Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст і побудова інструкцій




2.1. Кожній інструкції присвоюється назва і порядковий номер. Порядкові номери присвоюються службами охорони праці. У назві інструкції стисло вказується, для якої професії або виду робіт

вона призначена, наприклад: «Інструкція з охорони праці для електроз­варника».

2.2. Включенню до інструкцій підлягають загальні положення щодо охорони праці та організаційні і технічні вимоги безпеки, що визначають­ся на основі:

– чинного законодавства України про працю та охорону праці, стан­дартів, правил, норм та інших нормативних і організаційно-методичних документів про охорону праці;

– аналізу документів з охорони праці стосовно відповідного вироб­ництва, професії (виду робіт);

– характеристики робіт, що підлягають виконанню працівником кон­кретної професії відповідно до її кваліфікаційної характеристики;

– вимог безпеки до технологічного процесу, виробничого обладнан­ня, інструментів і пристроїв, що застосовуються при виконанні відповід­них робіт, а також вимог безпеки, що містяться в експлуатаційній та ре­монтній документації і в технологічному регламенті;

– виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, харак­терних для даної професії (виду робіт) як при нормальному протіканні процесу, так і при відхиленнях від оптимального режиму, визначення за­ходів та засобів захисту від них, вивчення конструктивних та експлуа­таційних особливостей і ефективності використання цих засобів;

– аналізу обставин та причин найбільш імовірних аварійних ситу­ацій, нещасних випадків та професійних захворювань, характерних для даної професії (виду робіт);

– вивчення передового досвіду безпечної організації праці та вико­нання відповідних робіт, визначення найбезпечніших методів та при­йомів їх виконання.

2.3. Вимоги інструкцій викладаються відповідно до послідовності технологічного процесу і з урахуванням умов, у яких виконується даний вид робіт.

2.4. Інструкції повинні містити такі розділи: – «Загальні положення»;

– «Вимоги безпеки перед початком роботи»; – «Вимоги безпеки під час виконання роботи»; – «Вимоги безпеки після закінчення роботи»; – «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях».

2.5. Розділ «Загальні положення» повинен містити: – відомості про сферу застосування інструкції;

– загальні відомості про об’єкт розробки: визначення робочого місця працівника даної професії (виду робіт) в залежності від тривалості його перебування на ньому протягом робочої зміни (постійне чи непостійне); коротка характеристика технологічного процесу та обладнання, що засто­совується на цьому робочому місці, виробничій дільниці, в цеху;

– умови і порядок допуску працівників до самостійної роботи за про­фесією або до виконання відповідного виду робіт (вимоги щодо віку, ста­жу роботи, статі, стану здоров’я, проходження медоглядів, професійної освіти та спеціального навчання з питань охорони праці, інструктажів, пе­ревірки знань тощо);

– вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку, що стосують­ся питань охорони праці для даного виду робіт або професії, а також відо­мості про специфічні особливості організації праці і технологічних про­цесів та про коло трудових обов’язків працівників даної професії (що ви­конують даний вид робіт);

– характеристику основних небезпечних та шкідливих виробничих факторів для даної професії (виду робіт), особливості їх впливу на пра­цівника;

– перелік видів спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуаль­ного захисту, що належать до видачі працівникам даної професії (виду робіт) згідно з чинними нормами, із зазначенням стандартів або технічних умов на них;

– вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен дотримуватись працівник під час виконання роботи.

2.6. Розділ «Вимоги безпеки перед початком роботи» повинен містити:

– порядок приймання зміни у випадку безперервної роботи, в тому числі при порушенні режиму роботи виробничого обладнання або техно­логічного процесу;

– порядок підготовки робочого місця, засобів індивідуального захисту;

– порядок перевірки справності обладнання, інструменту, захисних пристроїв небезпечних зон машин і механізмів, пускових, запобіжних, гальмових і очисних пристроїв, систем блокування та сигналізації, венти­ляції та освітлення, знаків безпеки, первинних засобів пожежогасіння, ви­явлення видимих пошкоджень захисного заземлення (занулення) тощо;

– порядок перевірки наявності та стану вихідних матеріалів (сирови­ни, заготовок, напівфабрикатів);

– порядок повідомлення роботодавця про виявлені несправності об­ладнання, пристроїв, пристосувань, інструменту, засобів захисту тощо.

2.7. Розділ «Вимоги безпеки під час роботи» повинен містити:

– відомості щодо безпечної організації праці, про прийоми та методи безпечного виконання робіт, правила використання технологічного об­ладнання, пристроїв та інструментів, а також застереження про можливі небезпечні, неправильні методи та прийоми праці, які заборонено засто­совувати;

– правила безпечного поводження з вихідними матеріалами (сирови­ною, заготовками, напівфабрикатами), з готовою продукцією, допоміжни­ми матеріалами та відходами виробництва, що являють небезпеку для працівників;

– правила безпечної експлуатації внутрішньоцехових транспортних та вантажопідіймальних засобів і механізмів, тари; вимоги безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах та транспортуванні вантажу;

– вказівки щодо порядку утримання робочого місця в безпечному стані;

– можливі види небезпечних відхилень від нормального режиму ро­боти обладнання та технологічного регламенту і способи їх усунення;

– вимоги щодо використання засобів індивідуального та колективно­го захисту від шкідливих і небезпечних виробничих факторів;

– умови, за яких робота повинна бути припинена (технічні, метеоро­логічні, санітарно-гігієнічні тощо);

– вимоги щодо забезпечення пожежо- та вибухобезпеки;

– порядок повідомлення роботодавця про нещасні випадки чи рап­тові захворювання, факти порушення технологічного процесу, виявлені несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інструменту, засобів захисту та про інші небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що загро­жують життю і здоров’ю працівників.

2.8. Розділ «Вимоги безпеки після закінчення роботи» повинен містити:

– порядок безпечного вимикання, зупинення, розбирання, очищення і змащення обладнання, пристроїв, машин, механізмів та апаратури, а при безперервному процесі – порядок передачі їх черговій зміні;

– порядок здавання робочого місця;

– порядок прибирання відходів виробництва;

– вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен дотримуватись працівник після закінчення роботи;

– порядок повідомлення роботодавця про всі недоліки, що виявились у процесі роботи.

2.9. Розділ «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях» повинен містити: – відомості про ознаки можливих аварійних ситуацій, характерні

причини аварій (вибухів, пожеж тощо);

– відомості про засоби та дії, спрямовані на запобігання можливим аваріям;

– порядок дій, особисті обов’язки та правила поведінки працівника при виникненні аварії згідно з планом її ліквідації, в тому числі у випад­ку її виникнення під час передачі-приймання зміни при безперервній ро­боті;

– порядок повідомлення роботодавця про аварії та ситуації, що мо­жуть до них призвести;

– відомості про порядок застосування засобів протиаварійного захи­сту та сигналізації;

– порядок дій щодо надання першої медичної допомоги потерпілим під час аварії.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 97; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты