Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТеоретичні основи бухгалтерського обліку
Читайте также:
  1. Б21_3. “Основи роботи з дисками". Розкрити тему і запропонувати послідовність та методику навчання.
  2. ведення аналітичного і синтетичного обліку, формування ба­лансу та відповідних форм за кожний день (реєстрів аналі­тичного і синтетичного обліку) та форм фінансової звітності.
  3. Висвітліть матеріальні, фінансові, територіальні та соціальні основи місцевого самоврядування.
  4. Власний капітал бюджетних установ і завдання його обліку
  5. Документування операцій з обліку основних засобів
  6. Енергетичний аудит і методологічні основи його проведення
  7. Етико-правові основи журналістської діяльності
  8. ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
  9. ЖУРНАЛ ОБЛІКУ РОБОТИ БАКТЕРИЦИДНИХ ОПРОМІНЮВАЧІВ
  10. Журнально - ордерна форма обліку

Тема 1.Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод

Тема 2.Бухгалтерський баланс

 

Тема 3.Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

 

Тема 4.Оцінювання та калькуляція. Документація та інвентаризація

 

Тема 5.Техніка і форми бухгалтерського обліку

 

Змістовий модуль2

Бухгалтерський фінансовий облік

Тема 6.Облік необоротних активів

 

Тема 7.Облік запасів

 

Тема 8.Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості

 

Тема 9.Облік фінансових інвестицій

 

Тема 10.Облік власного капіталу

 

Тема 11.Облік зобов'язань

 

Тема 12.Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу

 

Тема 13.Облік витрат діяльності підприємства

 

Тема 14.Облік доходів і фінансових результатів

 

Тема 15.Фінансова звітність

 

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

Завдання для самостійної роботи дозволять оцінити рівень знань студентів, методику і техніку, ведення обліку. Теоретична частина завдання містить перелік питань для само­стійного вивчення теми, підготовки до практичних занять та обговорення під час проведення аудиторних занять. Практична частина містить проблемні завдання контролю знань та прак­тичні завдання, що дозволяють перевірити рівень розуміння матеріалу за темою, як в ході проведення занять, так і під час самостійного навчання.

Навчальні завдання виконуються в письмовій формі і подаються на перевірку викла­дачеві в установлений термін. Згідно з програмою, треба вивчити і конспектувати матеріал, уважно підходити до опанування загальних питань організації бухгалтерського обліку.

Індивідуальна робота дозволяє студентам ефективно відпрацювати професійні вміння на навички. Індивідуальні завдання видаються студентам у визначений термін та виконують­ся самостійно при консультуванні з викладачем лектором. Студенти вибирають свій варіант відповідно до порядкового номера у журналі.

Для виконання індивідуальної роботи кожний студент отримує варіант індивідуаль­них завдань, виконання яких впливає на міцність знань, продуктивність навчання, систем­ність мислення, науковий рівень одержаних знань майбутніх фахівців.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант 1.

I.Теоретичні питання

1. Визначення бухгалтерського обліку

2.Оцінка як метод бухгалтерського обліку.

3.Основні бухгалтерські проводки з обліку виробничих запасів.

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты