Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Які з концепцій класичної макроекономічної теорії критикував Дж. Кейнс?
а) закон Сея; б) всі відповіді правильні; в) кількісну теорію грошей;

г) теорію ринкового саморегулювання економіки.

Що виконує функції сукупних витрат?

а) споживання; б) інвестиції; в) держзакупки товарів та послуг; г) чистий експорт;

д) державні трансфертні платежі (виплати по соціальному забезпеченню).

 

Тема 11. Домогосподарства як суб'єкти ринкової економіки. Відтворення людських ресурсів. Доходи, їх формування та розподіл.

План лекції

1. Домогосподарства як суб'єкти ринкових відносин

2. Доходи домогосподарств та їх розподіл

3. Витрати на споживання. Заощадження домогосподарств

4. Людські ресурси суспільства

5. Відтворення населення і ресурсів для праці

6. Зайнятість населення

7. Безробіття як соціально-економічне явище.

8. Доходи споживчого призначення

9. Заробітна плата

10.Форми розподілу доходів за трудові результати і економічну діяльність

11.Соціальні фонди держави

12.Доходи від власності

13.Сімейні доходи і структура їх використання

14.Розподіл і перерозподіл чистого доходу і чистого прибутку

План семінарського заняття

1. Сутність та функції домогосподарств.

2. Джерела доходів домогосподарств. Оптимальний споживчий бюджет.

3. Розподіл доходів між домогосподарствами – функціональний і особистий.

4. Витрати домогосподарств. Споживання і заощадження домогосподарств.

5. Споживчі витрати і поведінка споживачів.

6. Економічна активність населення.

7. Трудові ресурси

8. Соціально-економічні передумови відтворення населення і ресурсів для праці.

9. Типи відтворення населення, рух населення

10. Соціально-економічна сутність зайнятості і безробіття.

11. Види, джерела доходів і напрями їх використання

12. Принципи формування і розподілу доходів

13. Заробітна плата як форма розподілу за працею.

14. Особливості розподілу доходів підприємств різної організаційно-правової форми

15. Сутність та види соціальних фондів держави.

16. Доходи від власності і соціальна справедливість.

17. Джерела і структура сімейних доходів і їх використання

18. Нерівномірність розподілу доходів

Запитання та завдання для самостійної та індивідуальної роботи та обговорення на семінарських заняттях:

Дайте визначення ключовим поняттям та термінам:

§ Населення, § людські ресурси суспільства, § економічно активне населення, § економічно неактивне населення, § відтворення населення, § міграційні процеси, § соціальний рух населення, § режими відтворення населення (розширене, просте, звужене), § трудовий потенціал суспільства, § зайнятість, § рівень зайнятості, § продуктивна (ефективна) зайнятість, § неформальна і нетоварна зайнятість, раціональна зайнятість, § домогосподарство, § сім’я, § функції домогосподарства, § ресурси домогосподарства, § традицій­на економіка, § джерела доходів домогосподарства, § всезагальна зайнятість, § сільське безробіття, § приховане безробіття, § трудові відносини, § наймані працівники, § працедавці ринок праці, § структура робочої сили, § зайняті, § безробітні, § економічна діяльність, § працездатне населення, § працездатний вік, § попит на працю, § пропозиція праці, § соціальне партнерство, § допомога по безробіттю, § матеріальне самозабезпечення сім'ї, § родин­ний розподіл доходів, § сімейний бюджет, § бюджет домогосподарства, § чинники споживання домогосподарства, § чинники заощадження домогосподарства, § доходи споживчого призначення, § доход від трудової діяльності, § доходи, не пов’язані з результатами праці, § зарплата, § ціна товару “робоча сила”, § країнова диференціація зарплати, § рівень зарплати, § споживчий кошик, § номінальна і реальна заробітна плата, § продуктивність праці, § інтенсивність праці, § підприємницький дохід, § трудові відносини, § постійні і змінні чинники праці, § основна і додаткова частини зарплати, § індивідуальна праця, § колективна праця, § відрядна і погодинна форми зарплати, § нормування, § тарифна система, § тарифні ставки і сітка, § конкуренція на ринку праці, § доходи від власності, § доход некорпоративного підприємницького сектору, § диференціація доходів, § соціальна справедливість, § матеріальна мотивація господарювання, § бідність, § багатство, § диференціація доходів, § не грошові доходи, § трансферти, § крива Лоренца, § коефіцієнт Джини, § рівень життя, § політика соціально­го захисту, § суспільні доходи, § благодійні фонди споживання, § соціальні фонди держави, § фонди спільного задоволення потреб, § чистий доход, § чистий продукт, § прибуток, § підприємницький відсоток, § прибуток корпорацій.

 

Питання та завдання для самоперевірки й аудиторного контролю знань

Завдання:

1. Визначіть економічні та інші функції домогосподарства.

2. Розмежуйте природне, економічне і соціальне у споживанні.

3. Назвіть закономірності особистого споживання.

4. Охарактеризуйте роль приватних заощаджень домогосподарств у процесі нагромадження капіталу.

5. Поясніть відмінність між майновими доходами домогосподарств і доходами, що формуються з трансфертних платежів (пенсії, стипендії, субсидії, пільги, дотації).

6. Охарактеризуйте роль домогосподарств з їх сукупними доходами для розвитку економіки.

7. Проаналізуйте роль домогосподарств в аграрному секторі економіки України.

8. Охарактеризуйте роль субсидій у державній підтримці домогосподарств.

9. Охарактеризуйте регіональні особливості проблеми зайнятості в Україні.

10. Визначте типи безробіття:

а) бригада сільськогосподарських робочих закінчила роботи на полі цукрового буряка. Урожай зібрано і відвезено на цукровий завод. Іншої роботи у них поки що немає;

б) в одній школі необхідно взяти на роботу вчителя географії;

в) молодий спеціаліст, що наймається на роботу, за фахом - вчитель історії. Директор школи не може взяти його на роботу.

11. Дайте визначення поняття "економічно активне населення", "безробіття", "зайнятість".

12. Назвіть негативні наслідки безробіття.

13. Чи правильне твердження "За умов економіки повної зайнятості працює 100% працездатного населення".

14. 3акінчіть визначення:

а) «Працездатні громадяни працездатного віку, які з незале них причин не мають заробітку через відсутність підходящої роботи, зареєстровані у державній службі зайнятості і шукають роботу - ...»

б) «Група населення, яка кількісно складається з безробітних, які на даний момент не мають роботи, але хочуть її отримати - ...".

15. Встановіть відповідність наведених визначень і термінів

а) особи, які хочуть і можуть працювати;

б) кількість грошей, які отримує працівник за роботу в одиницю часу;

16. Назвіть причини безробіття.

17. Частка витрат бюджетів розвинутих країн на соціально-культурні статті складають у ФРН – 35%, Японії – 45,2, США – 55, Франції - 72,5, Австрії - 77,8 %. Головним напрямком соціальної політики держави є стабілізація і зміцнення соціально-економічної ситуації, забезпечення соціальної рівності і таких умов життя громадянам країни, які не принижують їх гідність, надання соціальної допомоги тим, хто її потребує. Поясніть роль держави у забезпеченні соціального захисту населення.

18. Поясніть твердження «Збільшення виплат по безробіттю сприяв збільшенню його рівня».

19. Охарактеризуйте елементи ринку праці України.

20. Охарактеризуйте роботу державної служби зайнятості у вашій місцевості.

21. Проаналізуйте структуру зайнятості в Україні. Які тенденції для неї характерні.

22. Висвітліть функції розподілу доходів.

23. Проаналізуйте способи формування фонду життєвих засобів як джерела відшкодування затрат робочої сили.

24. З яких складових складається тарифна система в Ук­раїні, в чому призначення кожної складової частини?

25. Визначте джерела формування соціальних фондів держави, їх економічне призначення та способи розподілу серед членів суспільства. Дайте оцінку ступеня соціальної справедливості при їх розподілі в Україні.

26. Розкрийте сутність і види державних соціальних фондів в Україні.

27. Охарактеризуйте тенденції у нерівності доходів в Україні протягом перебудовних процесів. Як Ви оцінюєте стан диференціації доходів на даний момент?

28. Назвіть джерела доходів родини у сільській місцевості.

29. Назвіть джерела доходів родини у місті.

30. Поясніть, як пов'язані рента і ціна землі. Які фактори їх визначають. Наведіть приклади.

31. Порівняйте графіки пропозиції праці. Проаналізуйте залежність пропозиції праці від зарплати. Які фактори зумовлюють таку залежність?

Запитання:

1. У чому сутність домогосподарства? Чим воно відрізняється від сім’ї?

2. Які ресурси постачають домогосподарства на ринок?

3. Яке основне джерело сукупного доходу домогоспо­дарств в Україні. Чи притаманна така ситуація для розвинених країн?

4. Яким чином домогосподарство як покупець може забезпечити максимізацію граничної корисності?

5. Які чинники спонукають домогосподарства здійснювати заощадження?

6. Які засоби споживання у споживанні не знищуються?

7. Чи всі потреби людини задовольняються в особистому споживанні?

8. Що відрізняє сімейне господарство, особисте домашнє господарство та особисте підсобне господарство?

9. Чому особисте городництво називають ще й колективним?

10. Що робить сімейне господарство вкрай неефективним?

11. Яка роль домогосподарств України як постачальників ви­робничих ресурсів?

12. Що спричиняє бідність в Україні? Чи має відношення до неї суспільно-економічний лад країни?

13. Що найвиразніше і найзагальніше характеризує бідність?

14. Чому речі низької якості і невисокої ціни купувати дорожче, ніж високоякісні, але дорожчі товари.

15. Чому в Україні важливу роль відіграють сільськогосподарські домогосподарства та фермерські господарства.

16. В чому специфіка людських ресурсів порівняно з ін. чинниками економічного розвитку?

17. Які категорії населення відносяться до "економічно неактивного"?

18. Чим обґрунтовуються межі працездатного віку? Вони однакові для всіх професій?

19. Чим відрізняються різні режими відтворення населення?

20. Якими показниками можна на макрорівні оцінити рівень ефективності зайнятості?

21. Які принципи, стратегічні та тактичні цілі державної політики України в сфері зайнятості?

22. Які заходи доцільні при подоланні різних видів безробіття (структурне, фрикційне, циклічне, кон’юнктурне (циклічне), сезонне, приховане, часткове, добровільне)?

23. Яким має бути соціальний захист населення в трудовій сфері з боку держави?

24. Як оцінюються втрати від неповного використання ресурсів праці внаслідок безробіття?

25. Що таке "ринок праці"? Охарактеризуйте криві попиту (DL) і пропозиції праці (SL). Наведіть приклади.

26. Від чого залежить попит на працю на відповідному ринку. Наведіть приклади.

27. Як ви розумієте поняття "соціальний захист". По відношенню до кого він здійснюється.

28. Які ви знаєте види нестандартної (нетрадиційної) зайнятості?

29. Як роботодавець обирає робітника, кого не люблять роботодавці.

30. Яка сьогодні існує система доходів споживчого призначення в країнах ринкової економіки?

31. Які відмінності номінальної і реальної заробітної плати.

32. Від чого залежать відмінності у доходах власників економічних ресурсів.

33. Яка роль трудових спілок на ринку праці?

34. В чому особливості розподілу в різних суспільно-економічних умовах?

35. Яка роль трансфертних платежів?

27. В чому сутність конкуренції за право зайняти певне робоче місце на ринку?

28. Як враховується співвідношення DL і SL за умов чистого ринку та при змішаній економіці?

29. Що відбувається, якщо DL > SL ?

30. Що відбувається, якщо DL < SL ?

36. В чому сутність номінальної і реальної зарплати? Як можна визначити рух реальної зарлати?

37. Що таке пенсія?

38. Хто має право на отримання стипендії?

39. Хто має прав на соціальну допомогу від держави.

40. Чи тотожні поняття "ціна землі" і "рента за використання землі".

41. Чи тотожні поняття "капітал" і "грошові ресурси".

42. Чи правильне твердження "кожен є власником економічних ресурсів".

Підготуйте есе-дослідження доповідь на тему:

1. Як подолати бідність? Чи погоджуєтесь ви з критикою позиції влади щодо подолання бідності?

2. Як забезпечити соціальні гарантії і не втратити матеріальної мотивації від господарювання?

3. Як забезпечити соціальну справедливість під час розподілу доходів від власності?

4. Запропонуйте основні напрямки раціонального використання ресурсів у домашньому господарстві. Складіть відповідну схему.

5. Діяльність домогосподарств відноситься до простого товарного виробництва (базується на особистій праці власників економічних ресурсів і засобів виробництва). Охарактеризуйте на конкретних прикладах таку діяльність домашніх господарств.

6. Заходи державної підтримки домогосподарств в Україні та в інших країнах світу.

7. Якщо держава не буде витрачати кошти на соціальні гарантії, на що тоді вона їх буде витрачати?

8. Як ви розумієте раціональність зайнятості?

9. Який тип безробіття характерний для сучасної економіки України?

10. Дайте оцінку та причини зміні якості трудового потенціал України останнім часом.

11. Основні напрямки державного регулювання зайнятості.

12. Самостійна зайнятість.

13. Охарактеризуйте риси сучасного ринку праці. Які спеціалісти, на вашу думку, користуються найбільшим попитом.

14. Державні заходи у галузі соціального зазбезпеченя в Україні.

15. Визначте основні проблеми зайнятості в Україні Проаналізуйте можливі шляхи їх розв'язання.

16. Колективні договори.

17. Роль профспілок у соціальному захисті працівників.

18. Напрями пенсійної реформи в Україні.

19. Соціальне партнерство на ринку праці.

20. Форми і системи зарплати.

21. Ефективність системи соціального страхування та діяльності Фонду соціального страхування. Напрями реформування.

22. Система медичного страхування в світі, їх прийнятність в Україні.

23. Інструменти збереження пенсійних накопичень.

24. Ефективінсть чинної системи пенсійного забезпечення.

25. Вплив споживчого кредитування на інфляційні процеси.

26. Доступність кредиту для різних вікових груп.

27. Проведіть невелике дослідження серед знайомих щодо користування кредитом. Проаналізуйте значення кредиту для розвитку окремих підприємств і галузей. Охарактеризуйте наслідки кредитування.

ГРА

І. Проаналізуйте випадок і поясніть суть проблеми: на металургійному заводі працівникам кілька місяців не виплачують зарплату. Заборгованість 4 млн. гривень. Звернення робітників до міськдержадміністрації, мітинги і страйки робочих результатів не дали.

ІІ. Ви працюєте в органах державної викнавчої (державній адміністрації) або представницької (місцева рада) влади. Оцініть економічні і політичні наслідки ситуація, коли 1/3 трудових ресурсів селища, міста, країни була б безробітними споживачами. Як це вплинуло б на процеси міграції, інвестицій, заощаджень, винагороди, стабільність та купівельну спроможність, зовнішньоекономічні зв'язки тощо.

ІІІ. Ви працюєте в органах державної викнавчої або представницької влади. Оцініть, що відбудеться на ринку праці, якщо будуть ліквідовані обмеження зайнятості, будуть відшкодовуватись підприємствам витрати пов'язані з пошуком, навчанням та наймом працівників, будуть виплачуватися прямі виплати за кожного найнятого працівника.

ЗАДАЧІ

1. Ви маєте подарованих, чи зароблених під час канікул 1000 грн. і міркуєте їх використати як грошовий капітал: покласти на депозитний рахунок у банку, купити акції, облігації підприємств чи державної позики. Назвіть основні відмінності між цими видами вкладень. 2. Середньомісячна зарплата у галузі - 200 грн. Які зміни відбудуться на відповідному ринку праці у галузі, якщо держава встановить рівень мінімальної зарплати - 250 грн.? На графіку: пропозиція праці- S1, попит на працю - D1, W1 - рівноважна ставка зарплати.

3. Ви поклали на рахунок у банк 1 000 тис. грн. і приватний підприємець отримав кредит на цю суму. Яка схема руху цих грошових коштів. Які доходи отримали учасники операції через 1 рік ( з урахуванням інфляції, облікової ставки НБУ і процентної ставки комерційного банку).

4. Ви отримали у спадок певну суму і хочете щомісячно отримувати по 200 грн. - проценти по терміновому банківському вкладу. Скільки грошей ви маєте покласти на рахунок, якщо процентна ставка - 2% на місяць.

Підприємство "Солодкий світ" планує отримати банківський кредит 100 тис. грн. на розвиток виробництва під 40% річних. Яку суму грошей повинно повернути підприємство по закінченні терміну кредиту. Якою має бути рентабельність продукції, щоб повернути кредит банку. Обґрунтуйте доцільність угоди для банку і для підприємства.

5. Орендна плата за землю - 2%. Чи відповідає вона ринковому рівню, якщо ціна землі - 10000$/га, а облікова ставка Центробанку 15%.

6. Рівень облікової ставки центробанку є орієнтиром вартості грошових ресурсів у країні. Рівні процентних ставок у різних країнах значно відрізняються: у 2001 р. в Україні - від 19 % облікової ставки НБУ до 40 % по кредитах комерційних банків і навіть до 7-8 %% за одноденний кредит на ринку міжбанківських кредитів. У розвинених країнах показники коливаються в межах 2-10 %%. Поясніть основні фактори, які визначають рівень процентних ставок у ринковій економіці.

7. Ви взяли державний кредит на 5 тис. у.о. для отримання вищої освіти під 10 % річних на 15 років з умовою щомісячної виплати процентів і щорічної виплати частини боргу. Визначте: а) яка повинна бути сума щомісячного платежу; б) яка загальна сума процентів за весь період позики; в) скільки грошей вам потрібно сплачувати щорічно для погашення боргу; г) яку суму позики ви зможете взяти, якщо ваші доходи дозволяють сплачувати 200 у.о. на рік.

8. У власності вашої родини є дачна ділянка, чи садиба у селі, квартира бабусі й дідуся, у якій ніхто не живе, і автомобіль тата. Які доходи можна отримані від цих майнових ресурсів?


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 230; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты