Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 1.1. Загальні положення функціонування Державної системи стандартизації.
Читайте также:
  1. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  2. I. Загальні положення
  3. IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ
  4. IV. Загальні організаційно-методичні вказівки
  5. V Загальні організаційно-методичні вказівки
  6. V Загальні організаційно-методичні вказівки
  7. V. Загальні організаційно-методичні вказівки
  8. V. Загальні організаційно-методичні вказівки
  9. VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.
  10. А) з положення безпосереднього зіткнення з противником

Питання 1. Значення державної системи стандарти­зації (ДСС) в Україні

Література: 1, с. 4, 5; 14 - 16; 2, с. 51 - 54.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При вивченні цього питання необхідно звернути увагу на те, що Державна система стандартизації - це система, яка визначає основну мету і принципи управління, форми та загальні організаційно-технічні правила виконання всіх видів робіт із стандартизації.

 

Становлення України як суверенної правової держави, її послідовна інтеграція до світового економічного товариства потребує здійснення цілеспрямованої політики щодо утворення державних систем стандартизації, метрології та сертифікації. Створення Державної системи стандартизації в 1993р. (Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" від 10.05.93), поклало початок визначенню правових та еконо­мічних основ систем стандартизації та сертифікації, встанов­ленню організаційних форм, їх функціонування на території України.

ДСС є комплексом взаємопов'язаних основних пра­вил і положень, що визначають мету, завдання, систему організації і методику проведення робіт на всіх рівнях управління народним господарством, а також взаємозв'я­зок національної та міжнародної стандартизації. Ця сис­тема встановлює категорії, види стандартів, об'єкти стан­дартизації, визначає єдиний порядок розробки стан­дартів, їх викладення, побудови, оформлення, узгоджен­ня, державної реєстрації, видання, впровадження. Вста­новлюється система органів і служб стандартизації та порядок державного нагляду й відомчого контролю за впровадженням і дотриманням стандартів.

ДСС формує національну систему стандартизації України.

Нормативною базою національної системи стандартизації є: державні стандарти; галузеві стандарти; стандарти науково-технічних та інже­нерних товариств і спілок; технічні умови; стандарти організацій. За відсутності державних стандартів чи в разі необхідності встановлення вимог, які доповнюють вимоги державних стандартів, розробляються галузеві стандарти на продукцію.

Детальні вимоги з питань організації робіт зі стандартизації наве­дені у законах України Про стандартизацію і Про стандарти технічні регламенти та процедури оцінки відповідності, стандартах ДСТУ І.0:2003. Національна стандартизація. Основні положення та ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Порядок розроблення національних нормативних документів та інших.Державна система стандартизації спрямована на забезпечення реа­лізації єдиної технічної політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації, захисту інтересів споживачів продукції, послуг, взаємо­замінності та сумісності продукції, її уніфікації, економії всіх видів ресурсів.

Необхідно врахувати що національна система постійно розвивається, удосконалюється, доповнюється новими правилами і нормативними документами, суттєво впливає на методи роботи значно поширює сферу застосування нормативних документів та ін.

Функціонування національної системи стандартизації в Україні забезпечує Центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації- Державний комітет технічного регулювання і споживчої політики України (Держспоживстандарт України).

Метою стандартизації в Україні є забезпе­чення раціонального використання природних ресурсів, відповідності об'єктів стандартизації їх функціональному призначенню, інформуван­ня споживачів про якість продукції, процесів та послуг, підтримка розвитку і міжнародної конку­рентоспроможності продукції та торгівлі товара­ми і послугами. 

Основні завдання стандартизації полягають у тому, щоб забезпечити:

— безпечність продукції, процесів та послуг для життя, здоров'я та майна людей, тварин, рослин та охорону природного довкілля;

— захист та збереження майна і продукції, зокрема під час їх транспортування чи зберігання;

— якість продукції, процесів та послуг, відповідно до рівня розвитку науки, техніки, технологій і потреб людей;
— реалізацію прав споживачів;

—відповідність об'єктів стандартизації своїй призначеності;

—технічну та інформаційну сумісність і взаємозамінність;

—збіжність та відтворність результатів контролювання;

—установлення оптимальних вимог до суспільно важливих продукції, процесів та послуг;

— ощадження всіх видів ресурсів, поліпшення техніко-економічних показників виробництва;

—упровадження новітніх технологій, оновлення виробництва та підвищення його продуктивності;

—безпеку господарських об'єктів, складних технічних систем з урахуванням допустимого ризи­ку виникнення природних і техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій;

—розвиток міжнародного та регіонального співробітництва;

—усунення технічних бар'єрів у торгівлі.

У ДСС особливо підкреслюється взаємозв'язок стан­дартизації з технічним прогресом і її роль у підвищенні технічного рівня виробництва та якості продукції, необхідність досягнення високого світового рівня продукції.

Запитання для самоперевірки

1. Коли створена Державна система стандартизації України?

2. Дайте визначення поняття Державна система стандартизації.3. Яке значення ДСС в Україні?

Питання 2. Основні принципи державної політики у сфері стандартизації

Література: 1 ст.5

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При вивченні питання слід ознайомитися із Законом України «Про стандартизацію» від 17.05.01. із змінами 2005р. ст.5 яка визначає що державна політика у сфері стандартизації базується на таких принципах:

забезпечення участі фізичних і юридичних осіб у розробленні стандартів та вільного вибору ними видів стандартів при виробництві чи постачанні продукції, якщо інше не передбачено законо­давством;

- відкритості та прозорості процедур розроблення і прийняття стандартів з урахуванням інтересів усіх заінтересованих сторін, підвищення конкуренто спроможності продукції вітчизняних виробників;

- доступності стандартів та інформації щодо них для користувачів;

- відповідності стандартів законодавству;

- адаптації до сучасних досягнень науки і техніки з урахуванням стану національної економіки;

- пріоритетності прямого впровадження в Україні міжнародних та регіональних стандартів;

- дотримання міжнародних та європейських правил і процедур стандартизації;

участі у міжнародній (регіональній) стандарти­зації.

- прийняття і застосування органами стан­дартизації на території України Кодексу добро­чинної практики з розроблення, прийняття і за­стосування стандартів відповідно до Угоди СОТ про технічні бар'єри в торгівлі, що є додатком до Маракеської угоди про заснування Світової орга­нізації торгівлі 1994 року

Запитання для самоперевірки

 

1. Які основні принципи застосування Державної сис­теми стандартизації?

2. Яким документом визначені основні принципи державної політики с питань стандартизації?

Питання 3. Основні групи об’єктів , що підлягають державній стандартизації

Література: 1, с. 13

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Згідно з ДСТУ 1.0:2003«Національна стандартизація. Основні положення» , усі

об'єкти що підлягають стандартизації поділяють на три групи.

Згідно Закону України «Про стандартизацію»

Об’єктами стандартизації є продукція, про­цеси та послуги, зокрема матеріали, складни­ки, обладнання, системи, їх сумісність, правила, процедури, функції, методи чи діяльність, пер­сонал і органи, а також вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування»;

ДСТУ 1.0:2003 «Національна стандартизація. Основні положення» до найважливіших об’єктів стандартизації відносять такі:

а) організаційно-методичні та загальнотехнічні об'єкти зокрема:

1) організація провадження робіт зі стандартизації;

2) термінологічні системи різних галузей знань та діяльності;

3) класифікація та кодування інформації;

4)методи випробування(аналізування), системи та методи забезпечування якості, контролювання якості та керування якістю;

5) метрологічне забезпечення (захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювання);-
6) теми фізичних величин та одиниць вимірювання;

7) стандартні довідкові дані про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів;

8) системи технічної та іншої документації загального застосовування;

9) типорозмірні ряди і типові конструкції виробів загальномашинобудівного використовування;

10)умовні познаки, зокрема, графічні та їхні системи, розмірні геометричні системи (допуски, посадки, геометрія поверхні тощо) та їх контролювання;

11)інформаційні технології, зокрема, програмні та технічні засоби інформаційних систем за­гальної призначеності;


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 149; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты