Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДоходи та рівень життя населення
Читайте также:
  1. III. Доходи і видатки місцевих бюджетів.
  2. А) Австро-Угорщині з українського населення на добровільних засадах
  3. А) лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя
  4. Архітектура, чи зодчество (від грець. architekton -- будівельник), мистецтво створення споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей.
  5. БАЗОВИЙ РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ
  6. Базовий рівень підготовки.
  7. В якій світовій релігії основним принципом є відмова від жаги до життя та його насолод, звільнитися від яких можливо лише за допомогою «восьмеричного шляху спасіння»?
  8. В) створювалися окремі адміністративно-територіальні одиниці в місцях компактного проживання неукраїнського населення
  9. ВАЛЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
  10. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу. Форми і види соціального захисту населення

Важливим напрямом у моніторингу соціально-трудової сфери є також спостереження за доходами і рівнем цін на споживчі товари та послуги, що відображається на рівні життя населення, обґрунтування визначення рівня доходів населення, частки в них заробітної плати як головного джерела підвищення добробуту населення і стимулу до ефективної праці.

В Україні за останні роки спостерігається прискорене підвищення номінальної заробітної плати з випередженням темпів зростання споживчих цін. Отримані населенням доходи складають базу певного рівня життя, який оцінюється як забезпеченістю населення життєвими благами, так і ступенем задоволення потреб людей у певних благах. Періоди економічних потрясінь супро­воджуються посиленням диференціації доходу різних груп населення, що викликає гостру соціальну проблему бідності.

Бідність населення України характеризується такими особливостями: низький рівень життя населення в цілому; психологічне неприйняття економічної нерівності; висока частка людей, котрі вважають себе бідними; поширеність бідності серед працюючого населення. Явище бідності зайнятого населення в Україні є наслідком порушень у системі оплати праці та формуванні ринку робочої сили. Збідніння широких верств населення виникло одночасно з появою багатих прошарків, заможність яких пов'язана з тіньовими джерелами доходу. Для сучасної України бідність стала фактором поляризації суспільства, його поділу на дуже заможних і дуже бідних при катастрофічному зменшенні середнього прошарку суспільства. За результатами досліджень співвідношення доходів багатих українців до найбідніших складає 30:1 (для прикладу, у країнах Європейського Союзу - 5,7:1).

Державна соціальна політика, орієнтована на підви­щення рівня життя всіх верств населення, повинна бути пов'язана з такими завданнями стабільного економічного розвитку, як: забезпечення реального зростання виробництва, поліпшення ситуації на національному ринку праці, регулювання інфляційних процесів, ефективне використання бюджетних коштів і засобів спеціальних позабюджетних фондів, впровадження системи раціональних соціальних трансфертів, легалізація тіньової економіки й незареєстрованих доходів, стимулювання розвитку малого та серед­нього бізнесу, скорочення майнової нерівності шляхом проведення гнучкої податкової політики.Отже, моніторинг доходів та рівня життя населення повинен включати систематичне вивчення рівня життя, його дина­міки і диференціації за основними соціально-професійними і соціально-демографічними групами населення та за окре­мими регіонами України. Основні висновки і пропозиції цього напряму здійснення моніторингу повинні сприяти більш об'єктивному сприйняттю органами влади реальних результатів внут­рішньої соціально-економічної політики.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 48; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты