Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначити поняття кримiнальноi вiдповiдальностi.
Читайте также:
 1. Oсновнi термiни i поняття
 2. Адмін.юстиція: поняття, види та особливості її становлення вУ
 3. Введення поняття функції
 4. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
 5. Визначити силу тиску, кут нахилу та точку прикладення рівнодіючої на циліндричну засувку довжиною «b».
 6. Визначити суму витрат на виробництво (В) через взаємозв’язок обсягу продукції (U) постійних (ПВ) і змінних (зв) витрат можна через рівняння
 7. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.
 8. Власний капітал: поняття, економічна сутність та класифікація
 9. Гігієнічна оцінка виробничого мікроклімату. Поняття важкості, напруженості, одноманітності праці. Терморегуляція організму людини, тепловий баланс організму.

 

Кримінальна відповідальність це – вид юридичної відповідальності, який полягає у

застосуванні до винної особи кримінального покарання.

Кримінальна відповідальність настає тільки після вироку суду

Обвинувачення не можуть грунтуватися на :

 • доказах отриманих незаконним шляхом
 • на припущеннях

кримінальна відповідальність настає:

 • з 16 років
 • в окремих випадках з 14 років ( вбивство, розбій, згвалтування)

 

58.визначити обставини що впливать на кримінальну відповідальність?
Кримінална відповідальність- це вид юридичної відповідальності який полягае у застосуванні до вищої особи кримінальне покарання кримінальну відповідальність настае тільки після вироку суду .Звинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах отриманих незаконним шляхо або на припущення.
Підстави:
-факт зчинення злочину
-склад злочину
-вік особи
-її осудність
-наявність кримінального закону
Кримінальність настае в 18 рокив
В інших випадках (вбивство розбій зґвалтування)в 14.

 

59.Кримінальне покарання-це захід державного примусу,що застовується судом від імені держави до особи ,що вчинила злочин.
Характерзується тим ,що призначається судом від імені держави,носить ідивідуальний характер,публічний характер і тягде за собою судинність.

60 Дати характеристику порівняльну адміністративному правй та кримінальному?
Кримінальна відповідальність - вид юридичної відповідальності, що встановлюється державою в кримінальному законі, накладається судом на осіб, які винні у вчиненні злочину, та мають нести зобов'язання особистого, майнового чи організаційного характеру.
Звідси, по-перше, кримінальна відповідальність - це вид юридичної відповідальності, що встановлюється державою в кримінальному законі. Отже, тільки Кримінальний кодекс України встановлює кримінальні покарання, дає вичерпний перелік покарання, передбачає підстави, порядок, межі їх призначення.
По-друге, кримінальна відповідальність застосовується лише судом і лише до особи, винної у вчиненні злочину.
По-третє, кримінальна відповідальність - це обов'язки злочинця особистого (позбавлення волі), майнового (конфіскація майна) чи організаційного (позбавлення права мати певну посаду) характеру.
Серед характерних особливостей адміністративної відповідальності можна виділити наступні:
1. Адміністративна відповідальність накладається за правопорушення, які не являють собою великої суспільної небезпеки. Внаслідок цього такі протиправні діяння визнаються адміністративним правопорушенням (проступком).
2. Адміністративна відповідальність переважно настає внаслідок правопорушень у сфері загальнодержавних, а не приватноправових інтересів. Адміністративні правопорушення, перш за все, посягають на публічно-правові інтереси держави. Підставою для застосування санкцій за адміністративні проступки є нанесення шкоди у сфері державної безпеки. Основною метою заходів адміністративної відповідальності є захист загальнодержавних інтересів.
3. Адміністративна відповідальність є засобом охорони встановленого державою правопорядку, вона нормативно визначена і полягає у застосуванні санкцій правових норм.
4. Відповідальність в адміністративному праві завжди настає внаслідок протиправної дії (бездіяльності) юридичної або фізичної особи, є наслідком винного антигромадського діяння. У цих правовідносинах завжди беруть участь суб’єкти публічно-правової сфери – органи виконавчої влади і наділені її повноваженнями посадові особи. Всі види правової відповідальності накладаються органами (посадовими особами) держави.
5. Відповідальність супроводжується державним і громадським осудом правопорушника та вчиненого ним діяння.
6. Адміністративна відповідальність пов’язана з примусом, із негативними для правопорушника наслідками (морального або матеріального характеру), яких він може зазнати. Вона реалізується у відповідних процесуальних формах.61. сімейне право-це галузь права норми якого регулюють сімейно-шлюбні відносини.62. сімя – це заснований на шлюбі або кровній спорідненості союз осіб,що ведуть спільне госп. –во і мають взаємні права і обов’язки .

Шлюб- це сімейний союз жінки та чоловіка ,зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану.

 

63.принципи: 1. Одношлюбність. 2. Свобода і добровільність при укладанні шлюбу.

3. свобода розірвання шлюбу. 4. Повна рівність чоловіка ті жінки . 5. Моральність ті матеріальна підтримка членів сімї .

64 Порядок укладання шлюбу.
-подується заява особиста або через представника.
-особи,що подали заяву вважаються заручиними.
-реєстрація шлюбу відбувається через місяць вокремих випадках раніше(вагітність,)
-місцем реєстрації є органи РАГСУ або інше місце.
-при реєстрації особисто повинні бути присутні наречений і наречена.
-особи можуть укладати шлюбний договір , який регулює майнові відносини між подружжям і визначають їх майнові права та обов"язки.

 

65.порядок припинення шлюбу.
-автоматично(смерть одного або визнання його померлим)
-визнання шлюбу не дійсним: а) через органи рагсу:особа перебуває в іншому шлюбі.
б)через суд:не було було згоди сторін,особа приховала хворобу, фіктивний шлюб.
-шляхом розлучення:а)через органи рагсу:нема малолітніх дітей,майнових спарів,особа засуджена на строк не менше 3х років.
б) через суд:наявність малолітніх дітей,майнові питання, нема згоди однієї з сторін. 

66.Порядок укладання шлюбного договору
- Шлюбний договір між особами, які одружуються, укладається за їхнім бажанням до реєстрації шлюбу і набирає чинності з моменту його реєстрації.
- У шлюбному договорі передбачаються майнові права й обов'язки подружжя, зокрема, питання, пов'язані з правом власності на рухоме та нерухоме майно як придбане до шлюбу, так і під час шлюбу, на майно, одержане в дар чи успадковане одним з подружжя, а також питання, пов'язані з утриманням подружжя тощо. У шлюбному контракті можуть вирішуватися питання про погашення боргів за рахунок спільного чи роздільного майна. Можуть також передбачатися немайнові моральні чи особисті зобов'язання.
- Умови шлюбного договору не можуть погіршувати становище подружжя порівняно із законодавством України.
- Для укладення шлюбного договору встановлюється обов'язкова нотаріальна форма.
- Шлюбний договір не може включати положення про зміну його умов.
- Шлюбний договір визнається судом недійсним у разі недодержання умов цього порядку або укладення контракту після реєстрації шлюбу, а також у разі погіршення становища будь-кого з подружжя порівняно з законодавством України.

- Кожна сторона у шлюбному договорі має право на судовий захист у разі недодержання іншою стороною умов шлюбного контракту.

70. Усиновлення-прийняття дитини на правах рідної.

Опіка-встановлюється над дитиною до 14р.

Піклування-встановлюється над дитиною від 14 до 18 р.

Патронат-виховання дитини за плату

71.

Фінанси — сукупність економічних відносин, пов'язаних з системою утворення та використання фондів грошових ресурсів для задоволення потреб розширеного відтворення.

Фінансова діяльність держави-це виконання державою функцій, щодо формування, розподілу та використання грошових фондів.

Принципи фінансової діяльності держави:

1.законність

2.гласність

3.плаковість

4.системність

72.

Фінансове право- це галузь права, норми якого регулюють відносини в області фінансової діяльності.

Фінансова політика-система державних заходів, яка спрямована на створення і використання фінансових ресурсів.

73. Розкрити принципи та поняття бюджету та бюджетноi системи.

Бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів.

 

Функції бюджету:

 1. Розподіл ВВП та національного доходу.
 2. Регулювання та стимулювання економіки.
 3. Забезпечення виконання соціальної політики.
 4. Контроль за використанням грошових фондів.

Бюджет складається:

- доводи

- видатки

Принципи ґрунтування бюджетної системи:

- єдності

- збалансованості

- самостійності

- повноти

- обґрунтованості

- ефективності

- публічності та прозорості

- відповідальності

Бюджети різних рівней складають – бюджетну систему.

Діяльність, яка пов’язана із складанням, розгляданням, затвердженням бюджетів його використанням і контролем за виконанням називають бюджетним процесом.

 

74. Система оподаткування в Україні – це сукупність всіх податків, що сплачуються до бюджетів у встановленому законом порядку.

Податки – це обов’язкові нормовані платежі у державу або місцевий бюджет, які вносять фізичні та юридичні особи.

Функції податків:

 1. Фіскальна
 2. Розподільча
 3. Регулююча
 4. Контрольна

Принципи оподаткування:

- обов’язковість

- соціальна справедливість

- економічна доцільність

- поєднання інтересів громадян, підприємств і держав.

Види податків:

1. За суб’єктами:

- юридичні

- фізичні особи

- змішані

2. За формою обкладання:

- прямі

- не прямі

3. Залежно від органу, який їх встановлює:

- місцеві

- загально державні

 

75. Розкрити поняття та прйнципи (страхування), види страхування.

Страхування – це вид цивільно правових відносин, щодо захисту майнових та особисто немайнових інтересів фізичних та юридичних осіб у разі настання певних подій.

В страхуванні є дві сторони:

1. Страховики – це фінансові установи, які отримали ліцензію на здійснення страхової діяльності.

2. Страхувальники – це юридичні та фізичні особи, які уклали договір страхування.

Договір страхування – це письмова угода, згідно з якої страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку сплатити певну суму, а страхувальник повинен своєчасно вносити певні внески.

Види страхування:

- добровільне

- обов’язкове

 

76.-Розкрити сутність соціального захисту та соціального забезпечення.

 

Соціальний захист-це сукупність правових норм,які регулюють суспільні відносини ,що виникають при реалізації ,охороні і захисту соціальних прав і свобод громадян.

Соціальний захист полягає у гарантіях збоку держави,права людини на працю,допомогу на випадок безробіття,втрата працездатності,у старості ,державну допомогу сім’ям з дітьми ,та окремим категоріям громадян.

Право соц. захисту регламентується:

1.Конституцією,2.Законами України:«Про держ. соціальні стандарти та держ. соціальнітії» «Про держ. допомогу сім’ям з дітьми», «Про сприяння соц.. становленню та розвитку молоді».

Соціальне забезпечення-це конкретна система державних заходів,щодо допомоги громадянам що ім. необхідна.

Соціальне забезпечення здійснюється певною системою відповідних органів:

- Міністерство праці та соц. політики.

- Територіальні управління праці,та соц. захисту.

- Фонди соц. забезпечення(пенсійний фонд,фонд соц. захисту інвалідів,чорнобильський фонд).

Види соц. забезпечення:

!.Пенсії.

2Допомоги-надаєтьсґ особам,що знаходяться у складній життєвій ситуації у вигляді грошової чи натуральної допомоги.

3.Соц. пільги-надаються певній категорії населення.

4. Соц. обслуговування - здійснюється шляхом надання соц. послуг,а саме побутових,психолог.,юрид…

77.-Визначити сутність мед. Обслуговування як однієї із форм соц. забезпечення.

Однією з форм соц. забезпечення-є медичне обслуговування.

Охорона здоров’я-система держ. заходів,які націлені на виконання функцій охорони здоров’я населення.

Держава дає певні права громадянам України на охорону здоров’я,забезпечує захист цих прав.

Основу держ. політики охорони здоров’я формує - Верховна Рада,реалізує держ. політику -МОЗ,та інші органи виконання влади. Особисту відповід. Несе президент України.

 

78.Охарактеризувати права і обов’язки мед. працівників.

 

Права мед. працівників:

1.Займатися мед. діяльністю відповідно до спеціальності і кваліфікації.

2.Мати належні умови проф.діяльності.

3.Один раз на 5р. підвищувати кваліфікацію.

4.Вільно обирати,форми і методи мед. діяльності(в рамках закону).

5.Безкоштовно користуватися мед. інформацією.

6.Обов’язково мед. страхування.

7.Скорочений робочий день.

8.Пільгове пенсійне забезпечення.

Обов’язки мед. працівників:

1.Сприяти зміцненню здоров’ю населення.

2.Безкоштовно надати невідкладну мед. допомогу.

3.Поширювати мед. знання серед населення.

4.Дотримуватися вимог проф. етики та деонтології.

5.Постйно підвищувати рівень професійності.

6.Надавати консультативну допомогу своїм колегам

 

79.Господарське право-це галузь права,норми якого регулюють господ.діяльність,чка повьязана з виготовленням реалізації продукції,наданням послуг.
Господарська діяльність- це діяльність субэктів господарювання,яка спрямована на виготовлення продукції її реалізацію надання послуг,які мають цінову вартість.

 

80 Види господарських відносин :

1) підприємницька – коли є мета отримати прибуток

2) не підприємницька – нема мети отримати прибуток

Економічна стратегія –це план на перспективу

Економічна тактика –це сукупність найближчих завдань суб’єктів господарювання

 

81.Підприємництво( підприємницька діяльність) — самостійна, ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку. Підприємці — це люди, які займаються підприємництвом.

82 Охарактеризувати принципи підприємницької діяльності та передумов існування.

Умови виникнення підприємства:

1.Економічні-існування різних форм власності.

2.Політичні-сприятливий політ клімат.

3.Юридичні-наявність юридичної бази.

4.Психологічні-сприятливий клімат для підприємництва.

Принципи підприємницької діяльності:

1.Вільний вибір діяльності.

2.Залучення на добровільних засадах майна та коштів фізичних та юридичних осіб.

3.Самостійне формування програми діяльності.

4.Вільний найм працівників.

5.Використання всіх ресурсів,що не заборонені законом.

6.Вільне розпорядження прибутком.

 

83 Принципи господарювання полягають у виготовленні продукції, її реалізацію, надання послуг, які мають цінову вартість, кожний суб’єкт господарювання розробляе економ стратегію та економ тактику.

 

84 Охактеризувати види пiдприсмницької дiяльностi.

1. Виробнича.

Охоплює фазу виробництва і діяльність вважаеться доцільною, якщо річний прибуток 15-20 %.

2. Комерційна.

Повязана з перепродажем товару. Доцільна якщо прибуток 20-30 %.

3. Фінансова.

Купівля, продаж грошей, валют, цінних паперів. Доцільна, якщо прибуток 5-15 %.

4. Посередницька.

Надання інформаційних або онсультатівних послуг.

 

88. Визначити екологічгі права і обов’язки

 

Кожен громадянин має право на:

а) безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне

середовище;

б) участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів

нормативно-правових актів;

в) участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони

навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного

використання природних ресурсів;

г) здійснення загального і спеціального використання

природних ресурсів;

д) об'єднання в громадські природоохоронні формування;

е) вільний доступ до інформації про стан навколишнього

природного середовища;

є) участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях з

питань впливу запланованої діяльності на навколишнє природне

середовище;

ж) одержання екологічної освіти;

з) подання до суду позовів до державних органів, підприємств,

установ, організацій і громадян про відшкодування шкоди,

заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на

навколишнє природне середовище;

и) оскарження у судовому порядку рішень, дій або

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, їх посадових осіб щодо порушення екологічних прав

громадян у порядку, передбаченому законом.

 

Обов'язки громадян у галузі охорони

навколишнього природного середовища

 

Громадяни України зобов'язані:

а) берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її

багатства відповідно до вимог законодавства про охорону

навколишнього природного середовища;

б) здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної

безпеки;

в) не порушувати екологічні права і законні інтереси інших

суб'єктів;

г) вносити штрафи за екологічні правопорушення;

д) компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим

негативним впливом на навколишнє природне середовище.

 

89. Відповідальність за порушення законодавства


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.046 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты