Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПраво це -
Читайте также:
  1. Communio. Право на долю вещи и доля права на вещь (реальная и идеальная доли). Правовой режим res communes.
  2. I. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
  3. II. Метод гражданско-правового регулирования.
  4. III группа - трудовое право.
  5. III. Справочные данные
  6. IUS HONORARIUM - ПРЕТОРСКОЕ ПРАВО
  7. Quest11Международное право в системе нормативных регуляторов международных отношений
  8. Q]3:1:СМИ имеют право. Найдите не правильный ответ
  9. V. НАУЧНО-СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ СОЧИНЕНИЯ
  10. VI. Правовое государство и его гражданский идеал

3 (74).

Запитання:

Чиї інтереси відображає право

Тема: "М4_Ознаки права" (3)

 

1 (75).

Запитання:

Право це -

2 (76).

Запитання:

Право це -

3 (77).

Запитання:

Право це -

Тема: "М4_Праворозуміння" (2)

 

1 (78).

Запитання:

До якого підходу праворозуміння відноситься визначення: «Право - це система загальнообов'язкових, формально визначених, вихідних від держави і нею охоронюваних норм, що регулюють суспільні відносини»?

2 (79).

Запитання:

До якого підходу праворозуміння відноситься визначення: «Право - це система природних, невід'ємних прав, що існують незалежно від волі держави» ?

Тема: "М4_Сутність права" (3)

 

1 (80).

Запитання:

Головна внутрішня, відносно стійка якісна основа права, котра відображає його природу і призначення в суспільстві - це

2 (81).

Запитання:

Які з перерахованих напрямків впливу права на суспільні відносини характеризують загальносоціальний аспект у сутності права?

3 (82).

Запитання:

Здатність задовольняти визначені потреби суб'єктів - це

Тема: "М4_Принципи права" (3)

 

1 (83).

Запитання:

Основні ідеї, першовитоки, що лежать в основі права і виражають його сутність - це

2 (84).

Запитання:

Визначите, за допомогою якого способу нижченаведені принципи права закріплені в законодавстві гуманізм:

3 (85).

Запитання:

Який із принципів права є вимогою відповідності між працею і винагородою, діянням і бездіянням, злочином і покаранням?

Тема: "М4_Соціальні функції права" (3)

 

1 (86).

Запитання:

Соціальними функціями права є

2 (87).

Запитання:

Соціальними функціями права є

3 (88).

Запитання:

Соціальними функціями права є

Тема: "М4_Спеціально-юридичні функції права" (3)

 1 (89).

Запитання:

Спеціально-юридичні функціями права є

2 (90).

Запитання:

Спеціально-юридичні функціями права є

3 (91).

Запитання:

Спеціально-юридичні функціями права є

Тема: "М4_Функції права" (3)

 

1 (92).

Запитання:

Характерними рисами охоронної функції права є

2 (93).

Запитання:

Яка форма реалізації функцій права відноситься до безпосередньо юридичного впливу

3 (94).

Запитання:

Обумовленість соціальним призначенням напрямку правового впливу на суспільні відносини - це

Тема: "М4_Система права" (3)

 

1 (95).

Запитання:

Внутрішня структура права, розподіл його на галузі, підгалузі і правові інститути відповідно до предмета й методу правового регулювання - це:

2 (96).

Запитання:

Який з перерахованих елементів є частиною системи права?

3 (97).

Запитання:

Назвіть критерії розподілу системи права на галузі

Тема: "М4_Норма права" (3) 

1 (98).

Запитання:

Що є первинним елементом системи права?

2 (99).

Запитання:

Як співвідносяться система права й система законодавства?

3 (100).

Запитання:

В основі розподілу системи права на галузі лежать:

Тема: "М4_Предмет правового регулювання" (3)

 

1 (101).

Запитання:

Чи всі суспільні відносини можуть бути предметом правового регулювання?

2 (102).

Запитання:

Який метод правового регулювання лежить в основі галузі кримінального права?

3 (103).

Запитання:

Система юридичних норм , що відокремилася всередині системи права і регулює якісно однорідні відносини властивим їй методом правового регулювання - це:

Тема: "М4_Інститут права" (3)

 

1 (104).

Запитання:

З яких елементів складається система права?

2 (105).

Запитання:

Сукупність юридичних норм, що відокремилися всередині галузі права і регулюють подібні суспільні відносини - це:

3 (106).

Запитання:

Комплексним інститутом права є:

Тема: "М4_Галузь права" (3)

 

1 (107).

Запитання:

Галузь права, що закріплює структуру й компетенцію вищих органів державної влади - це:

2 (108).

Запитання:

Галузь права, що регулює майнові й пов'язані з ними особисті немайнові відносини - це:

3 (109).

Запитання:

Галузь права, що регламентує основні права та свободи громадян - це:Тема: "М4_Правосвідомість" (3)

 

1 (110).

Запитання:

Сукупність ідей, теорій, концепцій, почуттів, емоцій, настроїв, у яких виражаються відносини людей до права що діяли, у діючому і бажаному - це

2 (111).

Запитання:

Яка роль правосвідомості в правотворчій діяльності?

3 (112).

Запитання:

Носіями якого виду правосвідомості є вчені-юристи?

Тема: "М4_Правова психологія" (4)

 

1 (113).

Запитання:

До якого структурного елемента правосвідомості відносяться почуття, правові переживання, емоції, настрої?

2 (114).

Запитання:

До елементів структури правосвідомості відносяться -

3 (115).

Запитання:

Яке явище характеризується цілеспрямованим, науковим розумінням права як цілісного соціального інституту

4 (116).

Запитання:

Негативно - зневажливе, відношення до права, законності і правопорядку - це

Тема: "М4_Правові деформації" (4)

 

1 (117).

Запитання:

Назвіть види деформацій правосвідомості

2 (118).

Запитання:

Чим відрізняється правовий нігілізм від переродження правосвідомості?

3 (119).

Запитання:

Назвіть причину правового нігілізму в українському суспільстві

4 (120).

Запитання:

Засобом подолання правового нігілізму в українському суспільстві є

Тема: "М4_Правова культура" (4)

 

1 (121).

Запитання:

Сукупність усіх цінностей, створених людиною в правовій сфері - це

2 (122).

Запитання:

Правову культуру суспільства характеризують:

3 (123).

Запитання:

Сукупність усіх цінностей, створенних людиною в правовій сфері - це:

4 (124).

Запитання:

Яка функція правової культури тісно пов'язана з теоретичною й організаторською діяльністю по формуванню правової держави?

Тема: "М4_Правосвідомість 1" (3)

 

1 (125).

Запитання:

Яка роль правосвідомості в правореалізаційній діяльності?

2 (126).

Запитання:

Яка функція правосвідомості полягає в тому, що з її допомогою дається кваліфікація конкретним життєвим обставинам як юридично значимим?

3 (127).

Запитання:

Планомірний, керований, та систематичний процес впливу на свідомість людей з метою формування високого рівня правосвідомості і правової культури це:

Тема: "М4_Правове виховання" (3)

 

1 (128).

Запитання:

Чи існують розходження між поняттями «правове формування особистості» і «правове виховання особистості»?

2 (129).

Запитання:

У чому полягає основна мета правового виховання особистості?

3 (130).

Запитання:

З яких елементів складається система правового виховання?

Тема: "М4_Структура правового виховання" (3)

 

1 (131).

Запитання:

Які відомі вам види правовиховуючих форм?

2 (132).

Запитання:

Назвіть види засобів правового виховання

3 (133).

Запитання:

У чому полягає основна відмінність форм від засобів правового виховання?

Тема: "М4_Норма права 1" (3)

 

1 (134).

Запитання:

Загальнообов'язкове, формально-визначене, структурно-організоване, державно-владне веління, що регулює суспільні відносини - це:

2 (135).

Запитання:

Назвіть характерну ознаку юридичної норми

3 (136).

Запитання:

Для якої соціальної норми характерна можливість державно-примусового здійснення?

Тема: "М4_Елемент правової норми" (3)

 

1 (137).

Запитання:

Який елемент правової норми закріплює правило поведінки шляхом надання права й покладання юридичного обов'язку

2 (138).

Запитання:

Який елемент юридичної норми фіксує заходи несприятливого впливу на порушника правової норми?

3 (139).

Запитання:

Який елемент правової норми передбачає умови застосування юридичної норми?

Тема: "М4_Різновиди юридичних норм" (3)

 

1 (140).

Запитання:

Назвіть різновиди юридичних норм, що виділені на основі двох основних функцій права

2 (141).

Запитання:

Які способи впливу на поведінку людей закріплюються в нормах права?

3 (142).

Запитання:

Яке призначення правоохоронних норм?

Тема: "М4_Види норм" (4)

 

1 (143).

Запитання:

2 (144).

Запитання:

Якою є дана норма за характером розпорядження: «Батьки мають пріоритетне право у виборі виду освіти для своїх малолітніх дітей» (п. 3 ст. 26 Загальної декларації прав людини)?

3 (145).

Запитання:

Якою є дана норма за ступенем обов'язковості: «Якщо термін у дорученні не зазначено, воно зберігає силу протягом року з дня його здійснення» ?

4 (146).

Запитання:

Як співвідносяться норма права й стаття нормативного акту?


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.055 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты