Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розподiл балiв, якi отримують студенти
 

Приклад для екзамену

                      Пiдсумковий  
  Поточне тестування та самостiйна робота   тест Сума
                      (екзамен)  
Змiстовий Змiстовий модуль 3мiстовий модуль    
модуль 1              
             
Тl Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Тl0 Тll Т12  
                       

Тl, Т2 ... Т12 - теми змiстових модулiв.

 

Шкала оцiнювання: нацiональна та ECTS

Сума балiв за вci Оцiнка Оцiнка за національною шкалою
види навчальної ECTS для екзамену, курсового   для заліку
     
діяльності   проекту (роботи), практики    
90 - 100 А відмінно      
82-89 В добре      
74-81 С     зараховано
64- 73 D        
60-63 Е задовільно      
    Незазадовільно з     незараховано з
35-59 FX можливістю повторного складанням   можливістю
          повторного складання
    Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни     незараховано з
        обов'язковим
0-34 F      
      повторним вивченням
          дисципліни

Методичне забезпечення

Підручники:

1. Грицай М.С, Бойко В. Г., Дунаєвська Л.Ф. Українська народнопоетична творчість.-Київ, 1983.

2. Лановик З., Лановик М. Українська народна словесність. Посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. – Львів: Літопис, 2000. – 615с.

Рекомендована література

Базова

1. Азбелев С.Н. Основные понятия текстологии в применении к фольклорному материалу // Принципы текстологического изучения фольклора. -М. -Л., 1966.

2. Азбелев С.Н. Отношение придания, легенды и сказки к действительности // Славянский фольклор и историческая действительность. - М., 1965.

3. Актуальные проблемы современной фольклористики.- Л., 1980.

4. Бандурка. Українські сороміцькі пісні в записах З.Доленги-Ходаковського, М.Максимовича, П.Лукашевича, М.Гоголя, Т.Шевченка, П.Чубинського, Хв.Вовка, І.Франка, В.Гнатюка. – К., 2001.

5. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. -М., 1975.

6. Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Эстетика славянского творчества / Сост. С.Г. Богаров. -М., 1979.

7. Березовський І.Б. Українська радянська фольклористика: Етапи розвитку і проблематика. - К., 1968.

8. Васянович Олександир Метеорологічні прикмети в народному календарі українців Полісся // НТЕ. – 2005. - №2. – С. 86-92.

9. Велев І. Фольклор і фольклористика – традиція чи сучасність. // Народна творчість та етнографія. – 2006. -№ 3. – С. 88-90.

10. Вертій Олексій Народні джерела творчості В.Франка. – Тернопіль, 1998. – 254с.

11. Вертій Олексій. Пантелеймон Куліш і народна творчість. – Тернопіль, 1998. – 120с.

12. Гайдай М. Видатний дослідник народних мелодій (Про К.В.Квітку) // НТЕ. – 2005. - № 2. – С.65-68.

13. Гайдай Михайло. Ідеї Відродження і бароко в слов’янському фольклорі // НТЕ. – 2006. - № 1. – С. 79-90.

14. Гайдай М.М. Народна етика у фольклорі східних і західних слов'ян. – К., 1992.

15. Гнатюк В. Вибрані статті про народну творчість. -К., 1966.

16. Грица С. Фольклор у просторі та часі. – Вибранні статті. – Тернопіль, 2000.

17. Грицай М.С. Давня українська проза. Роль фольклору у формуванні образного мислення українських прозаїків XVI-поч.XVII ст. - К., 1975.

18. Грицай М.С. Українська література XVI-XVII ст. і фольклор. - К., 1968.

19. Грушевський М. Історія укр. літератури.-Т.1.-К., 1993.

20. Гусев В.Е. Эстетика фольклора. -Л., 1967.

21. Дей О. Іван Франко і народна творчість. - К., 1955.

22. Дей О.І. Спілкування митців з народною поезією. - К., 1981.

23. Дей О.І. Сторінки з історії української фольклористики. -К., 1975.

24. Дмитренко М. Духом козацьким гартований (В.А. Чабаненко) // НТЕ. –2004. - № 4. – С. 33-43.

25. Дожилася Україна. Народна творчість часів голодомору і колективізації на Україні. – К., 1993.

26. Домачук Людмила Подільські фольклористи // НТЕ. – 2005. - №2. – С. 105-107.

27. Дунаєвська Л. Українська народна проза (легенди, казки) Еволюція епічних традицій. -К., 1997.

28. Жорж Раві-Жордані Корсика: регіональна чи регіоналізована культура // НТЕ. – 2006. - № 6. – С. 87-93.

29. Запорожці: До історії козацької культури / Упор. І.Е. Кравченко, Ю.О. Іваненко. -К., 1993.

30. Золота книга казок / Упор. Л. Дунаєвської.- К., 1990.

31. Змієві вали. Українські легенди та перекази / Перед. упор. і прим. С.В.Мишанича. -К., 1992.

32. Іванова Л.В.Народна пам'ять про козацтво. - К., 1991.

33. Іванова О. Мистецтво українського народнопоетичного слова в оцінці академіка Миколи Сумцова // НТЕ. - 2004. - С. 110-115.

34. Історія української культури / За ред.. І.Крип'якевича. – К., 1994.

35. Емельянов Л.И. Методические вопросы фольклористики. -Л., 1978.

36. Ємець Ю. Пошуки антропології // Критика. – 2003. –Ч. 10.

37. Качкан В.А. Українське народознавство в іменах: В 2 час. – К., 1995.

38. Кирчів Р. Донаукові зацікавлення українським фольклором та етнографією // НТЕ. – 2005. - № 1-2.

39. Киценко М.К. Хортиця в героїці і легендах. -Дніпропетровськ, 1991.

40. Колесса Ф. Фольклористичні праці. - К., 1970.

41. Комаринець Т. Шевченко і народна творчість. - К., 1963.

42. Корпанюк Микола. Михайло Максимович про місце написання «Слова о полку Ігоревім» і його зв’язок з українським фольклором // НТЕ. – 2004. -№4. - С.4-14.

43. Костомаров М.І. Богдан Хмельницький: Історична монографія / Перек. Т.С.Завгородньої. – Дніпропетровськ, 2004.

44. Костомаров М.І. Галерея портретів: Біографічні нариси. – К., 1993.

45. Костомаров М.І. Богдан Хмельницький: Історичний нарис. – К., 1992.

46. Кравченко І.Є., Іванченко Ю.О. Запорожці. - К.: Мистецтво, 1993.

47. Кравцов М.І. Міжслов’янські фольклористичні взаємини. - К., 1963.

48. Крамар Ростислав. До питання фольклоризму та фольклоризації творчості трудових мігрантів // НТЕ. – 2007. - № 3-4. – С. 60-64.

49. Крашенинникова Юлия Дружка в северорусской свадьбе: о некоторых условиях выбора и атрибутах // НТЕ. – 2007. - № 2. – С. 30-37.

50. Круглов Ю.Г. Фольклорна практика. - К., 1979.

51. Кузик В. Дмитро Ревуцький. Коментарі до біографії (ще раз про «міфотворчість» радянських істориків) // Народна творчість та етнографія. – 2006. - № 3. – С.74-78.

52. Леви-Стросс К. Структура и форма // Зарубежные исследования по семиотике фольклора.- М., 1985.

53. Легенды, придания, бывальщины / Сост. Н.П. Криничная. -М., 1989.

54. Лицарі волі / Упор. П.О. Будівський, М.К. Дмитренко. -К., 1992.

55. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. -М., 1993.

56. Матвійчик М. Роль І.Франка в розвитку української фольклористики // НТЕ. – 2001. - № 5-6. – С. 40-57.

57. Марчик М. Бінарна семантична опозиція «Тут» і «Там» у конструюванні візії потойбічного світу. Фаза переходу карпатський ареал // Родовід. -1996. - № 1.

58. Методы изучения фольклора. - Л., 1983.

59. Мисик Ю.А., Плохій С.М., Стороженко І.С. Як козаки воювали: Істор. розвідки про козаків. – Дніпропетровськ, 1990.

60. Мишанич О.В. Георгій Сковорода і усна народна творчість. - К., 1976.

61. Мишанич О.В. Українська література другої половини XVIIIст. і усна народна творчість. - К., 1980.

62. Мігай Гоп пал. Семантична модель угорських вірувань про злого духа – Ліберія // НТЕ. – 2006. – № 4. – С.23-33.

63. Мойсей А. Обряд «Кальян» у румуномовного населення Буковини //Народна творчість та етнографія. – 2006. - № 3. – С.42-52.

64. Мудрий оповідач: Українські народні казки, байки, притчі та анекдоти / Упор. І.П. Березовський. -К., 1962.

65. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. – К., 1992.

66. Народна пам’ять про козацтво / Упор. Л.В. Іванова.-Запоріжжя, 1991.

67. Народна проза / Під ред. С.Н. Азбелова. -М.,1992.

68. Народні пісні в записах Михайла Павлика /Упор О.І. Дея та В.А. Качкана. -К., 1974.

69. Народні пісні в записах П. Тичини. -К., 1976.

70. Народні усмішки //Упор. П.Ф. Гальченко. -К., 1986.

71. Народна пам’ять про козацтво / Упор. Л.В. Іванова.-Запоріжжя, 1991.

72. Народна проза / Під ред. С.Н. Азбелова. - М., 1992.

73. Нейден О.С. Образ воїна в українському фольклорі. Семантичні та образні аспекти. – К.: Видавничий дім «Смолоскип», 2005. – 260с.

74. Остапенко О. Павло Чубинський: нариси біографії і наукової творчості // НТЕ. – 2004. - № 4. – С. 91-98.

75. Пазяк М.М. Юрій Федькович і народна творчість. -К., 1974.

76. Попович М.В. Мировоззрение древних славян. -К.,1985.

77. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. - М., 1976.

78. Правдюк О.А. Українська музична фольклористика. - К., 1978.

79. Поліщук Ф.М. Вивчення усної народної творчості. - К., 1978.

80. Поліщук Ф.М. Фольклорна практика. - К., 1980.

81. Попович М.В. Мировоззрение древних славян. -К., 1985.

82. Правда і кривда: Українські соціально-побутові казки / Упор. І.В. Хланта, 1981.

83. Правдюк О.А. Українська музична фольклористика. - К., 1978.

84. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. - М., 1976.

85. Рыбаков Б. Язычество древних славян. - М., 1981.

86. Рильський М. Із давніх літ // НТЕ. – 2005. - № 2. – С. 4-12.

87. Русин М.Ю. Фольклор: традиції і сучасність. – К., 1991.

88. Савушкин Н.И. О собрании фольклора. -М., 1974.

89. Самійло Кішка: Історичні розвідки, думи, оповідання / Упор. В.О.Шевчука. – К., 1993.

90. Січинський В. Чужинці про Україну. – Львів, 1994.

91. Сиваченко М.Є. Літературознавчі та фольклористичні розвідки. -К., 1974.

92. Про сороміцькі пісні // Критика. – 2004. – Березень.

93. Скрипка В. Витворені голодом // Березіль. – 1993.- № 9-12.

94. Скрипка В. М. Чеська пісня в дослідженнях російських і українських славістівXIX- початкуXXст.// Міжслов’янські фольклористичні взаємини. -К., 1963.

95. Скуратівський В. Покуть. Народознавчі матеріали про знаменні віхи людського буття. – К., 1992.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 67; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты