Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникафакультету психології та соціології ХНПУ імені Г.С. Сковороди
Читайте также:
  1. Історія психології.
  2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  3. Розділ 1. Загальні відомості про відділ аспірантури і докторантури Кременчуцького національного університету імені Михайло Остроградського
  4. Структура програми курсу «Соціологія» для студентів І курсу економічного факультету
  5. Студентська рада факультету.
  6. Тема 9. Проблема свідомості в психології.

освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

1. Предмет, завдання психології та її місце у системі наук.

2. Система методів психології.

3. Розвиток психіки у філогенезі та онтогенезі.

4. Етапи становлення психології як науки про сутність і закономірності розвитку психіки.

5. Свідоме та підсвідоме в психічній діяльності людини. Форми прояву несвідомого.

6. Матеріальні основи психіки.

7. Діяльність людини, її психологічна будова; основні види діяльності.

8. Освоєння діяльності; вміння, навички та звички.

9. Психологічна характеристика та структура особистості.

10. Основні теорії особистості.

11. Темперамент, його типи та властивості.

12. Характер, його структура та прояви. Типології характеру.

13. Здібності, їх структура, природні посилання та розвиток.

14. Загальна характеристика уваги. Види та якості уваги.

15. Відчуття, їх види та властивості; психофізичні закони.

16. Сприйняття та його особливості.

17. Структура мнемічних здібностей.

18. Процеси пам’яті.

19. Види пам’яті.

20. Мислення та його функції, основні етапи рішення мисленневої задачі.

21. Види мислення.

22. Форми мислення та мисленнєві операції.

23. Мовлення, його функції та види; співвідношення мисення та мовлення.

24. Уява, її основні види та процеси.

25. Структура вольового акту, Вольові якості особистості.

26. Теорії волі.

27. Потреби і мотиви. Форми мотивів.

28. Роль емоцій та почуттів у житті людини. Основні форми емоційних явищ.

29. Теорії емоцій.

30. Теорії інтелекту.

31. Характеристика спілкування та його види. Засоби спілкування.

32. Характеристика групи та її види. Міжособистісні стосунки у групах.

33. Теорії психічного розвитку в зарубіжній психології (концепція конвергенції двох факторів психічного розвитку; концепція психічного розвитку Ж. Піаже; психоаналітичні теорії психічного розвитку).

34. Історія розвитку вітчизняної вікової психології (Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін, О.В. Запорожець, Г.С. Костюк та ін.).

35. Поняття "соціальна ситуація розвитку".

36. Проблема провідної діяльності в психології.

37. Періодизація психічного розвитку за Д.Б. Ельконіним.38. Кризи психічного розвитку. Їх розуміння у віковій психології.

39. Криза новонародженості. Психічний розвиток немовляти.

40. Розвиток пізнавальних процесів у дітей раннього віку.

41. Основні види діяльності дитини раннього віку та їх вплив на розвиток психіки.

42. Розвиток пізнавальних процесів у дошкільному віці.

43. Характеристика кризи семи років.

44. Проблема психологічної готовності дитини до навчання в школі.

45. Основні психологічні новоутворення молодшого шкільного віку.

46. Розвиток пізнавальних процесів молодшого школяра.

47. Основні психологічні новоутворення у підлітковому віці.

48. Розвиток пізнавальних процесів у підлітковому віці.

49. Психологічні новоутворення в період раннього юнацького віку.

50. Характеристика пізнавальної сфери старшокласника.

51. Мотиви учбової діяльності учнів.

52. Теорія П.Я. Гальперіна про поетапне формування розумових дій.

53. Взаємозв’язок навчання, виховання та розвитку (Л.С. Виготський, «зона найближчого розвитку»)

54. Педагогічна психологія, її предмет та завдання.

55. Поняття про сенситивний період розвитку.56. Характеристика учбової діяльності учня.

57. Структура учбової діяльності.

58. Види научіння.

59. Форми організації учбової діяльності.

60. Теорія розвивального навчання Занкова Л.В.

61. Стилі педагогічного спілкування.

62. Психологічні основи педагогічного такту.

63. Педагогічні здібності.

64. Психологічна характеристика процесу виховання.

65. Предмет та завдання сучасної експериментальної психології.

66. Передумови виникнення експериментальної психології.

67. Сутність та основна мета психологічного експерименту.

68. Види експериментальних змінних, засоби їх контролю.

69. Основні стратегії формування груп досліджуваних.

70. Основні етапи проведення дослідження.

71. Планування психологічного дослідження, основні експериментальні плани.

72. Сутність психологічного вимірювання, основні вимірювальні шкали.

73. Репрезентативність у психологічному дослідженні.

74. Типи та види експериментального дослідження.

75. Поняття ідеального та реального експерименту.

76. Валідність експерименту (зовнішня і внутрішня), фактори, що порушують

77. Валідність та варіанти їх контролю.

78. Артефакти в експериментальному дослідженні. Засоби їх контролю.

79. Обробка результатів експериментального дослідження.

80. Вимоги до оформлення результатів експериментального дослідження.

81. Застосування методів дослідження уваги для вивчення таких якостей як стійкість, концентрація та переключення уваги.

82. Класичні методи дослідження пам'яті, їх характеристика.

83. Методи дослідження опосередкованого запам'ятовування.

84. Методи дослідження мисленнєвих операцій.

85. Асоціативний експеримент К.Юнга, види асоціативних експериментів.

86. Дослідження семантики мовленнєвих одиниць, семантичні диференціали.

87. Методи дослідження самооцінки.

88. Методи дослідження рівня домагань.

89. Предмет та завдання сучасної психодіагностики. Класифікація методів психодіагностики.

90. Організація та проведення психодіагностичного дослідження.

91. Вимоги до користувачів психодіагностичного інструментарію, етичні принципи у роботі психолога.

92. Надійність та валідність тесту.

93. Призначення та будова тесту прогресивних матриць Дж. Равена.

94. Призначення та будова шкал дослідження інтелекту Д. Векслера.

95. Призначення та будова шкільного тесту розумового розвитку (ШТРР).

96. Тест структури інтелекту Р. Амтхауера.

97. 16-факторний опитувальник Р. Кеттелла (16-PF).

98. Характерологічний опитувальник К. Леонгарда-Г. Шмішека.

99. Стандартизований багатофакторний метод дослідження особистості (СБДО).

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 12; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты