2-ге вид, перероб. І допов. –К.: Вища школа,1990.-302с.

 


Теми рефератів до змістових модулів курсу методики навчання природознавства

Основні історичні етапи становлення методики навчання природознавства в початкових класах.

• О Я.Гсрд - основоположник методичної системи навчання природознавства, її суть і реалізація в роботах О.Я.Герда.

• Послідовники О.Я.Герда. їх внесок у розвиток методики навчання природознавства.

• Погляди К.Д.Ушинського на зміст і методику навчання природознавства в початкових класах, їх реалізація в працях К.Д.Ушинського.

• Місце і зміст природознавства в початковій школі та особливості методики його викладання в період 20-70 і 80-90 рр. XX ст.

Перехід початковоїшколи на новий зміст і структуру. Місце природознавства в системі початкової освіти. Нові підходи до розробки змісту методики навчання природознавства.

Власне педагогічні цілі та зміст курсу природознавства в початковій школі.

• Розвиток логічного і творчого мислення учнів початкових класів у процесі навчання природознавства,

• Розвиток пізнавальної активності і самостійності молодших школяріп під час оволодіння змістом природознавства.

• Зміст екологічного, морального, естетичного, санітарно-гігієнічного і трудового виховання в процесі навчання природознавства.

Засоби наочності і навчальні посібники в процесі навчання природознавства. Методика їх використання.

• Методика використання натуральних, образотворчих, аудіовізуальних наочних посібників.

• Дидактичні моделі, їх місце і методика використання під час оволодіння молодшими школярами змістом природознавства.

• Моделювання в початкових класах.

Методи навчання природознавства.

• Проблемне навчання природознавства. Його суть (навчальна проблемна ситуація, навчальна проблема, узагальнені етапи розв'язання проблеми).

• Методи проблемного навчання природознавства: проблемний виклад, евристичний, дослідницький. Критерії їх вибору в конкретних педагогічних ситуаціях.

Дидактичнагра у процесі навчання природознавства. Особливості методики проведення.

• Елементи народознавства в змісті природознавства. Особливості їх використання.

Форми організації процесу навчання природознавства.

• Оцінювання навчальних досягнень молодших школярів з природознавства. Критерії оцінок за 12-бальною шкалою.

• Індивідуальна навчально-пізнавальна діяльність учнів на уроках природознавства. Тї значення, види, вимоги до методики організації на різних етапах уроку.

• Навчально-пізнавальна діяльність молодших школярів парами при вивченні природознавства, її значення, види, особливості методики організації з різними дидактичними цілями.

• Види взаємозв'язків між позаурочною і полакласною роботою та уроками природознавства.

Особливості змісту і методики навчання природознавства в 3-4 класах.

• Зміст галузі "Людина І світ" Державного стандарту загальної початкової освіти. Його реалізація в навчальних програмах з природознавства.

• Дидактична структура змісту природознавства в 3-4 класах початкової школи.

• Освітня, розвивальна і виховна цілі навчання природознавства в 3 4 кл.

Матеріальна база курсу природознавства початкової школи.

• Структура й обладнання краєзнавчого куточка, куточка живої природи, географічного майданчика і навчальне-дослідної ділянки в . початковій школі.

• Особливості методики організації иавчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у куточку живої природи, на географічному майданчику і найчально-дослідній ділянці в процесі уроків, позаурочної і позакласної роботи


Методика навчання природознавства

ВАРІАНТ 1

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА – ПЕДАГОГІЧНА НАУКА.

1. Об’єктом вивчення курсу „Я і Україна” в початковій школі є :

а)навколишнє середовище;

б)природа та суспільство;

в)навчальний предмет „Я і Україна”;

г)процес навчання природознавства в початковій школі.

2.Об’єктом вивчення методики навчання природознавства є:

а)оточуюче середовище ;

б)природа та суспільство;

в)зміст навчального предмету «Я і Україна» ;

г)процес навчання природознавства в початковій школі.

3. Перший підручник курсу природознавства у школі В.Ф. Зуєва мав назву:

а) Нариси з природничої історії;

б) Предметний метод навчання;

в) Навколишній світ;

г) Дитячий світ

4.У курсі „Я і Україна” об’єктами інтеграції виступають :

а) природничі та соціальні явища;

б)абстрактні філософські поняття;

в)процеси пізнання природи;

г) способи вивчення природничих явищ.

5. У курсі навчання природознавства молодші школярі оволодівають знаннями про:

а) предмети і явища природи, взаємозв’язки й залежності у природі, способи різних видів навчально-пізнавальної діяльності;

б) спеціальні фізичні методи пізнання об’єктів природи, способи практичної діяльності з об’єктами природи;

в) загальні способи самоуправління навчально-пізнавальною діяльністю, норми ставлення до самого себе в природі.

6 .Авторами підручника «Я і Україна» для 3,4 класу чотирирічної школи – К.: Освіта, 2005 є:

а) Коваль Н.І., Нарочна Л.К.;

б) Бібік Н.М., Байбара Т.М.;

в)Ільченко В.М., Гуз К.Ж.

г) Коваль Н.І., Пушкарьова С.О.;

7. Авторами курсу « Довкілля» для початкової школи є:

а) Коваль Н.І., Нарочна Л.К;.

б) Бібік Н.М., Байбара Т.М.;

в) Ільченко В.М., Гуз К.Ж.

г) Коваль Н.І., Пушкарьова С.О.;

8.Підручник В. О. Герда для для учнів початкових класів мав назву:

а) „Предметні уроки в початковій школі”;

б) „Світ Божий”;

в) „Рідне слово”;

г)”Земля, повітря і вода”.

9 Освітня мета процесу навчання природознавства :

а) формувати знання про….; розповісти про….; формувати мислення……;

б) формувати уявлення про….; формувати знання про….; формувати поняття .

в) формувати вміння; навчити; формувати поняття;

г) навчити …; розвивати пам'ять; ознайомити з …; розвивати сприймання (уяву); формувати творче мислення.

10. У курсі природознавства молодші школярі оволодівають знаннями про:

а) предмети і явища природи, взаємозв’язки й залежності у природі, способи різних видів навчально-пізнавальної діяльності;

б) спеціальні фізичні методи пізнання об’єктів природи, способи практичної діяльності з об’єктами природи;

в) загальні способи самоуправління навчально-пізнавальною діяльністю, норми ставлення до самого себе в природі;

г)методи моделювання природних об’єктів та явищ.

11.Виберіть твердження, яке відповідає терміну «екологічне виховання»:

а) неперервний процес самоосвіти, спрямований на формування ціннісних орієнтацій по відношенню до природи;

б)цілеспрямований вплив на особистість на всіх етапах її життя за допомогою розгорнутої системи засобів та методів, що має на меті формування екологічної культури;

в) неперервний процес навчання, спрямований на формування знань щодо збереження навколишнього природного середовища;

г) неперервний процес навчання, самоосвіти, спрямований на формування спеціальних знань щодо збереження навколишнього середовища і природокористування, реалізованих в екологічно грамотній діяльності.

12. Кому із видатних педагогів належать слова: «З неї (природи) черпаєтьсязміст для всіх вправ дітей у вираженні своїх думок і зміст живий, вивчений наочно, дотиково».

а)Софії Русовій;

б)К.Вентцелю;

в)К.Ушинському;

г)С.Шацькому.

13. Позначте визначення, яке відповідає поняттю „моделювання природних об’єктів це–„:

а)метод дослідження об’єктів природи за допомогою глобуса, іграшок, схем;

б) графічне зображення об’єктів природи в процесі моделюючої діяльності;

в)створення будь-чого матеріального або уявного, що відображає об’єкт, замінює його і дає певну інформацію про нього ;

г) схематичне зображення об’єктів природи в процесі моделюючої діяльності.

14.Назвати, в яких формах засвоюються учнями початкових класів знання з природознавства:

а) факт, судження, уявлення, прийом;

б) уявлення, причинно-наслідковий зв'язок, метод;

в) поняття, факт, уявлення;

г) аналогія, уявлення, порівняння.

15. Розвивальна мета процесу навчання природознавства:

а) формувати поняття …; розвивати мислення …;

б) формувати уміння побачити проблему та сформувати її у вигляді запитання чи завдання (та інші уміння творчого мислення);

в) розвивати вміння аналізувати …; розвивати сприймання (уяву); формувати творче мислення; розвивати пам'ять;

г) навчити …; формувати пам'ять; ознайомити з …; розвивати сприймання (уяву); формувати творче мислення.

16.Методику формування природознавчих уявлень і понять у молодших школярів розглядав у своїх роботах:

а)Герд О.Я.;

б) Ягодовський К.П.;

в)Вахтеров В.П.;

г)Звягінцев Є.А.

17.Природничим поняттям притаманні такі властивості:

а)об’єм, зміст, зв’язок з іншими поняттями;

б)структура, логіка, зміст;

в)виникають на основі спостережень , формуються в процесі дослідів;

г) )об’єм, зміст, структура.

18. Реалізація принципу наочності в курсі природознавства полягає:

а) у активному використанні різноманітних предметів та засобів для реального відображення явищ природи;

б) у створенні образів, конкретних уявлень, на основі яких будується навчально-пізнавальна діяльність учнів, спрямована на оволодіння системою природознавчих уявлень і понять;

в)у створенні психічного образу в результаті процесів відчуття і сприймання;

г) у створенні наочних посібників та моделей світу природи.

19.Наочні посібники з природознавства класифікують таким чином:

а) живої і неживої природи;

б) натуральні і ілюстративні;

в) площинні, об’ємні, екранні;

г) гербарії, колекції, моделі.

20. До засобів унаочнення неживої природи відносять:

а) мінерали, корисні копалини, колекції грунтів;

б) корисні копалини, гірські породи, колекції грунтів;

в) фіксовані препарати, колекції комах, гербарії, корисні копалини, колекції грунтів

г) мінерали, колекції комах, гербарії, корисні копалини, колекції грунтів.

21.Правильне судження, що відповідає терміну “гербарій”:

а) засушені рослини або їх частини, що прикріплені до цупкого паперу;

б) натуральні об’єкти, що можуть бути використані для виконання практичних завдань на уроках природознавства;

в) натуральні об’єкти. що являють собою засушені рослини або їх частини, які прикріплені до цупкого паперу і зроблені руками дітей;

г)композиції із засушених квітів.

22. Правильне судження, що відповідає терміну “муляжі”:

а) точна копія натурального об’єкта, в якій відображаються не тільки основні (колір, форма, розміри), але й другорядні, незначні зовнішні ознаки;

б) джерело знань і засіб ілюстрації з якого учні отримують знання про форму та колір плодів, коренеплодів, фруктів, технічних рослин, тощо;

в) виготовлене із парафіну або пластмаси, пап’є-маше приблизне зображення предметів природи, що вивчаються в початковій школі;

г)виріб з пап’є-маше.

23. Правильне судження, що відповідає терміну “моделі”:

а) спрощений матеріалізований чи матеріальний об’єкт, що є засобом вивчення оригіналів, предметів, або явищ природи;

б) тривимірне зображення об’єкта, його частини, чи групи об’єктів у зменшеному або збільшеному вигляді;

в) зображення що передають загальну структуру, істотні зв’язки та інші особливості реальних об’єктів у спрощеній формі;

г)виріб з пап’є-маше.

24.Виберіть твердження, яке відповідає терміну «природниче поняття »:

а)узагальнена форма наукової думки, що відображає у свідомості людини предмети і явища природи;

б)процес сприйняття чуттєвих ознак об’єктів і явищ природи ;

в)форма думки, що констатує факти та явища природи;

г)наукова форма думки, щодо логіки вивчення явищ та предметів природи.

25. Умовами формування природознавчих уявлень є :

а)чуттєве сприймання ознак, виявлення істотних ознак, узагальнення і словесне вираження сутності поняття, введення терміну та застосування у подібних та нових ситуаціях;

б) сприймання ознак, виявлення ознак, введення терміну та застосування у подібних та нових ситуаціях;

в)спостереження, виявлення ознак, узагальнення і словесне вираження сутності поняття, та застосування у подібних та нових ситуаціях;

г)безпосереднє спостереження за природним об’єктом.

26. Які групи умінь формуються, переважно, при вивчені такої теми з природознавства «Тварини лісу»:

а) розумові, перцептивні, самоконтролю,самокоригування коригування;

б )навички причинно-наслідкового, логічного і творчого мислення, мнемічні;

в) імажинативні, мовленнєві, самопланування, самоорганізації;

г)розумові, мовленнєві

27. Екологічна культура, згідно з проектом «Концепції неперервної екологічної освіти», характеризується:

а) глибокими знаннями про навколишнє середовище;

б)наявністю світоглядних ціннісних орієнтацій стосовно природи, екологічним стилем мислення і відповідальним ставленням до природи;

в) набуттям умінь і досвіду вирішення екологічних проблем;

г) безпосередньою участю у природоохоронній діяльності, передбаченням можливих негативних наслідків природоперетворюючої діяльності людини;

д)сукупністю перелічених вище тверджень.

28. Специфічними принципами, що обумовлюють зміст навчального матеріалу з природознавства є принципи:

а)науковості, доступності, сезонності

б)сезонності, краєзнавчий, батьківщинознавчий;

в)краєзнавчий, фенологічний, доступності;

г)сезонності, доступності, батьківщинознавчий.

29. Доберіть правильне твердження, що відповідає висловленню „Умовивід –...

______________________________________________________________________________

30.Розкрийте взаємозв’язок між формуванням природничих понять і мовою__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Поделиться:

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 331; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты