Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЯВИЩАМ
Читайте также:
  1. В состав каких горных пород входят перечисленные минералы в качестве породообразующих? Дайте сравнительную оценку их устойчивости при выветривании и растворении
  2. Визначення абсолютної та відносної вологості повітря
  3. Визначення бюджету просування
  4. Визначення вартості землевпорядних робіт під час паювання земель за спрощеною процедурою
  5. Визначення величини базових змінних витрат підприємства
  6. Визначення величини базових постійних витрат підприємства
  7. Визначення відстаней до небесних світил
  8. Визначення відстані LMN з використанням числового масштабу.
  9. Визначення геологічних показників результатів ГРР
  10. Визначення дальності до цілей

1. Державна інституція, яка відповідає за пропозицію грошей у країні.

2. Депозитні інституції, що приймають вклади від фізичних та юридичних осіб, надають позики й виконують інші операції.

3. Кількість грошей у національ­ній економіці на певний момент часу.

4. Заходи зі зменшення або обмеження зростання пропозиції грошей у країні.

5. Заходи зі збільшення пропозиції гро­шей у країні.

6. Заходи по скороченню або обмеженню зростання пропозиції грошей у націо­нальній економіці для досягнення макроекономічної стабільності.

7. Показник, який містить готівку на ру­ках у населення і банківські резерви, що зберігаються у центральному банку.

8. Система банківництва, за якої норма резервів становить менше 100% депо­зитних зобов'язань комерційного банку.

9. Частина депозитів, яку банки зберігають у центральному банку.

10. Величина, обернена до норми резерву­вання.

11. Коефіцієнт, який показує, на скільки одиниць змі­нюється грошова маса за початкової зміни депозитних грошей на одиницю.

12. Попит на гроші, що використовуються як засіб за­ощадження.

13. Доход, який нараховується за надання грошей у позичку.

14. Купівля-продаж національним банком урядових цінних паперів на відкритому ринку для того, щоб впли­вати на банківські резерви, пропозицію грошей і відсот­кові ставки.

15. Політика національного банку щодо збільшення пропозиції грошей з метою зниження відсоткової ставки і стимулювання ділової активності.

16. Політика нацбанку по обмеженню пропозиції грошей для підвищення відсотко­вої ставки і стримування ділової активності.

17. Окремі сукупності грошових активів, які відрізня­ються між собою рівнем ліквідності.

18. Здатність будь-яких активів бути засобом оплати або перетворюватися в цей засіб без втрати своєї номі­нальної вартості.

19. Гроші, створені банками, зокрема поточними рахун­ками (депозитами).

20. Норма відсотка, яка виплачується за різними акти­вами і характеризує доход за рік на одну вкладену грошо­ву одиницю.

21. Попит на гроші, що використовуються як платіж­ний засіб для купівлі товарів і послуг.

22. Норма резервних грошей, яку встановлює національ­ний банк для комерційних банків.

23. Гроші, які залучаються банківською системою з метою використання їх для здійснення активних операцій (надання кредитів, купівля облігацій та інших доходних активів),24. Величина, яка показує, скільки разів обертається грошова одиниця в процесі економічного кругообігу.

25. Відсоток, під який нацбанк надає креди­ти комерційним банкам.

26. Фінансовий ринок, де продають і ку­пують короткострокові боргові інстру­менти, строк погашення яких менше одного року.

27. Плата за право користування грошови­ми коштами.

28. Обмін продукту безпосередньо на інший продукт.

29. Взаємозв'язок між рівнем інфляції та номінальною процентною ставкою.

30. Відмова країни обслуговувати свої зов­нішні борги, зокрема здійснити чер­гові виплати з боргу.

31. Непрямий податок на кожну одиницю певного товару.

32. Податок на імпортні товари.

33. Податки, що стягуються безпосередньо з індивідів та фірм.

34. Величина податку на од. оподат­кування.

35. Податки на това­ри та послуги, що входять в їхню ціну.

36. Заборгованість держави домогосподарствам і фірмам даної країни.

37. Цілеспрямоване регулювання податків і держвидатків для досягнення певних макроекономічних цілей.

38. Зміна строку або умов сплати зовнішнього боргу.39. Різниця між доходами держбюджету і державними видатками.

40. Однакова ставка оподаткування, яка не залежить від розмірів доходу.

41. Заборгованість держави іноземним громадянам, фірмам, урядам та міжнародним фінансовим організаціям.

42. Ставка оподаткування, яка зростає зі збільшенням доходу.

43. Усе, з чого стягується податок (за­робітна плата, прибуток підприємства, кількість землі тощо).

44. Зменшення запланованих інвестиційних видатків у національній економіці вна­слідок зростання процентних ставок, яке спричиняється збільшенням взятих урядом позик на грошовому ринку.

45. Податкова ставка, що знижується зі збільшенням доходу.

46. Основний фінансовий документ країни, у якому відображається баланс запланованих урядових доходів і видатків за певний рік.

47. Фіскальна політика, за якої впроваджується певна система податків і трансфертів, і це забезпечує їм мож­ливість виконувати стабілізаційну функцію в автоматич­ному режимі, тобто без державного втручання.

48. Величина, на яку державні витрати перевищують чисті податки.

Питання та завдання для самоперевірки й аудиторного контролю знань


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 29; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты