Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ, УЗГОДЖЕННЯ, РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТУ СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ
Курсові роботи.Завдання на виконання курсової роботи видається керівником-консультантом на початку семестру, впродовж якого студент повинен виконати проект.

У випадку, коли декілька студентів індивідуально виконують проект для умов одного підприємства, керівник має право змінити вихідні дані для проектування.

Завдання на виконання роботи повинне бути підписано студентом і керівником із вказівкою дати його видачі. У ньому повинен бути наведений складений студентом і керівником календарний план виконання роботи з вказівкою контрольних термінів виконання роботи.

У процесі написання роботи студент одержує консультації у свого керівника звітує про виконану роботу.

Мінімум за сім днів (один тиждень) до терміну захисту роботи, зазначеного в завданні, студент повинний здати на перевірку керівнику виконану і належним чином оформлену роботу.

Якщо курсова робота виконана неякісно, не в повному обсязі, недбало, з відступом від правил безпеки і державних стандартів, то вона повертається студенту на доопрацювання.

Якщо робота виконана студентом згідно з усіма вимогами, то робота допускається до захисту.

Захист курсових робіт здійснюється під час роботи комісії, до складу членів якої входять – голова комісії, заступник голови комісії, керівник роботи та запрошені члени. За узгодженням із завідувачем кафедри, до складу комісії може входити викладач, який проводить заняття за даним курсом.

У процесі захисту студент робить коротку (до 5-7 хвилин) доповідь про виконану роботу, а потім відповідає на питання членів комісії.

При успішному захисті роботи оцінка проставляється в залікову книжку студента, а курсова робота вилучається для збереження в архіві.

У випадку незадовільного захисту курсова робота може бути віддана на доопрацювання або, за рішенням кафедри, студенту видається нове завдання на виконання роботи.

Кваліфікаційні та дипломні роботи.До виконання кваліфікаційної або дипломної роботи допускаються студенти, які склали іспити і заліки з усіх дисциплін і усіх видів практик, передбачених навчальним планом.

В обов'язки керівника кваліфікаційної або дипломної роботи входить:

– формулювання спільно зі студентом теми кваліфікаційної або дипломної роботи;

– оцінка повноти і якості вихідних матеріалів, зібраних студентом до кваліфікаційної або дипломної роботи і ступеня готовності студента до виконання роботи;

– консультації за темою кваліфікаційної або дипломної роботи;

– контроль за терміном виконання частин кваліфікаційної або дипломної роботи;

– контроль за якістю написання кваліфікаційної або дипломної роботи;

– вирішення питань про скорочення частини роботи з метою більш глибокого опрацювання якого-небудь питання;

– загальна оцінка виконаної роботи і ступеня відповідності студента кваліфікації, що у вигляді рецензії надається Державній екзаменаційній комісії (ДЕК).

Керівник дає напрямок роботи студента, допомагає в скрутних, різноманітних випадках приймати правильні рішення, вказує на допущені принципові помилки, рекомендує літературу, при необхідності більш глибокого опрацювання якого-небудь питання направляє студента на консультацію до відповідного фахівця. Але, разом з тим, за студентом залишається самостійність та ініціатива при вирішенні питань, розглянутих у кваліфікаційній або дипломній роботі.

Попереднє завдання на виконання кваліфікаційної або дипломної роботи формулюється студентом разом з керівником.

Студент пише заяву з проханням про дозвіл виконувати кваліфікаційну або дипломну роботу і спеціальну частину з указівкою їхніх тем, що підписує він, керівник роботи і завідувач випускаючої кафедри. При цьому вказується термін захисту. Ця заява служить підставою для наказу по факультету та університету.

Разом із керівником студент складає завдання на кваліфікаційну або дипломну роботу, погоджує і складає календарний план її виконання і підписує їх у керівника і завідувача випускаючої кафедри. Завдання на кваліфікаційну або дипломну роботу входить до складу пояснювальної записки. Усі зміни в завдання можуть бути внесені тільки з дозволу завідувача кафедрою.

Після цього студент приступає до виконання кваліфікаційної або дипломної роботи.

Студент повинен регулярно відвідувати консультації свого керівника й інших консультантів у встановлені дні і години і звітувати про виконану роботу.

Студент, що незадовільно виконує кваліфікаційну або дипломну роботу, за доповіддю керівника рішенням кафедри може бути відсторонений від дипломування.

Кваліфікаційна або дипломна робота повинна бути цілком закінчена не пізніше, ніж за чотирнадцять днів (два тижні) до встановленого терміну захисту. Всі аркуші графічної частини і переплетена пояснювальна записка повинні бути підписані студентом.

За дні, що залишилися до захисту, кваліфікаційна або дипломна робота проглядається і підписується нормоконтролером, перевіряється і підписується керівником роботи.

Керівник кваліфікаційної або дипломної роботи складає висновок про роботу і кваліфікацію студента. Студент разом з керівником надає роботу на перегляд завідувачу випускаючої кафедри, що вирішує питання про допуск кваліфікаційної або дипломної роботи до захисту. Після цього студент одержує напрямок на зовнішнє рецензування і здає проект рецензенту.

Кваліфікаційна або дипломна робота повертається студенту після рецензування не пізніше, ніж за один день до призначеного терміну захисту в ДЕК. Студент повинен ознайомитися зі змістом рецензії до захисту і підготувати усні відповіді на зауваження рецензента.

Після одержання висновку керівника і рецензії студент втрачає право вносити будь-які виправлення і доповнення.

До захисту в ДЕК допускаються кваліфікаційної або дипломної роботи, що мають позитивні рецензії.

Захист кваліфікаційної або дипломної роботи відбувається відповідно до затвердженого графіка захисту.

При захисті кваліфікаційної або дипломної роботи на відкритому засіданні ДЕК студент робить коротку доповідь (10–15 хвилин) про основні прийняті рішення. Приблизно половина доповіді повинна бути присвячена розкриттю роботи зі спеціальної частини проекту. Після доповіді студент коротко, чітко і ясно відповідає на запитання членів ДЕК.

За результатами захисту проекту ДЕК оцінює якість виконання роботи, якість захисту, рівень теоретичних знань і практичного досвіду з урахуванням відгуку керівника кваліфікаційної або дипломної роботи і рецензента і виносить остаточне рішення про достатню підготовленість студента для роботи у професійній сфері та можливості присвоєння йому відповідної кваліфікації.

Результати захисту кваліфікаційної або дипломної роботи оголошуються в той же день після оформлення протоколів засідання Державної екзаменаційної комісії.

Рішення комісії й оцінка роботи вносяться в залікову книжку студента.

Студент, які не захистив кваліфікаційну або дипломну роботу, допускається до повторного захисту впродовж трьох років після закінчення інституту.

Студентам, які не захистили кваліфікаційної або дипломної роботи з поважної причини (документально підтвердженої), термін навчання може бути продовжений до наступного періоду роботи ДЕК, але не більше ніж на один рік.


Додаток А

Приклад оформлення заяви

на затвердження теми дипломної роботи

Завідувачу кафедри

_____________________________

(повна назва кафедри)

Криворізького факультету ЗНУ

студента (-ки)___________ курсу

групи _______________________

(шифр групи)

спеціальності ________________

(шифр спеціальності)

___________________________

(повна назва спеціальності)

_____________________________

_____________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

 

ЗАЯВА

 

 

Прошу Вас затвердити тему дипломної роботи:

"________________________________________________________

________________________________________________________"

 

Дата __________________ Підпис _____________________

 

Погоджено:

 

Науковий керівник: _______________________________________

(вчений ступінь, посада, ПІБ)

Дата __________________ Підпис _____________________

 

 

Зав. кафедри: ____________________________________________

(вчений ступінь, посада, ПІБ)

Дата __________________ Підпис _____________________

 


Додаток Б

Приклад титульного аркуша дипломної роботи

КРИВОРІЗЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

„ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Робота допущена до захисту

Зав. кафедри ____________________

(повна назва кафедри)

________________________________

(науковий ступінь, посада, ПІБ)

"_____" _________________ 2010 р.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 70; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты