Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Характеристика зарубіжних і вітчизняних методів навчання іноземної мови.
 

Назва (суттєві характеристики) Фактичні дані (час виникнен., місце найбільшого розповсюдж., основні представники Наукові основи (соціальні, лінгвістичні, психологічні) Методичні характеристики (мета навчання, зміст навчання, основні методичні прийоми, допоміжні засоби навчання) Критичний аналіз (позитивні риси, негативні риси, сфери застосування, обмеження у застосуванні)
Текстуально/лексико-перекладний метод (лексика − зміст навчання, переклад – провідний прийом) XVIII-XIX століття; всі країни Європи; Ж.Жакото (Франція), Д.Гамільтон (Англія), А.Шаванн (Швейцарія) Наслідування традицій англ. школи; асоціативна психологія (Дж. Берклі, Д. Юм); порівняльно-історичне мовознавство (В.Гумбольдт) Загальноосвітня підготовка учнів (загальний розумовий розвиток); Навчання лексики і перекладу текстів на рідну мову, читання, граматики, писемного мовлення; Зв’язні оригінальні тексти іноземною мовою; Заучування, повторення, переклад, аналіз Запропоновано ефективні прийоми роботи з текстом (лексичний аналіз); Відсутність орієнтації на оволодіння усним мовленням; Відрив форми від змісту; Використання для навчання перекладу; Окремі прийоми лексичного аналізу використовуються а СШ
Граматико-перекладний метод (граматика – зміст навчання, переклад – провідний прийом) XVIII-XIX століття; всі країни Європи; І.Мейдингер (Німеччина), Г.Оллендорф (Англія) Наслідування традицій англ. школи; асоціативна психологія (Дж. Берклі, Д. Юм); порівняльно-історичне мовознавство (В.Гумбольдт) Загальноосвітня підготовка учнів (розвиток логічного мислення); Навчання граматики і перекладу текстів на рідну мову, читання, лексики, писемного мовлення; Зв’язні оригінальні тексти іноземною мовою; Заучування, повторення, переклад, аналіз Запропоновано ефективні прийоми роботи з текстом (граматичний аналіз); Відсутність орієнтації на оволодіння усним мовленням; Відрив форми від змісту; Використання для навчання перекладу; Окремі прийоми граматичного аналізу використовуються в СШ
Прямий метод (встановлення прямих зв’язків слова і поняття (без використання рідної мови) кін. XIX-поч. XX століття; Країни Зх. Європи; В.Фієтор, П.Пассі, Г.Суїт, О.Єсперсен, Ш.Швейцер, Г.Вендт, Б.Еггерт Потреба в практичному володінні ІМ, експерементальна психологія (В.Вундт), порівняльна психологія (Е.Торндайк), гештальтпсихологія (М.Вертхеймер, К.Коффка), лінгвістична теорія младограматизму (А.Лескін, А.Фік, І.Шмідт, С.Бучче) Практичне володіння ІМ; Навчання усного мовлення, Зовнішньо-предметна зображальна наочність /дійова наочність/ «контекстуальна» наочність; Одномовні способи семантизації мовного матеріалу Навчання живої розмовної мови; Розроблено методику навчання усного мовлення, Створено систему фонетичних вправ; Розроблено прийоми безперкладної семантизації лексики; Безпідставність виключення рідної мови; Повне заперечення ролі граматики; використовується в окремих країнах для навчання усного мовлення; Окремі вправи, прийоми і засоби навчання використовуються в СШ
Усний метод Гарольда Пальмера (навчаня ІМ починається з навчання усного мовлення) 1920-1940 Японія та ін. Г.Пальмер (Англія) Необхідність навчання практичного володіння ІМ; Психологія поведінки (Е.Торндайк, Дж.Уотсон); Лінгвістичне вчення соціологічної школи (Ф.де Сосюр, А.Мейе) Практичне володіння ІМ, Навчання усного мовлення; Підстановчі таблиці для напівмеханічного тренування; Попереднє пасивне сприймання мови на слух; Заучування слів, словосполучень, речень Розроблено завершену систему навчання усного мовлення, Визначено принципи відбору мовного матеріалу; Обґрунтовано необхідність розрізнення репродуктивного і рецептивного володіння мовленням; Запропоновано комплекс посібників для навчання усного мовлення; Неправомірність ототожнення процесів оволодіння рідною та ІМ; Нерозробленість старшого етапу навчання, Переважання заучування та імітації; Використовується в окремих країнах для навчання усного мовлення; Окремі вправи і прийоми навчання використовуються в СШ
Метод навчання Майкла Уеста   Навчання іноземної мови починається з навчання читання: «вчись читати, читаючи» 1920-1930 роки; Бенгалія (Індія) та інші країни; М.Уест (Англія) Необхідність навчання у складних умовах практичного володіння ІМ; Психологічна теорія інтуїтивізму (А.Бергсон, З.Фрейд); Структурна (дескриптивна) лінгвістика (Р.Якобсон, Я.Блумфільд) Практичне володіння ІМ; Навчання читання про себе із загальним охопленням змісту; Градуйовані тексти для читання; Засвоєння мовного матеріалу шляхом його багаторазового повторення; Пошукове читання   Розроблено завершену систему навчання читання; Обґрунтовано необхідність різних підходів до відбору матеріалу для навчання усного мовлення і читання; Відібрано лексичний мінімум для читання; Запропоновано дозування нового матеріалу і його розподіл у тексті; Неправомірність ототожнення процесів оволодіння рідною та іноземною мовами; Помилкове ототожнення зрілого читання і читання із загальним розумінням змісту; Одноманітність вправ; Використовується в окремих країнах для навчання читання; Окремі вправи і прийоми навчання читання використовуються в СШ
Аудіолінгвальний метод «Аудіо» − навчання ІМ починається з навчання аудіювання «Лінгвальний» − навчання базується на ретельно відібраному мовному матеріалі 1940-1950 роки США Ч.Фріз, Р.Ладо (США) Необхідність прискореного навчання IM; Психологія поведінки (Е.Торндайк. Дж.Уотсон) Дескриптивна лінгвістика (Я.Блумфільд)   Практичне володіння мовленнєвою діяльністю; Навчання аудіювання -» говоріння -» читання -» письма; Ознайомлення з особливостями життя, побуту, культури народу-носія мови, яка вивчається; Підстановчі таблиці для свідомого тренування; Ілюстративна наочність для введення в ситуацію; Заучування структур шляхом імітації -» свідомого вибору нової структури -» інтенсивного тренування за структурами -» вільного вживання структури Розроблено завершену систему навчання ІМ; Запропоновано методику роботи зі структурами; Відібрано граматичний матеріал на основі зіставлення рідної та ІМ. Визначено необхідність ситуативного навчання мовлення; Обґрунтовано принцип протиставлень в організації вправ; Розрив між навчанням усного мовлення і читання; Недостатня увага до вивчення лексики; Перебільшення ролі механічного тренування; Використовується в окремих країнах; Окремі вправи, прийоми і засоби навчання використовуються в СШ
Аудіо-візуальний метод «Аудіо» − весь новий матеріал сприймається учнем протягом тривалого часу лише на слух «Візуальний» − зміст матеріалу розкривається за допомогою зорової невербальної наочності 50-1 роки XX от. Франція, Югославія, Англія, Канада, Туреччина, Польща П.Губериня (Югоелавія), П»Риван« Р.Мишва, Ж.Ґугенейм, А.Соважо (фракція)   Необхідність прискореного навчання ІМ Когнітивна психологія (Д. Брод бант, С.Стернборг) Структурна лінгвістика (Р.Якобсон, Л.Блумфільд)     Практичне володіння мовленнєвою діяльністю для повсякденного спілкування; Навчання усного мовлення -» письма -» читання; Ознайомлення з особливостями життя, побуту, культури народу носія мови, яка вивчається; Діафільми (діапозитиви, кінофільми тощо); Діалоги-теми; Заучування структур шляхом цілісного (глобального) сприймання -» імітації -» заучування -» утворення фраз за аналогією Розроблено завершену систему навчання ІМ; Запропоновано методику роботи з діалогами-темами; Відібрано мовленнєвий матеріал на основі аналізу живої розмовної мови; Укладено лексичний і граматичний мінімуми; Продемонстровано можливості використання технічних засобів навчання; Безпідставне ігнорування рідної мови у процесі навчання; Перебільшення ролі імітації та заучування напам'ять; Використовується в окремих країнах для навчання дорослих; Окремі вправи, прийоми і засоби навчання використовуються в СШ
Основні характеристики сугестивного методу Г.Лозанова Сугестологія наука, яке розкриває, на думку Г.Лозанова, резервні можливості людини   Друга половина XX ст. Болгарія; Г.Лозанов (Болгарія)   Необхідність прискореного навчання іноземних мов; Соціальна психологія (теорія установки) − У.Макдугал, В.Росс, Сутестологія (Г.Лозанов); Лінгвістика тексту (Ш.Балі, ЗХаріс, Л.В.Щерба)   Практичне володіння іншомовним спілкуванням; Навчання усного мовлення -» читання -» письма; Навчання соціокультурних знань і вмінь; Країнознавча наочність; «Інфантилізація» процесу навчання; Урахування особистих інтересів учнів та їх мотивів оволодіння ІМ; Опора на свідомий і підсвідомий плани навчання; Введення нового матеріалу у значних за обсягом полілогах; Переклад на рідну мову і коментар; Перше пред'явлення − друге пред'явлення − активізація (драматизація, ігри, пісні, вправи на запитання-відповіді тощо) Розроблено систему прискореного навчання ІМ; Запропоновано методику роботи з текстами-полілогами; Описано методику усунення психологічних бар'єрів; Визначено шляхи урахування особистісних характеристик учнів; Практична реалізація методу вимагає спеціальних умов навчання і підготовки вчителів; Головні положення сугестивного методу покладені в основу інтенсивних методів навчання
Комунікативний метод Формування в учнів комунікативної компетенції – здатності користуватися мовою в залежності від конкретної ситуації   З 1950 р. Англія, Німеччна, Росія та інші країни Г.Уідоусан, У.Литлвуд (Англія), Г.Піфо (Німеччина), Ю.І.Пассов (Росія)   Необхідність навчання комунікативної компетенції; Психологія діяльності (Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв); Психолінгвістична теорія мовленнєвої діяльності (М.І.Жінкін, О.О. Леонтьєв, І.О.Зимня, Ч.Осгуд, Т.Сибеок);Лінгвістика тексту (І.Я.Гальперин, О.І,Москальська, Ш.Балі) Практичне володіння іншомовним спілкуванням та іншомовною культурою; Навчання усного мовлення -» читання -» письма; Автентичні матеріали; Комунікативні опори; Мовленнєва спрямованість навчального процесу; індивідуалізація процесу навчання; Функціональність відбору іншомовного матеріалу; Ситуативність; Новизна предмета розмови, обставин тощо; Навчання комунікації у процесі самої комунікації Розроблено завершену систему формування комунікативної компетенції; Сформульовано принципи комунікативного методу; Створено систему вправ; Запропоновано види комунікативних опор; Підготовлено навчально-методичні комплекси; Вимагає висококваліфікованих учителів; Використовується у більшості країн світу, Все ширше застосовується в СШ  

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 173; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты