Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


МЕТОДИ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА.
1. Позначте визначення, яке відповідає поняттю „моделювання природних об’єктів це–„:

а)метод дослідження об’єктів природи за допомогою глобуса, іграшок, схем;

б) графічне зображення об’єктів природи в процесі моделюючої діяльності;

в)створення будь-чого матеріального або уявного, що відображає об’єкт, замінює його і дає певну інформацію про нього ;

г) схематичне зображення об’єктів природи в процесі моделюючої діяльності.

2.Візуально-чуттєве сприйняття предметів та явищ навколишнього світу в їх натуральному або штучному , символічному зображенні характеризує такий метод навчання як:

а) практичний;

б) словесний;

в)наочний;

г)проблемний;

3.До метоів, що відображають зовнішню сторону пізнавальної діяльності учнів (за А.М.Алексюком):

а) бесіда, розповідь, робота за підручником, дослід, робота з наочними посібниками;

б) репродуктивний метод, дослідницький метод, індукція, дедукція, пояснювально-ілюстративний метод;

в) індивідуальна, групова, фронтальна, евристична, дослідницька робота.

г)спостереження за розвитком рослин, тварин, за поступовими сезонними змінами в житті рослин, тварин.

4. Вибір проблемних методів навчання у процесі засвоєння молодшими школярами змісту природознавства визначається такими критеріями :

а) локальна і загальна готовність учнів, зміст навчального матеріалу,

б) зміна послідовності вивчених у підручнику фактів, пояснень описів

в)необхідністю залучення додаткової інформації, яка виходить за межі змісту поняття, що передбачено програмою;

г) методичною підготовкою вчителя.

5. До евристичних (частково-пошукових методів навчання природознавства відносять:

а)створення вчителем проблемної навчальної ситуації, поетапне її розв’язування з аналізом послідовності і логіки вирішення завдання;

б)способи елементарного засвоєння творчої діяльності, (певних її етапів )при роботі з об’єктами природи;

в)формулювання вчителем риторичних запитань на які він сам відповідає;

г)проблемна розповідь, під час якої діти знайомляться с ходом розв’язання проблемної ситуації.

6. До методів що забезпечують опосередковане ознайомлення з природою відносяться:

а)спостереження, експеримент, праця, досліди з природним матеріалом;

б) розгляд картин, використання діафільмів ї кінофільмів, робота з малюнками, моделями, словесні дидактичні ігри, розповіді, бесіди, читання художньої літератури;

в)спостереження за наближенням грози, за веселкою, дощем, снігом;

г) спостереження за розвитком рослин, тварин, за поступовими сезонними змінами в житті рослин, тварин.

7.До методів, які забезпечують безпосереднє ознайомлення з природою відносяться:

а)фенологічні спостереження, дослідницькі;

б)розглядання предметів та бесіди про них;

в)спостереження за наближенням грози, за веселкою, дощем, снігом;

г) спостереження за розвитком рослин, тварин, за поступовими сезонними змінами в житті рослин, тварин;

8. До методів що відображають внутрішню сторону пізнавальної діяльності учнів (за А. М .Алексюком )відносять:

а) бесіда, розповідь, пояснювально-ілюстративний метод, практична робота;

б) репродуктивний метод, дослідницький метод, дедукція, індукція;

в) виконання вправ, евристичний метод, робота за підручником, дослід;

г)спостереження за розвитком рослин, тварин, за поступовими сезонними змінами в житті рослин, тварин.

8.Правильне судження, що відповідає визначенню спостереження як методу забезпечення наочно-чуттєвої основи знань про природу :

а) цілеспрямоване, планомірне, сприйняття об’єктів навколишньої дійсності з метою виділення суттєвих ознак предметів та явищ природи;

б) планомірне, сприйняття об’єктів навколишньої дійсності та накопичення чуттєвого досвіду;

в) розвиток спостережливості дитини, уміння аналізувати, узагальнювати та планувати певну діяльність;

г) фіксування певних ознак предметів природи.

10.Спостереження відрізняється від простого сприймання тим, що

а)є планомірним, цілеспрямованим.

б) є планомірним, цілеспрямованим, дієвим;

в) має бути спеціально - організованим вихователем;

г)має більш яскравий емоційний фон та проводиться тільки за об’єктами природи.

11. Виберіть емпіричні методи пізнання:

А. вимірювання, опис, аналіз, спостереження;

Б. спостереження, аналіз, дедукція, опис;

В. вимірювання, аналіз, синтез, спостереження;

Г. вимірювання, опис, експеримент, спостереження.

 

12.Спостереження, за словами К.Д. Ушинського:

а)”...цілеспрямоване збирання фактів про предмети і явища дійсності, поведінку і діяльність особистості з метою їх аналізу і тлумачення..”;

б)”цілеспрямоване, планомірне сприймання об'єктів навколишньої дійсності, яке призводить до формування уміння спостерігати, підпорядковане конкретно - визначеним цілям й вимагає вольових зусиль.”;

в)знання, одержані у процесі спостереження, надалі стають основою для розвитку логічного мислення, зокрема встановлення суті, закономірностей, взаємозв'язків і залежностей, складних узагальнень, систематизації;

г)...те, без чого неможливо пізнати світ.”

 

 

13. Які групи умінь формуються, переважно, при вивчені такої теми з природознавства «Тварини лісу»:

а) розумові, перцептивні, самоконтролю,самокоригування коригування;

б )навички причинно-наслідкового, логічного і творчого мислення, мнемічні;

в) імажинативні, мовленнєві, самопланування, самоорганізації;

г)розумові, мовленнєві

14.Планомірне, цілеспрямоване, сприймання об’єктів навколишньої дійсності, яке підпорядковане конкретно-визначеним цілям і вимагає вольових зусиль (за Т.Байбарою) визначається як :

а)демонстрація;

б)спостереження;

в)екскурсія;

г)дослідницька діяльність.

15. Систематизація в процесі навчання природознавства– це розумова діяльність…

а)яка здійснюється на основі відтворення (актуалізація) знань у необхідній послідовності;

б) у процесі якої знання про об’єкти і явища навколишнього світу організовуються в системи;

в)під час якої домінуючим способом пізнання дітей є безпосереднє сприймання об’єктів природи, навколишнього світу, їх взаємозв’язків;

г)планування дій на основі фактичних знань.

16.Спосіб організації взаємопов’язаної діяльності учителя і учнів, в якій учитель виконує функцію джерела навчального змісту і суб’єкта керування навчально-пізнавальною діяльністю(за Т.Байбарою) визначається як:

а)бесіда;

б)розповідь;

в)проблемна бесіда;

г)евристична бесіда.

17.Систематично використовується метод моделювання у програмі курсу „Довкілля” авторами якої є:

а) В.Ільченко, К. Гуз;

б) Н. Бібік, Н. Коваль;

в) Р .Арцишевський;

г) Н.Бібік, Т.Байбара.

18.Які прилади можна використовувати для організації спостережень за Сонцем:

а) гномон;

б)флюгер;

в)гігрометр,;

г)психрометр.

19. Метою дослідницької технології є:

а) набуття учнями навичок дослідницької роботи;

б) спрямуванні учнів на осмислення екологічних проблеми в цілому

в) створенні умов для творчої діяльності;

г) організації самостійної пошукової діяльності, робота за правилами, певним алгоритмом, підпорядкованими досягненню результату.

20.Відповідь на ці запитання є результатом виконання певних дій (перцептивних: подивіться..., послухайте.., назвіть частини.., практичних, виміряйте довжину..., зважте...,розчиніть..):

а) проблемні запитання;

б) продуктивно-пізнавальні запитання;

в) репродуктивно-мнемічні запитання;

г) репродуктивно-пізнавальні запитання.

21. Репродуктивно-пізнавальні запитання під час бесіди на уроках природознавства:

а) активізують пам'ять і спонукають до відтворення раніше здобутих знань;

б) стимулюють пізнавальну діяльність, результатом якої є здобуття готових знань з різних джерел: підручників, засобів унаочнення, спостережень, досліді;

в)відповіді на такі запитання отримують в результаті здійснення операцій логічного мислення з уже відомими знаннями або під час розв’язання проблеми

г)необхідні для запам’ятовування.

22. Репродуктивно-мнемічні запитання під час бесіди на уроках природознавства:

а) стимулюють пізнавальну діяльність, результатом якої є здобуття готових знань з різних джерел: підручників, засобів унаочнення, спостережень, дослідів;

б) активізують пам'ять і спонукають до відтворення раніше здобутих знань;

в) відповіді на такі запитання отримуються в результаті здійснення операцій логічного мислення з уже відомими знаннями або під час розв’язання проблеми

г)питання має риторичний характер.

23. Продуктивно-пізнавальні запитання під час бесіди на уроках природознавства:

а) активізують пам'ять і спонукають до відтворення раніше здобутих знань;

б) стимулюють пізнавальну діяльність, результатом якої є здобуття готових знань з різних джерел: підручників, засобів унаочнення, спостережень, дослідів.

в) відповіді на такі запитання отримуються в результаті здійснення операцій логічного мислення з уже відомими знаннями або під час розв’язання проблеми;

г) необхідні для запам’ятовування.

24. Виконання проблемних практичних завдань у 3-му класі може бути організоване такими способами:

а)перенесення способів практичних дій і власне предметних знань у нові умови: відбираються засвоєні прийоми і з них конструюються нові способи практичної діяльності.

б)розв'язується самостійно під опосередкованим керівництвом учителя. Практичні проблеми для самостійного виконання молодшими школярами будуються за аналогією.

в)діти під керівництвом учителя осмислюють зміст проблемної ситуації і проблеми, у співпраці з ним будують передбачення, а шляхом самостійного виконання сконструйованого способу практичної діяльності доводять його правильність;

в)відбувається самостійне осмислення причинно-наслідкових зв’язків і доведення їх істинності шляхом міркувань.

25.Значення спостережень у процесі навчання природознавства:

Відповідь_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.Значення практичних робіт у процесі навчання природознавства:

Відповідь___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.Значення дослідів як способі пізнання природи у процесі навчання природознавства_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.Наведіть послідовність міркування вчителя при виборі методів навчання з змістом теми „Грунти”.

Відповідь___________________________________________________________________________29.Назвіть способи фіксації наслідків спостережень у 3-му класі

Відповідь___________________________________________________________________________

30.Які види пізнавальних завдань мають місце у випадку:

Серед перелічених тварин: заєць, кажан, лисиця, білан капустяний, сонечко, білка, борсук, їжак, вовк, ласка, тритон, окунь, бурий ведмідь, олень, лось, галка, миша, мурашка, шишкар – підкресли назви тих, які впадають в сплячку. Поясни, чому вони впадають у сплячку.

Відповідь___________________________________________________________________________

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА

1.Розрізняють такі форми екологічної навчальної діяльності :

а) фронтальна, парна, індивідуальна та групова;

б) фронтальна, парна, групова та міжособистісна;

в) проектна, фронтальна, парна, індивідуальна та групова

г) парна, індивідуальна та групова.

2.Доберіть твердження, що відповідає твердженню „позакласна робота -це”:

а) робота, що спрямована на виконання в позаурочний час завдань, що передбачені програмою і є обов’язковими для учня;

б) форми різноманітної організації добровільної роботи учнів поза уроками під керівництвом вчителя, зміст якої виходить за межі шкільної програми;

в) організація самостійної роботи учнів за межами школи;

г) різноманітні гуртки та факультативи, що проводяться в межах школи.

3. Які форми організації діяльності учнів можна використати під час засвоєння змісту природознавства:

а)урок, репродуктивна бесіда;

б)проблемний виклад, екскурсія;

в)фронтальна робота, домашня робота, групова робота, дослід;

г)класно-урочна, позакласна, позаурочна.

4.Відмінність комбінованого і предметного уроків як форм організації навчання природознавства полягає у:

а) формулюванні мети та загальних завдань уроку

б) елементах макроструктури

в)організації методики засвоєння нових знань, умінь і навичок;

г)самостійній роботі.

5.Предметний урок – форма організації навчального процесу з природознавства, під час якого....

а) відбувається самостійна робота безпосередньо з натуральними об’єктами природи, або моделями, аналіз, порівняння здобутих фактів, їх узагальнення і формулювання необхідних висновків,;

б)відбувається сприймання учнями об’єктів неживої природи, аналіз, порівняння здобутих фактів, їх узагальнення і формулювання необхідних висновків, а також перевірка висновків доступними дослідами;

в) відбувається розглядання предметів живої природи, виявлення істотних ознак, властивостей, та зв’язків:

г)самостійна робота по вивченню властивостей неживих об’єктів природи.

 

 

6.Які з названих тем передбачено програмою як теми уроків-екскурсій з природознавства у 3-му класі:

а)„Охорона тварин весною”;

б)„Спостереження за змінами , що відбуваються у неживій природі, житті рослин і тварин”;

в)„Охорона здоров’я людини взимку”;

г)„Горизонт, сторони горизонту, орієнтування на місцевості.”

7. Які елементи можуть складати мікроструктуру поточного уроку-екскурсії з природознавства:

а) спостереження, засвоєння нових знань, умінь і навичок, застосування знань, дослідницька практична робота;

б) евристична бесіда, закріплення, узагальнення, систематизація та застосування набутих знань, умінь і навичок;

в) закріплення , узагальнення, систематизація та застосування набутих знань, умінь і навичок;

г)накопичення емоційних вражень.

8. Подібність комбінованого і предметного уроку як форми організації навчання природознавства полягає у:

а)формулюванні мети та загальних завдань уроку

б) однакових елементах макроструктури

в)організації методики засвоєння нових знань, умінь і навичок

г) спільній освітній меті.

9.Відмінність комбінованого і предметного уроків як форм організації навчання природознавства полягає у:

а) формулюванні мети та загальних завдань уроку;

б) елементів їх макроструктури;

в)організації методики засвоєння нових знань, умінь і навичок;

г)проведенні фенологічної хвилинки.

10. Класифікація уроків-екскурсій за обсягом власне предметного змісту теми екскурсії:

а) вступний, поточний;

б) підсумковий, однотемний;

в) однотемний, багатотемний, підсумковий;

г)інтегрований, бінарний.

11. Класифікація уроків-екскурсій за обсягом власне предметного змісту теми екскурсії:

а) вступний, поточний;

б) підсумковий, однотемний;

в) однотемний, багатотемний, підсумковий;

г)інтегрований бінарний.

12.Здобуття учнями чуттєвого досвіду як основи для оволодіння системою понять, яка буде формуватися у учнів протягом часу вивчення окремих тем і розділів в цілому э дидактично метою...

а)предметного уроку;

б)підсумкового уроку екскурсії;

в) поточного уроку екскурсії;

г)вступного уроку-екскурсії.

13. Визначити, який тип пізнавальних завдань використовується у випадку - накреслити схему на основі прочитаного (на матеріалі теми “Рослини –частина живої природи”):

а) використання аналогії як засобу перенесення способу дії, класифікація предметів і явищ навколишнього середовища;

б) сортування навчального матеріалу за завданням учителя;

в) виділення головного, сортування навчального матеріалу за завданням учителя;

г) інтеграція знань та фактів.

14. Визначенню “практична робота з природознавства” відповідає судження:

а) певна робота (моторна діяльність) з одночасним її осмисленням, на основі якої формуються знання і практичні уміння;

б) моторна діяльність направлена на засвоєння учнями програмного матеріалу, під час проведення яких учні не змінюють хід явищ, а тільки фіксують факти спостережень у процесі практичних дій;

в) навчально-пізнавальна діяльність, у процесі якої учні виконують практичні дії з об’єктами в матеріальній або матеріалізованій форм, при цьому предмети і явища або умови їх існування в природі змінюються.

г) робота що призводить до певних наслідків.

15. Правильне судження, що відповідає терміну “позакласна робота”:

а) розроблена за спеціальною програмою діяльність, що виходить за зміст програмного матеріалу і спирається на краєзнавчий компонент програми;

б) розроблена за спеціальною програмою діяльність, що виходить за зміст програмного матеріалу, та базується на добровільних засадах;

в) діяльність, що проводиться з учнями, які виявляють особливий інтерес до предметів та явищ природи.

г) проводиться у закладах «Клуб юних туристів», «Клуб юних натуралістів».

16. У процесі фронтальної практичної роботи учні:

а) одночасно виконують однакове за змістом завдання, що є доцільним на перших етапах формування практичних умінь;

б) виконують завдання за змістом й операційним складом можуть бути як однакові, так і різні для певних груп учнів;

в) виконують завдання за безпосередніми вказівками учителя.

г) мають право змінити послідовність виконання дій.

17. Вперше термін „предметний урок” був запропонований:

а)О.Я.Гердом у методичному посібнику для вчителів „Предметні уроки у початковій школі”(1863);

б) В.П.Вахтеровим у посібнику „Предметний метод навчання”(1907);

в) Л.К.Нарочною у підручнику „Методика навчання природознавства”;

г) В.Ф.Зуєвим у підручнику „Нариси природничої історії”(1786).

18. Завдання „Доведи, що ведмедь– всеїдна тварина.”передбачаєвикористання:

а) порівняння та класифікацію;

б) доведення судження;

в) сортування матеріалу;

г) встановлення причинно-наслідкових зв’язків.

19. Завдання „Що буває на річках раніше – льодохід чи повінь? Чому?” передбачаєвикористання:

а) порівняння та класифікацію;

б) доведення судження;

в) сортування матеріалу;

г)на встановлення причинно-наслідкових зв’язків.

20. Завдання „Серед перелічених назв рослин: мати-і-мачуха, конвалія, шипшина, сон, черемха, пролісок, береза, осика, біла акація, бузок, підсніжник – підкресли ранньоквітучі.” передбачаєвикористання:

а) на порівняння та класифікацію;

б)на доведення судження;

в) на сортування матеріалу;

г)на встановлення причинно-наслідкових зв’язків.

21.Контроль навчальних досягнень учнів з природознавства за способом організації буває:

а) індивідуальний, диференційований, груповий, фронтальний;

б) груповий, диференційований, індивідуальний, усний, письмовий;

в) індивідуальний, диференційований, груповий, фронтальний, експериментальний;

г) усний, письмовий, експериментальний, комп’ютерний;

д) попередній, поточний, комп’ютерний, періодичний, підсумковий.

22.Формування якого пізнавального уміння в учнів початкових класів має такий алгоритм: аналіз об’єкта, знаходження спільних ознак, знаходження відмінних ознак?

а)уміння аналізувати об’єкт;

б) уміння порівнювати об’єкти;

в)уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

г)уміння класифікувати об’єкти.

23.Формування якого пізнавального уміння в учнів початкових класів має такий алгоритм:

Аналіз предметів та явищ природи, іх порівняння і визначення істотних ознак, властивостей, об’єднання у групи за істотними ознаками?

а)уміння аналізувати об’єкт;

б) уміння порівнювати об’єкти;

в)уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

г)уміння класифікувати об’єкти.

24. Евристична бесіда на уроках природознавства складається з:

а)продуктивно-пізнавальних запитань;

б)репродуктивно-мнемічних;

в)репродуктивно-пізнавальних запитань;

г)проблемних запитань

25. Доведіть який тип уроку найефективніший при вивченні змісту теми „Корисні копалини”:

Відповідь:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

26. Дайте визначення поняттю „Інтегрований урок”:

Відповідь:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

27. Дайте визначення поняттю „Нестандартний урок”:

Відповідь:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

28. Дайте визначення поняттю „Фенологічна екскурсія”:

Відповідь:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

29. Дайте визначення поняттю „Інтерактивний урок”:

Відповідь:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

30. Дайте визначення поняттю „Інтегрований курс”

Відповідь:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Модуль

ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ОКРЕМИХ ТЕМ КУРСУ ПРИРОДОЗНАВСТВА

1. Визначити, які з перерахованих елементів знань сформує вчитель у молодших школярів на основі змісту теми з природознавства “Для чого людина дихає .Бережи органи дихання” (Курс “Я і Україна”):

а) уявлення про органи дихання, газообмін у легенях, газообмін у альвеолах, значення чистоти повітря для здоров’я людини

б)вміння розрізняти органи дихання, дбати про чистоту повітря, знати властивості органів дихання

в)уявлення про систему органів дихання, її гігієну та розвиток пізнавального інтересу до вивчення організму людини та здоров’я;

г)альвеолярне, легеневе дихання, гігієна органів дихання.

2. Визначити, який тип уроку є найефективнішим під час засвоєння змісту теми з природознавства «Осінь, осінні зміни в природі»:

а)комбінований урок;

б)фенологічна екскурсія;

в)предметний урок;

г)інтегрований урок, проведений після фенологічної екскурсії.

3. Правильне судження, що відповідає терміну “класифікація за ознаками”:

а) складна розумова дія, спрямована на об’єднання об’єктів в групи за істотними ознаками і зв’язками;

б) ряд розумових операцій, спрямованих на аналіз і порівняння відмінних ознак і властивостей предметів природи;

в) об’єднання об’єктів природи у групи за спільними ознаками;

г) розподіл предметів або об’єктів у певному порядку .

4. Оберіть найбільш точне визначення поняття „рефлексія в екологічні діяльності передбачає...”:

а)здатність людини до самопізнання, вміння аналізувати власні дії, вчинки, мотиви і зіставляти їх з екологічно значущими цінностями, а також з діями та вчинками інших;

б) педагогічний прийом, направлений досягнення успіху в екологічному вихованні;

в) спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, що має на меті створення комфортних умов навчання;

г) процес створення педагогічної ситуації, запрограмований на успіх.

5. Назвати, який тип пізнавальних завдань використовується під час здобуття нових знань і вмінь на основі встановлення причинно-наслідкових зв’язків при вивченні ярусності лісу(на матеріалі теми “Рослини лісу”):

а) порівняння у формі зіставлення і протиставлення як засіб відкриття нових властивостей, ознак предметів і явищ, що вивчаються;

б) використання аналогії як засобу перенесення способу дії, класифікація предметів і явищ навколишнього середовища;

в) сортування навчального матеріалу за завданням учителя, використання аналогії як засобу перенесення способу дії

г) доведення.

6. Яка аналогія за рівнем творчості використовується у випадку:

Розкажи про літо у такій послідовності: висота Сонця над Землею; колір неба, хмар, води; в якому вбранні рослини; дозрівання хліба; поведінка птахів; розваги дітей. Розкажи про осінь так, як розповідав про літо.

а) асоціативна;

б) алгоритмічна;

в) евристична

г) доведення.

7. Яка аналогія за рівнем творчості використовується у випадку:

Поясни, чому утворюються краплі води на кришці каструлі, коли вода кипить. Яке явище в природі можна цим пояснити? Як воно відбувається?

а) асоціативна;

б) алгоритмічна;

в) евристична.

г) доведення.

8. Які групи умінь формуються переважно при вивчені такої теми з природознавстваВластивості повітря. Термометр»:

а) імажинативні, мовленнєві;

б) розумові, перцептивні, самопланування, самоорганізаії;

в) логічного і творчого мислення;

г)критичного мислення.

9. Які групи умінь формуються переважно при вивчені узагальнюючої теми з природознавства «Нервова система, органи чуття »:

а) розумові, мнемічні;

б) імажинативні, мовленнєві; самоконтролю, самоорганізації;

в) коригування, логічного і творчого мислення;

г) критичного мислення.

10. Які групи умінь формуються, переважно, при вивчені такої теми з природознавства «Тварини лісу»:

а) розумові, перцептивні, самоконтролю,самокоригування коригування;

б )навички причинно-наслідкового, логічного і творчого мислення, мнемічні;

в) імажинативні, мовленнєві, самопланування, самоорганізації;

г)розумові, мовленнєві

11. Визначити елементи знань які повинен сформувати вчитель у молодших школярів на основі змісту тем з природознавства “Гриби”(Курс “Я і Україна”):

а)уявлення про різноманітність грибів(шапинкові, цвільові ,отруйні, їстівні) у природі;

б) уявлення про різноманітність грибів(шапинкові, цвільові ,отруйні, їстівні) та їх значення у природі та житті людини;

в) уявлення про різноманітність грибів та їх значення у природі та житті людини, вміння розрізнювати та використовувати їстівні і отруйні гриби своєї місцевості;

г)факти про отруєння грибами, та негативний вплив пліснявих грибів на людину.

12.До рослин занесених в Червону Книгу України відносять:

а) ковила степова, тюльпан Шренка, латаття біле,шефлера, цікорій, традесканція. ;

б)ковила Лесінга, тюльпан Шренка, латаття біле, хлорофітум ,шавлія, традесканція;

в) ковила степова, тюльпан Шренка, латаття біле, драцена, традесканція;

г) ковила українська, тюльпан Шренка, латаття біле, сальвінія,.

13.До зникаючих тварин, Херсонської області, занесених у Червону Книгу відносять:

а) сліпака пісчаного, хоря степового, чайку , пелікана рожевого, гадюку степову;

б) сліпака пісчаного, хоря степового, жайворонка степового дрофу, гадюку степову;

в) сліпака пісчаного, хоря степового, дрофу, пелікана рожевого , ропуху звичайну ;

г) сліпака пісчаного, хоря степового, дрофу, пелікана рожевого, гадюку степову.

14. Визначити, який тип уроку є оптимальним, під час засвоєння змісту теми з природознавства “Корисні копалини рідного краю” (Курс “Я і Україна”):

а)комбінований урок;

б)предметний урок;

в)інтегрований урок;

г)бінарний.

15. Оберіть найбільш точне визначення поняття «здоров’язберігаюча технологія...»:

а)дії, спрямовані на зміцнення фізичного здоровя та профілактику хвороб;

б) відповідність навчального й фізичного навантаження віковим можливостям дитини;

в) відсутність стресу, адекватність вимог, адекватність методик навчання й виховання;

г)це всі ті психолого-педагогічні технології, програми, методи, які спрямовані на виховання в учнів культури здоров'я, особистісних якостей, що сприяють його збереженню й зміцненню, формування уявлення про здоров'я як цінності, мотивацію на ведення здорового способу життя;

д)активне формування у учнів валеологічної культури.

16.Тривалість роботи за комп’ютером учнів у початковій школі

а)для учнів 1 класу -10-15 хвилин, учнів 2-4 класів -15-20 хвилин;

б)для учнів 1 класу -8-15 хвилин, учнів 2-4 класів -10-20 хвилин;

в)для учнів 1 класу -15-25 хвилин, учнів 2-4 класів -25-30 хвилин;

г)для учнів 1 класу -7-10 хвилин, учнів 2-4 класів -10-15 хвилин;

17.Технологія здоров’язберігаючого навчання:

а)спрямована на дотримання гігієнічних та санпинівських норм;

б)спрямована на виховання в учнів культури здоров'я, особистісних якостей, що сприяють його збереженню й зміцненню, формування уявлення про здоров'я як цінності, мотивацію на ведення здорового способу життя;

в)спрямована на створення максимально можливих умови для збереження, зміцнення й розвитку духовного, емоційного, інтелектуального, особистісного й фізичного здоров'я всіх суб'єктів громадянського суспільства;

г)спрямована на чітке дотримання вчителем гігієнічних рекомендацій щодо проведення уроку.

18.Виберіть судження, яке найточніше виражає зміст технологічного прийому „Карусель” під час формування уявлень про ланцюги живлення в темі „Поле” :

а) прийом групового навчання , що є формою діяльності учнів у малих групах, ефективний для розвитку навичок спілкування в малих групах, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку;

б)одночасне включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами зі спілкування для обговорення дискусійних питань.

в)технологія використовується для створення на уроці ситуації, яка дає змогу учням працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу

г) пояснення певних положень, привертання уваги учнів до складних або проблемних питань у навчальному матеріалі курсу природознавства, мотивації пізнавальної діяльності, актуалізація опорних знань;

19.Виберіть судження, яке найточніше виражає зміст технологічного прийому„Ажурна пилка” в процесі формування уявлень про „Різноманітність рослин” в темі „Рослини лісу”:

а) пояснення певних положень, привертання уваги учнів до складних або проблемних питань у навчальному матеріалі курсу природознавства, мотивації пізнавальної діяльності, актуалізація опорних знань;

б)одночасне включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами зі спілкування для обговорення дискусійних питань;

в)технологія використовується для створення на уроці ситуації, яка дає змогу учням працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок час;у

г)варіант групового навчання , що є формою діяльності учнів у малих групах, ефективний для розвитку навичок спілкування в малих групах, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку;

 

20.Виберіть судження, яке найточніше виражає зміст технологічного прийому„Мікрофон”в процесі актуалізації знань з теми „Людина і здоров’я”:

а)пояснення певних положень, привертання уваги учнів до складних або проблемних питань у навчальному матеріалі курсу природознавства, мотивації пізнавальної діяльності, актуалізація опорних знань;

б)одночасне включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами зі спілкування для обговорення дискусійних питань;

в) технологія використовується для створення на уроці ситуації, яка дає змогу учням працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок час;у

г)варіант групового навчання , що є формою діяльності учнів у малих групах, ефективний для розвитку навичок спілкування в малих групах, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку;

21.Виберіть судження, яке найточніше виражає зміст технологічного прийому „Акваріум” в процесі обговорення екологічних питань в темі „Вода”:

а) прийом групового навчання , що є формою діяльності учнів у малих групах, ефективний для розвитку навичок спілкування в малих групах, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку;

б)одночасне включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами зі спілкування для обговорення дискусійних питань.

в)технологія використовується для створення на уроці ситуації, яка дає змогу учням працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу;

г)пояснення певних положень, привертання уваги учнів до складних або проблемних питань у навчальному матеріалі курсу природознавства, мотивації пізнавальної діяльності, актуалізація опорних знань;

 

22.Виберіть судження, яке найточніше виражає зміст технологічного прийому „Метод ПРЕС”під час формування уявлень в темі „Грунт”:

а) прийом групового навчання , що є формою діяльності учнів у малих групах, ефективний для розвитку навичок спілкування в малих групах, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку;

б)одночасне включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами зі спілкування для обговорення дискусійних питань.

в)технологія використовується для створення на уроці ситуації, яка дає змогу учням працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу;

г)пояснення певних положень, привертання уваги учнів до складних або проблемних питань у навчальному матеріалі курсу природознавства, мотивації пізнавальної діяльності, актуалізація опорних знань;

 

23.Виберіть судження, яке найточніше виражає зміст поняття „критичне мислення” в процесі екологічного виховання учнів початкової школи:

а)це процес, який найчастіше починається з постановки проблеми, продовжується пошуком і осмисленням інформації, і закінчується прийняттям рішення щодо розв’язання поставленої проблеми

б)прийом використовується під час обговорення дискусійних питань та проведення вправ, у яких потрібно зайняти та чітко обґрунтувати визначену позицію з обговорюваної проблеми;

в)розумова діяльність, що відрізняється самостійністю та категоричністю судження;

г)прийом розумової діяльності, що дозволяє зберегти незаангажоване судження про предмети або явища природи.

 

24.Виберіть судження, яке найточніше виражає зміст поняття „ігрові технології” в процесі навчання природознавства:

а)форма взаємодії педагога і дітей, що сприяє формуванню вмінь розв'язувати завдання на основі компетентного вибору альтернативних варіантів через реалізацію певного сюжету;

б)прийом використовується під час обговорення дискусійних питань та проведення вправ, у яких потрібно зайняти та чітко обґрунтувати визначену позицію з обговорюваної проблеми;

в)технологія використовується для створення на уроці ситуації, яка дає змогу учням працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу;

г)прийом групового навчання , що є формою діяльності учнів у малих групах, ефективний для розвитку навичок спілкування в малих групах, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку;

 

25.Виберіть судження, яке найточніше виражає зміст поняття „інтерактивне навчання”:

а)моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем на основі аналізу відповідної навчальної ситуації, урахування психологічних вікових особливостей учнів та педагогичних прийомів та методів;

б)взаємодія передбачає домінування одного учасника навчального процесу над іншими, однієї думки над іншою;

в)прийом використовується під час обговорення дискусійних питань та проведення вправ, у яких потрібно зайняти та чітко обґрунтувати визначену позицію з обговорюваної проблеми;

г) групове навчання, що є формою діяльності учнів у малих групах, ефективне для розвитку навичок спілкування в малих групах, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку;

 

26. Змістова лінія „Повітря, вода, гірські породи, грунт” Державних стандартів освітньої галузі „Природознавство” курсу „Я і Україна ” передбачає засвоєння учнями початкової школи таких понять:

Відповідь:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

27. Змістова лінія „Різноманітність природи рідного краю” Державних стандартів освітньої галузі „Природознавство” курсу „Я і Україна ” передбачає засвоєння учнями початкової школи таких понять:

„”

Відповідь:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

28. Змістова лінія „Земля – планета Сонячної системи.” Державних стандартів освітньої галузі „Природознавство” курсу „Я і Україна ” передбачає засвоєння учнями початкової школи таких понять:

„”

Відповідь:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

29. Змістова лінія „Взаємозв’язки в природі” Державних стандартів освітньої галузі „Природознавство” курсу „Я і Україна ” передбачає засвоєння учнями початкової школи таких понять:

„”

Відповідь:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

30. Змістова лінія „Методи пізнання об’єктів природи: спостереження, практична робота, дослід” Державних стандартів освітньої галузі „Природознавство” курсу „Я і Україна ” передбачає засвоєння учнями початкової школи таких понять:

„”

Відповідь:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________Поделиться:

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 198; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты