Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗмістовий модуль 1
Читайте также:
  1. IV модуль
  2. V модуль
  3. Билет №5. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Характеристики процессоров. Шина адреса и шина данных
  4. Вимоги до оформлення та вибір варіантів модульних робіт
  5. Вопрос: Должна ли ООП на базе ФГОС ВПО разрабатываться с обязательным применением модульного формата?
  6. Змiстовий модуль 1. 1 страница
  7. Змiстовий модуль 1. 2 страница
  8. Змiстовий модуль 1. 3 страница
  9. Змiстовий модуль 1. 4 страница
  10. Змiстовий модуль 1. 5 страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

Реєстр. № _____ «____» ________________2011р.

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ „БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК” ДЛЯ СТУДЕНТІВ III КУРСУНАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030502 «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0305 «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО» ФАКУЛЬТЕТУ КІБЕРНЕТИКИ

 

 

 

ХЕРСОН 2011

Методичні рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни ”Бухгалтерський облік” для студентів III курсу напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» за професійним спрямуванням 050102 «Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» заочної форми навчання.

Укладач Л.І. Бойко – Херсон: ХНТУ, 2011 – с.92

Рецензент: Н.С.Миколайчук – доктор економічних наук, професор (ХНТУ)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри обліку і аудиту

протокол № ___ від ____________2011р.

 

 

Відповідальний за випуск

Професор, завідувач кафедри обліку і аудиту В.Є.Труш

 

ЗМІСТ

ВСТУП
1.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
2. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
4.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

 

 

ВСТУП

Згідно з положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, самостійна робота студента є одним із основних засобів оволодіння навчальним матеріалом та однією із форм організації навчального процесу.

Самостійна робота студентів направлена на розвиток пізнавальної самостійної діяльності студентів по опануванню знаннями професійно-орієнтованих дисциплін, а також на розвиток їх ініціативи та відповідальності.

В навчальному процесі активно використовуються різні види самостійної роботи. З даної дисципліни самостійна робота включає наступні види робіт:

- опрацювання лекційного матеріалу,

- підготовка до практичного заняття,

- підготовка до тестування,

- підготовка до контрольної роботи за модулем,

- підготовка до іспиту.Самостійна робота студентів по вивченню дисципліни "Бухгалтерський облік" передбачає глибоке самостійне вивчення студентами тем курсу та їх окремих питань, добір і вивчення необхідних законодавчих актів, інструктивно-методичних матеріалів, положень чи стандартів.

Головна мета дисципліни - формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Основні завдання дисципліни:

-вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів;

- набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- правила організації і методику ведення обліку на підприємстві;

- особливості застосування Плану рахунків;

- сутність і завдання первинної документації;

- призначення облікової інформації;

- особливості методики ведення фінансового обліку з урахуванням специфіки діяльності підприємства.

Студенти повинні вміти:володіти методичними прийомами бухгалтерського обліку; заповнювати первинні документи, облікові реєстри, робити бухгалтерські розрахунки; складати бухгалтерські проводки, розуміючи економічну суть господарської операції, складати бухгалтерський баланс; володіти методикою ведення фінансового обліку; самостійно підраховувати витрати, доходи обсяг виробництва продукції, розмір податкових платежів; формувати дані про фінансові результати з метою задоволення інтересів користувачів; організовувати систему обліку з використанням комп'ютерних технологій. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты