Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЯВИЩАМ
1. Державна інституція, яка відповідає за пропозицію грошей у країні.

2. Депозитні інституції, що приймають вклади від фізичних та юридичних осіб, надають позики й виконують інші операції.

3. Кількість грошей у національ­ній економіці на певний момент часу.

4. Заходи зі зменшення або обмеження зростання пропозиції грошей у країні.

5. Заходи зі збільшення пропозиції гро­шей у країні.

6. Заходи по скороченню або обмеженню зростання пропозиції грошей у націо­нальній економіці для досягнення макроекономічної стабільності.

7. Показник, який містить готівку на ру­ках у населення і банківські резерви, що зберігаються у центральному банку.

8. Система банківництва, за якої норма резервів становить менше 100% депо­зитних зобов'язань комерційного банку.

9. Частина депозитів, яку банки зберігають у центральному банку.

10. Величина, обернена до норми резерву­вання.

11. Коефіцієнт, який показує, на скільки одиниць змі­нюється грошова маса за початкової зміни депозитних грошей на одиницю.

12. Попит на гроші, що використовуються як засіб за­ощадження.

13. Доход, який нараховується за надання грошей у позичку.

14. Купівля-продаж національним банком урядових цінних паперів на відкритому ринку для того, щоб впли­вати на банківські резерви, пропозицію грошей і відсот­кові ставки.

15. Політика національного банку щодо збільшення пропозиції грошей з метою зниження відсоткової ставки і стимулювання ділової активності.

16. Політика нацбанку по обмеженню пропозиції грошей для підвищення відсотко­вої ставки і стримування ділової активності.

17. Окремі сукупності грошових активів, які відрізня­ються між собою рівнем ліквідності.

18. Здатність будь-яких активів бути засобом оплати або перетворюватися в цей засіб без втрати своєї номі­нальної вартості.

19. Гроші, створені банками, зокрема поточними рахун­ками (депозитами).

20. Норма відсотка, яка виплачується за різними акти­вами і характеризує доход за рік на одну вкладену грошо­ву одиницю.

21. Попит на гроші, що використовуються як платіж­ний засіб для купівлі товарів і послуг.

22. Норма резервних грошей, яку встановлює національ­ний банк для комерційних банків.

23. Гроші, які залучаються банківською системою з метою використання їх для здійснення активних операцій (надання кредитів, купівля облігацій та інших доходних активів),

24. Величина, яка показує, скільки разів обертається грошова одиниця в процесі економічного кругообігу.

25. Відсоток, під який нацбанк надає креди­ти комерційним банкам.

26. Фінансовий ринок, де продають і ку­пують короткострокові боргові інстру­менти, строк погашення яких менше одного року.

27. Плата за право користування грошови­ми коштами.

28. Обмін продукту безпосередньо на інший продукт.

29. Взаємозв'язок між рівнем інфляції та номінальною процентною ставкою.

30. Відмова країни обслуговувати свої зов­нішні борги, зокрема здійснити чер­гові виплати з боргу.

31. Непрямий податок на кожну одиницю певного товару.

32. Податок на імпортні товари.

33. Податки, що стягуються безпосередньо з індивідів та фірм.

34. Величина податку на од. оподат­кування.

35. Податки на това­ри та послуги, що входять в їхню ціну.

36. Заборгованість держави домогосподарствам і фірмам даної країни.

37. Цілеспрямоване регулювання податків і держвидатків для досягнення певних макроекономічних цілей.

38. Зміна строку або умов сплати зовнішнього боргу.

39. Різниця між доходами держбюджету і державними видатками.

40. Однакова ставка оподаткування, яка не залежить від розмірів доходу.

41. Заборгованість держави іноземним громадянам, фірмам, урядам та міжнародним фінансовим організаціям.

42. Ставка оподаткування, яка зростає зі збільшенням доходу.

43. Усе, з чого стягується податок (за­робітна плата, прибуток підприємства, кількість землі тощо).

44. Зменшення запланованих інвестиційних видатків у національній економіці вна­слідок зростання процентних ставок, яке спричиняється збільшенням взятих урядом позик на грошовому ринку.

45. Податкова ставка, що знижується зі збільшенням доходу.

46. Основний фінансовий документ країни, у якому відображається баланс запланованих урядових доходів і видатків за певний рік.

47. Фіскальна політика, за якої впроваджується певна система податків і трансфертів, і це забезпечує їм мож­ливість виконувати стабілізаційну функцію в автоматич­ному режимі, тобто без державного втручання.

48. Величина, на яку державні витрати перевищують чисті податки.

Питання та завдання для самоперевірки й аудиторного контролю знань

 1. Що таке ліквідність фінансових активів?
 2. Як змінюється попит на гроші як активи відносно відсоткової ставки комерційного банку?
 3. Дайте визначення грошової бази.
 4. Поясніть сутність політики "дешевих" і "дорогих" грошей.
 5. Як впливає грошова пропозиція на рівень ВВП?
 6. Охарактеризуйте грошові агрегати М0, М1, М2, М3. За яким принципом формуються ці агрегати?
 7. Що таке ліквідність фінансових активів?
 8. Від яких факторів залежить попит на гроші для угод?
 9. Від яких факторів залежить попит на гроші для депозитів?
 10. Що таке пропозиція грошей? Хто її формує?
 11. Що формує пропозицію на ринку грошей
 12. Що формує попит на ринку грошей? Хто її формує?
 13. Як встановлюється рівновага на цьому ринку?
 14. Що таке грошовий мультиплікатор, як він визна­чається?
 15. Покажіть модель грошового ринку та поясніть ме­ханізм досягнення рівноваги на ньому.
 16. Чому потрібне часткове резервування депозитів?
 17. Поясніть механізм створення кредитних грошей банків­ською системою.
 18. Назвіть методи грошово-кредитної політики дер­жави і розкрийте сутність кожного з них.
 19. Назвіть основні засоби антиінфляційної політики держави.
 20. Назвіть і розкрийте особливості грошово-кредит­ної політики в Україні на даному етапі.
 21. Дайте визначення основної функції фі­скальної політики держави.
 22. Назвіть основні важелі фіскальної політики держави.
 23. Розкрийте сутність дискреційної фіскальної полі­тики.
 24. Розкрийте сутність автоматичної фіскальної полі­тики.
 25. Що таке держбюджет країни?
 26. Що таке дефіцит держбюджету?
 27. Назвіть основні способи фінансування дефіциту держбюджету.
 28. Розкрийте за допомогою графіка Лаффера вплив податкових ставок на обсяг податкових надходжень.
 29. Назвіть особливості формування Державного бю­джету України в 2007-2008 рр.

Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 71; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты