Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 12. Капітал. Відтворення на рівні макроекономіки. СПОЖИВАННЯ, ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЇ. Економічне зростання.
Читайте также:
  1. Банківництво, як вид бізнесу. Баланс банку, його активи й капітал.
  2. Відмінність між подієвою інформацією і публіцистикою щодо способів відтворення дійсності
  3. Відтворення і зношування основних виробничих фондів
  4. Гра „Чарівні перетворення".
  5. Держава в системі суспільного відтворення
  6. Дискримінація праці. Нерівність в доходах та проблема бідності
  7. Економічне зростання - це довгострокова тенденція збільшення реального ВВП.
  8. Економічне зростання, його критерії та показники
  9. Економічне обґрунтування методів отримання заготовки.
  10. Економічне стимулювання охорони праці

План лекції

1. Сутність і характеристики споживання і заощадження.

2. Чинники споживання і заощадження.

3. Моделі поведінки споживача.

4. Інвестиції та їхня роль у національній економіці.

5. Суть і види економічного відтворення: просте, розширене, трансформаційний спад як форма звуженого відтворення.

6. Кругообіг ресурсів, продуктів і доходів у процесі від­творення. Відтворення усіх елементів економічної системи.

7. Сукупний продукт і проблема його реалізації.

8. Економічне зростання і економічний розвиток.Проблеми економічного зростання

План семінарського заняття

1. Функції спо­живання та заощадження, їх нахил. Поточна вартість майбутнього доходу.

2. Чинники споживання і заощадження. Види заощаджень, вибір заощадником активу.

3. Моделі поведінки споживача: кейнсіанська, життєвого цикл, постійного доходу.

4. Ти­пи інвестиційного процесу. Неокласична модель інвестицій Тобіна. Функція інвестицій.

5. Показники ефек­тивності інвестування у проектному аналізі.

6. Суть і види економічного відтворення: просте, розширене, трансформаційний спад як форма звуженого відтворення.

7. Кругообіг ресурсів, продуктів і доходів у процесі від­творення. Відтворення усіх елементів економічної системи. Теорії відтворення.

8. Сукупний продукт і проблема його реалізації. ВВП та його відтворювальна структура. Фонди споживання. Фонди нагромадження.

9. Національне багатство і його структура. Природні багатства. Інтелектуальний по­тенціал суспільства. Людський капітал.

10. Сутність нагромадження і закон нагромадження. Виробниче і невиробниче нагромадження. Фонд нагромадження і його структура. Ефективність нагромадження.

11. Економічне зростання і економічний розвиток. Фактори економічного зростання. Типи економічного зростання. Продуктивність праці та чинники її зростання. Економічне зростання і стан довкілля.

12. Економічний розвиток, його рівень і показники. Зміст, напрями і показники соціального прогресу. Рівень життя та його показники.

13. Проблеми економічного зростання розвинутих країн, у країнах, що розвиваються, перехідних економік.

Запитання та завдання для самостійної та індивідуальної роботи та обговорення на семінарських заняттях:

Дайте визначення ключовим поняттям та термінам:

§ споживання (C); § заощадження (S); § гранична схильність до спожиання (МРС, с); § гранична схильність до заощадження (МРS, s); § середня схильність до споживання (АРС); § середня схильність до заощадження (AРS); § поточна вартість май­бутнього доходу; § основний психологічний закон Кейнса; § внутрішній рівень віддачі інвестицій (IRR); § чиста поточна вартість (NРV); § інвестиційні моделі (ринково-орієнтована; банківсько-орієнтована; корпоративно-орієнтована; програмно-орієнтована; адміністративно-орієнтована); § заощадження ділових підприємств (Sпідпр.) § національні заощадження (Sнац.); § приватні заощадження (S); § кейнсіанська функція спожи­вання; § гіпотеза життєвого цик­лу; § гіпотеза постійного доходу; § ліквідне (позич­кове) обмежен­ня; § точка нульового заощадження; § функція заощаджень; § функція споживання; § інвестиції (I); § багатство; § від'ємні заоща­дження; § дисконтування; § актив; § диверсифікація активів; § ліквідність ак­тиву; § відсоткова ставка (r); § асиметрична інформація; § несприятливий вибір; § ри­зик; § функція інвес­тицій; § відтворювальна, технологічна, галузева, регіональна структура інвестицій; § q Тобіна; § номінальна відсоткова ставка; § реальна відсоткова ставка; § економічне відтворення, § економічне зростання, § економічний розвиток, § рівень економічного розвитку, § типи відтворення (просте, розширене, звужене, фондоємне, фондозберігаюче, ресурсоекономне, ресурсозберігаючий, нейтральне, всебічне); § § § нагромадження, § кругообіг ресурсів, продуктів і доходів у процесі від­творення, § виробниче і невиробниче нагромадження, § фонд нагромадження, § фонд споживання, § проміжне споживання, § валові та чисті інвестиції, § сукупний продукт, § трансформаційний спад, § пропорції суспільного відтворення, § структурні зрушення, § національне багатство, § природні багатства, § стан довкілля, § інтелектуальний по­тенціал, § людський капітал, § продуктивність праці, § соціальний прогрес, § рівень життя, § І і II підрозділи суспільного виробництва.

1. Рівень доходу, при якому домогосподарства витрачають на споживання весь свій доход.2. Неможливість для споживача пе­ремістити майбутній доход для збільшення поточного споживання.

3. Грошова сума, зазначена на акції.

4. Модель споживання, коли об­сяг споживання в основному залежить від поточного використовуваного доходу, а середня схильність до споживання зі зростанням доходу знижується.

5. Видатки на товари і послуги для задоволення потреб людей.

6. Заощадження за рівня доходів нижче порогового.

7. Заощадження домогосподарств.

8. Графічне зображення залежності між обсягом інвестицій та процентною ставкою.9. Все, що має грошову вартість і є влас­ністю фізичної або юридичної особи.

10. Неоднаковий обсяг знань у сторін ринкової ділової опе­рації.

11. Сума заощаджень особистих, підприємств та державних.

12. Частка видатків на споживання у будь-якій зміні використовуваного доходу.

13. Володіння багатьма активами, що зменшує ризик втрат для заощадника.

14. Ціна акції на фон­довій біржі.

15. Графічне зображення зв'язку між спо­живанням та використовуваним дохо­дом.

16. Частка споживання у використовува­ному доході.

17. Здатність активу швидко і без втрат вартості перетворюватися на готівку.

18. Відношення ринкової вартості функціонуючого капіталу до відновної вартості.

19. Проблема, яка виникає через асиметричну інформацію після ділової операції.

20. Модель поведінки споживача, коли обсяг споживання залежить не від по­точного доходу, а від величини серед­нього доходу, котрий споживачі сподіваються отримувати у майбутньому, враховуючи своє майно та зароблений нині доход.

21. Проблема, яка виникає внаслідок асиметричної інформації до ділової операції.

22. Модель поведінки споживача, за якою раціональні споживачі бажають підтримувати приблизно од­наковий рівень споживання протягом свого життя.

23. Методика зведення майбутнього дохо­ду до поточної вартості.

24. Сума сьогодні, яка створить майбутній доход при наявних процентних ставках.

25. Частка заощадження у використовува­ному доході.

26. Графічне зображення зв'язку між за­ощадженням та використовуваним до­ходом.

27. Актив, попит на який зростає повільніше, ніж майно.

28. Частина використовуваного доходу, яка не витрачається на споживання.

29. Відношення відсотка зміни попиту на актив до відсотка зміни майна заощадника.

30. Лінія, яка показує різні комбінації об­сягів споживання індивіда у двох періодах, які (обсяги) є досяжними за даних рівнів його доходу.

31. Різниця між поточною вартістю потоку майбутнього виторгу і поточною вартістю потоку майбутніх витрат на реалізацію і функціонування проекту впродовж усього циклу його життя.

32. Максимальний процент, який інвестор може сплатити для мобілізації капіта­ловкладень.

33. Зі збільшенням доходу люди зазвичай у середньому збільшують своє споживання, але повільніше, ніж зростає їхній доход.

34. Частка заощаджень у зміні використовуваного доходу домогосподарства.

35. Доход сім'ї, якщо відкину­ти тимчасові і випадкові грошові надходження.

36. Норма відсотка, яка виплачується за різними фінан­совими активами.

37. Основний компонент сукупних видатків, який відоб­ражає видатки домогосподарства на купівлю споживчих товарів та послуг.

38. Майно (будинки, автомобілі, телевізори та інші пред­мети тривалого користування) і фінансові засоби (готів­кові гроші, заощадження на рахунках, акції, облігації, стра­хові поліси тощо), якими володіє населення.

39. Частка валового прибутку від реалізації інвестроекту, яка залишається після сплати податку на прибуток та відсотків за кредит.

40. Заощадження, яке не залежить від доходу після опо­даткування.

41. Номінальна відсоткова ставка мінус темп інфляції.

42. Чинники впливу на споживання незалежно від доходу після оподаткування.

43. Прибуток від реалізації інвестиційного проекту за рік.

44. Чистий прибуток, очікуваний від реалізації інвестпроекту.45. Плата за використання позичкових грошей у відсот­ках до їх суми.

46. Чинники впливу на інвестиційний попит незалежно від доходу після оподаткування.

47. Споживання, яке не залежить від доходу після опо­даткування.

48. Лінія графіка споживання, яка відображає то­тожність між споживчими видатками і доходу після опо­даткування.

49. Інвестиції, які не залежать від відсоткової ставки комерційних банків.

Питання та завдання для самоперевірки й аудиторного контролю знань

1. Назвіть основні компоненти споживання та дайте їх визначення.

2. Поясніть зміст основної макроекономічної тотожності.

3. Накресліть графік залежності споживання від доходу. Який його нахил?

4. Дайте визначення середньої і граничної схильності до споживання та напишіть формули для їх обчислення.

5. Дайте визначення заощадження, напишіть його функ­цію та розкрийте її зміст за допомогою графіка. Чому дорівнює її нахил?

6. Сформулюйте основний психологічний закон Кейнса

7. Що таке «парадокс заощадження»?

8. Як можна здійснювати «перекидання» доходу у майбутнє і використовувати майбутній дохід в теперішній час?

9. Для чого використовують дисконтування? Які формула розрахунку майбутньої вартості через поточну?

10. Розкрийте зміст теорії постійного доходу і гіпотези життєвого циклу.

11. Охарактеризуйте складові поняття інвестиції. Яка різниця між валовими і чистими інвестиціями?.

12. Яка умова встановлення макроекономічної рівноваги стосовно інвестицій та заощаджень. Звідки вона випливає?

13. Як впливають на інвестиційний попит очі­кувана норма чистого прибутку і відсоткова ставка ко­мерційних банків?

14. Побудуйте та поясніть графіки залежності інве­стиційного попиту від очікуваної норми чистого прибут­ку і відсоткової ставки.

15. Визначте, які фактори впливають на інвестиційний попит.

16. Охарактеризуйте ринково-орієнтовану моделі інвестиційного процесу. Які їх притаманні переваги та вади? В яких країнах вони здебільшого застосовуються?

17. Охарактеризуйте банківсько-орієнтовану моделі інвестиційного процесу. Які їх притаманні переваги та вади? В яких країнах вони здебільшого застосовуються?

18. Охарактеризуйте корпоративно-орієнтовану моделі інвестиційного процесу. Які їх притаманні переваги та вади? В яких країнах вони здебільшого застосовуються?

19. Охарактеризуйте програмно-орієнтовану моделі інвестиційного процесу. Які їх притаманні переваги та вади? В яких країнах вони здебільшого застосовуються?

20. Охарактеризуйте адміністративно-орієнтовану моделі інвестиційного процесу. Які їх притаманні переваги та вади? В яких країнах вони здебільшого застосовуються?

21. Охарактеризуйте напрями аналізу інвестицій за часткою у ВВП, галузевою, технологічною, відтворювальною та територіальною структурами, за віддачею.

22. Охарактеризуйте основні положення теорії інвестування Тобіна.

23. Охарактеризуйте основні показники ефективності інвестиційних проектів (NPV, IRR, правила найменших витрат, оцінки за рентабельністю та строком окупності).

Завдання:

1. Дайте визначення термінам і поняттям категорій "економічне зростан­ня" і "економічний розвиток". Поясніть сутність і взає­мозв'язок цих категорій.

2. Визначте суть суспільного відтворення та його відмінності від індивідуального.

3. Проаналізуйте типи економічного зростання.

4. Розкрийте економічний зміст кривої виробничих можливостей. Покажіть, як ця крива відображає еконо­мічне зростання?

5. Дайте характеристику економічного закону нагромадження (причинно-наслідковий зв'язок, суперечність закону, форми його прояву, кількісне визначення).

6. Дайте визначення фонду нагромадження і розкрийте його структуру.

7. Визначте суть та охарактеризуйте умови реалізації суспільного продукту.

8. Обгрунтуйте суть та основні показники системи національних рахунків.

9. Умотивуйте необхідність пропорційності в економіці, охарактеризуйте види макроекономічних пропорцій.

10. Охарактеризуйте особливості економічного розвитку в Україні.

Запитання:

1. Які показники враховуються при визначенні індексу людського розвитку.

2. Які основні показники економічного розвитку країн у сучасному світі.

3. Якими показниками вимірюється економічне зрос­тання?

4. У чому суть відтворення на рівні макроекономіки?

5. У чому особливості розширеного відтворення в умовах ринкової економіки?

6. Що означає відтворення сукупного суспільного продукту?

7. У чому суть інтенсивного типу відтворення?

8. Які існують форми інтенсивного відтворення?

9. У чому суть нагромадження? Які джерела формують фонд нагромадження?

10. Які чинники впливають на формування національного багатства?

11. У чому виявляється сутність і особливості економічного циклу?

12. Чим відрізняються капітальні вкладення від нагромадження?

13. Як визначається ефективність капітальних вкладень?

14. Як визначити ефективність нагромадження?

15. Які існують шляхи підвищення ефективності нагромадження?

16. В чому необхідність структурних зрушень у пропор­ціях суспільного відтворення?

17. Якою є роль держави в антикризовому регулюванні економіки?


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 37; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты