Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛІТЕРАТУРА ДОДАТКОВА
Читайте также:
  1. Б. Основна література
  2. БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА
  3. ДОДАТКОВА
  4. Додаткова
  5. Додаткова інформація про діалогове вікно Мастер функций
  6. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  7. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  8. Додаткова література: 1
  9. Додаткова література: 10, 13, 14, 19
  10. Додаткова література: 16

1. Визначення головних моментів інерції складних перерізів

можна запропонувати такий порядок обчислення головних моментів інерції складних фігур, що мають вісь симетрії.

Приклад 1. Обчислити головні моменти інерції тавра /рис.12/.

Розв'язання. Розбиваємо тавр на два простих прямокутники. Перший прямокутник площею А1 = 6а•2а = 12а2 має центр ваги в точці С1, його центральні осі позначимо z1 і y1. Відносно цих осей, користу­ючись формулами , визначимо осьові моменти інерції пря­мокутника:

 

Рис. 12. Схема до обчислення моментів інерції складної площі поперечного перерізу.Другий прямокутник має площу А2 = 4а •3а = 12а2 , його центр ваги - С2 і центральні осі z2 ,y2 .Центральні моменти інерції другого прямокутника

 

 

За одну з головних центральних осей інерції V беремо вісь си­метрії тавра. Оскільки осі у1 і у2 збігаються з головною віссю V, то момент інерції тавра відносно осі V буде

 

 

Для визначення положення головної центральної осі u встановимо центр ваги тавра С. За допоміжну систему координат візьмемо осі V і Z2 . Тоді ордината центра ваги фігури

 

 

Абсциса центра ваги площі фігури розміщена на центральній осі V . Визначене таким чином положення центра ваги С показано на рис.12. Провівши через точку С пряму, перпендикулярну до осі симетрії, ма­тимемо другу головну центральну вісь U.

Позначимо відстані від осі U до паралельних їй осей z1 і z2 відповідно через а1 та а2. Головний центральний момент інер­ції тавра відносно осі U визначаємо за формулою ІuІ = IuI + IuII, де IuI і IuII - моменти інерції від­повідно першого і другого прямокутника відносно осі U. Використовую­чи формулу /5.16/, дістаємо

 

 

,

 

Запитання для самоперевірки

1. Перелічити та дати визначення основних геометричних характерис­тик поперечних перерізів бруса.

2. Як найбільш раціонально визначити координати центра ваги склад­ної плоскої фігури?

3. Як визначаються моменти інерції трикутника, прямокутника, круга?

4. Як змінюються моменти інерції в разі паралельного перенесення осей?

5. Осьові моменти інерції двох кругів відносяться як 16:1. Як відносяться їх площі?

6. Що розуміють під головними осями інерції? 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 54; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты