Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз показників готової продукції
Читайте также:
 1. Аналіз використання трудових ресурсів
 2. Аналіз витрат на оплату праці
 3. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та їх використання
 4. Аналіз кон’юнктури товарних ринків відповідно до експортної (імпортної) спеціалізації Австрії
 5. Аналіз матеріальних витрат
 6. Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
 7. Аналіз показників використання засобів праці
 8. Аналіз показників використання праці і заробітної плати
 9. Аналіз показників матеріально-технічного забезпечення і використання предметів праці

Основні розрахунки, які виконуються при аналізі показників виробництва, випуску, відвантаження і реалізації готової продукції, є:

 

 • оцінка динаміки виконання виробничого плану по основних показниках обсягу, структури і якості виготовленої продукції (виробів, виконаних робіт і послуг поза межі підприємства);
 • перевірка збалансованості і оптимальності планів виробництва, планово-економічних показників, їх напруженості і реальності;
 • контроль за виконанням зобов’язань за договорами на постачання готової продукції покупцям по кількості, номенклатурі (асортименту), якості і строках поставки;
 • оцінка виконання плану реалізації готової продукції у різних аспектах;
 • виявлення ступеню впливу основних факторів виробництва на показники обсягу виробництва і реалізації готової продукції.

 

На основі матеріалів аналізу розробляються найважливіші заходи по використанню внутрішньогосподарських резервів для підвищення темпів приросту продукції, поліпшення її асортименту і якості.

Розглянемо порядок формування деяких показників при аналізі виробництва, випуску, відвантаження та реалізації готової продукції.

В умовах, при яких підприємство діє за принципами повного госпрозрахунку і ринкових відносин, обсяги виробництва і реалізації продукції є найважливішими показниками, які безпосередньо впливають на життєздатність підприємства.

Показники обсягів виробництва, які характеризують товарну (чисту або валову) продукцію, записані: планові завдання виробництва продукції у різних аспектах і на різні періоди часу – у базі даних загального призначення; показники фактичного виготовлення готової продукції за поточний місяць – у оперативному масиві випуску продукції OPEVIRI або OPEVBRI, а також у аналогічному нагромаджувальному масиві з даними з початку року наростаючим підсумком #OPEVIRI або #OPEVBRI; показники відвантаженої продукції покупцям за поточний місяць – у оперативному масиві відвантаженої готової продукції OPOTGRI, а також у аналогічному нагромаджувальному масиві з даними з початку року наростаючим підсумком #OPOTGRI; показники реалізованої продукції – у оперативному масиві OPBANKF, а також у аналогічному нагромаджувальному масиві з даними з початку року наростаючим підсумком *OPBANKF.

Обсяги виконаних на підприємстві робіт визначаються, з одного боку, їх трудомісткістю, тобто кількістю затраченої праці (в годинах), з другого боку – товарною (або іншою) продукцією – у вартісному виразі, величина якої залежить не тільки від її трудомісткості, але і від матеріаломісткості та рентабельності виготовляємої продукції. Обсяги же реалізованої продукції, крім того, при ринкових відносинах залежать також і від кон’юктури попиту, цін на цю продукцію тощо.

Використовуючи зазначені вимірники готової продукції, можна виявити вплив різних факторів на результати виробничо-господарської діяльності підприємства по виготовленню продукції. За допомогою цих вимірників (наприклад, нормо-годин, нормативно-планової і фактичної заробітної плати, нормативно-планової і фактичної собівартості продукції та інше) визначають рівень виконання плану по трудомісткості продукції. Такі показники більш достовірно характеризують обсяги виконання робіт, ніж за допомогою вартісних показників.Оцінка рівня виконання плану, наприклад, за номенклатурою, ґрунтується на порівнянні показників планового та фактичного випуску продукції (натуральні показники ) по виробах, які є у плані по номенклатурі і асортименту. Таке порівняння може виконуватись з показниками поточного місяця, з початку року, або з аналогічними показниками відповідних періодів, що уже минули. Результати аналізу виводяться на екран ПЕОМ користувача по формі, у якій зазначається: код і назва віробу, одиниця виміру, за який період (за добу або зміну, з початку місяця, з початку року – різними рядками до кожного виробу), показники плану і факту, величини відхилення – абсолютна і відносна, причина і винуватець (коли відомо) відхилень.

Важливе місце у системі аналізу та управління виробництвом займає короткотермінове прогнозування плану виробництва. Арітмія виробництва, як відомо, породжує невпевненість керівників і фахівців у своєчасному одержанні кінцевих результатів з відповідною якістю продукції, що випускає підприємство. Питання про те, чи буде виконаний, наприклад, тижневій або місячний план цікавить не тільки адміністрацію, але і робочий колектив. Аналіз показників виконання планових завдань підприємством за минулий час, хоч він і виконується своєчасно, тобто у ритмі виробництва, не завжди може дати відповідь на перспективи. Необхідно робити прогноз виконання планових завдань. І такий прогноз можна розрахувати на ПЕОМ, наприклад, на кінець тижня або місяця. Використовуючи методи екстраполяції, у основі якої є припущення, що у прогнозованому періоді будуть продовжуватися ті самі тенденції ходу виробництва, які складались у недалекому минулому (аналогічному відрізку часу), можна орієнтовно визначити ступінь виконання виробничого плану за цей відрізок часу.

Аналіз виконання договірних поставок готової продукції виконується шляхом порівнювання показників номенклатури готової продукції, що зазначені у договори, з показниками фактично поставляємої продукції, як за невеликий проміжок часу, так і за місяць у цілому, або з початку року наростаючим підсумком.

Так само виконується і аналіз показників реалізованої продукції. Крім того, в процесі аналізу відомими методами розраховується як плановий, так і фактичний товарний баланс. При цьому виявляються фактори, які діють на обсяги реалізації продукції(зміна діючих цін, зрив поставок тощо), розраховуються абсолютні і відносні величини плану реалізації готової продукції, проводяться інші розрахунки(порівняння обсягів реалізованної продукції з аналогічними показниками минулого періоду у різних цінах).

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 13; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты