Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ
Читайте также:
  1. Будь принциповим при використанні об'єктивних критеріїв
  2. Економічне зростання, його критерії та показники
  3. Індивідуальні завдання (обов’язкові та вибіркові) також оцінюються із використанням вищезазначених критеріїв.
  4. Критерії і показники розвитку економіки та їх інтернаціональний характер
  5. Критерії комплексного оцінювання знань, умінь і навичок студентів
  6. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ
  7. Критерії оцінювання
  8. Критерії технологічності в соціально-педагогічній діяльності.
  9. Методика оцінювання знань студентів

 

Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне завдання окремо, включаючи блоки тестових завдань) за такими критеріями:

10 балів— абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, навів приклади; правильно розв’язав задачу (ситуацію).

5 балів— абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав задовільні знання літературних джерел. Припустився несуттєвої помил­ки у розв’язанні задачі (ситуації).

0 балів— абітурієнт дав неправильну або неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів. Не розв’язав задачу (ситуацію).

Кожне

 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.

За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінювання переводиться в 4-балову.

 

Оцінка за баловою шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою
85—100 5 (відмінно)
65—80 4 (добре)
40—60 3 (задовільно)
0—35 2 (незадовільно)

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності

2. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 р. № 679-ХІV.

3. Закон України “Про банки і банківську діяльність”, 7 грудня 2000 року N 2121-III

4. Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія.К.: КНЕУ, 2002.- 276 с.

5. Банківські операції: Підручник //За ред. А.М. Мороза.-К.: КНЕУ, 2008. -608 с.

6. Гроші та кредит: Підручник // За заг. ред. М.І. Савлука. К.: КНЕУ, 2006. – 744 с.

7. Міжнародні розрахунки та валютні операції / За заг. ред. М.І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2002. - 392 с.8. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А.М, Мороза, М.Ф. Пуховкіної. - К.: КНЕУ. 2005. — 566с.

9. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках України: Підруч­ник. — К.: КНЕУ, 2001.

10. Інвестиційний аналіз: Підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / А.А. Пересада, Т.В. Майорова, С.В. Онікієнко та ін.; Кер. авт. кол. і наук. ред. А.А. Пересада. – К.: КНЕУ, 2008. – 544 с.

11. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Підручник. – К.: Центр учбової літератури. 2009. – 472 с. (26,55 др. арк.)

12. Пересада А. А., Майорова Т. В. Управління банківськими інвестиціями: Монографія. — К.: КНЕУ. 2005. — 271 с.

13. Пересада А. А., Майорова Т. В. Ляхова О. О. Проектне фінансування: Підручник. — К: КНЕУ. 2005. – 761 с.

14. Аналіз банківської діяльності: Підручник/ За ред. д.е.н., проф. А.М. Герасимовича, – Київ, КНЕУ, 2010.

 


 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 6; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты