Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВисновки по розділу 3.
Читайте также:
  1. Антитерористичні дії та порядок роботи командира підрозділу, частини при організації виконання завдань щодо боротьби з незаконно створеними збройними формуваннями
  2. Визначення обсягу виробництва продукції борошномельного підрозділу
  3. ВИСНОВКИ
  4. ВИСНОВКИ
  5. Висновки
  6. ВИСНОВКИ
  7. Висновки
  8. ВИСНОВКИ
  9. Висновки
  10. ВИСНОВКИ

 

 

Отже, в кінці розділу можна зробити висновки, що освоєння виробництва нових модернізованих виробів у багатьох випадках зумовлює зміну структури потужностей, а іноді вимагає докорінної їх перебудови. Важлива роль тут відводиться новій технології. Так, застосування при виготовленні різних їхніх розмірів і форм складових готових виробів зумовлює суттєві зміни в якісному і кількісному складі устаткування, насамперед в обробних виробництвах, що в підсумку стимулює необхідність перебудови структури їх систем машин.

Застосування системи показників для проведення аналітичної оцінки використання виробничих потужностей діючих підприємств дає змогу отримати інформацію, на основі якої можна провести комплексний аналіз використання виробничої потужності підприємства і його підрозділів, встановити черговість проведення заходів щодо поліпшення використання виробничої потужності та розробити ефективні шляхи реалізації резервів виробничої потужності.

Ефективне використання виробничих потужностей діючих підприємств може бути досягнуто шляхом використання наявних резервів, пов'язаних з регулюванням пропорцій величини їх пропускної спроможності. Використання цих резервів дає змогу домогтися значного збільшення випуску продукції діючими підприємствами при значній економії матеріальних і фінансових ресурсів


РОЗДІЛ 4.

РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

Вихідні дані

Варіант №15

Показник Одиниці виміру Значення
1. Річний обсяг виробництва в базовому році тис. тон
2. Ціна одиниці продукції з ПДВ грн. / тону 60,0
3. Трудомісткість виробів люд.-год. / тону 0,91
4. Середній розряд робіт - 3,0
5. Вартість основних матеріалів без ПДВ грн. / тону 4,4
6. Вартість покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів без ПДВ грн. / тону 5,6
7. Вартість палива та енергії на технологічні цілі без ПДВ грн. / тону 4,8
Структура виробничо-технологічної бази підприємства
Показник Первісна вартість, тис. грн. % зносу на початок звітного періоду
8. Будівлі
9. Споруди
10. Передавальні пристрої
11. Машини та обладнання
12. Автомобільний транспорт промисловості
13. Електронно-обчислювальні машини та їх програмне забезпечення
Рух основних засобів
Показник Місяць вводу (виводу) Кількість одиниць
14. Введено об’єктів основних засобів    
· верстатів
· конвеєрів
· ЕОМ
 
15. Виведено об’єктів основних засобів    
· верстатів
· конвеєрів
· ЕОМ
16. Реалізовано зайвих транспортних засобів    
· класу «А»
· класу «Б»
Показник Одиниці виміру Значення
17. Вартість одиниці введеного (виведеного) об’єкту основних засобів    
· верстатів грн.
· конвеєрів грн.
· ЕОМ грн
18. Витрати на доставку одиниці обладнання грн.
19. Витрати на монтаж та установку одиниці обладнання грн.
20. Виручка від реалізації одиниці транспортних засобів класу «А» грн.
21. Виручка від реалізації одиниці транспортних засобів класу «Б» грн.
22. В червні розпочата реконструкція складу балансовою вартістю грн.
23. В листопаді закінчено ремонт автостоянки балансовою вартістю грн.
24. Вартість виконаних ремонтних робіт на автостоянці грн.
25. На протязі року виконано всіх видів ремонту технологічного обладнання грн.
Показник Матеріали Напівфа-брикати
26. Інтервал поставки, днів
27. Складська підготовка, днів
28. Час на відвантаження при зриві поставки, днів
29. Час на транспортування, днів
 
Показник Одиниці виміру Значення
30. Питома вага норм оборотних коштів на формування матеріалів та напівфабрикатів в загальному нормативі виробничих запасів %
31. Тривалість виробничого циклу днів
32. Час на комплектування і підготовку готової продукції до відвантаження днів
33. Зростання обсягів виробництва в звітному періоді у порівнянні з базовим %
34. Скорочення тривалості одного обороту %
35. Втрати робочого часу у зв’язку з планово-поперджувальними ремонтами %
36. Чисельність промислово-виробничого персоналу в базовому періоді осіб
37. Відносне вивільнення працюючих в звітному періоді осіб
38. Зростання виробітку в звітному періоді у порівнянні з базовим %
39. Розмір додаткової заробітної плати %
40. Коефіцієнт заробітної плати на обслуговування і управління виробництвом - 1,6
41. Інші виробничі витрати %
42. Позавиробничі витрати %
43. Розмір річних амортизаційних відрахувань у % до середньорічної вартості основних засобів % 11,4

 

4.1. Основні засоби.

1. Первісна вартість:

3 група:

- Будівлі 201419 тис. грн.

- Споруди 127196 тис. грн.

- Передавальні пристрої 32451 тис. грн.

, (4.1)

де – первісна вартість 3-ої групи основних засобів,

– первісна вартість будівель,

– первісна вартість споруд,

– первісна вартість передавальних пристроїв.

= 201419 + 127196 + 32451 = 361066 тис. грн.

4 група:

- Машини та обладнання 95114 тис. грн.

Електронно-обчислювальні машини та їх програмне забезпечення 930 тис. грн.

= 95114 + 930 = 96044 тис. грн.

5 група:

- Автомобільний транспорт промисловості 102388 тис. грн.

= 361066 + 102388 + 96044 = 559498 тис. грн.

2. Сума зносу на початок звітного року:

, (4.2)

де – відсоток зносу основних засобів на початок звітного періоду.

= 201419 * 0,70 = 140993,30 тис. грн.

= 127196 * 0,62 = 78861,52 тис. грн.

= 32451 * 0,79 = 25636,29 тис. грн.

= 140993,30 + 78861,52 + 25636,29 = 245491,11 тис. грн.

= 95114 * 0,58 = 55166,12 тис. грн.

= 930 * 0,62 = 576,60 тис. грн.

= 55166,12 + 576,60 = 55742,72 тис. грн.

= 102388 * 0,61 = 62456,68 тис. грн.

= 245491,11 + 62456,68 + 55742,72 = 363690,51 тис. грн.

3. Балансова вартість основних засобів на початок звітного року:

, (4.3)

= 201419 - 140993,30 = 60425,70 тис. грн.

= 127196 - 78861,52 = 48334,48 тис. грн.

= 32451 – 25636,29 = 6814,71 тис. грн.

= 361066 - 245491,11 = 115574,89 тис. грн.

= 95114 - 55166,12 = 39947,88 тис. грн.

= 930 – 576,60 = 353,40 тис. грн.

= 39947,88 + 353,40 = 40301,28 тис. грн.

= 102388 - 62456,68 = 39931,32 тис. грн.

= 559498 - 363690,51 = 195807,49 тис. грн.


Таблиця 4.1

Розрахунок балансової вартості основних засобів за групами

  Первісна вартість ОЗ, тис. грн. Сума зносу, тис. грн. Балансова вартість ОЗ на початок року, тис. грн.
3 група 140993,30 60425,70
78861,52 48334,48
25636,29 6814,71
Разом 245491,11 115574,89
5 група 62456,68 39931,32
Разом 62456,68 39931,32
4 група 55166,12 39947,88
576,60 353,40
Разом 55742,72 40301,28
Всього 363690,51 195807,49

Балансова вартість основних засобів на початок звітного року всього по підприємству склала 195807,49 тис. грн.: по 3-й групі основних засобів – 115574,89 тис. грн., по 5-й групі основних засобів – 39931,32 тис. грн., по 4-й групі основних засобів – 40301,28 тис. грн.

4. Показники, що характеризують основні засоби.

Визначимо середньорічну вартість основних засобів за формулою:

Всер = Вп.р + ((∑Ввв * n) / 12) – ((∑Ввив * m) / 12), (4.4)

де Вп.р – вартість основних засобів на початок року;

∑Ввв – вартість основних засобів, введених на протязі року;

n – кількість повних місяців роботи;

∑Ввив – вартість основних засобів, виведених на протязі року;

m - кількість повних місяців нероботи.

Всер =195807,49 + ((1 * 135,902 * 1 + 2 * 224,988 * 6 + 2 * 294,803 * 9 + 13 * 5,74 * 4) / 12) – ((1 * 132,687 * 6 + 3 * 224,988 * 7 + 1 * 294,803 * 8 + 14 * 5,74 * 2 + 2 * 298,869 * 7 + 3 * 166,171 * 9) / 12) = 195118,315 тис. грн.

Визначимо фондомісткість (Фм) за формулою:

Фм = ВОЗ. / Q, (4.5)

де ВОЗ. – середньорічна вартість основних засобів;

Q – річний обсяг виробництва продукції в натуральному або грошовому вираженні.

Визначимо обсяг виробництва продукції в звітному році в натуральному вираженні: Q = 7086 * 1,2 = 8503,2 тис. тон

Визначимо обсяг виробництва продукції в звітному році в грошовому вираженні: Q = 8503,2 * 60,0 = 510192 тис. грн.

Фм = 195118,315 / 8503,2 = 22,9 грн. / тон

Фм = 195118,315 / 510192 = 0,38 грн. / грн.

Забезпеченість підприємства основними виробничими засобами визначається рівнем фондоозброєності праці. Останню розраховують як відношення вартості основних виробничих засобів до чисельності працівників підприємства.

Збільшення рівня фондоозброєності є позитивним фактором.

Визначимо фондоозброєність за формулою:

Фозб. = ВОЗ. / Чпр.сер., (4.6)

де Фозб. – фондоозброєність праці, тис. грн./осіб;

ВОЗ - середньорічна вартість основних засобів,тис. грн;

Чпр.сер. - середньооблікова чисельність працівників, осіб.

Визначимо чисельність працюючих в звітному році:

Чз.в. = Чбаз. * (Іq / Іпп) – Чвив, (4.7)

де Чбаз. – чисельність працюючих в базовому періоді;

Іqпп) – індекси зміни обсягів виробництва (виробітку) в звітному році;

Чвив – відносне вивільнення працюючих в звітному періоді.

Чз.в. = 5411 * 1,2 / 1,04 – 80 = 6164 осіб

Фозб. = 195118,315 / 6164 = 31,6545 тис. грн. / особу

Показник зносу (спрацювання) основних засобів може визначатись також у відсотках на початок і на кінець звітного періоду і дає змогу оцінити стан основних засобів.

Кспр п.р. = (∑Зн / ПВ) * 100%, (4.8)

де Кспр п.р. – коефіцієнт спрацювання на початок року;

∑Зн – сума зносу на початок звітного року;

ПВ – первісна вартість.

Кспр п.р. = (363690,51 / 559498) * 100% = 65 %

Кспр к.р. = ((∑Зн + ∑АВ) / ПВ) * 100%, (4.9)

де Кспр к.р. – коефіцієнт спрацювання на кінець року;

∑Зн – сума зносу на початок звітного року;

∑АВ – сума амортизаційних відрахувань протягом звітного року;

ПВ – первісна вартість.

Кспр к.р. = ((363690,51 + 22322,0539) / 559498) * 100% = 68,99%

Коефіцієнт придатності основних засобів розраховується за формулами:

Кпр = 1 - Кз або Кпр = 100% - Кз, (4.10)

де Кпр - коефіцієнт придатності основних засобів;

Кз - коефіцієнт зносу основних засобів.

Коефіцієнт придатності показує, яка частина основних засобів придатна для експлуатації в процесі господарської діяльності.

Коефіцієнт придатності на початок року:

Кпр. п.р. = 100 – 65 = 35 %

Коефіцієнт придатності на кінець року:

Кпр. к.р. = 100 – 68,99 = 31,01%

Коефіцієнт оновлення основних засобів характеризує інтенсивність уведення в дію нових основних засобів. Він показує частку введених основних засобів за визначений період у загальній вартості основних засобів на кінець звітного періоду.

Коефіцієнт оновлення (Кон) розраховується за формулою:

Кон = (∑Ввв / Вк.р.) * 100%, (4.11)

де ∑Ввввартість введених протягом року основних засобів;

Вк.р.вартість основних засобів на кінець року.

∑Ввв = 1 *135,902 + 2 *224,988 + 2 *294,803 +13 * 5,74 = 1250,104 тис. грн.

Вк.р. = Вп.р. + ∑Ввв - ∑Ввив, (4.12)

де ∑Ввиввартість виведених протягом року основних засобів.

∑Ввив = 1 * 132,687 + 3 * 224,988 + 1 * 294,803 +14 * 5,74 + 2 * 298,869 + 3 * 166,171 = 2279,065 тис. грн.

Вк.р. = 195807,49 + 1250,104 – 2279,065 = 194778,529 тис. грн.

Кон = (1250,104 / 194778,529) * 100% = 0,64%

Коефіцієнт вибуття показує інтенсивність вибуття основних засобів, тобто ступінь вибуття тих основних засобів, які або морально застаріли, або зношені й непридатні для подальшого використання.

Коефіцієнт вибуття (Квиб) розраховується за формулою:

Квиб = (∑Ввив / Вп.р.) * 100%, (4.13)

Квиб = (2279,065 / 195807,49) * 100% = 1,16%

Коефіцієнт оновлення на 0,52% менший за коефіцієнт вибуття, що свідчить про зменшення парку обладнання.

Позитивною в діяльності підприємства є ситуація, коли вартість введених у дію основних засобів перевищує вартість вибулих основних засобів. Для цього розраховується коефіцієнт приросту основних засобів.

Коефіцієнт приросту (Кприр) розраховується за формулою:

Кприр = ((∑Ввв - ∑Ввив) * 100%) / Вк.р., (4.14)

Кприр = ((1250,104 – 2279,065) * 100%) / 194778,529 = -0,53%

Найбільш загальним показником, який характеризує ефективність використання основних засобів, є фондовіддача.

Фондовіддача (Фвід) розраховується за формулою:

Фвід = Q / ВОЗ., (4.15)

де Q - вартість виробленої продукції за звітний період;

ВОЗ. – середньорічна вартість основних засобів звітного періоду.

Фвід = 510192/ 195118,315 = 2,62 грн. / грн.

Відносним показником ефективності використання основних засобів є рентабельність (РОЗ). Цей показник визначається за формулою:

РОЗ = (П / ВОЗ.) * 100%, (4.16)

де П - загальний прибуток за звітний період;

ВОЗ. – середньорічна вартість основних засобів звітного періоду.

РОЗ = (121595760 / 195118315) * 100% = 62,32%

Показники, які характеризують використання основних засобів наведені в таблиці 4.3.


Таблиця 4.3


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 22; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты