Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЩо найзагальніше характеризує бідність?
Читайте также:
  1. Загальна тенденція динаміки технологічної структури ОФ характеризується поступовим збільшенням їх активної частини.
  2. Охарактеризуєте розвиток протосоціологічної думки в період Античності та Середньовіччя.
  3. Стовпці матриці BCG оцінюють параметр «темп зростання ринку», який характеризує привабливість ринку, тобто темпи зростання попиту на продукти.

а) неможливість підтримувати суспільно нормальний рівень і спосіб життя, відповідний об'єктивному стану суспільства; б) неможливість задовольняти духовні потреби; в) неможливість задовольняти фізичні (біологічні) потреби; г) вартість товарів і послуг, які споживаються, менше „споживчого кошика".

46. Особливістю розподілу доходів від індивідуальної трудової діяльностіє те, що..

а) здійснюється згідно тарифної сітки і тарифно-кваліфікаційного довідника;

б) розмір і структура розподілу фонду оплати праці визначається зборами; в) за сумісництвом;

г) її учасники після сплати податків самостійно розпоряджаються своїми доходами.

47. Встановіть відповідність:

країна діапазон децильного коефіцієнта диференціації доходів
1. Японія 2. Україна 3. США 4. Бразилія   а) 4-7; б) 8-10; в) 11-15; г) 16-23; д) 24-25; е) 26-30; г) 31-35; д) 36-40; е) 41-45; ж) 46-50; з) 51-55; і) 56-60.

48. Встановіть відповідність:

диференціація доходів в країні Відхилення кривої Лоренца від від бісектриси кута уОх
а) мала; б) висока; в) рівність розподілу доходів; а) мінімальне; б) максимальне; в) співпадння з бісектрисою;

49. Якою є межа бідності в США:а) доход менше $60 тис. на рік; б) доход, з якого 1/3 витрачається на харчування; в) доход, зякого 2/3 витрачається на харчування; г) доход менше $300 на місяць.

50. Реальну зарплату обчислюють як:а) відношення номінальної зарплати до рівня цін; б) відношення рівня цін до номінальної зарплати; в) відношення номінальної зарплати до суми цін то­варів і послуг, куплених за неї; г) відношення суми цін товарів і послуг, куплених за номінальну зарплату, до рівня цін; д) усі відповіді неправильні.

51. Що належить до напрямів використання особистих доходів:

а) споживання; б) заощадження; в) сплата податків; г) усі напрями.

52. У країнах із розвинутою ринковою економікою у структурі доходів сім’ї найвищу питому вагу мають:а) заробітна плата; б) доходи від підсобного господарства; в) майнові доходи;

г) трансферні державні платежі; д) доходи від тіньової економіки.

53. Крива Лоренца відображає:

а) ступінь рівності в розподілі доходів у суспільстві; б) ступінь диференціації доходів працівників різних галузей; в) залежність між розміром доходу та рівнем спожи­вання; г) залежність між кількістю членів до м о господарства та обсягом їхніх доходів; д) усі відповіді неправильні.

54. Яке твердження правильне:

а) чим ближча крива Лоренца до бісектриси, тим ви­щий ступінь рівності розподілу доходів у країні; б) у перехідній економіці України рівень дифе­ренціації доходів у 1990-х роках знижувався; в) розрив у рівнях доходів між 20% найбагатшого і 20% найбіднішого населення у розвинутих країнах більший, ніж у країнах, що розвиваються; г) частка заробітної плати у доходах населення в Ук­раїні вища, ніж у країнах з розвинутою ринковою економікою;д) коефіцієнт Джині в економіці України прямує до нуля.

55. Диференціація доходів населення:

а) неоднаковий рівень доходів домогосподарств або працівників; б) висока частка майнових доходів у структурі доходів населення; в) зміна співвідношення між мінімальною зарплатою і мінімальною пенсією; г) висока частка соціальних трансферів у структурі доходів населення; д) усі твердження неправильні.

56. Диференціація доходів населення:

а) є недоліком певної економічної системи; б) простежується в усіх економічних системах;

в) є неминучою, але держава може цілком її усунути; г) є результатом неправильної економічної поведінки окремих суспільних груп;

д) усі твердження неправильні.

57. Який показник найповніше характеризує рівень життя:

а) коефіцієнт участі в робочій силі; б) номінальні особисті доходи; в) номінальні використовувані доходи; г) натуральні доходи; д) реальні використовувані доходи на душу населення.

58. Яке з положень найповніше розкриває сутність соціальної політики держави:

а) заходи уряду по забезпеченню умов економічного зростання;

б) система заходів і методів, спрямованих на забезпечення соціального миру, стабіль­ності в суспільстві, екологічної безпеки;

в) заходи держави і місцевих органів влади по захисту населення від безробіття, інфляції, за­хисту доходів, приватної власності;

г) заходи держави по забезпеченню обороноздатності країни, миру, екологічної безпеки і високих темпів зростання населення;

д) заходи держави по підтримці і захисту неконкурентоздатних, соціально вразливих верств населення.

Що перешкоджає реалізації ст. 45 Конституції України: "Пенсії, інші види виплат та допомоги, що є ос­новним джерелом існування, мають забезпечити рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встанов­леного Законом"?

а) кошти Пенсійного фонду використовуються не за призначенням; б) спад виробництва, зменшення національного дохо­ду і надходжень до пенсійного фонду; в) уряд не бажає прийняти новий Закон про пенсії; г) низький рівень зарплати, висока ставка прибутко­вого податку і низький відсоток відрахувань до пенсій­ного фонду


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 14; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты