Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНорми права
Читайте также:
  1. III. Права
  2. V. Права и обязанности Единой комиссии, ее членов
  3. V. Права и обязанности персонала по оперативному управлению и обслуживанию устройств РЗА.
  4. V. Права и обязанности сотрудников службы авиационной безопасности и сотрудников органа внутренних дел на транспорте при проведении досмотров
  5. V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
  6. VII ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ
  7. VII. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
  8. А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне, как единобожники, выстаивать молитву и выплачивать закят. Это - правая вера»[368].
  9. Авторские права
  10. В этот период появляется новая систематизация отечественного права – Судебник 1550 г.

Поняття і ознаки норми права. Ознаки правової норми, що відрізняють її від інших різновидів соціальних норм. Загальний характер правових норм. Формальна визначеність норми права, загальнообов’язковість, системність, неоднократність дії, зв’язок з державою, неперсоніфікованість адресата. Представницько-зобов’язальний характер юридичних норм.

Логічна структура норми права. Проблема елементного складу структури норми права. Загальна характеристика гіпотези, диспозиції, санкції. Позитивне зобов'язання, дозвіл і заборони в змісті правових норм.

Види правових норм. Науково-практичне значення класифікації норм права.

Відмінність норм права від індивідуальних правових приписів. Відмінність правових норм від порад, закликів, звертань, рекомендацій, директив державних органів.

Норми права і статті нормативно-правового акта, їх співвідношення. Способи викладення правових норм в актах держави. Структура нормативно-правового акта. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні акти.

 

Нормативно-правові акти та їх систематизація

Правоутворення та правотворчість, поняття і співвідношення. Зміст, мета і суб’єкти правотворчості. Загальна характеристика процесу правотворчості. Цивілізаційні форми і процеси правотворчості в сучасних демократичних країнах. Види правотворчості, органи правотворчості. Правотворча ініціатива. Оптимізація правотворчої діяльності.

Поняття та види нормативних правових актів. Ієрархія нормативних правових актів в державі. Співвідношення нормативний правових актів і актів індивідуального регулювання. Структура і зміст нормативного правового акту.

Закони. Верховенство закону. Конституція – основний закон держави, її роль у системі джерел права. Види законів за Конституцією України.

Підзаконні акти. Акти органів управління. Локальні нормативні правові акти. Нормативні акти суспільних об’єднань. Корпоративні нормативні акти.

Порядок опублікування і набуття чинності нормативних актів. Дія нормативних правових актів в просторі, часі і за колом осіб. Засоби вступу нормативного правового акту в силу і способи втрати ними юридичної сили. Негайна дія, зворотна сила і переживання закону.

 

Система права і система законодавства

Поняття системи права. Об’єктивність системи права. Система права і система суспільних відносин. Єдність і взаємозв’язок елементів системи права. Предмет и метод правового регулювання як основа побудови системи права. Структура і рівні системи права. Система права и система законодавства.Поняття і форми систематизації нормативних правових актів. Значення систематизації нормативних правових актів (розчистка (ревізія) законодавства. Інкорпорація, поняття і види. Консолідація як вид інкорпорації. Кодифікація законодавства як форма систематизації. Предмет кодифікації. Правила кодификації. Структура кодифікаційного нормативного правового акту. Звід законів як вища форма систематизації. Історичний досвід і сучасні форми систематизації і кодифікації. Проблема неперервної кодифікації. Електронні правові базы даних як засіб обліку і систематизації законодавства. Використання елктронно-обчислювальної техніки у роботі юриста.

 

Нормотворча техніка. Юридичні колізії

Юридична техніка. Поняття і засоби юридичної техніки. Юридична техніка розробки, оформлення, публікації і систематизації нормативних і індивідуальних правових актів. Вимоги до змісту і форми нормативного і індивідуального правового акту. Логіка і структура закону..Законодавчий процес, його етапи. Загальне поняття про законодавчий процес, кодифікації і систематизації нормативних правових актів, юридичної техніки. Право законодавчої ініціативи. Підготовка законопроекту до розгляду. Порядок прийняття рішення. Оприлюднення і вступ в силу законодавчого акта.

 

Правові відносини

Поняття правовідносин. Правові відносини як реальні відносини учасників суспільного життя, які регулюються правом і формуються під впливом права. Правовідносини як форма суспільних відносин і форма реалізації права. Ознаки правовідносин. Вольовий характер правовідносин, правові відносини як правовий зв'язок між суб’єктами. Правовідносини і примусова сила держави. Передумови виникнення правовідносин. Взаємозв’язок норм права і правовідносини. Склад (елементи) правовідносин: суб’єкт, об’єкт, суб’єкивні права, юридичні обов’язки.

Поняття і види суб'єктів правовідносин. Правоздатність, дієздатність, деліктоздатність суб’єктів права. Обмеження деліктоздатності. Правосуб’єктність. Правовий статус. Характеристика суб'єктів права. Громадянин, платник податків, посадова особа, державний орган, громадська організація, держава як суб’єкти права. Юридичні особи. Об’єкти правовідносин: поняття, види і їх характеристика. Особливості основних об'єктів у різних видах правовідносин. Фактичний і юридичний зміст правовідносин. Поняття, структура і види суб’єктивних прав та юридичних обов’язків як юридичний зміст правовідносин.

Класифікація правовідносин. Двосторонні і багатосторонні правовідносини. Загальні правовідносини. Конкретні правовідносини. Регулятивні і охоронні правовідносини. Абсолютні і відносні правовідносини. Правовідносини пасивного і активного типу. Галузеві правовідносини.Юридичні факти. Класифікація юридичних фактів: дія, подія, юридичний склад. Фактичний склад. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин. Юридичні факти: поняття, особливості. Класифікація юридичних фактів. Прості й складні юридичні факти. Дії, події, юридичні стани. Фактичний (юридичний) склад.

 

Правова поведінка. Юридична відповідальність

Поняття правомірної поведінки. Об’єктивна і суб’єктивна сторони правомірної поведінки. Примат поваги конституції, законів у мотивуванні поведінки і правова звичка. Види правомірної поведінки. Соціально-правова активність особи. Конформістська та маргінальна поведінка. Законопослушність. Громадянський обов'язок і соціальна відповідальність. Норма права як міра визначення правомірної поведінки. Стимулювання правомірних діянь.

Правопорушення: поняття і ознаки. Суспільна шкідливість правопорушення. Протиправність правопорушення. Правопорушення як діяння (дія, бездія). Правопорушення як винне діяння. Відмінність правопорушення від інших видів антисоціальної поведінки. Склад правопорушення. Об’єктивна і суб’єктивна сторони правопорушення. Суб’єкти правопорушення. Види правопорушень. Провини і злочини. Форми провини. Соціальна природа і причини злочинності, а також інших правопорушень. Причинний зв’язок у праві. Казус. Шляхи і засоби попередження і ліквідації правопорушень.

Поняття і ознаки юридичної відповідальності. Відповідальність «перспективна» и «ретроспективна». Цілі юридичної відповідальності. Принципи та функції юридичної відповідальності. Види та підстави юридичної відповідальності. Підстави, що звільняють від юридичної відповідальності. Соціальна відповідальність і її види. Юридична відповідальність і правові санкції. Презумпція невинності.

 

Юридична діяльність

Поняття і структура юридичної діяльності. Юридична діяльність як різновид соціальної дяльності. Дія і операція. Напрями юридичної діяльності. Юридична практика. Структура: суб’єкти, об’єкти, юридичні дії і операції, способи і засоби, мета і результат.

Правові форми діяльності органів держави. Установча. Правотворча. Правозастосовча. Правосуддя. Контрольно-наглядова. Правоохоронна. Інтерпретаційна.

Методи діяльності органів держави. Інформаційного впливу. Переконання. Рекомендації і заохочення. Примусу.

Юридичний процес. Процесуальне провадження. Процесуальна стадія. Процесуальний режим.

Юридична практика: поняття, структура, види. Шляхи вдосконалення юридичної практики в сучасній Україні.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты