Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВИСНОВКИ. Найважливішим результатом організації інтенсивного використання виробничих потужностей є прискорення темпів приросту продукції без додаткових капітальних
Читайте также:
  1. Висновки
  2. Висновки
  3. ВИСНОВКИ
  4. ВИСНОВКИ
  5. Висновки
  6. ВИСНОВКИ
  7. ВИСНОВКИ
  8. ВИСНОВКИ
  9. ВИСНОВКИ
  10. ВИСНОВКИ

 

 

Найважливішим результатом організації інтенсивного використання виробничих потужностей є прискорення темпів приросту продукції без додаткових капітальних вкладень, темпів росту фондовіддачі.

Розвиток нашої економіки на сучасному етапі й у найближчій доступній для огляду перспективі обумовлює необхідність удосконалювання організації інтенсивного використання виробничих потужностей діючих підприємств.

Організація інтенсивного використання наявних виробничих потужностей є важливим чинником економічного росту, при якому не тільки підвищується ефективність застосовуваних потужних ресурсів, але й зростає її значення в приросту продукції, тобто коли головним джерелом збільшення випуску продукції стає економія цих ресурсів.

Організація інтенсивного використання виробничих потужностей повинна здійснюватися з урахуванням дії сукупності двох взаємозалежних видів факторів, що обумовлюють можливість більш напруженого функціонування потужних ресурсів у часі (підвищення їхнього завантаження) і оказуючи вплив на інтенсивний приріст потужностей (зниження машино ємкості).

Визначення рівня організації інтенсивного використання виробничих потужностей обумовлює необхідність обґрунтування критерію його оцінки. Таким критерієм може бути мінімум розриву між рівнями використання потужностей і встаткування, що становить систему машин підприємства. Отже, чим менше цей розрив, тим вище рівень організації використання виробничих потужностей.

Проблема організації інтенсивного використання виробничих потужностей діючих підприємств охоплює широке коло питань і обумовлює необхідність рішення двуєдиного завдання: по-перше, мобілізації резервів підвищення пропорційності потужностей шляхом удосконалювання побудови системи машин окремих підрозділів і підприємств у цілому; по друге, раціонального використання виробничих потужностей шляхом удосконалювання господарського механізму, системи матеріального стимулювання. Ці питання є стрижневими в проведеній радикальній економічній реформі на рівні підприємства. Госпрозрахункове стимулювання інтенсивного використання виробничих потужностей забезпечується шляхом нормативного розподілу прибутку або доходу. Це є діючим важелем мобілізації внутрішніх резервів збільшення випуску продукції й поліпшення всіх техніко-економічних показників діяльності підприємств.Узагальнюючими показниками використання виробничої потужності є: коефіцієнт використання потужності, коефіцієнт завантаження встаткування, коефіцієнт змінності встаткування, інтегральний показник використання виробничих потужностей, коефіцієнт пропорційності потужностей.

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Савицька А.П. Економічний аналіз. - К.: Простір, 2009.

2. Прохоров С.А. Економіка підприємства. - М.: Наука, 2006.

3. Бондаренко М.Л. Практичні рекомендації. Економічний аналіз. - Х.: ААА, 2003.

4. Домбровський П.В. Звітність підприємств. - Д.: Кредо, 2005.

5. Тамбавський К.К., Петренко Е.С. Економічний аналіз підприємства. - М.:

6. Инфра-М, 2006.

7. Сивкова А.И., Фрадкина Е.К. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. - Ростов н/Д: з «Фенікс», 2006.

8. Летукин С.Б. Економічний аналіз підприємства. - К.: Освіта, 2007.

9. Бойчик І. М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002.

10. Бойчук І.М., Харів П.С., Хопчан М.І, Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посібник. 2-гі вид., виправ. і доповн. - К.: “Каравела”, Львів: “Новий світ-2008”, 2008.11. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2004.

12. Зубовcький В.М. Економіка підприємства: опорний курс лекцій. - К.: В Епроп. ун-ту фінансів. систем менеджменту й бізнесу, 2005.

13. Курочкин А.С. Організація виробництва. Учебн. допомога. - К.: МАУП, 2008.

14. Зубкова В. І. Економічний аналіз: Навчальний посібник. Сімферополь, 2005 р.

15. Кожанова Є. Ф., Отенко І. П. Економічний аналіз.: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003 р, .

16. Мельник Л. Г., Карінцева А. І. Економіка підприємства. Конспект лекцій. Уч. посібник. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2002 р,.

17. Сівкова А. І., Фрадкіна Є. К. Практикум з аналізу фінансово-господарської діяльності для студентів економічних і торговельно-економічних коледжів та вузів. Тести, задачі, ділові ігри, ситуації. - Ростов н / Д: видавництво «Фенікс», 2001 р.

18. Скляренко В. К., Прудніков В. М. Економіка підприємства: Конспект лекцій. - М. ІНФРА_М, 2001 р.

19. Скоробогатова Т. М. Економічний аналіз. Навчальний посібник. Сімферополь, 2002 р.

20. Скоробогатова Т. М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. Сімферополь, 2001 р.

21. Економіка підприємства: Навч. посіб. для ВНЗ. – 4-те вид., стер. Рекомендовано МОН / Примак Т. О. – К., 2006.

22. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1 / Редкол.: ... С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр «Академія», 2000

23. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посіб. / За ред. Й. М. Петровича. - 3-тє вид., випр. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2002.24. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001.

25. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Дідківський М. І. – К., 2006

26. Раицкий К. А. Экономика предприятия: Учебник для вузов. – 2-е изд. – М.: Информационно – внедренческий центр «Маркетинг», 2000.


Додаток А

 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ

Чинники,що впливають на величину виробничої потужності Чинники,що впливають на використання виробничої потужності
1. Кількість машин (робочих місць) і їхній технічний рівень 1. Народногосподарська потреба в продукції
2. Розмір виробничих площ 2. Матеріально-технічне постачання підприємств
3. Рівень пропорційності в пропускній спроможності між групами машин 3. Забезпечення робітниками підприємства
4. Прогресивна технологія 4. Комплексне введення в дію нових потужностей
5. Механізація і автоматизація 5. Забезпечення енергетичними ресурсами
6. Якість матеріалів, досконалість конструкцій виробів, підвищення ступеня уніфікації і стандартизації 6. Структура парку обладнання
  7. Понаднормативні простої обладнання в ремонті
  8. Підвищення змінності роботи обладнання
  9. Організація обслуговування виробництва
  10. Ступінь вдосконалення планування виробництва і завантаження обладнання
  11. Організація праці і її стимулювання
  12. Організація кооперування використання потужностей

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты