Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Змiстовий модуль 1. 2 страница
XII. Доберіть зразки весільної пареміології, використовуючи фольклорні збірки та особисті записи.

XIII. Виявіть провідні невербальні символи весільного ритуалу та їхні вербальні відповідники у весільній ліриці.

XIV. Підготувати конспект уроку на тему: «Обрядова поезія українського народу».

XV. Назвіть основну художню ознаку голосінь.

XVI. Поясніть міфологеми голосінь: «хата», «постіль», «гість».

XVII. Виявіть поховальні мотиви в інших народнопоетичних жанрах.

XVIII. Доберіть інформацію про поховальні ігри та розкрийте їхнє смислове наванження.

XIX. Використовуючи етнографічні дані, доберіть фактаж можливого структурування локусу живих після смерті члена родини.

XX. Яку жанрову інклюзивність демонструє поховальний фольклорний текст?

XXI. Доведіть, що поховальний обряд є ініціальним актом?

XXII. Виявіть інклюзивніть народної драми у календарній і родинній обрядовості.

XXIII. Здійсніть аналіз образної системи різдвяної драми.

XXIV. Зробіть ідейно-художній аналіз народних вистав «Млин», «Козак».

Література

Афанасьев А. И. Древо жизни. Избранные статьи. - М., 1983

Афанасьев А.И. Народ-художник.- М., 1986

Балушок В. Роль жінки в юнацьких ініціаціях давніх слов’ян // Родовід. – 1995. – С.18-25.

Білецький О. Зародження драматичної літератури на Україні // Білецький О. Зібр. праць: У 5 т. – К., 1968. – Т. 1. – С.277-353.

Богданов К. Игра в жмурки: сюжет, контекст, метафора / Повседневность и мифология. – СПб., 2001.

Борисенко В. К. Весільні звичаї та обряди на Україні.-К., 1988.

Боряк О. Родина обрядовість поліщуків (За матеріалами експедиційного

дослідження) // НТЕ. – 2007. - № 5. – С.59-64.

Ван Генне А. Обряды перехода. – М., 2002.

Велецкая Н.И. Языческая символика славянских архаических ритуалов. -М., 1978.

Весілля: У 2т.- К., 1970.

Весільні пісні: У 2 кн. – К., 1982.

Вовк Х.К. Студії з української етнографії та антропології. – К., 1995.

Волошин І. О. Джерела народного театру на Україні. – К., 1960.

Войтюк Л. Функціональне значення поліського весільного печива // НТЕ. - 2004. – № 6. – С.98-103.

Давидюк В. Реліктове значення ініціальних ритуалів у польському весільному обряді // Родовід, 1994. – С.26-30.

Гаврилюк Н. Картографирование явлений духовной культуры (по материалам родильной обрядности украинцев). – К., 1981.

Грицай М.С. Українська драматургія ХVІІ – ХVІІІ ст. – К., 1974. Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. – К.. 2000.

Здоровега Н.І. Нариси народної весільної обрядовості на Україні. - К., 1975.

Івановська О.П. Український фольклор як функціонально-образна система суб’єктності. – К., 2005.

Колесса Ф.М, Музикознавчі праці. - К., 1970

Курочкін О.В. Новорічні свята українців. Традиції і сучасність. - К.,1978

Марчук Зоряна. Генеалогія українського весілля. - Луцьк: Інститут культурної антропології, 2005. – 284с.

Коваль-Фучило Ірина. Голосіння в контексті похоронного ритуалу // НТЕ. – 2000. - № 1. – С. 33-45.

Кравець М.Сімейний побут і звичаї українського народу. – К., 1966.

Краплич Роман. Скільки століть волинському вертепу? // Берегиня. – 1995. – № 3-4. – С. 77-84

Курочкін О.В. Народні свята українців: традиції і сучасність. – К., 1978.

Малютіна Ірина. Шлюбнийй вибір та шлюбний договір як тендерна

соціалізація молоді у звичаєвому праві // НТЕ. – 2007. - № 5. – С. 68-75.

Марчун Оксана. Питання комплексного аналізу українських колисанок // НТЕ. – 2005. - № 2. – С. 97-107.

Несен І. Околична шляхта Центрального Полісся: особливості весільного ритуалу // НТЕ.- 2004. –№ 6. – С.91-98.

П’язик Юрій. Видатна праця початку ХХ ст. про українське весілля та її автор // НТЕ. – 1988. - № 1. – С. 83-88.

Седакова О. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян. – М., 2004.

Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. Навчально-методичний посібник. – К., 1997.

Стельмах М.П. Голосыння / Украънська народна поетична творчысть: У 2 кн. - К., 1958. – Кн. 1. – С. 301-311.

Степанишин Борис. Фольклор. // Степанишин Б. Давня українська література у школі. – К.: Либідь, 2000. – С.120-287.

Сухобрус Г.С. Весільна обрядова поезія / Українська народна поетична творчість: У 2 кн. – К., 1958. – Кн. 1. – С. 273-299.

Темченко А. Моделювальні властивості обряду в системі архаїчного світосприйняття // НТЕ, 2004. – С 98-104.

Український фольклор. Критичні матеріали. - К., 1978.

Федас Й.Ю. Український народний вертеп. У дослідженнях XIX-XXст.-К., 1987. – 182с.

Франко І. Русько-український театр: Історичні обриси // Франко І. Твори у 20 т. – К., 1955. – Т. 16.

Щербак І.Обрядові форми статевої ідентифікації дітей в традиційній культурі українців // НТЕ. – 2000. – № 1. – С. 114-119.

Тема 7.Український дитячий фольклор

І. Зміст поняття «фольклор дорослих для дітей», «дитячий фольклор», «ігровий фольклор», «фольклор дитячого репертуару».

ІІ. Жанрова структура дитячого фольклору, дослідження та роль у родинному вихованні.

ІІІ. Жанрова поліфонія дитячого фольклорного репертуару:

1. Змістові, художньо-образні та сюжетотворчі характеристики українських колискових, забавлянок, дражнилок, страшилок.

2. Міфологічна закоріненість дитячих весняних ігор.

3. Імітативна природа ігрових закличок до явищ природи.

4. Своєрідність дитячих ігор, приспівок до них.

5. Страшні оповідання та жахливі вірші: психологічна мотивація, засіб соціалізації.

6. Художня кольорова деталь та її символічне та психологічне значення у жанрі страшилок.

7. Зв'язок дитячих пісень та ігор з календарно-обрядовою поезією.

ІV. Зв'язок дитячого фольклору з художньою літературою.

V.Пізнавальне і виховне значення виховного фольклору:

1. Значення жартівливих пісень в естетичному вихованні дітей.

Завдання

І. Опрацювати статтю:

Довженок Г.В. Луганська К.М. Українські народні колискові пісні та

забавлянки // Дитячий фольклор. Колискові пісні та забавлянки. - К.:

Наук, думка, 1984. – С.11-44.

ІІ. Подати визначення жанрів дитячого фольклору, підібрати приклади,

вміти їх декламувати та аналізувати.

ІІІ. Простежте соціальні мотиви в колискових піснях, пестушках, утішках, піснях-іграх, іграх-закличках.

ІV. Виявіть відгомін поховальних обрядів у колискових піснях.

V. Здійсніть тезаурус колискової пісні.

VІ. Визначте спільні та відмінні риси жанрів: страшилок та стидинок.

VІІ. Підготувати план уроку на тему: «Дитячий світ пригод (за творами

дитячого фольклору)».

Література

Байбурин А. У истоков этикета. – Л., 1990.

Выготский Л. Воображение и творчество в детском творчестве. – М., 1967.

Выготский Л. Лурия А. Этюды по психологи поведения: Обезьяна. Примитив. Ребенок. – М., 1990.

Довженок Г.В. Український дитячий фольклор: Віршовані жанри. -К., 1981.

Дитячий фольклор. Колискові пісні та забавлянки. – К.: Наук. думка, 1984. - 472 с.

Дитячий фольклор / Вступ. ст. Довженок Г..В. - К.: Дніпро, 1986. -304 с.

Закувала зозуленька. Антологія української народної поетичної творчості.— К.,1998. - С.529-560.

Капица О. Детский фольклор. – Л., 1968.

Кіліченко Л.М., Лещенко ПЯ., Проценко І.М. Народнопоетична творчість для ді­тей //Українська дитяча література. - К.: Вища школа, 1979.- С.29-51.

Красная Рука, Черная Простыня, Зеленые пальцы / Пред., сост., Э Успенцкий, А.Усачев. – М., 1992.

Марчун О. Питання комплексного аналізу українських колисанок // НТЕ. – 2005. – № 2. – С.97-102.

Мухлынин М. Прозаические жанры детского фольклора. – М., 1999.

Стельмахович М. Українська народна педагогіка. – К., 1997.

Трыкова Ю. Современные детский фольклор и его взаемодействие с художественной литературой. – Ярославль, 2007.

Фройд З. По эту сторону принципа удовольствия. – Харькова, - М., 2001.

Українська дитяча література. Хрестоматія / Упор. Вовк П.В., Чередник В.С. – К.: Вища школа, 1976. – С.3-37.

Український дитячий фольклор / Вступ. ст. Бойко В.Г. – К., 1962. -24 с.

Українські приказки, прислів’я і таке інше. Уклав М.Номис. — К.: Либідь, 1993- С.635-663.

Чередникова М. Современная детская міфологія в контексте фактов традиционной культуры и детской психологи. – Ульяновск, 1995.

 

Тема 8.Малі жанри фольклору

І. Збирання, вивчення приказок і прислів’їв, прикмет, каламбурів, вітань українськими фольклористами.

ІІ. Тематична поліфонія та структурна константа паремійних жанрів.

1. Жанрові особливості прислів’їв і приказок, їх походження.

  1. Теми паремій, проблема класифікації паремійного фонду.
  2. Художні особливості прислів’їв і приказок, їх правне значення та використання в художній літературі.

ІІІ. Визначення жанру загадок, їх виникнення та особливості функціонування у побуті.

1. Збірники загадок Г. Ількевича, О. Сементовського, М. Закревського, М.

Номиса, П.Чубинського, І. Манжури, М. Комарова та інших;

найгрунтовніші розвідки про них І.Франка, В.Гнатюка, О.Потебні,

І.Березовського, М.Пазяка.

1. Відображення у загадках народного побуту, світогляду і

спостережливості народу.

2. Проблеми жанрової класифікації загадок, їх тематичні групи та особливості функціонування.

3. Поетична образність і художні засоби загадок, їх основна структурна особливість.

ІV. Пізнавально-дидактичне та естетичне значення паремій, їх взаємозв’язок

з іншими фольклорними жанрами та художньою літературою.

V. Виховне значення паремій, їх застосування на уроках з української мови

та літератури.

Завдання

І. Опрацювати статті:

1) Пазяк М.М. Перлини народної мудрості / Пазяк М.М. Українські

прислів’я і приказки. Проблеми пареміології та пареміографії. -К., 1984.

– С. 9-44.

2) Стельмах М.П. Народні перлини // Український фольклор. Критичні

матеріали / Упор. Бисикало С.К., Борщевський Ф.М. – К., 1978. – С.213-

215.

ІІ. Дайте визначення понять пареміології та пареміографія.

ІІІ. Подати визначення жанрів народної пареміографії, підібрати приклади,

вміти їх декламувати та аналізувати.

ІV. По пам’яті запишіть тексти приказок та прислів’їв, спробуйте відшукати синонімічні відповідники.

V. Встановіть смислову роль гіперболи та літоти у віншуваннях та тостах.

VІ. З’ясуйте функціональну роль оказіональних жанрів.

VІІ. Напишіть твір-мініатюру на довільну тему із максимальним залученням текстів паремій.

VІІІ. Взяти участь у полеміці: «Загадка – жанр фольклору чи конденсований міф?» та у грі-дуелі «Відгадай загадку».

ІХ. Чим зумовлена діалогічна структура жанру загадки?

Х. Класифікуйте загадки за І.Франком.

ХІ. Доберіть текстологічний фактаж казкового епосу (обрядової лірики, ліричної пісні), який включає елементи загадки.

ХІІ. Підготувати плани уроків на теми: «Прислів’я і приказки-перлини

народної мудрості» та «Загадаю-відгадай!».

Література

Загадки / Вступ.ст. Березовський І.П. – К.: Дніпро, 1987. - 158 с.

Загадки / Втуп. Ст. Шестопал М. – К., 1962.

Загадки /Явдохи Зухи. Зап. Гнат Танцюра. – К., 1996.

Закувала зозуленька. Антологія української народної творчості. - К., 1989.- С.427-552.

Колесса Ф. Усна народна словесність. - Едмонтон, 1983. - С. 145-148.

Кононенко В. Шляхами народних приповідок. – К.: РВЦ «Проза», 1994-208 с.

Народ скаже — як зав'яже. Українські народні прислів'я, приказки, загадки / Вступ. ст. Шумади Н. - К., 1971. - 230 с.

Пазяк М.М. Українські прислів’я та приказки. Проблеми пареміології та пареміографія. – К., 1984.

Пазяк М.М. З історії збирання, систематизації та видання прислів’їв і приказок // Народна творчість та етнографія. -1997. -№ 5.

Попов П.М. Прислів’я і приказки // Українська народна поетична творчість: У 2 кн. – К., 1958. – Кн. 1.

Попов П.М. Загадки // Українська народна поетична творчість: У 2 кн. – К., 1958. – Кн. 1.

Приповідки або українска народня філософія. - Едмонтон, 1998. - 355 с.

Прислів'я та приказки. Природа. Господарська діяльність людини / Вступ. ст. Пазяка М.М. – К.: Наук, думка, 1989. - 480 с.

Прислів'я та приказки. Людина. Родинне життя. Риси характеру / Вступ. ст. Пазяка М.М. – К.: Наук, думка, 1990. - 528 с.

Прислів'я та приказки. Взаємини між людьми / Вступ. ст. Пазяка М.М.- К: Наук. думка, 1991.-440 с.

Українські приказки, прислів'я і таке інше. Збірники О.В.Марковича та інших уклав М.Номис / Вступ. ст. Пазяка М.М. - К.: Либідь, 1993. - 768 с.

Франко І. Галицько-руські народні приповідки. Передмова до Т.1. (Львів, 1905), Т.2 (Львів, 1908), Т.З (Львів, 1910) // Франко І. Твори: У 50-ти т. -Т.38. - С.294-328.

Франко І. Останки первісного світогляду в руських і польських загадках народ­них // Франко І. Твори: У 50-ти т. - Т.26. - С.332-346.

Чубинський П. Мудрість віків: У 2 кн., 1995. – Кн. 2

Тема 9.Український казковий епос

І. Проблема внутрішньожанрової класифікації казки, її походження, зв’язок з міфологією.

1. Міфологічна, міграційна, антропологічна, історична теорії походження та розвитку жанру казки.

2. Поетика і стиль, своєрідність тем, образної системи основних видів

казкового епосу:

- казок про тварин;

- героїчно-фантастичних (чарівних) казок;

- соціально-побутових казок..

3. Кумулятивні казки, оригінальність їхньої композиції, виховна функція.

4. Вплив уявлень первісної людини на формування тваринного епосу.

5. Соціально-викривальні функції алегоричних казок.

6. Наративні особливості.

7. Специфічна поетика притч, її зв’язок з іншими жанрами усної народної

творчості.

8. Збирання і дослідження українського казкового епосу,

його вивчення у школі.

ІІ. Збирання і публікація анекдотів, їх ідейно-тематична спорідненість із

соціально-побутовими казками, народними оповідями.

1. Тематичне розмаїття анекдотів, часові трансформації жанру.

2. Художні особливості анекдотів: стислість, гротескність, діалогічна

форма, несподівана розв’язка.

3. Історія жанру, його продуктивне життя в наш час.

ІІІ. Ідейно-естетична функція народної казкової прози, її зв'язок з українською художньою літературою.

Завдання

І. Опрацювати статті:

1) Франко І. Національний колорит у казках Бодянського // Франко І.

Твори: У 50-ти т. - Т.34. - К.: Наук, думка, 1981. - С.449-454.

2) Дунаєвська Л.Ф. Скарбниці світової казки // Українські народні казки /

Упор. Дунаєвська Л.Ф. - К., 1982.- С. 5-12.

3) Бріцина О. Світ мрій і сподівань // Соціально-побутова казка. - К.:

Дніпро, 1987. -С.5-16.

4) Гнатюк В. Передмова до збірки «Народні казки» (Львів, 1913) // Гнатюк

В.М. Ви­брані статті про народну творчість. - К: Наук, думка, 1966. - С.

198-20З.

ІІ. Подати визначення жанрів і видів казкової прози, підібрати приклади,

вміти їх декламувати та аналізувати.

ІІІ. За працею В.Проппа «Морфология волшебной сказки» подайте різні класифікації казкового епосу.

ІV. Виявіть провідні мотиви чарівної казки, ідейно-художні ознаки їх різновиду.

V. Виявіть активні і пасивні персонажі чарівних казок, поміркуйте над їхнім функціональним призначенням.

VІ. З’ясуйте витоки алегоричних казкових образів та мотивів чарівних перетворень.

VІІ. Яке смислове навантаження жіночих казкових образів?

VІІІ. Підготуйте повідомлення на теми:

1. Проблеми соціальних інститутів доби розкладу родового ладу і формування феодалізму в казках сімейно-антогоністичних.

2. Сатиричні та комедійні маски дурнів та блазнів, їхні ідейно-художні функції в казках.

3. Збирання, публікація, дослідження народних казок.

4. Казкові сюжети в літописних та агіографічних, перекладних, полемічних і проповідницьких творах.

ІХ. Проаналізуйте на рівні поетики (композиція, художні засоби, казкова обрядовість: ретардація, образна система, анафора) довільний казковий текст.

Х. На конкретних прикладах сучасних анекдотів здійсніть їх ідейно-тематичну класифікацію.

ХІ. Виявіть художні засоби: гротеск, гіперболу, антитезу у текстах анекдотів, призбираних особисто.

ХІІ. Підготуйте наукові повідомлення на теми: «Дослідження В.Гнатюка проблеми наративних особливостей анекдоту», «Г.Квітка-Основ’яненко та І.Нечуй-Левицький про анекдоти та їх оповідачів».

ХІІІ. Підготувати фрагмент уроку на тему: «Дивосвіт казки», використавши

підбірки казок народів світу.

Література

Балушок В. Обряди ініціації українців та давніх слов'ян. — Львів—Нью-Йорк, 1998.-216 с.

Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М.: Исскуство, 1986.

Березовський І.Українські народні казки про тварин // Казки про тварин. — К: Наук, думка, 1979. - С.9-44.

Бойко В.Г. Скарби народної мудрості // Дивна сопілка. – К., 1972.

Веселий оповідач: давні та сучасні народні усмішки. – К., 1977.

Героїко-фантастичні казки. - К., 1984.

Гнатюк В. Деякі уваги над байкою // Гнатюк В.М. Вибрані статті про народну творчість. - К: Наук, думка, 1966. - С.173-197.

Гнатюк В. Передмова до збірки народних казок «Баронський син в Америці» // Гнатюк В.М. Вибрані статті про народну творчість. - К: Наук думка, 1966. - С.204-210.

Головецька Неоніла. Український політичний анекдот на сторінках «Щоденників. 1923-1929» Сергія Єфремова // НТЕ. – 2007. - № 5. – С.23-27. Грушевський М. Історія української літератури: в 6 т., 9 кн. — Т.1. — К: Либідь, 1993. - С.392.

Дей І.О. Українські народні анекдоти. - К., 1967.

Дідо-всевідо (Закарпатські народні казки у записах П.В.Лінтура). — Ужгород: Карпати, 1969. - 239 с.

Дунаєвська Л.Ф. Українська народна казка. - К.: Вища школа, 1987. - 127 с.

Дунаєвська Л. Українська народна проза (легенди, казки). Еволюція епічних традицій. -К., 1997.

З живого джерела: Укр. нар. Казки в записах, переказах та публікаціях українських письменників. – К., 1990.

Золота книга казок / Упор. Л. Дунаєвської. -К.,1990.

Зачаровані казкою. Українські народні казки Закарпаття в записах П.В. Лінтура. - Ужгород: Карпати, 1984. -521с

Золота криниця. Українські народні казки в записах письменників XIX-XXст. / Упор. і передм. Л.Ф. Дунаєвської. -К., 1990.

Золота вежа. Українські народні казки, легенди, притчі, перекази, загадки та приповідки. - Ужгород, 1983.

Казки Буковини / Упоряд. М.Г.Івасюка та В.С.Бесараба. - Ужгород: Карпати,

Казки одного села / Запис текстів та упор. П.В. Лінтура. - Ужгород, 1979- 368 с.

Казки Підгір'я / Упоряд. С.Г.Пушика. - Ужгород: Карпати, 1976. - 274 с.

з про тварин. - К: Наук, думка, 1979.- 574 с.

Казки про тварин. - К., 1986

Калинова сопілка. Антологія української народної прозової творчості. - К., 1998. - С.34-246.

Колесса Ф. Українська усна словесність. - Едмонтон, 1983- С.114-136.

Кімакович І. Становлення анекдоту в системі фольклорних жанрів (на прикладі мотиву «била жінка мужика») // Народна творчість та етнографія. – 2006. -№ 3. – С.108-112.

Лавров Ф.І. Українська народна антирелігійна сатира. – К., 1965.

Лінтур П. Зброєю сміху / Як чоловік відьму підкував, а кішку вчив танцювати. – Ужгород, 1966.

Міжетнічні стосунки в українських народних казках / Упор., передмова, примітки, словник І.Грищенко. – К., 2009. – 252 с.

Мудрий оповідач: Українські народні казки, байки, притчі та анекдоти // Упор. І.П. Березовський. - К., 1962.

Народні усмішки / Упор. П.Ф. Гальченко. -К., 1986.

Народні усмішки у записах Івана Манжури // Київська старовина. – 1992. - № 2. – С. 107-108.

Правда і кривда: Українські соціально-побутові казки //Упор. І.В. Хланта. –К., 1981.

Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. - Ленинград, 1946. - 340 с.

Пропп В. Поэтика фольклора. - М.: Лабиринт, 1998. - 352 с.

Пропп В.Я. Проблеми комизма и смеха. -Санкт-Петербург: Алетейя, 1997. - 288 с.

Рильський М. Народ і краса. – Збірник. – К., 1985.

Сільський Д. Школярський гумор в записі В.М.Гнатюка // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. - № 3. – С. 41.

Скарбниця світової казки. Українські народні казки / Упор. Л.Ф. Дунаєвська. -К., 1992.

Соціально-побутова казка / Передм. Бріциної О. - К.: Дніпро, 1987. - 382 с.

Сравнительній указатель сюжетов: Восточнословянская сказка. – Л., 1979.

Сухобрус Г.С. Анекдоти // Українська народна творчість. – К., 1965. Таланчук О.М. Українська народна космогонія. Специфіка міфопоетичного мислення. – К., 1998.

Таємниця скляної гори (Закарпатські народні казки, зібрані М.Фінціцьким). -Ужгород, 1974. - 190 с.

Українська байка / Упоряд. і вступ. стаття Деркача Б.А., Косяченка В.Т.- К: Дніп­ро, 1983. - 463 с.

Українські казки. - К: Т-во «Знання» України, 1992. - 96 с.

Українські народні анекдоти, жарти, дотепи / Вступ, ст. Дея О.І. - К., 1967. -380 с.

Українські народні казки / Упор. В.Г.Бойко. - К., 1977. -431с.

Українські народні казки, легенди, анекдоти / Упор. О.Сухобрус, В.Юзвенко. - К., 1957.

Фразер Дж.Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. - М., 1984. -703 с.

«Ця казка на білих ланах» Українські народні казки / Упор. Л.Ф. Дунаєвська.-К., 1991.

Чарівна квітка: Українські народні казки з-над Дністра / Запис, та упор. М.Зінчук. - К, 1986. - 303 с.

Чумарна М. Мандрівка в українську казку; приказкове коло. - Львів: Каменяр, 1994.-79 с.

Тема 10.Українська історична проза

І. Диференціація епічних жанрів. Побутова і видавнича нерозчленованість

переказів і легенд, їх вивчення українськими фольклористами.

ІІ. Класифікація легендарного матеріалу за змістом і походженням:

1. Відображення дохристиянського світосприйняття в міфологічних

легендах.

2. Героїчні легенди про історичне минуле українського народу.

3. Специфічно національні риси апокрифічних легенд.

4. Сатира і гумор в апокрифічних легендах.

5. Соціальне звучання легенд про великого грішника.

6. Образна система демонологічної, етимологічної, ономаністичної легенди.

ІІІ. Тематичні групи та художні особливості переказів:

1. Перекази про пам’ятні події стародавньої історії, народних героїв.

2. Топонімічні перекази, їх локальна прикріпленість, тематичне багатство

і художнє втілення.

VІ. Художні особливості народних оповідань, оповідей, бувальщин, їх вивчення та публікації:

1. Різновиди оповідей - спогадів: діалоги-імпровізації, сповіді, роздуми,

родинні спогади, оповідання, новели.

2. Поетика народних оповідань, їх зв’язок із соціально-побутовими

казками, легендами і переказами.

V. Історико - пізнавальне, виховне і естетичне значення історичної прози,

вивчення її у школі.

Завдання

І. Опрацювати статті:

1) Балушев Г. Українські легендарні оповіді про надприродних істот //

Балушев Г. Український народ у своїх легендах релігійних поглядах та

віруваннях. – К. : Довіра, 1993. – С. 189-227.

2)Франко І. Легенда про Пршемислову квітучу ліщину та легенди про

квітучу па­лицю // Франко І. Твори: У 50-ти т. - Т.29. - К.: Наук, думка,

1981. - С.545-550.

3)Куліш П. Важность изучения народной словесности // П. Куліш Записки

о Южной Руси в 2т. -К., 1984. -Т.1. -С.1-14.

ІІ. Подати визначення жанрів і видів історичної прози, підібрати приклади до

кожного виду, вміти їх аналізувати.

ІІІ. Здійснити ідейно-художній аналіз героїчних легенд, переказів.

ІV. Прослідкувати зв'язок із церковною книжністю апокрифічної легенди (на конкретному прикладі).

V. Приготував бібліографічну довідку про стан вивчення легендарного епосу вітчизняною фольклористикою.

VІ. Підготувати фрагмент уроку на тему: «Старим людям на слухання, а

молодим - для пам’яті».

Література

Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруван­нях: Космогонічні українські народні погляди та вірування. - К: Довіра, 1993. - 414 с.

Виклади давньослов'янських легенд, або міфологія укладена Я.Ф.Головацьким. — К.: Довіра, 1991. -96с.

Войтович В. Сокіл-Род. Легенди та міфи стародавніх українців. — Рівне.- Оріана, 1997.-332 с.

Вроцлавський Кшиштоф Із студій над сучасним народним демонологічним оповіданням // НТЕ. – 2007. - № 1. – С. 117-119.

Грушевський М. Історія укр. літератури: В б т., 9 кн. -Т.4. - Кн. 1-2.

Давидюк В.Ф. Українська міфологічна легенда. - Львів: Світ, 1992. - 176 с.

Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору. – Луцьк, 1997.

Драгоманов М.П. Вибране. – К.: Либідь, 1991. - С.46-60, 456-461.

Федоренко Д.Т. Жили собі запорожці та й на Запоріжжі. -К., 1994.

Золота вежа. Українські народні казки, легенди, притчі, перекази, загадки та приповідки. - Ужгород, 1983.

Злотницький М.Ф. Квіти в легендах і переказах / Перек. з рос. П.Ф.Кравчука.. – К.: Довіра, 1992. – 207с.

Змієві вали. Українські легенди та перекази / Упор. Мишанича С.В. – К.: Веселка, 1992. – 159с.

Иванов П. В. Народные рассказы о ведьмах и упырях // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / Упор. А. П. Пономорьов. -К., 1991.-С.430-498.

Історичний фольклор Криворіжжя / Упор. Мельник О.О., Степаненко. – Кривий Ріг, 2001. – 368с.

О.В.Калинова сопілка. Антологія української народної прозової творчості. — К., 1998. - С.248-388.

Калинова сопілка. Українські народні казки, легенди, перекази, оповідання.-К., 1989.

Кейда Ф., Мишанич С. Гайдамаки та опришки - виразники національно-визвольних змагань українського народу. - Донецьк, 1995. - 101 с.

Колесса Ф. Українська усна словесність. - Едмонтон, 1983. – С.І36-144.

Легенди Карпат / Упор., заг. ред. Г.І.Ігнатовича; Післясл. П.В.Лінтура. — Ужгород, 1968. - 304 с.

Легенда нашого краю /Ред. упоряд. П.М.Скунць. -Ужгород, 1972. - 216 с.

Легенди та перекази / Упоряд. та приміт. А.Л.Іоаніді; Вступ.ст. О.Дея. - К.: На­ук. думка, 1985.- 400 с.

Легенди Тернопільщини. - Тернопіль, 1992. - 94 с.

Лисенко В.О. Легенди рідного краю. -К., 1969.

Лицарі волі / Упор. П.О.Будівський, М.К.Дмитренко. – К.: Товариство «Знання» України, Видавничо-поліграфічний цент «Знання», Український мовно-інформаційний фонд, 1992. – 240с.

Мишанич С.В. Усні народні оповідання: Питання поетики. -К., 1986. -327 с.

Народні оповідання / Вступ, ст. Мишанича С. – К.: Дніпро, 1986. -336 с.

Народні оповідання / Упор., вступ, ст. Мишанича С. - К.: Наук. думка, 1983. -504 с.

Народ про Довбуша / Вступ. ст. Тищенко В. – К.: Наукова думка, 1965.- С.41 — 128.

Народ про Кармалюка / Вступ. ст. Тищенко В. – К.: Вид-во АН УРСР, 1961. -С.47-119.

Народ про Кобилицю / Вступ. ст. Тищенко В. – К.: Наукова думка, 1968. – С.35-103.

Новицкий Я.П. Народная память о Запорожье. - Рига, 1980.

Померанцева Э.В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. -М., 1975.

Савур-могила. Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини / Упор. В.А.Чабаненка. – К.: Дніпро, 1990. – 261с.

Свидницький А. Відьми чарівниці й упирі, чи то ж примхи і примхливі опові­дання люду українського // Свидницький А. Твори. – К.: Наук. думка, 1985. - С.412-455.

Свидницький А. Злой дух (Народные южнорусские поверья) // Свидницький А. Твори. - К: Наук. думка, 1985. – С.406-411.

Свидницький А. Остатки от времен доисторических (Народные предания) // Свидницький А. Твори. - К.: Наук. думка, 1985. - С.513-517.

Сестра орлів: Легенди та перекази / Упор. В.А. Чабаненко-Дніпропетровськ, 1991.

Симонідес Дорота. Меморат і фабулат у сучасній фольклористиці // НТЕ. – 2007. - № 1. – С. 120-125.

Сокіл В. Народні легенди та перекази українців Карпат. - К.: Наук, думка, 1995. -158 с.

Сухобрус Г.С. Легенди і перекази // Українська народна творчість: У 2 кн. – К., 1958. – Кн. 1.

Токарев С. А. Религиозные верования восточных славян конца XIX-начала XX века. - М., 1957.

Українські перекази. - К.: Довіра, 1992. -134.

Українські міфи, демонологія, легенди / Упор. М.К. Дмитренко. - К., 1992.

Українці: народні вірування, повір'я, демонологія. -К: Либідь, 1991- 638 с.

Франко І. Передмова до видання «Апокрифи і легенди з українських рукописів. // Франко І. Твори: У 50-ти т. - Т.38. - К.: Наук, думка, 1983. - С.7-293.

Франко І. Про галицькі народні оповідання // Франко І. Твори: У 50-ти т. — Т.42. - К.: Наук, думка, 1984. - С.208-211.

Ходили опришки: Збірник / Вступ, ст. Сенько І. — Ужгород: Карпати, 1983. — 384 с.

Чистов К.В. К вопросу о принципах классификации жанров устной народной прозы. - М., 1964.

Чистов К.В. Русские социально-утопические легенды. -М., 1969.

Яворницький Д.І. Запорожжя в залишках старовини і переказах народу: В 2- х частинах / Упор. М.М. Олійник-Шубравська. – К.: Веселка, 1995. – 447с.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 126; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты