Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВисновки з теми
Читайте также:
  1. Висновки
  2. Висновки
  3. ВИСНОВКИ
  4. ВИСНОВКИ
  5. Висновки
  6. ВИСНОВКИ
  7. ВИСНОВКИ
  8. ВИСНОВКИ
  9. ВИСНОВКИ
  10. ВИСНОВКИ

Держава як соціальне явище виникає на певному етапі суспільного розвитку. Передумовами цього стали три великі суспільні розподіли праці, поява надлишкового продукту, патріархальної сім’ї, приватної власності, утворення класів як великих груп людей з протилежними інтересами та ін. фактори. У теорії держави і права існують різноманітні теорії походження держави. Однак єдиної думки про причини, час та обставини її творення серед правознавців немає і дотепер. Держава виникає тільки у соціально - неоднорідному суспільстві. Її суттєвими ознаками є суверенітет, територіальне розселення населення, наявність апарату управління і примусу, власних норм права, здатність стягувати податки тощо. Держава виконує функції – основні напрямки діяльності, в яких відображаються її сутність і цілі. Для здійснення своїх завдань і функцій кожна держава створює систему державних організацій – механізм держави. Серед таких організацій є державні організації, наділені державно - владними повноваженнями – апарат держави. Держава тісно пов’язана з владою. Державна влада – це здатність держави за допомогою державного апарату підкорювати поведінку людей та їх об’єднань своїй волі. Організація державної влади в значній мірі залежить від форми держави. Розрізняють такі її форми: форми правління, форми державного устрою, форми державно-правового режиму.

Список літератури та нормативних актів для самостійної роботи

1. Конституція України. Відомості Верховної ради України. -1996р.- №30.

2. Кононенко. І. В. Основи правознавства : навч.пос. у схемах і таблицях / І. В. Кононенко. —

К. : Кондор, 2008.

3. Правознавство : підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій, А.Ю.

4. Олійник, В.І. Осадчий. — К. : Правова єдність, 2008.

5. Правознавство: навч. посіб. / С.В. Дрожжина, О.О. Одінцова, В.О. Кондратьєв та ін.; За

ред. С.В. Дрожжиної. – К.: Знання, 2010.

6. Правознавство: підручник / За ред. В.В.Копєйчикова, А.М.Колодія. – К.: Юрінком Інтер,

2007.

7. Семерак, О. С. Основи правознавства: навч.пос. / О. С. Семерак, І. О. Семерак.— К. : Знання, 2008.
8. Скакун, О.Ф. Теорія права і держави: підручник / О.Ф.Скакун. – 2-ге вид. – К.: Правова Єдність, 2010.

9. Юридична енциклопедія – К., 1998 - 2003 – Т. 1 - 610 Юридичні терміни – К., 2003.

Основні терміни теми:

Авторитаризм (від. лат. auctoritas - влада) – режим, за якого всі найважливіші рішення державного життя відходять від однієї особи, яка має реальну владу.

Антидемократичний режим - сукупність таких засобів і методів реалізації державної влади, за яких державна влада здійснюється шляхом обмеження чи порушення основних прав та свобод людини і громадянина, не допускається волевиявлення населення через демократичні інститути.

Апарат держави – сукупність всіх державних органів, які здійснюють функції держави і наділені владними повноваженнями.

Влада– здатність одного суб’єкта нав’язувати свою волю іншому суб’єкту за допомогою різних засобів.

Демократичний режим - такий режим, при якому державна влада здійснюється з дотриманням і реальним забезпеченням рівності людей, їх основних прав і свобод.

Держава – це єдина політична організація суспільства, яка поширює свою владу на всю територію країни, її населення, видає юридично обов’язкові веління, має спеціальний апарат управління, і примусу, володіє суверенітетом

Державна влада– політичне керування суспільством за допомогою державного апарату (система органів та установ, які забезпечують виконання внутрішніх та зовнішніх функцій держави).Державний орган -

Імперія– складна, примусово утворена держава, яка складається з метрополії та її колоній і утримується за допомогою державного примусу з боку метрополії.

Конфедерація - об’єднання суверенних держав, яке створюється для виконання певних завдань.

Механізм держави– це система державних організацій, за допомогою яких реалізується державна влада, забезпечується державне керування суспільством.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты