Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозподiл балiв, якi отримують студенти
Читайте также:
  1. Вопрос 31 - порядок розподiлу и списання загальновиробничих витрат
  2. Порядок розподiлу и списання загальновиробничих витрат
  3. Студенти та групи
  4. Суб'єкти, які отримують соціальне забезпечення

 

Приклад для екзамену

                      Пiдсумковий  
  Поточне тестування та самостiйна робота   тест Сума
                      (екзамен)  
Змiстовий Змiстовий модуль 3мiстовий модуль    
модуль 1              
             
Тl Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Тl0 Тll Т12  
                       

Тl, Т2 ... Т12 - теми змiстових модулiв.

 

Шкала оцiнювання: нацiональна та ECTS

Сума балiв за вci Оцiнка Оцiнка за національною шкалою
види навчальної ECTS для екзамену, курсового   для заліку
     
діяльності   проекту (роботи), практики    
90 - 100 А відмінно      
82-89 В добре      
74-81 С     зараховано
64- 73 D        
60-63 Е задовільно      
    Незазадовільно з     незараховано з
35-59 FX можливістю повторного складанням   можливістю
          повторного складання
    Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни     незараховано з
        обов'язковим
0-34 F      
      повторним вивченням
          дисципліни

Методичне забезпеченняПідручники:

1. Грицай М.С, Бойко В. Г., Дунаєвська Л.Ф. Українська народнопоетична творчість.-Київ, 1983.

2. Лановик З., Лановик М. Українська народна словесність. Посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. – Львів: Літопис, 2000. – 615с.

Рекомендована література

Базова

1. Азбелев С.Н. Основные понятия текстологии в применении к фольклорному материалу // Принципы текстологического изучения фольклора. -М. -Л., 1966.

2. Азбелев С.Н. Отношение придания, легенды и сказки к действительности // Славянский фольклор и историческая действительность. - М., 1965.

3. Актуальные проблемы современной фольклористики.- Л., 1980.

4. Бандурка. Українські сороміцькі пісні в записах З.Доленги-Ходаковського, М.Максимовича, П.Лукашевича, М.Гоголя, Т.Шевченка, П.Чубинського, Хв.Вовка, І.Франка, В.Гнатюка. – К., 2001.

5. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. -М., 1975.

6. Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Эстетика славянского творчества / Сост. С.Г. Богаров. -М., 1979.

7. Березовський І.Б. Українська радянська фольклористика: Етапи розвитку і проблематика. - К., 1968.8. Васянович Олександир Метеорологічні прикмети в народному календарі українців Полісся // НТЕ. – 2005. - №2. – С. 86-92.

9. Велев І. Фольклор і фольклористика – традиція чи сучасність. // Народна творчість та етнографія. – 2006. -№ 3. – С. 88-90.

10. Вертій Олексій Народні джерела творчості В.Франка. – Тернопіль, 1998. – 254с.

11. Вертій Олексій. Пантелеймон Куліш і народна творчість. – Тернопіль, 1998. – 120с.

12. Гайдай М. Видатний дослідник народних мелодій (Про К.В.Квітку) // НТЕ. – 2005. - № 2. – С.65-68.

13. Гайдай Михайло. Ідеї Відродження і бароко в слов’янському фольклорі // НТЕ. – 2006. - № 1. – С. 79-90.

14. Гайдай М.М. Народна етика у фольклорі східних і західних слов'ян. – К., 1992.

15. Гнатюк В. Вибрані статті про народну творчість. -К., 1966.

16. Грица С. Фольклор у просторі та часі. – Вибранні статті. – Тернопіль, 2000.

17. Грицай М.С. Давня українська проза. Роль фольклору у формуванні образного мислення українських прозаїків XVI-поч.XVII ст. - К., 1975.

18. Грицай М.С. Українська література XVI-XVII ст. і фольклор. - К., 1968.

19. Грушевський М. Історія укр. літератури.-Т.1.-К., 1993.

20. Гусев В.Е. Эстетика фольклора. -Л., 1967.

21. Дей О. Іван Франко і народна творчість. - К., 1955.

22. Дей О.І. Спілкування митців з народною поезією. - К., 1981.

23. Дей О.І. Сторінки з історії української фольклористики. -К., 1975.

24. Дмитренко М. Духом козацьким гартований (В.А. Чабаненко) // НТЕ. –2004. - № 4. – С. 33-43.

25. Дожилася Україна. Народна творчість часів голодомору і колективізації на Україні. – К., 1993.

26. Домачук Людмила Подільські фольклористи // НТЕ. – 2005. - №2. – С. 105-107.27. Дунаєвська Л. Українська народна проза (легенди, казки) Еволюція епічних традицій. -К., 1997.

28. Жорж Раві-Жордані Корсика: регіональна чи регіоналізована культура // НТЕ. – 2006. - № 6. – С. 87-93.

29. Запорожці: До історії козацької культури / Упор. І.Е. Кравченко, Ю.О. Іваненко. -К., 1993.

30. Золота книга казок / Упор. Л. Дунаєвської.- К., 1990.

31. Змієві вали. Українські легенди та перекази / Перед. упор. і прим. С.В.Мишанича. -К., 1992.

32. Іванова Л.В.Народна пам'ять про козацтво. - К., 1991.

33. Іванова О. Мистецтво українського народнопоетичного слова в оцінці академіка Миколи Сумцова // НТЕ. - 2004. - С. 110-115.

34. Історія української культури / За ред.. І.Крип'якевича. – К., 1994.

35. Емельянов Л.И. Методические вопросы фольклористики. -Л., 1978.

36. Ємець Ю. Пошуки антропології // Критика. – 2003. –Ч. 10.

37. Качкан В.А. Українське народознавство в іменах: В 2 час. – К., 1995.

38. Кирчів Р. Донаукові зацікавлення українським фольклором та етнографією // НТЕ. – 2005. - № 1-2.

39. Киценко М.К. Хортиця в героїці і легендах. -Дніпропетровськ, 1991.

40. Колесса Ф. Фольклористичні праці. - К., 1970.

41. Комаринець Т. Шевченко і народна творчість. - К., 1963.

42. Корпанюк Микола. Михайло Максимович про місце написання «Слова о полку Ігоревім» і його зв’язок з українським фольклором // НТЕ. – 2004. -№4. - С.4-14.

43. Костомаров М.І. Богдан Хмельницький: Історична монографія / Перек. Т.С.Завгородньої. – Дніпропетровськ, 2004.

44. Костомаров М.І. Галерея портретів: Біографічні нариси. – К., 1993.

45. Костомаров М.І. Богдан Хмельницький: Історичний нарис. – К., 1992.

46. Кравченко І.Є., Іванченко Ю.О. Запорожці. - К.: Мистецтво, 1993.

47. Кравцов М.І. Міжслов’янські фольклористичні взаємини. - К., 1963.

48. Крамар Ростислав. До питання фольклоризму та фольклоризації творчості трудових мігрантів // НТЕ. – 2007. - № 3-4. – С. 60-64.

49. Крашенинникова Юлия Дружка в северорусской свадьбе: о некоторых условиях выбора и атрибутах // НТЕ. – 2007. - № 2. – С. 30-37.

50. Круглов Ю.Г. Фольклорна практика. - К., 1979.

51. Кузик В. Дмитро Ревуцький. Коментарі до біографії (ще раз про «міфотворчість» радянських істориків) // Народна творчість та етнографія. – 2006. - № 3. – С.74-78.

52. Леви-Стросс К. Структура и форма // Зарубежные исследования по семиотике фольклора.- М., 1985.

53. Легенды, придания, бывальщины / Сост. Н.П. Криничная. -М., 1989.

54. Лицарі волі / Упор. П.О. Будівський, М.К. Дмитренко. -К., 1992.

55. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. -М., 1993.

56. Матвійчик М. Роль І.Франка в розвитку української фольклористики // НТЕ. – 2001. - № 5-6. – С. 40-57.

57. Марчик М. Бінарна семантична опозиція «Тут» і «Там» у конструюванні візії потойбічного світу. Фаза переходу карпатський ареал // Родовід. -1996. - № 1.

58. Методы изучения фольклора. - Л., 1983.

59. Мисик Ю.А., Плохій С.М., Стороженко І.С. Як козаки воювали: Істор. розвідки про козаків. – Дніпропетровськ, 1990.

60. Мишанич О.В. Георгій Сковорода і усна народна творчість. - К., 1976.

61. Мишанич О.В. Українська література другої половини XVIIIст. і усна народна творчість. - К., 1980.

62. Мігай Гоп пал. Семантична модель угорських вірувань про злого духа – Ліберія // НТЕ. – 2006. – № 4. – С.23-33.

63. Мойсей А. Обряд «Кальян» у румуномовного населення Буковини //Народна творчість та етнографія. – 2006. - № 3. – С.42-52.

64. Мудрий оповідач: Українські народні казки, байки, притчі та анекдоти / Упор. І.П. Березовський. -К., 1962.

65. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. – К., 1992.

66. Народна пам’ять про козацтво / Упор. Л.В. Іванова.-Запоріжжя, 1991.

67. Народна проза / Під ред. С.Н. Азбелова. -М.,1992.

68. Народні пісні в записах Михайла Павлика /Упор О.І. Дея та В.А. Качкана. -К., 1974.

69. Народні пісні в записах П. Тичини. -К., 1976.

70. Народні усмішки //Упор. П.Ф. Гальченко. -К., 1986.

71. Народна пам’ять про козацтво / Упор. Л.В. Іванова.-Запоріжжя, 1991.

72. Народна проза / Під ред. С.Н. Азбелова. - М., 1992.

73. Нейден О.С. Образ воїна в українському фольклорі. Семантичні та образні аспекти. – К.: Видавничий дім «Смолоскип», 2005. – 260с.

74. Остапенко О. Павло Чубинський: нариси біографії і наукової творчості // НТЕ. – 2004. - № 4. – С. 91-98.

75. Пазяк М.М. Юрій Федькович і народна творчість. -К., 1974.

76. Попович М.В. Мировоззрение древних славян. -К.,1985.

77. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. - М., 1976.

78. Правдюк О.А. Українська музична фольклористика. - К., 1978.

79. Поліщук Ф.М. Вивчення усної народної творчості. - К., 1978.

80. Поліщук Ф.М. Фольклорна практика. - К., 1980.

81. Попович М.В. Мировоззрение древних славян. -К., 1985.

82. Правда і кривда: Українські соціально-побутові казки / Упор. І.В. Хланта, 1981.

83. Правдюк О.А. Українська музична фольклористика. - К., 1978.

84. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. - М., 1976.

85. Рыбаков Б. Язычество древних славян. - М., 1981.

86. Рильський М. Із давніх літ // НТЕ. – 2005. - № 2. – С. 4-12.

87. Русин М.Ю. Фольклор: традиції і сучасність. – К., 1991.

88. Савушкин Н.И. О собрании фольклора. -М., 1974.

89. Самійло Кішка: Історичні розвідки, думи, оповідання / Упор. В.О.Шевчука. – К., 1993.

90. Січинський В. Чужинці про Україну. – Львів, 1994.

91. Сиваченко М.Є. Літературознавчі та фольклористичні розвідки. -К., 1974.

92. Про сороміцькі пісні // Критика. – 2004. – Березень.

93. Скрипка В. Витворені голодом // Березіль. – 1993.- № 9-12.

94. Скрипка В. М. Чеська пісня в дослідженнях російських і українських славістівXIX- початкуXXст.// Міжслов’янські фольклористичні взаємини. -К., 1963.

95. Скуратівський В. Покуть. Народознавчі матеріали про знаменні віхи людського буття. – К., 1992.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты