Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Читайте также:
  1. Глава 2. Засади кримінального провадження
  2. Глава 5. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення
  3. Глава 7. Процесуальні строки
  4. Глава 8. Процесуальні витрати
  5. Дати визначення процесу сек’юритизації
  6. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИКИ ПРОЦЕСУ ПОДРІБНЕННЯ ЗЕРНА
  7. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
  8. Загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх
  9. ІІ. 25. Проаналізуйте особливості процесу становлення дитячих та молодіжних організацій України

ПИТАННЯ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

1. Поняття та сутність кримінального процесу, його завдання і роль в державному механізмі запобігання злочинності та охороні прав особи.

2. Загальна характеристика нового Кримінального процесуального кодексу України.

3. Поняття кримінальної процесуальної форми, її значення для кримінального провадження.

4. Співвідношення кримінального процесу з іншими галузями права та суміжними науками.

5. Система кримінального процесу. Стадії та окремі провадження, їх загальна характеристика.

6. Поняття кримінальних процесуальних функцій. Функції обвинувачення, захисту, правосуддя. Суб’єкти, які їх здійснюють.

7. Кримінальне процесуальне законодавство України. Дія Кримінального процесуального кодексу України в просторі, в часі та за колом осіб.

8. Поняття засад (принципів) кримінального провадження, їх система та класифікація.

9. Правовий зміст верховенства права як загальної засади кримінального провадження.

10. Законність у кримінальному провадженні.

11. Рівність перед законом і судом як засада кримінального провадження.

12. Повага до людської гідності як засада кримінального провадження.

13. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність як засада кримінального провадження.

14. Недоторканність житла чи іншого володіння особи як засада кримінального провадження.

15. Таємниця спілкування як засада кримінального провадження.

16. Невтручання у приватне життя як засада кримінального провадження.

17. Недоторканність права власності як засада кримінального провадження.

18. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як засада кримінального провадження.

19. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів як засада кримінального провадження та її реалізація.

20. Заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення як засада кримінального провадження.

21. Забезпечення права на захист як засада кримінального провадження та його реалізація.

22. Доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень як

 

засада кримінального провадження.

23. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості як засада кримінального провадження.24. Безпосередність дослідження показань, речей і документів як засада кримінального провадження.

25. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності як засада кримінального провадження та його реалізація.

26. Принципи публічності та диспозитивності та їх реалізація у кримінальному провадженні.

27. Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами як засада кримінального провадження.

28. Розумні строки як засада кримінального провадження.

29. Мова, якою здійснюється кримінальне провадження.

30. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального провадження. Поняття сторін кримінального провадження.

31. Суд як орган правосуддя. Функції і повноваження суду.

32. Слідчий суддя у кримінальному провадженні: його функція та повноваження.

33. Законний склад суду. Територіальна та інстанційна підсудність.

34. Прокурор, його функції і повноваження на різних стадіях кримінального провадження.

35. Повноваження слідчого органу досудового розслідування в кримінальному провадженні.36. Повноваження керівника органу досудового розслідування в кримінальному провадженні.

37. Підозрюваний, обвинувачений, засуджений, виправданий, їх процесуальне становище.

38. Поняття захисту в кримінальному процесі. Захисник, його процесуальне становище у кримінальному провадженні. Випадки обов'язкової участь захисника у кримінальному провадженні.

39. Потерпілий, його права та обов’язки у кримінальному провадженні. Представник потерпілого.

40. Цивільний позивач і цивільний відповідач, їх права і обов’язки у кримінальному провадженні. Підстави, умови і значення розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

41. Свідок у кримінальному провадженні. Особи, які не можуть бути допитані як свідки. Права та обов'язки свідка, його відповідальність.

42. Форми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. Експерт, спеціаліст, їх права та обов’язки.

43. Заявник як суб’єкт кримінального провадження.

44. Процесуальні права та обов’язки понятих у кримінальному провадженні.

 

45. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді, присяжного в кримінальному провадженні. Підстави для відводу прокурора, слідчого, захисника, представника, спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання. Порядок вирішення відводів.

46. Поняття доказів у кримінальному провадженні. Класифікація доказів та її практичне значення.

47. Властивості доказів. Належність, допустимість, достовірність та достатність доказів. Визнання судом доказів недопустимими.

48. Доказування у кримінальному провадженні: поняття, мета, елементи та суб’єкти. Обставини, які підлягають доказуванню.49. Процесуальні джерела доказів та їх характеристика.

50. Форми фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення: їх форма та зміст.

51. Поняття процесуальних строків, їх значення, класифікація та порядок обчислення.

52. Форми відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, у кримінальному провадженні.

53. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів досудового розслідування, прокуратури та суду.

54. Види заходів забезпечення кримінального провадження, їх класифікація та загальні правила застосування.

55. Характеристика заходів кримінального провадження, спрямованих на забезпечення явки особи: виклик, судовий виклик, привід.

56. Накладення грошового стягнення як захід забезпечення кримінального провадження.

57. Процесуальний порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обставин кримінального провадження: тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, відсторонення від посади, тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове вилучення майна.

58. Процесуальний порядок застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження, спрямованого на забезпечення цивільного позову.

59. Загальні положення про запобіжні заходи. Їх види, мета та підстави застосування.

60. Процесуальний порядок обрання, продовження, зміни та скасування запобіжного заходу у вигляді застави.

61. Процесуальний порядок обрання, продовження, зміни та скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

62. Процесуальний порядок затримання особи. Види та строк затримання.

63. Процесуальний порядок початку досудового розслідування. Єдиний реєстр досудових розслідувань.

64. Поняття та види підслідності.

 

65. Підстави та процесуальний порядок об’єднання та виділення матеріалів кримінального провадження.

66. Строки досудового розслідування. Процесуальний порядок продовження строків досудового розслідування.

67. Слідчі (розшукові) дії: поняття, класифікація та вимоги до їх проведення.

68. Процесуальний порядок допиту. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи.

69. Пред’явлення для впізнання: поняття, види, процесуальний порядок проведення.

70. Поняття та мета обшуку, види обшуку, процесуальний порядок проведення.

71. Огляд як слідча (розшукова) дія: мета, види, процесуальний порядок проведення.

72. Слідчий експеримент як слідча (розшукова) дія: мета та процесуальний порядок проведення.

73. Поняття та процесуальний порядок проведення освідування особи. Гарантії прав і законних інтересів особи при проведенні освідування.

74. Підстави та процесуальний порядок залучення експерта та проведення експертизи. Отримання зразків для експертизи.

75. Поняття та підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

76. Втручання у приватне спілкування при проведенні досудового розслідування злочинів: різновиди, процесуальний порядок проведення.

77. Контроль за вчиненням злочину як негласна слідча (розшукова) дія: форми, підстави та процесуальний порядок проведення.

78. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи як негласна слідча (розшукова) дія: мета та процесуальний порядок проведення.

79. Спостереження за особою, річчю або місцем та аудіо-, відеоконтроль місця як негласні слідчі (розшукові) дії: мета та процесуальний порядок проведення.

80. Підстави та процесуальний порядок повідомлення про підозру. Зміст повідомлення про підозру. Зміна повідомлення про підозру.

81. Підстави та порядок зупинення досудового розслідування. Відновлення досудового розслідування.

82. Форми закінчення досудового розслідування. Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних проступків.

83. Закриття кримінального провадження як форма закінчення досудового розслідування. Підстави та процесуальний порядок.

84. Звільнення особи від кримінальної відповідальності як форма закінчення досудового розслідування. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності.

 

85. Відкриття матеріалів іншій стороні: значення, процесуальний порядок та правові наслідки невиконання.

86. Структура, зміст і значення обвинувального акту. Додатки до обвинувального акту.

87. Процесуальний порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування.

88. Процесуальний порядок оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора.

89. Процесуальний порядок здійснення підготовчого провадження. Вирішення питань, пов’язаних із підготовкою до судового розгляду.

90. Загальні положення судового розгляду.

91. Межі судового розгляду. Зміна та доповнення обвинувачення. Відмова від підтримання державного обвинувачення.

92. Процесуальний порядок відкриття судового засідання.

93. Суть, значення і процесуальний порядок судового розгляду (судового слідства).

94. Судові дебати. Зміст виступу в них учасників судового розгляду. Останнє слово обвинуваченого (підсудного).

95. Процесуальний порядок ухвалення вироку – акту правосуддя.

96. Види судових рішень у судовому провадженні у першій інстанції. Вимоги до судових рішень, порядок їх ухвалення.

97. Вирок суду, його структура. Види вироків та особливості їх мотивування.

98. Процесуальний порядок внесення виправлень у судове рішення та його роз’яснення.

99. Провадження в суді присяжних.

100. Спрощене провадження в суді першої інстанції щодо кримінальних проступків.

101. Поняття апеляційного провадження та його загальна характеристика.

102. Строки і процесуальний порядок подання апеляцій на судові рішення. Доповнення, зміна, відкликання апеляцій, подання на них заперечень.

103. Учасники апеляційного провадження та їх процесуальне становище.

104. Процесуальний порядок апеляційного розгляду. Підстави проведення письмового апеляційного провадження.

105. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції.

106. Види судових рішень суду апеляційної інстанції. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції.

107. Вирок суду апеляційної інстанції та особливості його мотивування.

108. Сутність і завдання провадження в суді касаційної інстанції.

 

109. Учасники касаційного провадження, їх процесуальне становище. Строки та процесуальний порядок касаційного оскарження судових рішень.

110. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції.

111. Рішення суду касаційної інстанції, їх види та особливості мотивування.

112. Підстави та процесуальний порядок перегляду судових рішень Верховним Судом України.

113. Підстави та порядок здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами.

114. Порядок кримінального провадження на підставі угод. Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим. Угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

115. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.

116. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

117. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

118. Процесуальний порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

119. Виконання судових рішень у кримінальному провадженні: поняття, значення та процесуальний порядок. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків, та порядок їх розв’язання.

120. Загальні засади та види міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

121. Поняття та види міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій; порядок її надання.

122. Порядок видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиції). Тимчасовий та екстрадиційний арешт: підстави, строки, процесуальний порядок.

123. Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав. Порядок передачі засуджених осіб.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 28; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты