Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФормула Ейлера для визначення критичної сили стиснутого стрижня
Читайте также:
  1. IV.1.3. Формула Клина
  2. Барометрическая формула. Закон распределения Больцмана.
  3. Барометрическая формула. Распределение Больцмана
  4. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. Распределение Максвелла - Больцмана.
  5. Барометрическая формула: .
  6. Визначення абсолютної та відносної вологості повітря
  7. Визначення бюджету просування
  8. Визначення вартості землевпорядних робіт під час паювання земель за спрощеною процедурою
  9. Визначення величини базових змінних витрат підприємства
  10. Визначення величини базових постійних витрат підприємства

Припустимо, що під дією сили , величина якого трохи перевищує критичну силу , стрижень із шарнірно закріпленими кінцями (рис. 2,а) злегка зігнувся (рис. 2,б).

а б

Рис. 2. До визначення критичної сили стиснутого стрижня

Віднесемо скривлену вісь стрижня до прямокутної системи координат, вибравши початок координат у точці .

Припустимо, що критична сила не викликає в стрижні напружень, що перевищують границю пропорційності, і що розглядаються тільки малі відхилення від прямолінійної форми. Тоді для визначення критичної сили можна скористатися наближеним диференціальним рівнянням пружної лінії:

. (3)

Тут — найменший момент інерції перетину стрижня.

У розрахунок приймається найменша твердість стрижня , так як очевидно, що прогин відбудеться перпендикулярно до осі найменшої жорсткості, якщо решта умов для згину у всіх площинах однакові, як у розглянутому випадку.

На відміну від поперечного вигину при поздовжньому в правій частині цього рівняння варто ставити знак «мінус», так як абсолютна величина згинального моменту

, (4)

а знак прогину завжди протилежний знаку другій похідній, тобто знаки моменту й другої похідної протилежні при будь-якому напрямку .

Підставивши в рівняння (3) вираз (4) для згинального моменту, одержимо

, (5)

або

(6)

Увівши позначення

(7)

перепишемо рівняння (6) так:

(8)

Ми одержали однорідне лінійне диференціальне рівняння, загальний інтеграл якого, як відомо, представляється гармонійною функцією

(9)

Постійні інтегрування й повинні бути підібрані так, щоб задовольняти граничним умовам

З першої граничної умови виходить, що , тобто

(10)

Із другої умови одержуємо

(11)

Якщо допустити, що , то прогин буде тотожно дорівнювати нулю, тобто

Це рішення відповідає однієї з можливих форм рівноваги стиснутого стрижня, а саме — прямолінійній формі. Нас же цікавить значення сили , при якій стає можливої інша форма рівноваги — криволінійна. Тому що , те при скривленій формі стрижня повинне виконуватися рівність

Корінь цього рівняння може мати нескінченна безліч значень: , тобто

де — довільне ціле число.

Однак перший корінь відпадає, тому що він не відповідає вихідним даним задачі. Таким чином,

(12)

Тоді з рівняння (14.7) одержимо вираз для стискаючої сили:

(13)

Рівняння (13) являє собою формулу, уперше отриману Ейлером.

Практично нас цікавить найменше значення поздовжньої стискаючої сили, при якому стає можливим поздовжній згин. Найменше значення критичної сили одержимо при й :

(14)

Вертаючись до рівнянь (10) і (12), одержимо рівняння вигнутої осі стрижня при малих деформаціях:Найбільший прогин стрижня при . Тоді . Отже, рівняння пружної лінії стислого стрижня має вигляд

(15)

Графік цієї залежності показано на рис. 3.

Максимум має місце при такому значенні , для якого , тобто , або .

Рис. 3. Пружна лінія стиснутого стрижня

Найменше значення аргументу, при якому косинус дорівнює нулю, буде , виходить , звідки

(16)

Якщо , те , а максимум буде посередині стрижня, що відповідає так званому основному випадку, показаному на рис. 2.

Зі співвідношення (16) або з рівняння (15) і рис. 4 виходить, що являє собою число напівхвиль синусоїди, що розташовуються на довжині зігнутого стрижня.

Рис. 4. Різне число напівхвиль синусоїди


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 216; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты