Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Який захід не можна використовувати для подолан­ня інфляційного розриву?
а) зниження норми резервування; б) підвищення облікової ставки; в) продаж державних цінних паперів; г) підвищення рівня оподаткування; д) підвищення обмінного курсу національної валюти.

24. На фінансовому ринку відбувається:

а) трансформація заощаджень в інвестиції; б) забезпечення підприємців засобами платежу; в) перерозподіл НД для зниження диференціації індивідуальних доходів; г) зменшення швидкості обігу грошей.

25. До прямих податків належить:

а) податок на спадщину; б) прибутковий податок; в) податок на золоті вироби;

г) податок із прибутку; д) земельний податок.

26. Функції податків:

а) перерозподіляти доходи між різними групами насе­лення;

б) збільшувати обсяг коштів, спрямованих на інвесту­вання у національну економіку;

в) скорочувати кошти, якими розпоряджаються фірми і домогосподарства;

г) регулювати грошовий обіг у країні; д) усі твердження неправильні.

27. Відносні видатки з обслуговування держборгу вимірюють:

а) відношенням суми боргу до ВВП; б) сумою держборгу;

в) сумою сплачуваних за боргом процентів; г) усі твердження неправильні;

д) відношенням суми сплачуваних процентів та амор­тизації основної суми боргу до ВВП.

28. Фіскальна політика дискреційна, якщо змі­няться параметри:

а) знизяться ставки оподаткування; б) підвищаться ставки оподаткування;

в) збільшаться податкові надходження при незмінній прогресивній шкалі оподаткування; г) все вірно.

29. Фіскальна політика недискреційна, якщо змі­няться параметри:

а) зміниться ставка прибуткового податку; б) усі твердження неправильні.

в) за незмінної ставки прибуткового податку збіль­шаться податкові надходження;

г) зміниться співвідношення між прямими і непрями­ми податками у доходах держбюджету;

д) зменшаться видатки на утримання бюджетного сектора економіки.

30. Стимулювальна стабілізаційна політика спрямована на:

а) бездефіцитний держбюджет; б) зниження темпів інфляції; в) стабілізацію обмінного курсу національної валюти; г) збільшення виробництва і зайнятості в національній економіці;

д) усі твердження неправильні.

31. Фіскальна політика рестрикційна, якщо здійснюється:

а) зменшення видатків на утримання держапа­рату; б) збільшення держзакупівель;

в) збільшення соціальних видатків; г) зменшення держвидатків; д) усе неправильно.

32. Заходи стимулювальної фіскальної політики:

а) купівля центробанком держоблігацій на відкритому ринку;

б) продаж центробанком держоблігацій на відкритому ринку; в) усе неправильно;

г) новий випуск державних облігацій для фінансуван­ня додаткових держвидатків;

д) погашення раніше випущених державних цінних паперів.

 

33. Графік зв'язку між бюджетними доходами (Б) і податковою ставкою (Н) (крива Лаффера): г) правильна відповідь відсутня.

34. У національній економіці досягнута повна зайнятіс­ть, але є висока інфляція. Яка комбінація захо­дів монетарної та фіскальної політики доціль­на у даному випадку:

а) підвищення податків і продаж центробан­ком держоблігацій на відкритому ринку;

б) зниження податків і купівля центробанком держоблігацій на відкритому ринку;

в) збільшення держвидатків і купівля центробанком держоблігацій на відкритому ринку;

г) зменшення держвидатків і купівля центробанком держоблігацій на відкритому ринку;

д) збільшення держвидатків і зниження норми резервування.

35. За теорією Кейнса необхідність державного втручання в економіку фіскальними методами доводять за допомогою тези:

а) державне втручання забезпечує більш ефективний розвиток економіки;

б) Якщо ціни стабільні, то є впевненість, що ринок за­безпечить макроекономічну рівновагу в умовах повної зайнятості; в) нестабільність приватного сектору не по­роджує макроекономічних проблем;

г) тільки держава може брати до уваги регіональні інтереси.

36. Автоматична фіскальна політика забезпечує:

а) зміну обсягу держзакупівель; б) зміну податкових ставок;

в) часткову економічну стабілізацію; г) повну економічну стабілізацію.

37. Дефіцит держбюджету утворюється, якщо:

а) абсяг податкових надходжень зменшується; б) витрати держави зменшуються;

в) сума активів держави перевищує обсяги її зобов'язань;

г) сума витрат держави перевищує обсяг податкових надходжень.

38. Який графік вірно характеризує діючу в Україні систему оподатковування зарплати (Н - ставка податку; ЗП - заробітна плата) д) правильна відповідь відсутня.
г)
в)

39. Антиінфляційна фіскальна полі­тика передбачає:

а) зростання податків і більш високий рівень держав­них витрат;

б) підвищення рівня оподаткування та скорочення державних витрат;

в) скорочення як державних витрат, так і податкових надходжень;

г) зниження податків і більш високий рівень держав­них витрат.

40. Ефект витіснення означає, що:

а) споживання товарів і послуг зростає, а обсяг інвес­тицій зменшується; б) імпорт витісняється вітчизняними товарами; в) зростання державних витрат призводить до змен­шення приватних інвестицій;

г) збільшення обсягу приватних інвестицій приводить до зменшення державних витрат.

д) зменшуються податкові надходжень; е) зростає виробничий потенціал в майбутньому;

ж) скорочуються приватні інвестиції; з) Зменшується ставка процента.

41. Прибутковий податок в Україні стягується за принципом:

а) пропорції; б) прогресії; в) регресії; г) побутує індивідуальний підхід до визначення ставки.

42. Податок на додану вартість включається:

а) у відпускну ціну; б) в собівартість; в) в матеріальні витрати підприємства;

г) прирівнюється до прибутку підприємства.

43. Неінфляційні способи покриття дефіциту держбюджету:

а) продаж державних цінних паперів; б) все неправильно; в) емісійна кредитна політика центрального банку; г) зменшення кредитних ресурсів, що видаються центральним банком комерційним банкам;

д) проведення структурних змін у видатковій частині держбюджету;

44. До трансфертів відносяться:

а) стипендії за рахунок держави; б) субсидії та дотації держбюджету різним підприємствам;

в) проценти по державному боргу; г) державна допомога безробітним.

45. Податок на додану вартість - це приклад:

а) акцизу; б) непрямого податку; в) прямого податку; г) податку на прибуток.

46.Облікова ставка центробанку - 15% річних. Якою буде процентна ставка по кредитах комерційних банків:а) вищою від облікової; б) нижчою від облікової.

47. Який набор заходів грошово-кредитної та фінансово-бюджетної політики держави в умовах виходу країни з депресії:

а) збільшення норми резервування; б) зменшення норми резервування;

в) підвищення облікової ставки; г) зниження облікової ставки; г) продаж державних облігацій на відкритому ринку; д) купівля державних облігацій на відкритому ринку;

48. Який набор заходів грошово-кредитної та фінансово-бюджетної політики держави в умовах боротьби з інфляцією:

а) збільшення норми резервування; б) зменшення норми резервування;

в) підвищення облікової ставки; г) зниження облікової ставки; г) продаж державних облігацій на відкритому ринку; д) купівля державних облігацій на відкритому ринку;


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 169; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты