Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура роботи
Структура курсової, кваліфікаційної та дипломної роботи має включати такі компоненти в чіткій послідовності:

– титульний аркуш;

– завдання на курсову, кваліфікаційну та дипломну роботу;

– анотація;

– зміст;

– перелік умовних скорочень;

– вступ;

– основна частина;

– висновки;

– список використаних джерел;

– додатки.

Оптимальний обсягкурсової роботи – 30-55 сторінок; кваліфікаційної роботи – 70-80 сторінок; дипломної роботи – 80-100 сторінок.

Титульний аркуш текстового документа містить основні відомості про документ, оформлюється в відповідності з державними стандартами і є першим аркушем наукової роботи, виконаної студентом.

Титульний аркуш курсової, кваліфікаційної та дипломної роботи виконаний друкарським способом у відповідності з формою, затвердженою Міністерством освіти і науки України, з залишенням місця під заповнення. Приклади заповнення титульного аркуша курсової, кваліфікаційної та дипломної робіт наведені у додатках Р та Л, Б відповідно. Переноси слів на титульному аркуші не допускаються. Також не дозволяється розміщувати на ньому рисунки, віньєтки, фотокартки, ставити крапки в кінці фраз. Зверніть увагу, що ініціали ставляться перед прізвищем, і що після вказівки року випуску слово “рік” не пишеться.

Завдання на курсову, кваліфікаційну і дипломну роботу.Завдання повинно бути виконано на офіційних бланках. Приклади заповнення завдань наведені в додатках С, М, В.

Завдання, написане на бланку, повинно містити:

- тему роботи;

- вихідні дані для розробки;

- обсяг, зміст роботи, яка виконується;

- дату видачі завдання;

- дату закінчення (захисту) роботи;

- календарний план виконання роботи;

- прізвища і підписи студента і керівника роботи та дати підписання.

Анотація повинна відповідати вимогам державних стандартів. Вона містити відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, використаних джерел, на які є посилання в текстовому документі (включаючи дані додатків), текст анотації (визначення актуальності теми роботи, мети, предмету, об’єкту і методів дослідження; отримані результати, їх новизну та сферу застосування; значимість роботи) та перелік ключових слів. Текст анотації розміщують на одній сторінці. Обсяг її не повинен перевищувати 500 слів. Ключові слова повинні характеризувати основний зміст роботи. Перелік їх повинен містити від 5 до 10 ключових слів у називному відмінку, надрукованих великими літерами у рядок через коми. Кожне слово повинно виражати окреме поняття, яке суттєве для розкриття змісту тексту (ключові слова в сукупності повинні поза контекстом давати достатньо повне уявлення про зміст роботи). Перед переліком робиться напис Ключові слова. Приклад виконання анотації наведений у додатках Г-З, Н, У-Ф.

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх структурних частин роботи. До змісту включають перелік умовних скорочень (за необхідністю); вступ; назви та номери розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок); висновки до розділів; висновки; список використаних джерел; додатки. Підкреслення найменувань не допускається. Приклад виконання змісту наведений у додатках И, П, Т.

Перелік умовних скорочень.Студенти при написанні своїх робіт повинні користуватися загальноприйнятими в навчальній і технічній літературі умовними позначками, символами, одиницями, скороченнями і термінами. Якщо в роботі вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначки і таке інше, то їх перелік може бути поданий у роботі у вигляді окремого переліку. Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначки і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифрування наводять у тексті при першому згадуванні. Приклад оформлення переліку умовних скорочень поданий у додатку Х.

Вступрозкриває сутність і стан науково-технічної задачі та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності та актуальності її виконання і шляхи реалізації. Мова повинна йти тільки про конкретно поставлену і вирішувану задачу, а не про глобальні питання (якщо них в роботі не торкаються).

Основна частинатекстового документа за своєю структурою повинна відповідати вимогам методичних вказівок із виконання конкретної роботи.

У курсових, кваліфікаційних і дипломних роботах обов'язково повинні бути розкриті: стан питання (аналіз і узагальнення досягнутих результатів); методи дослідження; оцінка отриманих результатів.

Висновки мають наводитися в кожному з розділів основної частини текстового документа (у цьому випадку вони не включаються в рубрикацію цієї частини, тобто через один вільний рядок (інтервал) з абзацного відступу робиться запис: Висновки до Розділу 1 крапка в кінці не ставиться. Текст висновків друкується з абзацу, при цьому вільний рядок не залишається). В обов'язковому порядку в текстовий документ включаються висновки по роботі, оформлювані як структурний елемент: їх розміщають після викладу суті роботи на новій сторінці. У висновках наводяться результати виконаної роботи, пропозиції щодо їх використання, включаючи оцінку ефективності й іншої їх цінності. У висновках відзначається, чим завершена робота: одержанням наукових даних про нові об'єкти, процеси, явища, закономірності; отриманням якісних і кількісних характеристик об'єктів і явищ; розробкою нових методик дослідження; отриманням інших позитивних результатів.

Досписку використаних джерел включаються літературні й інші джерела інформації, на які зроблені посилання в текстовому документі (крім тих джерел, посилання на який подані тільки в додатках). Номера бібліографічних описів джерел є номерами посилань на них у тексті. Якщо на джерело (джерела) дані посилання тільки в додатку, то для них складається окремий перелік посилань розташовуваний наприкінці цього додатка. У межах опису застосовують наступні розділові знаки:

/ – (косу риску) – перед відомостями про автора;

, – (кому) – для відділення один від одного прізвищ авторів, перед роком видання і кількістю сторінок;

:– (двокрапку) – перед найменуванням видавництва.

Кількість використаних джерел у списку повинна становити: у курсових роботах – до 40, у кваліфікаційних та дипломних 60-90.

Бібліографічні посилання друкуються мовою оригіналу.

Приклад оформлення списку використаних джерел наведений у додатку Ц.

У додатки включаються ті матеріали, з надаванням яких складається повне уявлення про виконану роботу, але разом з тим ці матеріали нераціонально включати в основну частину текстового документа, оскільки це порушить упорядкованість та логіку викладення, або ці матеріали занадто об’ємні і необхідні при дуже детальному вивченні виконаної роботи.

Додатки включають: звіт про патентні дослідження, якщо вони проводилися при виконанні роботи; перелік бібліографічних описів публікацій, авторських свідоцтв, патентів, якщо вони опубліковані або отримані в результаті виконання роботи.

При необхідності в додатки поміщають також допоміжний матеріал:

- проміжні математичні докази, формули і розрахунки;

- таблиці допоміжних числових даних;

- додаткові ілюстрації;

- зміст програм, розроблених у процесі виконання роботи;

- протоколи і акти досліджень;

- інструкції і методики; описи алгоритмів і програм задач, які вирішуються на ПЕОМ, розроблених в процесі виконання роботи;

- ілюстрації допоміжного характеру;

- копію рішення вченої (науково-технічної) ради;

- акти про впровадження результатів досліджень та інші документи.

Заголовки структурних частин курсової (дипломної) роботи ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ 1, РОЗДІЛ 2, РОЗДІЛ 3, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ друкують великими літерами симетрично до тексту, (шрифт – 14), заголовок центрується. Переноси слів у заголовках, скорочення і підкреслювання не допускаються.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами, крім першої – великої, з абзацного відступу (1,25 см), шрифт Times New Roman, розмір – 14.

Крапку в кінці назв структурних частин, назв розділів та підрозділів не ставлять.

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. В кінці заголовка пункту ставиться крапка.

Наприклад:

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

(2 інтервали)

 

 

1.1. Економічна сутність грошових коштів та операцій в інвалюті, їх роль та місце в діяльності підприємства

 

(1 інтервал)

 

1.1.1. Економічна сутність грошових коштів, їх визнання та характеристика

 

(1 інтервал)

 

Далі йде текст пункту…

Не можна друкувати заголовок на одному аркуші, а текст на другому або після заголовка в кінці сторінки залишати тільки один рядок тексту.

Кожну структурну частину курсової (дипломної) роботи (ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ 1, РОЗДІЛ 2, РОЗДІЛ 3, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ) треба починати з нової сторінки.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 65; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты