Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


VOCABULARY – 3
 

Department of Agriculture Міністерство сільського госпо-дарства (USDA) conduct scientific and technological research проводити науково-технічні досліджен-ня
agricultural production сільськогосподар-ське виробництво inspection and grading services служби інспекції та контролю якості
fair prices справедливі ціни standards of quality in food стандарти якості харчових продуктів
stable market сталий ринок Agricultural Research Service Сільськогосподар-ська дослідницька служба

 

 

 

producers виробники develop solutions шукати рішення
farm income прибутки фермерів Problems of high national priority проблеми пріоритетного загальнодер-жавного значення
develop and expand markets pозвивати та розширювати ринки збуту сільськогосподар ської продукції National Agricultural Library національна сіль-ськогосподарська бібліотека
consumers cпоживачі
curb poverty боротися з бідністю disseminate information поширювати інформацію
malnutrition недоїдання cross-section поперечний зріз
food stamps харчові купони USDA Foreign Agricultural Service (FAS) закордонна сільськогосподарська служба (FAS)
expectant mothers вагітні  
educational programs on nutrition освітні програми здорового харчування U.S. Forest Service лісова служба США
food assistance programs програми харчової допомоги survey огляд
    export promotion сприяння експорту
natural resources природні ресурси extensive network широка мережа
production capacity виробничий потенціал national forests державні ліси
rural development розвиток сільськогосподар-ських районів wilderness areas території з незайманою природою
conservation programs програми охорони природи national growth policies політика розвитку держави

           
     

Exercise 3A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B. See the Introduction for details. AB

1.The Department of Agriculture (USDA) supports agricultural produc­tion to ensure fair prices and stable markets for producers and consumers, works to improve and maintain farm


A.Сільськогосподарська дослідницька служба USDA працює над пошуком рішень сільськогосподарських проблем. що мають пріоритетне загальнодержавне значення, а також утримує Національну сільськогоспо-income, and helps to develop and ex- дарську бібліотеку для поширення інфор-pand markets abroad for agricultural мації серед широкого кола користувачів – products. від науковців до широкого загалу.
2.USDA administers rural develop­ment, credit, and conservation pro­grams that are designed to implement national growth policies, and it con­ducts scientific and technological re­search in all areas of agriculture. Through its inspection and grading services, USDA ensures standards of quality in food offered for sale. B.Міністерство сільського господар-ства (USDA) надає підтримку сільського-сподарському виробництву, гарантуючи справедливі ціни та сталі ринки виробни-кам і споживачам, працює над зростан-ням та підтриманням прибутків фермерів і допомагає розвивати та розширювати ринки збуту сільськогосподарської про-дукції за кордоном.
3.The department's Agricultural Re­search Service works to develop solu­tions to agricultural problems of high national priority, and it administers the National Agricultural Library to dis­seminate information to a wide cross-section of users, from research scien­tists to the general public. C.Міністерство намагається боротися з бідністю, голодом і недоїданням, випус-каючи харчові купони для незаможних, спонсоруючи освітні програми здорового харчування та здійснюючи інші програми харчової допомоги, особливо для дітей, вагітних і літніх людей. Воно підтримує виробничий потенціал країни, допо-магаючи землевласникам у справі захис-ту ґрунтів, вод, лісів та інших природних ресурсів.
4.The USDA Foreign Agricultural Service (FAS) serves as an export promotion and service agency for U.S. agriculture, employing specialists abroad who make surveys of foreign agriculture for U.S. farm and business interests. The U.S. Forest Service, also part of the department, administers an extensive network of national forests and wilderness areas D.Міністерство керує програмами роз-витку сільськогосподарських районів, кредитування та охорони природи, які спрямовані на втілення в життя політики розвитку держави. Воно проводить також науково-технічні дослідження в усіх га-лузях сільського господарства. Через вла-сні служби інспекції та контролю якості Міністерство забезпечує дотримання ста-ндартів якості харчових продуктів, що надходять у продаж.
5.The department attempts to curb poverty, hunger, and malnutrition by issuing food stamps to the poor; by sponsoring educational programs on nutrition; and by administering other food assistance programs, primarily for children, expectant mothers, and the elderly. It maintains production capac­ity by helping landowners protect the soil, water, forests, and other natural resources. E.Закордонна сільськогосподарська служба (FAS) Міністерства призначена для сприяння експорту та надання послуг сільському господарству США. Вона на-ймає закордонних фахівців, які для потреб американських фермерів і підприємців складають огляди зарубіжного сільського господарства. Лісова служба США, під-розділ Міністерства, відає широкою ме-режею державних лісів та територій з не-займаною природою.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 81; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты