Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Змiстовий модуль 1. 1 страница
Тема 1. Предмет, об’єкт та завдання української фольклористики

 1. Предмет і завдання курсу.
 2. Визначення предметного поля науки про народну творчість.
 3. Етапи розвитку української народнопоетичної творчості.
 4. Жанровий склад українського фольклору. Міжжанрові взаємодії.
 5. Наукові напрями дослідження українського фольклору.
 6. Зв'язок фольклористики з іншими гуманітарними дисциплінами (з історією, географією, літературою, музикою, театром і образотворчим мистецтвом).

Завдання

1. Підготуватися до дискусії на тему: «Фольклор – галузь літературознавства» (Ю.Соколов).

Література

Адоньева С. Прагматика фольклора. – СПб., 2004.

Богданов К. Повсевдневность и міфологія. – СПб., 2001.

Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. — К.: Либідь 1998. - 408 с.

Возняк М. Історія української літератури. У двох книгах. – Львів: Світ, 1994.- С. 248-256; С.424-498.

Гнатюк В.М. Вибрані статті про народну творчість. – К.: Наук., думка, 1966. -246 с.

Грицай М.С, Бойко В. Г., Дунаєвська Л.Ф. Українська народнопоетична творчість. -Київ, 1985.

Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. - Т.1. -К.: Либідь 1993. - 392с.

Дей О.І. Сторінки з історії української фольклористики. - К.: Наук, думка, 1975. - 270 с.

Дмитренко М. Українська фольклористика: історія, теорія, практика. – К.: Ред.. часопису «Народознавство», 2001. – 576с.

Єфремов С. Історія українського письменства. – К.: Феміна, 1995. - 688 с.

Кирчів Р.Ф. Усна народна творчість // Українське народознавство: Навчальний посібник / За ред. С.П.Павлюка, Ю Г.Й.Горинь, Р.Ф.Кирчіва. – Львів: Фенікс, 1994. -С. 561-587.

Колесса Ф. Українська усна словесність / Вступ, ст. М.Мушинки. - Едмонтон, 1983.

Колесса Ф.М. Фольклористичні праці. - К: Наук, думка, 1970. -415 с.

Лановик З., Лановик М. Українська народна словесність. Посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. – Львів: Літопис, 2000. – 615с.

Мишанич С.В. Система жанрів в українському фольклорі //Українознавство: По­сібник. - К.: Зодіак-ЕКО, 1994. - С. 263-276.

Пропп В. Поэтика фольклора. - М.: Лабиринт, 1998. - 352 с.

Путилов Б. Фольклор и народная культура. – СПб., 2003.

Сиваченко М.Є. Сторінки української літератури і фольклористики. - К:. Наук. думка, 1990. - 301 с.

Франко І. Вибрані статті про народну творчість. – К. АН УРСР, 1955. - 289 с.

Франко І. Дві школи в фольклористиці // Франко І. Твори: У 50-ти т. - Т.29. - К.: Наук. думка, 1981. - С.416-424.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). - Тернопіль, 1994.-480 с.

Тема 2.Фольклор – синкретична галузь антропологічного знання

І. Фольклор як одна з галузей національної культури: фактори впливу на розвиток фольклору та його етнічні особливості.

  1. Національна самосвідомість фольклору та його конкретно-історич­ний характер.
  2. Відображення народного побуту у фольклорі.
  3. Образ рід­ної землі, патріотичні мотиви.
  4. Образи народних героїв, типи узагальнення у фольклорі.
  5. Національна своєрідність поетики фольклору, його мови.
  6. Фольклор як компонент національного мистецтва, акумулятор сві­тогляду народу.

ІІ. Своєрідність народної творчості:

   1. Маргінальна природа фольклору.
   2. Фольклор як система традиційних ідей.
   3. Усність творення і по­бутування народних творів.
   4. Поняття «фольклорний текст» та принципи смислоутворення фольклорного простору.
   5. Значення культурного контексту в характеристиці фольклорного явища.
   6. Роль пам'яті, синкретизму для розвитку фольклору.
   7. Майстри народної творчості (співці, кобзарі, оповідачі,

казкарі, поети) як виразники творчих можливостей колекти­ву.

   1. Колективність творчості, її форми.
   2. Варіативність: варіанти, версії, редакції.
   3. Контамінація, її форми.
   4. Соціальна сутність фольклору.

ІІІ. Фольклор і професійна художня література.

ІV. Періодизація фольклору:

1. Історична і класова диференціація фольклору.

2. Вплив історичних і соціальних обставин на зміни у фоль­клорі.

3. Ідейна сутність фольклору.

4. Конкретно-історичний характер фольклору, йо­го життєвий зміст.

V. Напрями та школи фольклористики, їх характеристика.

VІ. Суспільно-політичне, аксіологічне значення фольклору, його ідейно-виховна, пізнавально - дидактична й етико-естетична цінність.

Завдання

1. Опрацювати фольклористичну статтю:

Франко І. Дві школи в фольклористиці // Франко І. Твори: У 50-ти т. -

Т.29. - К.: Наук. думка, 1981. - С.416-424.

2. Подати визначення понять: «фольклорний текст», «антропологія», «фольклор», «усна народнопоетична творчість», «народна творчість», «фольклористика», «етнографія», «літературознавство», «краєзнавство», «народознавство»,

«автохтонний», «етнос», «етнонім», «синкретизм» - проілюструйте прикладами.

3. Охарактеризуйте сутнісні ознаки фольклорного тексту.

4. Визначте критерії за якими визначається фольклорний текст.

5. Самостійно здійснити запис народного твору, використовуючи

технічні засоби.

6. Доведіть або спростуйте тезу «Фольклор – явище естетичне».

  1. Назвіть основні наукові фольклористичні розвідки М.Максимовича.
  2. Схарактеризуйте категорію «фольклорна естетика»за П.Кулішем.
  3. З’ясуйте особливості вітчизняної фольклористики першої половини ХІХ ст.

Література

Березовський І.П. Українська радянська фольклористика. Етапи розвитку і проблематики. – К.: Наук. думка, 1968. – 341 с.

Возняк М. Історія української літератури. У двох книгах. – Львів: Світ, 1994.- С. 248-256; с.424-498.

Гайдай М.М. Народна етика у фольклорі східних і західних слов’ян. – К., 1972.

Гнатюк В.М. Вибрані статті про народну творчість. - К: Наук., думка, 1966. -246 с.

Грица Софія. Фольклор у просторі та часі. Вибранні статі. – Тернопіль, 2000.

Грицай М.С, Бойко В.Г., Дунаєвська Л.Ф. Українська народнопоетична творчість.-Київ, 1985.

Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. - Т.1. -К.: Либідь 1993. - 392с.

Денисюк Іван Національна специфіка українського фольклору // НТЕ. – 2003. – № 9. – С. 16-25.

Дей О.І. Сторінки з історії української фольклористики. - К.: Наук, думка, 1975. - 270 с.

Дмитренко М. Українська фольклористика другої половини ХІХст.: школи, постаті, проблеми. К.: Сталь, 2004. – 384с.

Єфремов С. Історія українського письменства. – К.: Феміна, 1995. - 688 с.

Єфремов Сергій Фольклорно-етнографічний збірник Пантелеймон Куліша «Записки про Південну Русь» в оцінці Тараса Шевченка // НТЕ. – 1997. - № 4. – С. 3-8.

Качкан В.А. Українське народознавство в іменах: В 2 ч. – К., 1995.

Кирчів Р.Ф. Усна народна творчість // Українське народознавство: Навчальний посібник / За ред. С.П.Павлюка, Ю Г.Й.Горинь, Р.Ф.Кирчіва. – Львів: Фенікс, 1994. -С. 561-587.

Кирчів Роман Початки наукового зацікавлення українським фольклором (збирання і вивчення) // НТЕ. – 2006. - № 2.- С. 27-37.

Колесса Ф. Українська усна словесність / Вступ, ст. М.Мушинки. - Едмонтон, 1983.

Колесса Ф.М. Фольклористичні праці. – К.: Наук, думка, 1970. -415 с.

Костомаров М.І. Слов’янська міфологія. – К., 1994.

Куліш П. Записки о Южной Руси. – К.. 1994.

Культура і побут населення України: Навчальний посібник / В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко. – К.: Либідь, 1993. – 288с.

Лановик З., Лановик М. Українська народна словесність. Посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. – Львів: Літопис, 2000. – 615с.

Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т.Гром'яка, Ю.І.Ковалів. – К.: Вид.центр Академія. – К., 1997. – 748с.

Мишанич С.В. Система жанрів в українському фольклорі //Українознавство: По­сібник. - К.: Зодіак-ЕКО, 1994. - С. 263-276.

Пропп В. Поэтика фольклора. - М.: Лабиринт, 1998. - 352 с.

Русин М.Ю. Фольклор і сучасність. – К., 1991.

Сиваченко М.Є. Сторінки української літератури і фольклористики. - К:. Наук. думка, 1990. - 301 с.

Скуратівський В. Місяцелік. Український народний календар. – К.: Мистецтво, 1993. – 208с.

Слов’янська фольклористика. Нариси розвитку, матеріали. – К.: Наукова думка, 1988.

Ступак Ю.П. Виховне значення українського фольклору. – К., 1960.

Сумцов Н. Символика славянских обрядов: избранніе труді. – М., 1996.

Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник / А.П.Пономарьов, Л.Ф.Артюх, Т.В.Косміна та ін. – К.: Либідь, 1994.- 256с.

Українські традиції / Упор. Ковалевський О.В. – Харків: Фоліо, 2004.

Український фольклор. Критичні матеріали. / Упор. С.К.Бисикало, Ф.М.Борщевський. – К.: Вища школа, 1978. – 287с.

Фольклор в современном мире. Аспекты и пути исследований / Отв. ред. В.Бахтина, В.Гацак. – М.: Наука, 1991. – 184с.

Франко І. Вибрані статті про народну творчість. – К. АН УРСР, 1955. - 289 с.

Франко І. Зібрання творів: У 50-т. – К., 1982. – Т.26, 27, 37, 41.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). - Тернопіль, 1994.- 480с.

Чубинський П.П. Мудрість віків: У 2 кн. – К.: Мистецтво, 1995.

Тема3. Основні світоглядні системи українського фольклору

1. Дохристиянські вірування давніх слов'ян.

2. Християнство і його вплив на розвиток української народної словесності.

3. Магія як найдавніший пласт народної творчості та її форми.

4. Давня праслов'янська міфологія.

5. Дослідження жанрів магії та міфології.

6. Зв'язок жанрів магії та міфології з художньою літературою.

Запитання.

 1. Які первісні релігійні культу демонструє купальська поезія?
 2. Чи спостерігаються елементи хліборобської і любовної магії в літніх містеріях? Доведіть на прикладах.

Література

Боплан Г.Л. де Опис України. — К.: Наук. думка - Гарвард -Кембрідж. - У 2-х т., 1990.

Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруван­нях: Космогонічні українські народні погляди та вірування. - К., 1993.- 414 с.

Головацький Я. Виклади давньослов'янських легенд або міфологія укладена Я.Ф. Головацьким - К, 1991.- 93 с.

Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. - Т.1. - К.: Либідь, 1993.-392 с.

Гудченко Зоя Одноденний рушник (За спогадами переселенців з враженого Полісся) // НТЕ. – 1998. - № 1. – С. 94-98.

Знойко О.П. Міфи київської землі та події стародавні. - К, 1989. -304 с.

Качалка Н., Скуратівські Ярина Село, а в ньому скарби // Берегиня. -1995. - № 3-4. – С. 69-76.

Костомаров М. Слов'янська міфологія. – К.: Либідь, 1994. - 283 с.

Лановик М., Лановик З. Українська народна словесність. Посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. – Львів: Літопис, 2000. –С. 56-109.

Лозко Г. Українське народознавство. - К.: Зодіак-ЕКО, 1995. - 368 с.

Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. Історично-релігійна монографія. – К., 1994.- 424 с.

Москаленко М. Фольклорний алфавіт давньоруського космосу // Золотослов. Поетичний космос давньої Русі. – К., 1988. - С.7-46.

Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології. -К.: Український письмен­ник, 1993. - 63 с.

Рыбаков Б.А. Язичество древних славян. - М., 1981. - 750 с.

Рыбаков Б.А. Язичество Древней Руси. - М., 1978. - 787 с.

Скуратівський Василь Мандрівка до Русалії // Родовід. – 1995. - № 3-4. – С. 22-41.

Тайлор З.Б. Первобытная культура. - М., 1989. - 573 с.

Тимощук Б.О. Язичницькі святилища Галицької Русі // Історико-філологічний вісник українського інституту. - М., 1997. - С.І76-181.

Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. -2-е вид. / А.Л.Пономарьов, Л.Ф.Артюх, Т.В.Косміна та ін. - К: Либідь, 1994. - 256 с.

Українське народознавство / За заг.ред. С.П.Павлюка та ін. — Львів: Фенікс, 1994. - 605 с.

Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. - М., 1998. - 800 с.

Фрезер Дж Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. - М., 1984. - 703 с.

Чмихов М.О. та ін. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. - К: Либідь, 1992. - 376 с.

Чмихов М.О., Черняков І.Т. Хронологія археологічних пам'яток епохи міді-бронзи на території України. - К., 1988. - 180с.

 

Тема 4.Відгомін світоглядних уявлень і вірувань в українському фольклорі

І. Дохристиянський світогляд, вірування, народна психологія давніх слов'ян:

1. Роль анімізму, тотемізму, фетишизму у виникненні жанрів фольклору.

2. Культ як своєрідна первісна релігія праукраїнців.

ІІ. Язичницькі обряди та ритуали як основа виникнення жанрової системи

народної творчості:

1. Пантеон язичницьких богів в українському фольклорі.

2. Особливості ритуальної магії, та її вияв в українському фольклорі.

3. Види та форми магічних обрядів, ритуалів, їх словесний супровід.

4. Форма і зміст замовлянь, їх класифікація в українській фольклористиці.

5. Заклинання, прокляття, ворожіння, їх поетика в світоглядній системі

українського фольклору.

ІІІ. Християнство і його вплив на розвиток української народної словесності:

1. Нові уявлення про світ та людину, нову мораль у фольклорі та літературі.

2. Вияв двовір’я в народнопісенних жанрах фольклору.

ІV. Міф як явище світової та національної культури:

1. Роль міфологічного мислення у виникненні давньоукраїнської міфології.

2. Тематичні цикли міфів, характеристика їх поетики.

3. Демонологічні образи, повір’я, забобони в усних народних творах.

V. Дослідження жанрів магії та міфології, їх використання українськими

письменниками:

1. Роль міфологічної школи (М.Костомарова, І.Нечуя-Левицького,

О.Потебні) у дослідженні праукраїнської теогонії.

2. Зв'язок жанрів магії та міфології з художньою літературою.

Завдання

І. Опрацювати фольклористичні праці:

1.) Костомаров М.І. Об историческом значении русской народной поэзии // М.І. Костомаров Слав’янська міфологія. - К., 1994.-С.44-201.

2.) Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу (Ескіз української міфології).- К., 1993.- 86с.

3.) Булашев Георгій. Загальний нарис розвитку усної руської і зокрема української літератури // Георгій Булашев Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях.-К.,1993.-С. 24-30.

4.) Гнатюк В. М. Останки передхристиянського релігійного світогляду наших предків // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / Упор.А.П. Пономарьов. -К., 1992. -С. 383-407.

5.) Рильський Ф.Р. К изучению украинского мировозрения // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1992. – С. 25-52.

6.) Милородович В.П. Заметки о малороссийской демонологии // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1992. – С. 407-430.

7.) Іванов П.В. Кое-что о вовкулаках и по поводу их // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1992. – С. 407-430.

ІІ. Подати визначення таких термінів: анімізм, тотемізм, фетишизм, культ,

міф, міфологія, магія, пантеїзм, генотеїзм, демонологія, вірування,

ініціація, обряд, звичай, ритуал, традиції, замовляння, заклинання,

закляття, клятва, ворожіння, міфічне мислення, повір’я, забобони.

ІІІ. Навести приклади з творів фольклору, в яких представлені такі культи:

культ предків, вогню, коваля, «вогняного напитку», води, грози, вітрів,

землі, орача, дерев, тварин, рослин, змія, небесних світил, місяця, сонця,

предметів (землеробських знарядь, плуга, ритуального посуду, музичних

інструментів, музики, руху та танцю).

ІV. Здійснити запис замовляння або повір’я, заклинання, закляття, ворожіння,

забобон.

V.Доведіть прагматичну функцію господарських замовлянь.

VІ. Використовуючи наукову та фактичну базу, вкажіть на синкретичну специфіку замовлянь.

VІІ. Доберіть текстологічний матеріал із любовних замовлянь.

VІІІ. Виявіть елементи замовлянь у казковому епосі, наведіть цитати, вкажіть джерела.

ІХ. Із наявних замовлянь виокремлять варіанти, у яких домінують язичницькі мотиви.

Література

Боплан Г.Л. де Опис України. — К.: Наук. думка — Гарвард — Кембрідж. — У 2-х т., 1990.

Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруван­нях: Космогонічні українські народні погляди та вірування. — К, 1993- 414 с.

Васянович О. Метеорологічні прикмети в народному календарі українців Полісся // НТЕ. – 2005. - № 2. – С.86-92.

Вертій О. Дослідження первісної міфології України // НТЕ, 2000. - № 1. – С.144-145.

Вовк Хведір. Студії з української етнографії та антропології. – К.: Мистецтво, 1995. – 336с.

Головацький Я. Виклади давньослов'янських легенд або міфологія укладена Я.Ф. Головацьким - К, 1991- 93 с.

Головацький Я.Ф. Виклади давньослов'янських легенд, або міфологія. // Українські традиції / Упор. О.В.Ковалевський. – Харків: Фоліо, 2004. – С.128-183.

Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. - Т.1. - К.: Либідь, 1993.-392 с.

Дмитренко Микола. Народні повір’я. – К., 1994. – 68с.

Духовний світ українського народу. – К., 1991.

Завадська В., Музиченько Я., Таланчук О., Шалак О. 100 найвідоміших образів української міфології. – К.: Орфей, 2002. – 448с.

Знойко О.П. Міфи київської землі та події стародавні. — К, 1989. — 304 с.

Костомаров М. Слов'янська міфологія. - К: Либідь, 1994. - 283 с.

Історія української культури / За ред. І.Крип'якевича. – К., 1994.

Лановик М., Лановик З. Українська народна словесність. Посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. – Львів: Літопис, 2000. –С. 56-109.

Лозко Г. Українське народознавство. - К.: Зодіак-ЕКО, 1995. - 368 с.

Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. Історично-релігійна монографія. – К., 1994.- 424 с.

Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу // Мушкетик Леся Людина та її доля в народних казках українських Карпат // НТЕ. – 2007. - № 5. – С. 4-10.

Українські традиції / Упор. О.В.Ковалевський. – Харків: Фоліо, 2004. – С.128-183.

Народний хліборобський календар // Українські традиції / Упор. О.В.Ковалевський. – Харків: Фоліо, 2004. – С.553-572.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. – К., 1994.

Поетичний космос давньої Русі. - К, 1988. - С.7-46.

Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології. -К: Український письмен­ник, 1993. - 63 с.

Рыбаков Б.А. Язичество древних славян. - М., 1981. - 750 с.

Рыбаков Б.А. Язичество Древней Руси. - М., 1978. - 787 с.

Сухобрус Г.С. Замовляння // Українська народна поетична творчість: У 2 кн.- К., 1958. – Кн. 1. – с.224-235.

Скуратівський В. Русалії. – К.: Довіра, 1996. - 734с.

Скуратівський В. Місяцелік. Український народний календар. – К., 1993.

Скуратівський В. Покуть. Народознавчі матеріали про знаменні віхи буття. – К., 1992.

Тайлор Э.Б. Первобытная культура. - М., 1989. - 573 с.

Тайлор Э.Б. Миф и обряд в первобытной культуре. – Смоленськ, 2000.- 634с.

Тимощук Б.О. Язичницькі святилища Галицької Русі // Історико-філологічний вісник українського інституту. — М., 1997. — С.І76—181.

Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. — 2-е вид. / А.Л.Пономарьов, Л.Ф.Артюх, Т.В.Косміна та ін. — К: Либідь, 1994. — 256 с.

Українське народознавство / За заг.ред. С.П.Павлюка та ін. — Львів: Фенікс, 1994. - 605 с.

Українські замовляння / Упор. М.Н.Москаленко. – К.: Дніпро, 1993. – 337с.

Українські чари / Упор. О.М.Таланчук. – К.: Либідб, 1992. – 95с.

Українці: народні вірування, повір'я, демонологія / Упор. А.П.Пономарьова, Т.В.Косміної, О.О.Боряк. – К.: Либідь, 1992. - 640с.

Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. — М., 1998. — 800 с.

Фрззер ДжДж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. — М., 1984. — 703 с.

Чмихов М.О. та ін. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. — К: Либідь, 1992. - 376 с.

Чмихов М.О., Черняков І.Т. Хронологія археологічних пам'яток епохи міді-бронзи на території України. - К., 1988. - 180 с.

Чубинський П.П. Мудрість віків: У 2 кн. – К.: Мистецтво, 1995. – С.120-144.

Змiстовий модуль 2. Жанровий склад українського фольклору

Тема 5.Календарна обрядовість як фольклорнеявище

І. Жанри і види обрядової творчості, їх господарське, магічне і ритуальне значення.

ІІ. Збирання і вивчення календарно-обрядової поезії.

ІІІ. Художня своєрідність і поетична образність зимового, весняного, літнього, осіннього циклів, особливості композиції, стилю.

ІV. Жанри календарно-обрядового фольклору, їх поетика:

1. Тематика, ідейно-художня система, поетична символіка колядок та щедрівок.

2. Веснянки як релігійні архаїчні тексти.

3. Поділ веснянок за часом виконання та функціонування.

4. Хліборобська тема, її соціальні мотиви, зв'язок із ліричними піснями. Веснянки про кохання.

5. Русальні пісні: культовий характер обряду, мотиви поклоніння предкам.

6. Мотиви зажинкових, жнивацьких, обжинкових пісень, символіка їх обрядів

7. Драматизовані календарно-обрядові дійства. Форми функціонування молодіжних громад.

ІІІ. Зв'язок жанрів календарно-обрядової поезії з художньою літературою та її вивчення у школі.

Завдання

І. Опрацювати фольклористичні статті:

1.) Українка Леся. Купала на Волині // Леся Українка. Твори в 5-томах. -Т.4. -К., 1954.- С.450-464.

2.) Воропай Олекса. Звичаї - скарб українського народу // Воропай Олекса. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: В 2 кн. – К.: Оберіг, 1994. – Т.1. -С. 9-13.

3.) Килимник Степан. Свято Різдва // Килимник Степан Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 3 кн., 6 т.- К.: АТ «Обереги», 1994. – Кн.. 1. – Т.1. – С. 11-62.

ІІ. Подати визначення жанрів і видів української календарно-обрядової поезії, підібрати приклади до кожного виду, вміти їх декламувати та аналізувати.

ІІІ. Визначте тематично-художні цикли календарно-обрядової поезії, встановіть їх зв'язок зі світоглядом хлібороба, його господарською діяльністю, побутом.

ІV. Дослідіть біблійні образи в календарно-обрядовій поезії.

V. Поясніть причини занепаду язичницьких і християнських мотивів під впливом розважальних функцій фольклору.

VІ. Підготувати наукове повідомлення:

1. «Головні символи та атрибути зимової святкової тріади».

2. «Міфологічні витоки народного розуміння «легких» днів початку аграрних робіт»

3. «Роль аграрних ритуалів у звичаях дошлюбного спілкування».

VІІ. Взяти участь у рольовій грі «Добрий вечір тобі, пане господарю!» або «Різдвяна драма».

VІІІ. Підготувати повідомлення: «Мої земляки святкують Великдень…», із зазначенням самобутньої регіональної специфіки.

ІХ. Проаналізуйте невербальні великодні символи: писанка (крашанка), паска, вербова гілочка тощо.

Х. Проілюструвати в дії одну із весняних ігор, на вибір: «Кіт і миші», «Просо», «Воротар», «Подоляночка» тощо.

ХІ. Підготувати інформативну довідку на теми:

4. «Анімістичне смислове навантаження клечального зілля».

5. «Тендерна домінанта в фольклорному тексті свята Івана Купала».

6. «Аграрні ритуали та обрядова лірика другої половини літа».

Література

Афанасьєв А.И. Поэтические воззрения славян на природу. – М., 1869. – Т. 3.

Бобкова В.С. Календарна обрядова поезія // Українська народна поетична творчість: У 2 кн. – К., 1958. – Кн. 1. – С. 236-271.

Воропай Олекса. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: В 2 кн. – К.: Оберіг, 1991.

Виноградова И.М. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. – М.. 1991.

Дей О.І. Українська народна поезія календарно-обрядового циклу // Українські народні пісні. Календарно-обрядова лірика. – К., 1963.

Дей О.І. Величальні пісні українського народу // Колядки та щедрівки. – К., 1965.

Доманицький Василь. Сучасні колядки і щедрівки // НТЕ. – 1999. – № 1. – С.89-102.

Ігри та пісні. Весняно-літня поезія трудового року. - К., 1963.

Килимник Степан. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 3 кн., 6 т.- К.: АТ «Обереги», 1994.

Ковальчук Надія. Трансформація християнських уявлень у традиційній календарній обрядовості (історико-етнографічне дослідження на матеріалах Волинського Полісся) // НТЕ. – 2007. - № 2. – С. 105-112.

Календарно-обрядові пісні. - К., 1987.

Кобальчинська Р. Рідзвяно-новорічні обряди в описах Володимира Шагали // НТЕ. – 2006. - № 1. – С. 90-96.

Кобальчинська Р. Поезія звичаїв та обрядів найбільшого народного свята // НТЕ. – 1998. - № 1. – С.49-55.

Ковальчук В. Обряд «Водіння куста» // Родовід, 1995. – С. 98-103.

Колядки та щедрівки.-К.,1965

Круть Ю. З. Хліборобська обрядова поезія. - К., 1973.

Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: В 2 книгах. - К., 1994.

Курочкін О. Обрядові та розважальні маски // НТЕ. – 1998. – № 1. – С. 99-105.

Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. – К., 1992.

Новикова Лариса. До питання про пізні нашарування в фольклорі Слобідської України // Родовід. – 1995.-С. 82-87.

Потебня А.А. О купальских огнях и сродных с ними представлениях // Слово и миф. – М., 1989.

Потебня А.А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. Рождественские обряды // Слово и миф. – М., 1989.

Потебня А.А. Обьяснения малоруських и сродных народних песен. – Варшава, 1883-1887. – Т.1-2.

Радзикевич В. Обрядові пісні // Історія української літератури / За ред.. І.Крип'якевича. – К.: Либідь, 1994. – С.189-190.

Українські народні пісні. Календарно-обрядова лірика.-К, 1963

Номис Матвій Різдвяні святки // НТЕ. – 1999. - № 1. – С.108-113.

Пазяк Н. Народознавчі нариси про Різдво Матвія Номиса (Симонова) // НТЕ. – 1999. – № 1. – С.102-108.

Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. XIX и нач. XX. -М., 1979.

Трембіцький Анатолій. Народні звичаї та обряди в дослідженнях Є.Й. Сіцінського // НТЕ. – 2004. - № 6. – С.107-113.

Українська різдвяна гра «Коза» // НТЕ. – 1991. - № 6. – С.59-66.

Хмель Віра. Колядки в різдвяному фольклорі українців і поляків // НТЕ. – 1999. - № 1. – С.82-87.

Чубинський П.П. Календар народних обычаев и обрядов. – К., 1993.

Тема 6.Родинно-обрядовий фольклор

І. Родинно-обрядова поезія, її склад:

1. Збирання і вивчення родинно-обрядової поезії.

2. Народна обрядовість, пов’язана з народженням дитини.

3. Виникнення та становлення весільної обрядовості.

4. Своєрідність весілля як драматичної гри, його основні етапи та народнопісенний супровід.

5. Поетика весільної поезії, провідні образи, символи, мотиви.

6. Обряди, пов’язані з будівництвом дому та новосіллям.

7. Первісні уявлення людини про смерть і загробне життя в поховальних голосіннях, їх класифікація, композиційні особливості, образна система, мотиви і стиль.

8. Вербальна та драматична складові поховального фольклорного тексту.

9. Драматичні дійства з обрядами та іграми «Коза», «Маланка» при похованні, їх генезис і функціональне призначення.

IV. Поняття «народна драма»: синкретизм, функціональні характеристики.

V. Основні типи вертепної драми.

VI. Використання родинно-обрядової поезії в художній літературі та її вивчення у школі.

Завдання

І. Опрацювати фольклористичні статті:

ІІ. Подати визначення жанрів і видів української обрядової поезії, підібрати

приклади до кожного виду, вміти їх декламувати та аналізувати.

ІІІ. Визначте:

 1. Які обрядодії спрямовані на формування особистості новонародженого?
 2. Які міфологічні витоки потрактування образу породіллі як медіатора міфічного та соціального світів?
 3. Які архаїчні витоки інституту кумівства?
 4. Які обряди виконували соціалізуючу функцію на етапах: прилучення до сім'ї, родини, громади?

ІІІ. Проаналізуйте родильну пісню на рівні: поетичні засоби, образна система (дитина, мати, баба повитуха).

ІV. Доберіть етнографічний матеріал про побутування обряду «бабина каша» у різних регіонах України.

V. Доберіть зразки паремій та повір’їв, пов’язаних із дітонародженням.

VII. Обґрунтуйте чи спростуйте тезу: «Весілля – ініціальний ритуал».

VIII. Визначте основні мотиви лірики передвесільного циклу. Проілюструйте прикладами.

IX. Виявіть правову домінанту обрядів заручин, посаду, «продажу» нареченої. Доберіть текстологічний матеріал.

X. Виявіть регіональну специфіку побутування весільної драми та її часову видозміну.

XI. З’ясуйте санкціонуючи функціональне навантаження весільних чинів (староста, сваха, бояри).


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 136; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты