Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Яке співвідношення між І і II підрозділами суспільного виробництва характерне для постіндустріальної стадії розвитку цивілізації?
а) ідорівнює II; б) і переважає над II; в) II переважає над І; г) чіткого зв'язку немає.

27. Економічне зростання графічно можна проілюструвати:

а) рухом від однієї точки до іншої по кривій вироб­ничих можливостей;

б) рухом від однієї точки до іншої за межами кривої виробничих можливостей;

в) переміщенням кривої виробничих можливостей вліво; г) переміщенням кривої виробничих можливостей вправо; д) усі твердження неправильні.

28. Що не є аргументом прихильників економічного зрос­тання:

а) економічне зростання є єдиним шляхом до поліпшення матеріального достатку й підвищення життєвого рівня; б) економічне зростання забезпечує людності три­валіший відпочинок і подовжує життя; в) економічне зростання дає змогу зберігати державну незалежність; г) економічне зростання забезпечує пряму залежність між збільшенням кількості товарів та послуг і оздо­ровленням довкілля; д) дає змогу розширювати розвідані запаси ресурсів і створювати нові, відкривати або розробляти замінники наявних ресурсів.

29. Що не є аргументом противників економічного зрос­тання:

а) світова економіка використовує ресурси і нагрома­джує відходи темпами, які планета не може витри­мати; б) подальший прогрес у розвинутих країнах здебіль­шого означає задоволення щоразу менш значущих потреб; в) унаслідок надмірного виснаження землі здатність планети прогодувати населення зменшується; г) економічне зростання полегшує розв'язання про­блеми обмеженості ресурсів;

д) нагромадження відходів пригнічує абсорбційну здатність світової екологічної системи.

30. Що не є «колесом економічного зростання»:

а) кількість та якість природних ресурсів; б) кількість та якість трудових ресурсів; в) обсяг капіталу країни; г) трудові конфлікти; д) технологія.

31. Економічне зростання означає:

а) забезпечення повної зайнятості; б) збільшення ресурсів та можливостей для вироб­ництва;

в) збільшення кількості вироблених товарів і послуг; г) переміщення кривої виробничих можливостей вліво; д) усі твердження неправильні.

32. Для визначення рівня економічного розвитку країни використовують низку показників, окрім:

а) валового внутрішнього продукту на душу населен­ня; б) показників ефективності функціонування еко­номіки, що обчислюються на підставі ВВП; в) виробництва і споживання деяких ключових видів продукції; г) показників рівня заощаджень у національній еко­номіці;

д) показників рівня та якості життя населення.

33. Яка закономірність не простежувалася в економіч­ному зростанні розвинутих країн у XX ст.:

а) підвищення продуктивності праці; б) виразна динаміка капіталомісткості продукції;

в) зростання реальної заробітної плати; г) помітне збільшення частки капіталу в національно­му доході;

д) підвищення капіталоозброєності праці.

34. Яке твердження неправильне:

а) у більшості країн Азії, Африки і Латинської Аме­рики триває демографічний вибух;

б) коефіцієнт природного приросту населення в Ук­раїні та кількох інших державах є від'ємною вели­чиною; в) розрив у доходах між багатими і бідними націями у другій половині XX ст. значно збільшився; г) високорозвинуті країни ставлять на порядок ден­ний реформу міжнародних економічних відносин - створення так званого нового економічного по­рядку; д) україна порівняно з іншими пострадянськими країнами зробила перші незалежні кроки за найнесприятливіших умов.

35. Економічне зростання відносно економічного роз­витку є:

а) визначальним фактором; б) складовою; в) показником кількісних змін в економіці; г) показником якісних змін в економіці.

36. Економічне зростання вимірюється:

а) приростом реального ВВП; б) приростом грошової маси; в) зниженням загального рівня цін;

г) зниженням рівня безробіття.

37. До факторів пропозиції економічного зростання належить:

а) обсяг внутрішніх інвестицій; б) сукупні витрати; в) кількість і якість трудових ресурсів;

г) пропозиція на грошовому ринку.

38. Економічне зростання може бути проілюстровано переміщенням:

а) вліво кривої виробничих можли­востей; б) вправо кривої виробничих можли­востей;

в) точки по кривій виробничих можли­востей; г) від однієї точки на кривій виробничих можливостей, до точки за її межами.

39. Найбільш суттєвим фактором економічного зро­стання у розвинутих країнах світу сьогодні є:

а) збільшення обсягу основного капіталу (основних фондів); б) збільшення чисельності зайнятих; в) технологічні зміни у виробництві; г) збільшення експорту.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 116; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты