Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАВДАННЯ
НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

________________________________________________________

(ПІБ студента)

 

1. Тема роботи: «_________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________»

2. Термін здачі студентом закінченої роботи __________________

3. Вихідні дані до роботи __________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань що їх належить розробити)__________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

5. Перелік графічного та ілюстративного матеріалів, якщо вони додаються___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________


Продовження дод. В

6. Консультанти з роботи із зазначенням розділів проекту що їх стосуються

Розділ Консультант Підпис, дата
Завдання видав Завдання прийняв
       
       
       
       
       

 

7. Дата видачі завдання_______________________________

Керівник _________________________________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання _____________

(підпис)

 

Календарний план

№ з/п Назва етапів дипломної роботи Термін виконання етапів Примітки
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Студент ______________________

(підпис)

Керівник роботи _______________

(підпис)


Додаток Г

Приклад оформлення анотації до дипломної роботи

(для студентів спеціальностей "Менеджмент організацій",

"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності")

АНОТАЦІЯ

 

Дипломна робота: 94 стор., 2 рис., 19 табл., 5 формул, 26 джерел, 5 додатків.

Об’єктом дослідження обрано ВАТ „КЗРК” яке створено з метою забезпечення сировиною металургійної, хiмiчної та інших галузей народного господарства, задоволення потреб населення, соціальних i економічних iнтересiв акцiонерiв та трудового колективу, а також отримання прибутку за рахунок усіх видів виробничої, комерційної, торговельної, фінансової, посередницької та іншої господарської діяльності.

Предмет дослідження – система управління якістю продукції.

Мета роботи – дослідження та аналіз системи управління якістю продукції на підприємстві і на цій базі підвищення його конкурентоспроможності.

Методи дослідження: методи роботи з науковою літературою; порівняльний метод; методи аналізу, синтезу, узагальнення та систематизації та інші.

Під час написання було роботи було розглянуто теоретичні аспекти міжнародної конкурентоспроможності та якості продукції; визначено необхідність забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах ринкової економіки; дана загальна характеристика ВАТ „КЗРК”як підприємства-експортера; проаналізовані фінансові і техніко – економічні показники діяльності ВАТ „КЗРК”; досліджено організацію зовнішньоекономічної діяльності у ВАТ „КЗРК”; оцінена якість та забезпечення конкурентоспроможності продукції; розроблені заходи щодо підвищення ефективності якості та конкурентоспроможності продукції ВАТ „КЗРК”; розрахована ефективність запропонованих заходів.

 

Ключові слова: ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКІСТЬ, КОНКУРЕНЦІЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ


Додаток Д

Приклад оформлення анотації до дипломної роботи

(для студентів спеціальності "Облік і аудит")

 

АНОТАЦІЯ

 

Дипломна робота: 113 стор., 9 рис., 23 табл., 53 джерела, 27 додатків.

Об'єкт дослідження – Державне промислове підприємство "Кривбаспромводопостачання".

Предмет дослідження – система теоретичних і практичних питань, які визначають методику обліку, контролю та аналізу податку на прибуток.

Мета роботи – розкрити діючу методику обліку, контролю та аналізу податку на прибуток і визначити напрямки її удосконалення.

Методи дослідження – аналітичні, групування, систематизації та економіко-математичні методи, подвійного запису, документування та узагальнення.

Одним із загальнодержавних податків, які сплачують підприємства, є податок на прибуток, порядок розрахунків по якому визначений Законом України «Про оподаткування прибутку підприємства» і ґрунтується на даних податкового обліку та контролю.

Тому забезпечення правильності та своєчасності розрахунків по податку на прибуток пов'язані з відповідною організацією і здійсненням обліку та контролю валових доходів і витрат підприємства та амортизації основних фондів.

Відхилення від вимог бухгалтерського та податкового законодавства, порушення в сфері облікових робіт, недостатньо ефективна система внутрішнього контролю призводять в майбутньому до застосування фінансових і адміністративних санкцій і як наслідок погіршення фінансово-економічного стану підприємства.

 

Ключові слова: ДОХОДИ, ВИТРАТИ, ВАЛОВІ ДОХОДИ, ВАЛОВІ ВИТРАТИ, ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА, ДЕКЛАРАЦІЯ, ОБЛІК, КОНТРОЛЬ, АНАЛІЗ, АКТ


Додаток Е

Приклад оформлення анотації до дипломної роботи

(для студентів спеціальності "Економічна кібернетика")

 

АНОТАЦІЯ

 

Дипломна робота: 114 стор., 9 рис., 15 табл., 28 джерел, 21 додаток.

Об’єкт дослідження – ВАТ «ПівдГЗК».

Предмет дослідження – інформаційна підтримка процесу вибору постачальників ресурсів на підприємства.

Мета роботи – створення програмного забезпечення для підтримки прийняття рішень щодо вибору постачальників ресурсів на ВАТ «ПівдГЗК».

Методи дослідження: методи теорії алгоритмів, методи об’єктно-орієнтованого проектування, методика проектування баз даних, методологія маркетингових досліджень, методи дослідження операцій.

Програмне забезпечення: мови програмування Borland C++, PHP, СУБД MySQL.

Результати та їх новизна: детально проаналізовані існуючі моделі вибору постачальників і запропоновано нову, спроектовано базу даних та створено програмне забезпечення вибору постачальників, автоматизовано процес надходження пропозицій постачальників.

Рекомендації щодо використання результатів роботи. Результати роботи рекомендуються до застосування на всіх підприємствах гірничодобувної галузі.

Галузь застосування: діяльність, пов’язана з автоматизацією маркетингової діяльності суб’єктів господарювання.

Значущість роботи та висновки: впровадження створеного програмного забезпечення вибору постачальників сприятиме зниженню витрат та підвищенню ефективності діяльності підприємств.

 

Ключові слова: ПОСТАЧАЛЬНИК, СУБД, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЇ, МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ПОСТАЧАННЯ


Додаток Ж

Приклад оформлення анотації до дипломної роботи

(для студентів спеціальності "Психологія")

 

АНОТАЦІЯ

 

Дипломна робота: 114 стор., 12 рис., 4 табл., 45 джерел, 10 додатків

Об'єкт дослідження склали особливості психічної сфери, що визначають поведінкові й вегетативні реакції індивіда.

Предмет – емоційно-мотиваційні параметри особистості, що обумовлюють реакцію індивіда на психотравмуючі події.

Метою дослідження було вивчення впливу особистісних особливостей і специфіки емоційно-мотиваційної сфери психосоматичних пацієнтів на прояв вегетативних і психосоматичних порушень.

Методи дослідження: експеримент, тестування, аналітичні, синтетичні методи та метод узагальнення.

У дипломній роботі розглянуті нейрофізіологічні передумови й описані концепції психосоматичних співвідношень, що розкривають можливі механізми формування психосоматичних порушень.

У ході дослідження проведено порівняння параметрів особистісної, мотиваційної й емоційної сфер, вегетативного зрушення й рівня соціально-психологічної дезадаптації експериментальної (пацієнти психотерапевтичного відділення із соматоформними дисфункціями) і контрольної (пацієнти травматологічного відділення з переломом руки середньої тяжкості) груп.

За результатами дослідження визначені напрямки й методи психокорекційного супроводу терапії психосоматичних пацієнтів.

 

Ключові слова: ТРИВОЖНІСТЬ, ЕМОЦІЙНА НЕСТІЙКІСТЬ, ВНУТРІОСОБИСТІСНИЙ КОНФЛІКТ, ВЕГЕТАТИВНА НЕРВОВА СИСТЕМА, ПСИХОКОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНОЇ НАПРУГИ


Додаток З

Приклад оформлення анотації до дипломної роботи

(для студентів спеціальності "Соціологія")

 

АНОТАЦІЯ

Дипломна робота: 135 стор., 17 рис., 11 табл., 81 джерело, 35 додатків.

Об’єктом дослідження виступає соціальне явище ВІЛ/СНІД.

Предметом дослідження є соціальні передумови поширення ВІЛ/СНІДу в умовах промислового регіону.

Мета дипломної роботи полягає у дослідженні СНІДу як соціальної проблеми в умовах промислового регіону.

У першому розділі висвітлено статистичні показники інфікування населення ВІЛ/СНІДом у світі та Україні; проаналізовано соціологічні підходи до вивчення ВІЛ/СНІДу; з’ясовано особливості формування громадської думки стосовно проблеми ВІЛ/СНІДу.

У другому розділі розглянута регіональна специфіка здійснення профілактичної роботи щодо попередження поширення ВІЛ/СНІДу; висвітлено шляхи і специфіка здійснення інвентивної діяльності соціальних служб та громадських організацій по попередженню інфікування ВІЛ/СНІД.

У третьому розділі визначений рівень поінформованості молоді про проблему ВІЛ/СНІДу; розроблено практичні рекомендації стосовно підвищення профілактики ВІЛ/СНІДу соціальними організаціями та установами м. Кривого Рогу.

У висновках підбиті підсумки дипломного дослідження, сформульовано низку положень, що мають теоретичне і практичне значення для подальшого вивчення проблеми поширення ВІЛ/СНІДу у промисловому регіоні.

 

Ключові слова: МОЛОДЬ, ВІЛ, СНІД, ВІЛ-ІНФІКОВАНИЙ, ВІЛ-ПОЗИТИВНИЙ, ПРОФІЛАКТИКА, ПРЕВЕНТИВНА Й ІНВЕНТИВНА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА, ЕПІДЕМІЯ, РІВЕНЬ ПОІНФОРМОВАНОСТІ


Додаток И

Приклад оформлення змісту дипломної роботи

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ ПТНЗ
1.1. Аналіз проблеми професійного становлення особистості
1.2. Психолого-педагогічні підходи до вивчення особливостей  
професійного становлення особистості учнів
1.3. Психологічна структура професійного становлення учнів в  
ПТНЗ
Висновки до Розділу 1
РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Методологічні засади експериментального дослідження  
особливостей професійного становлення особистості учнів
2.2. Програма, методика і процедура обстеження
Висновки до Розділу 2
РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ  
ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ ПТНЗ
3.1. Результати дослідження особливостей професійного  
становлення особистості учнів
3.2. Навчально-розвиваюча програма розвитку професійного  
становлення особистості учнів ПТНЗ
Висновки до Розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 


Додаток К

Приклад оформлення заяви на затвердження теми кваліфікаційної роботи

Завідувачу кафедри

______________________________

(повна назва кафедри)

Криворізького факультету ЗНУ

студента (-ки)___________ курсу

групи _______________________

(шифр групи)

напряму підготовки ______________

(шифр)

______________________________

(повна назва напряму )

_______________________________

_______________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

 

ЗАЯВА

 

 

Прошу Вас затвердити тему кваліфікаційної роботи:

"________________________________________________________

________________________________________________________"

 

Дата __________________ Підпис _____________________

 

Погоджено:

 

Науковий керівник: _______________________________________

(науковий ступінь, посада, ПІБ

Дата __________________ Підпис _____________________

 

 

Зав. кафедри: ____________________________________________

(науковий ступінь, посада, ПІБ)

Дата __________________ Підпис _____________________

 


Додаток Л

Приклад титульного аркуша кваліфікаційної роботи

КРИВОРІЗЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

„ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Робота допущена до захисту

Зав. кафедри ____________________

(повна назва кафедри)

________________________________

(науковий ступінь, посада, ПІБ)

"_____" _________________ 2010 р.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 72; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты